Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» icon

Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
НазваПолітична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Сторінка1/6
Дата16.07.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Тексти лекцій

(для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки

6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»)


Харків – ХНАМГ – 2007

УДК 330.101

Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»). Укл.: Стадник Г.В., Данильченко Є.П., Островський І.А., Шекшуєв О.А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 115 с.


Укладачі: Г.В.Стадник,

Є.П. Данильченко,

І.А. Островський,

О.А. Шекшуєв


Рецензент: канд. екон. наук В.В. Косов


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №18 від 12.06.2007Харківська національна академія міського господарства,

 Г.В. Стадник, Є.П. Данильченко, І.А.Островський, О.А. Шекшуєв , 2007

Зміст


Стор.

Вступ....................................................................................................................

4

ЗМ 1. Загальні основи економічного розвитку

5

1.1. Предмет і метод політичної економії…………………………………….

5

1.2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці….

10

1.3. Економічні потреби та інтереси………………………………………….

15

1.4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку…………………………………………………………

17

1.5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

23

ЗМ 2. Загальні основи ринкової економіки

36

2.1. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата……………………………………………………………


36

2.2. Витрати виробництва і прибуток………………………………………..

41

2.3. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення……………………………………………………………..


44

2.4. Домогосподарство в системі економічних відносин……………………

51

2.5. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток…………

54

2.6. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента………………………………………………..


60

ЗМ 3. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес

66

3.1. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми…..

66

3.2. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою…………………………………………………..


80

3.3. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції…………………………………………………..


88

ЗМ 4. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем


94

4.1. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік…………………………………………………………………...


94

4.2. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин…………………………………………………….


102

4.3. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України………………………………………………………….


109

Список літератури............................................................................................

114


ВСТУП

Розвиток і удосконалення системи підготовки фахівців посилює інтерес до економічних знань. Потреба в ґрунтовних економічних знаннях у висококваліфікованих спеціалістів за сучасних умов є дуже актуальною. Економічне становище сьогодні змінюється надто швидко в умовах невизначеності, підвищеного ризику. Отже нам постійно доводиться розв’язувати економічні завдання, що мають непересічне значення для добробуту й соціального самопочуття.

Ці тексти лекцій покликані допомогти студентам молодших курсів сформувати ґрунтовні знання про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей. Крім того, вони є суттєвою підмогою для підготовки до семінарських занять, самостійної роботи, виконання завдань поточно-модульного і підсумкового контролю.

Перелік запропонованих тем відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямами 6.030504 - Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит». З точки зору кредитно-модульної організації навчального процесу, всі 17 тем укрупнені в 4 змістові модулі (далі ЗМ):

ЗМ 1. Загальні основи економічного розвитку.

ЗМ 2. Загальні основи ринкової економіки.

ЗМ 3. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес.

ЗМ 4. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем.

^ ЗМ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи (теми)

 1. Предмет і метод політичної економії.

 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

 3. Економічні потреби та інтереси.

 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

 5. Товарна форма організації суспільного виробництва.


ТЕМА 1.1. Предмет і метод політичної економії

 1. Предмет і функції політекономії.

 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.
  1. Будь-яка наука має предмет свого дослідження.

Предметом політекономії є виробничі відносини в їх взаємодії з продуктивними силами, а також політичними, ідеологічними. соціальними інститутами суспільства.

Історично визначали предмет науки таким чином:

А. Сміт вважав предметом природу, причини багатства і шляхи його збільшення.

Видатний український економіст М. Туган-Барановський вважав політекономію як науку про суспільні відносини людей у межах їх господарської діяльності, яка удосконалюється в середовищі історично вільного світового господарства.

За традицією підручників “Економікс” предметом науки є вивчення раціонального господарювання в умовах обмежених ресурсів з метою досягнення максимальної ефективності виробництва.

Об’єктом дослідження науки є економіка в цілому, на всіх рівнях:

- мікрорівень з особливостями діяльності окремих споживачів і виробників, продавців і покупців;

- макрорівень зі специфікою функціонування господарства країни в цілому;

   • мегарівень з оцінкою діяльності в межах світового господарства і міжнародних економічних зв’язків;

   • мезорівень з вивченням міжгалузевих зв’язків;

   • метарівень з вивченням міжрегіональних відносин.

Вперше термін “економіка” ввів Арістотель у 3 ст. до н.е. У перекладі з грецької “економіка” означає мистецтво ведення домашнього господарства (“ойкос” – дім, “номос” – вчення). Аристотель відрізняв економіку і хрематистику. Перша пов’язується із задоволенням потреб людей, друга – з накопиченням грошей.

Термін “політична економія” вперше використовував французький вчений-меркантиліст Антуан де Монкретьєн у 1615 році при виданні своїй книги “Трактат політичної економії”.

Економічна теорія аналізує також економічні закони й категорії.

^ Економічні закони – об’єктивні, стійкі причинно-наслідкові зв’язки в межах виробничих відносин. Визначають всезагальні, загальні й специфічні (спеціальні) закони.

^ Всезагальні закони описують взаємодію продуктивних сил і виробничих відносин протягом усієї історії людства. Наприклад, мова йдеться про закони економії часу, підвищення потреб.

^ Загальні закони відображають взаємозв’язки організаційно-економічних відносин і продуктивних сил протягом довготривалих періодів історії, наприклад, закони товарного виробництва: закон попиту, закон вартості та ін.

^ Специфічні (спеціальні) закони аналізують особливості розвитку виключно виробничих відносин на вузьких відрізках історичного розвитку.

Економічні категорії – найбільш абстрактні, загальні поняття, що відображають принципові умови економічного життя суспільства (наприклад, товар, гроші, розподіл, багатство та ін).

Політична економія виконує такі основні функції:

 1. теоретико-пізнавальна, або методологічна;

 2. практична, або рекомендаційна;

 3. виховна, або ідеологічна.

Визначають також позитивну і нормативну науку.

Позитивна наука аналізує наявні факти й процеси економічної дійсності (те, що є).

^ Нормативна наука надає рекомендації щодо подальшої практичної діяльності на підставі узагальнень позитивної науки.


2. Кожна наука спирається на сукупність інструментів вивчення свого предмета, або на систему методів пізнання. Політична економія має також власний інструментарій досліджень, або методологію.

Взагалі методологія – це вчення про методи наукового пізнання суті явищ предмета науки. У перекладі з грецької “метод” – шлях до чого-небудь.

Політекономія теорія користується двома групами методів досліджень:

 • загальнонаукові;

 • спеціальні.

Загальнонаукові методи містять такі складові:

1. Структурно-функціональний аналіз, що передбачає розгляд явища як складної системи з обов’язковим розглядом функцій елементів. Вказані функції об’єднуються такими угрупованнями взаємозв’язків:

 • координаційні, що пов’язані з узгодженістю структурних елементів системи;

 • субординаційні, що підкреслюють ранжирування елементів за пріоритетністю;

 • генетичні, що аналізують історію розвитку зв’язків.

2. Поєднання кількісного і якісного аналізу з використанням математичного моделювання соціально-економічних процесів.

3. Метод наукової абстракції з виділенням істотних рис явищ з одночасним уникненням від розгляду другорядних процесів. Істотні, глибинні характеристики є науковими абстракціями, які не існують у чистому вигляді, але дозволяють описати суть явищ з подальшим доповненням новими формами. Найбільш характерним є дослідження рис ідеального газу у фізиці.

4. ^ Аналіз і синтез, що поєднують початкове розчленування явища на окремі частини з подальшим розглядом кожної з них і складанням різних елементів у цільну систему.

5. Індукція і дедукція, які вибирають протилежні підходи до взаємодій часткового і загального. Індуктивний метод дозволяє робити загальні висновки після находження закономірностей рис часткового. Дедуктивний підхід спочатку надає загальний алгоритм, а часткові висновки є тільки окремими випадками вихідного положення.

6. Поєднання логічного й історичного.

Спеціальні методи в політичній економії містять такі основні форми:

 1. Економічний експеримент.

 2. Використання статистичних, або економетричних інструментів.

 3. Використання вихідних принципів поведінки економічних суб’єктів:

 • кожний веде себе раціонально, наприклад, мріє про максимізацію доходів при мінімізації витрат;

 • принцип “при інших рівних умовах”, коли взаємодії двох параметрів розглядаються в динаміці при незмінності інших величин; наприклад, висновок про зворотний зв’язок динаміки цін на товар і величини попиту є справедливим при постійності інших чинників попиту.

 1. ^ Паралельне використання словесного(вербального), графічного і аналітичного методів аналізу економічних процесів. При цьому ми отримуємо однакові висновки.

Розглянемо такий приклад. Співвідношення цін на товар і величини пропозиції на нього дано у вигляді таблиці:


Ціна товару, грн. Пропозиція товару, штук

 1. 10

 2. 12

 3. 14

 4. 16


Дані таблиці дозволяють зробити такі висновки:

1. Прямий зв’язок динаміки цін і величини пропозиції товару. Зростання цін з 10 до 13 грн. веде до зростання величини пропозиції з 10 до 16 шт.

2. Маємо лінійну залежність величини пропозиції від ціни, коли постійний приріст ціни на 1 грн. веде до постійного приросту величини пропозиції на 2 шт.

3. Зміна ціни на 1 грн. обумовлює зміну величини пропозиції на 2 шт. в одному напрямку.

Таким чином, ми зробили словесний (вербальний) аналіз даних таблиці.

Аналогічні висновки можливі при побудові графіку, коли осі координат належать ціні (ордината) і величині пропозиції (абсциса). Кожна пара значень дає точку. Поєднання точок дозволяє отримати пряму з такими рисами:

1. Висхідний характер підкреслює прямий зв’язок ціни і величини пропозиції.

2. Факт побудови прямій каже про лінійну залежність параметрів.

3. Зміна ординати на 1 одиницю обумовлює зміну відповідної абсциси на 2 одиницю.

Наприкінці, запис рівняння залежності параметрів, що вивчаються, також дає можливість знайомих висновків. Використовуючи формули, які дає математика, отримуємо таке рівняння:

П = 2Ц – 10,

де П – величина пропозиції товару;

Ц – ціна товару.

Зробимо підсумки.

 1. Позитивний кутовий коефіцієнт відображає прямий зв’язок величин.

 2. Ми маємо рівняння прямої.

 3. Цифра 2 підкреслює двократну зміну величини пропозиції при зміні ціни на одиницю.

Отже, визначення предмета, функцій політичної економії і методів соціально-економічного аналізу дозволяє в подальшому вивченні ї дисципліни якісно і кількісно охарактеризувати складні явища в економіці.


ТЕМА 1.2. Виробництво матеріальних благ і послуг.

Продукт і характер праці

 1. Процес виробництва і виробничі можливості суспільства.

2. Продукт виробництва. Зміст і характер праці.


1. Як ми визначили раніше, об’єктом політекономії є економічні відносини на усіх рівнях. Тому в другій темі ми повинні підкреслити ключові загальні моменти існування і розвитку економічних систем.

Стрижнем економічної дійсності є виробнича діяльність, або виробництво. Виробництво - широка система дій , яка створює:

 • матеріальні й духовні блага, які необхідні для існування людини;

 • інші умови відтворення життя людей, зокрема виробничі відносини.

Виробництво має двоїстий характер.

По-перше, йдеться про створення благ для подальшого споживання.

По-друге, мається на увазі створення вартості для можливого подальшого обміну.

Виробництво як безперервний процес, якій постійно повторюється, має назву відтворення.

Треба відрізняти виробництво і працю. Праця - цілеспрямована діяльність людей щодо створення необхідних благ за допомогою інших чинників. Але особливий вплив на виготовлення блага має природа, що найбільш помітно у сільському господарстві, наприклад, вегетація рослин. Таким чином, спільна взаємодія людської праці й природних чинників створюють безпосередній виробничій процес. На цей випадок доречна цитата англійського економіста 17 ст. Уїльяма Петті: “Праця є батьком багатства, а земля його матір`ю”.

У політекономії відрізняють виробництво у вузькому й широкому значенні.

Вузьке значення характеризує безпосереднє створення благ.

Широке значення складається з чотирьох основних фаз:

 • безпосередньо виробництво (вузьке значення терміну);

 • розподіл;

 • обмін;

 • споживання.

Виробництво є складним процесом поєднання чинників(факторів):

 • особистий чинник у вигляді людини, яка працює;

 • речовий чинник у вигляді засобів виробництва.

Саме процес поєднання слід розглядати за допомогою категорій характер і спосіб поєднання.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія” (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconМіжнародна економіка тексти лекцій для студентів усіх форм навчання із спеціальностей 050100 «Економіка підприємства»
Міжнародна економіка: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 050100 «Економіка підприємства», «Облік І аудит»)....
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» icon«Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» icon«Політична економія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconС.І. Політична економія: тексти лекцій
«економіка та підприємництво» напрямів підготовки: 030504 «економіка підприємства», 030509 «облік І аудит». / Харк нац акад міськ...
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» icon«Безпека життєдіяльності»
Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка...
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconГ. В. Висоцька тексти лекцій з дисципліни «управління нерухомістю»
Тексти лекцій з дисципліни „Управління нерухомістю” для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 030504...
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconПрограма і робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства" та 03509 „Облік і аудит"
Програма і робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Можайкіна Н. В. Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка»
Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Політична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconСтратегія підприємства
Призначений для студентів напряму підготовки 030504 економіка підприємства (за видами економічної діяльності) усіх форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи