Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р icon

Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р
Скачати 179.72 Kb.
НазваЗатверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р
Дата04.06.2012
Розмір179.72 Kb.
ТипКонкурс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖЕНО

Вчена Рада ДонНТУ

Протокол № 6

10 вересня 2010 рЗатверджую

____________________О.А. Мінаєв

____ ______________ 2010 р.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

«КРАЩИЙ МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Донецьк, 2010 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Конкурс «Кращий молодий вчений ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» проводиться щорічно та здійснюється з метою стимулювання молодих вчених в їх науково-дослідницькій роботі фундаментального та прикладного характеру.

 2. Конкурс проводиться за наступними напрямами:

  • природничі науки (фізико-математичні, хімічні, геологічні);

  • технічні науки (без комп’ютерних наук та інформатики);

  • комп’ютерні науки та інформатика;

  • економічні, соціальні та гуманітарні науки.

 3. У конкурсі можуть приймати участь молоді вчені університету, вік яких станом на 01 січня року проведення конкурсу не перевищує 34 роки:

  • штатні викладачі;

  • штатні наукові співробітники;

  • аспіранти та докторанти, що навчаються з відривом від виробництва за рахунок коштів державного бюджету України.

 4. Запит на участь складається особисто молодим вченим за показниками календарного року.

 5. Запит з необхідними додатками: додаток №1, додаток №2 (за необхідності) тощо подається у 2-х примірниках у Раду молодих вчених ВНЗ до 20 січня.

 6. Рада молодих вчених ВНЗ проводить перевірку поданих запитів і проводить конкурс (в межах ВНЗ). Відповідальність за перевірку запитів і проведення конкурсу покладається на голову Ради молодих вчених ВНЗ.

 7. Голова Ради молодих вчених ВНЗ за результатами конкурсу складає рейтинг учасників конкурсу по напрямам (за формою) і разом з усіма запитами, наведеними у рейтингу подає у Раду молодих вчених ДонНТУ.

 8. Результати конкурсу затверджуються на засіданні Вченої Ради ДонНТУ та оголошуються під час проведення заходів, присвячених річниці ВНЗ.

 9. Переможці за напрямами нагороджуються дипломами та отримують грошову винагороду на підставі наказу ректора ВНЗ.

 10. Грошова винагорода виплачується у вигляді:

  • надбавки за високі досягнення у праці до заробітної плати у розмірі 50%, 30% або 20% від посадового окладу за перше, друге або третє місце відповідно (за рахунок спеціального фонду бюджету на період з 01 червня поточного року по 31 травня наступного року);

  • щомісячної матеріальної допомоги для аспірантів чи докторантів у розмірі 50%, 30% або 20% від максимального розміру стипендії, що передбачений діючим законодавством України, за перше, друге або третє місце відповідно (за рахунок економії стипендіального фонду на період один рік з 01 червня поточного року по 31 травня наступного року).

^ Форма рейтингу


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з наукової роботи

проф. Є.О. Башков

________________________

(підпис) “_____”__________20__ р.


^ Рейтинг учасників конкурсу «Кращий молодий вчений»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ПІБ

Напрям

Кількість балів

Рік народження

Посада, науковий ступень, вчене звання
Голова ради молодих вчених _____________ _____________________

Підпис ПІБ


^ ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДонНТУ


З А П И Т

(рейтинговий лист)


до участі в конкурсі

«Кращий молодий вчений»,

присвяченому 90-річчю ДонНТУ


(прізвище, ім’я, по батькові)Напрям

^ Природничі науки

Технічні науки

Комп’ютерні науки та інформатика

Економічні, соціальні, гуманітарні наукиДонНТУ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з наукової роботи

проф. Є.О. Башков

__________________________

(підпис)

“_____”__________2010 р.


Особисті дані учасника конкурсу1

Прізвище, ім’я, по батькові
2

Дата народження
3

Стать
4

Посада, місце роботи
5

Науковий ступінь
6

Вчене звання
7

Адреса, контактні телефони (роб., моб.)
8

Повна адреса ВНЗ/НДІ
9

Спеціальність

(шифр, назва)
10

Напрям

^ Природничі науки

Технічні науки

Комп’ютерні науки та інформатика

Економічні, соціальні, гуманітарні наукиРейтингові дані

 1. Навчально-методична робота молодого вченого
Код

Показник

Кількість балів за показник

Кількість одиниць за показником

Сумарна кількість балів


Примітка

1.1

Видання підручника з грифом МОН

40За 2010 календ. рік.

Перелік наводиться у Додатку №1

1.2

Видання навчального посібника з грифом МОН

35За 2010 календ. рік.

Перелік наводиться у Додатку №1
 1. ^ Науково-дослідна діяльність молодого вченого
Код

Показник

Кількість балів за показник

Кількість одиниць за показником

^ Сумарна кількість балів

Примітка

2

Виконання НДР

2.1

Держбюджетна НДР:

 • керівник;

 • відповідальний виконавець;

 • виконавець


10


5

1Назва теми, роки виконання

2.2

Госпдоговірна НДР:

 • керівник;

 • відповідальний ви­ко­навець;

 • виконавець


10


5

1
Назва теми,

роки виконання

2.3

НДР державного та регіонального рівнів (ДФФД, Гранти Президента, Кабінету міністрів, обласної держадміністрації, міськради тощо):

 • керівник;

 • виконавець10

5
Назва теми,

роки виконання

2.4

НДР за договором (грантом) із закордонною (міжнародною) організацією, університетом:

 • керівник;

 • виконавець20

10Назва роботи, дані про грантодавця (установа, країна), роки виконання

Наукові публікації

2.5

Видання наукової монографії:

 • в Україні;

 • за кордоном (СНД);

 • за кордоном (крім СНД)


40

50


100За 2010 календарний рік.

Перелік наводиться у Додатку №1

2.6Публікація науково-технічних статей:

 • у фахових виданнях України;

 • у закордонних виданнях (СНД);

 • у закордонних виданнях (за межами СНД);

 • публікації у журналах що реферуються базою «Scopus»

 • публікації у нефахових наукових виданнях України5


7


15


25


3За 2010 календарний рік.

Перелік наводиться у Додатку №1

2.7

Публікація тез доповідей конференції (обсяг публікації до 2 арк):

 • міжнародної (за ме­жа­ми СНД);

 • міжнародної (у краї­нах СНД);

 • міжнародної (Укра­ї­на);

 • Всеукраїнської та регі­о­нальної;

 • у межах ВНЗ або НДІ5


3


2


1,5


1За 2010 календарний рік.

Перелік наводиться у Додатку №1

2.8

Публікація тексту доповіді конференції (обсяг понад 2 арк):

 • міжнародної (за межами СНД);

 • міжнародної (у краї­нах СНД);

 • міжнародної (Україна);

 • Всеукраїнської та регіональної;

 • у межах ВНЗ або НДІ15


7


5


3


1За 2010 календ. рік.

Перелік наводиться у Додатку №1
Винахідницька діяльність

2.9

Подано заявок на видачу охоронних документів:

 • в Україні;

 • в інших країнах7

10За 2010 календ. рік.

Перелік наводиться у Додатку №1


2.10

Отримано охоронних документів на винахід:

 • в Україні;

 • в інших країнах2

3За 2010 календ. рік.

Перелік наводиться у Додатку №1


Участь у конференціях, семінарах, виставках

2.11

Особиста участь з доповіддю на конференції:

 • міжнародній (за межами СНД);

 • міжнародній;

 • (у країнах СНД);

 • міжнародній (Україна);

 • Всеукраїнській та регіональній5


3


2


1За 2010 календ. рік.

Перелік наводиться у Додатку №2

2.12

Експонування розробок та досягнень молодого науковця на виставках усіх рівнів3За 2010 календ. рік.

Перелік наводиться у Додатку №2


^ 3. Підвищення кваліфікації молодого вченого і підготовка

науково-педагогічних кадрів

Код


Показник

Кількість балів за показник

Кількість одиниць за показником

Сумарна кількість балів

Примітка

^ Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня (за календарний рік)

3.1

Доктор наук

40Тема дисертації, рік

3.2

Кандидат наук

15Тема дисертації, рік

^ Одержання державного диплома

3.3

Професора

10Номер та дата одержання

диплома
3.4

Доцента

5Номер та дата одержання

диплома

^ Наукове керівництво

3.5

Робота офіційним науковим консультантом докторанта

20ПІБ

докторантів

3.6

Робота офіційним науковим керівни­ком аспіранта

10ПІБ

аспірантів

Робота опонентом дисертаційної роботи

3.7

Робота офіційним опонентом з:

 • з докторської дисертації;

 • з кандидатської дисертації20


10Тема

дисертації. ПІБ автора.

Рік

захисту

^ Під науковим керівництвом молодого вченого захищена (за календарний рік)

3.8

Докторська дисертація

20ПІБ

здобувача. Тема дисертації, рік

3.9

Кандидатська дисертація

10ПІБ

здобувача. Тема дисертації, рік


^ 4. Міжнародна співпраця молодого вченого

КодПоказник

Кількість балів за показник

^ Кількість одиниць за показником

Сумарна кількість балів


Примітка

1

2

3

4

5

6

^ Робота та стажування у закордонномуВНЗ (НДУ)

4.4

Наукове стажування

15Країна, установа, термін стажування (з..-по...). Копія документа про стажування (наказ, сертифікат тощо) наводиться у додатках

4.5

Академічне стажування

10


^ СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗАПИТУ

_____________________ _______________ _______________

(Посада молодого вченого) (підпис) (ПІБ)


Зав. кафедри (відділу) _______________ _______________

(підпис) (ПІБ)


Проректор (заст. директора)

з наукової роботи ВНЗ (НДІ) _______________ _______________

(підпис) (ПІБ)

МП


Додаток 1

Перелік

наукових та навчально-методичних праць

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

за період 01.01.2010 – 31.12.2010


п/п

Назва


Характер роботи

Вихідні дані

^ Обсяг

(стор.)

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

1. Наукові та науково-методичні працідрук
друк


^ 2. Авторські свідотства, патенти, алгоритмидрук
друк


^ 3. Основні навчально-методичні роботидрук
друк
________________________ ____________ _______________

(Посада молодого вченого) (підпис) (ПІБ)


Перелік засвідчую:

Вчений секретар ВНЗ ____________ ________________

(підпис) (ПІБ)

МП


Додаток 2


Особиста участь у конференціях, семінарах, виставках

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

за період 01.01.2010 – 31.12.2010
Назва конференції, семінару, виставки

Місце (країна, місто) проведення, дата

Форма участі (усна доповідь, стендова доповідь, експонування тощо)

Назва доповіді, експонату

1

2

3

4

5_____________________ _______________ _______________

(Посада молодого вченого) (підпис) (ПІБ)


Зав. кафедри (відділу) _______________ _______________

(підпис) (ПІБ)

Схожі:

Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconЗатверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р
Доннту, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних,...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconВитяг з статуту одеського національного університету імені І.І. Мечникова в ону діють Наглядова рада, Вчена рада, робочі І дорадчі органи
Для розгляду основних питань навчально-виховної діяльності ону під головуванням ректора створюється Вчена рада ону
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconПрийнято рішенням вченої ради Доннту протокол №6 "10" вересня 2010 р
Мета рейтингової оцінки полягає у визначенні порівняльної інформативності Інтернет-сайтів навчальних підрозділів Доннту, активізації...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconРішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року
...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р iconВчена рада університету рекомендує (протокол №38/4 від 18 квітня 2012 року)
Програми розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка на 2010-2013 р р. – “Львівський національний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи