Основи механіки icon

Основи механіки
Скачати 40.82 Kb.
НазваОснови механіки
Дата01.06.2012
Розмір40.82 Kb.
ТипЗакон

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ з ФІЗИки

в гр.СІ-10-1 1-го курсу ІЕЕСУ

(осінній семестр 2010-11 навчального року
 • ОСНОВИ МЕХАНІКИ


 1. Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки.

 2. Середні і миттєві швидкості й прискорення матеріальної точки.

 3. Нормальна і тангенціальна складові прискорення при криволінійному русі матеріальної точки. Зв'язок між лінійними і кутовими швидкостями і прискореннями.

 4. Координати і швидкості як функції часу при рівнозмінному поступальному (а=const) й обертальному (=const) русі матеріальної точки.

 5. Інерціальні системи відліку. 1-й, 2-й, 3-й закони Ньютона.

 6. Імпульс. Закони Ньютона і закон збереження імпульсу. Поняття замкненої системи.

 7. Принцип відносності Галілея-Ньютона. Закон додавання швидкостей.

 8. Центр мас і закон його руху.

 9. *Неінерціальні системи відліку. Поняття про сили інерції.

 10. Механічна робота постійної і змінної сили. Графічна інтерпретація роботи. Механічна потужність.

 11. Кінетична енергія. Зв'язок між кінетичною енергією й імпульсом. Теорема про зміну кінетичної енергії.

 12. Поняття про консервативні і дисипативні сили. Потенціальна енергія.

 13. Закон збереження механічної енергії.

 14. Прямий центральний пружний і непружний удар тел. Застосування до удару законів збереження.

 15. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння і вага тіла.

 16. Потенціальна енергія тіла в гравітаційному полі Землі.

 17. Напруженість і потенціал гравітаційного поля, зв'язок між ними.

 18. *Перша і друга космічні швидкості тіла, кинутого з поверхні Землі.

 19. Пружні напруження у твердому тілі. Закон Гука для пружних деформацій. Модуль Юнга.

 20. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла.

 21. Момент інерції матеріальної точки і твердого тіла, теорема Штейнера про момент інерції тіла відносно нецентральної осі.

 22. Момент сили і момент імпульсу тіла. Основне рівняння динаміки обертального руху.

 23. Робота, що виконується при повороті тіла навколо нерухомої осі. Її графічна інтерпретація.

 24. Кінетична енергія обертання тіла навколо нерухомої осі. Кінетична енергія тіла, що обертається навколо центральної осі, що рухається.

 25. Закон збереження моменту імпульсу. *Поняття про гіроскопічний ефект і його застосування.

 26. Закон Паскаля для рідин і газів. Закон Архімеда.

 27. Стаціонарний рух ідеальної рідини як суцільного середовища. Рівняння нерозривності і рівняння Бернуллі для стаціонарного руху рідини і газів.

 28. Рух в’язкої рідини. Закон Ньютона. Коефіцієнт динамічної і кінематичної в'язкості.

 29. Ламінарний і турбулентний плин рідини. Рух тіл у в’язкій рідині. Число Рейнольдса. *Формула Стокса

 30. Постулати спеціальної теорії відносності.

 31. *Перетворення Лоренца, відносність довжини і часу. Додавання швидкостей у релятивістській і класичній механіці.

 32. *Релятивістський імпульс і основне рівняння релятивістської механіки.

 33. *Залежність маси тіла від швидкості руху. Енергія спокою і кінетична енергія тіла.

 34. *Взаємозв'язок маси й енергії. Дефект маси атомного ядра.

  • ^ ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ І ТЕРМОДИНАМІКИ

 1. Термодинамічні параметри. Закони ізопроцесів ідеального газу.

 2. Рівняння стану ідеального газу. Число Авогадро, стала Больцмана.

 3. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу.

 4. Середня довжина вільного пробігу молекул газу. Середня частота зіткнень. *Поняття вакууму.

 5. Поняття про явища переносу. Теплопровідність. Молекулярно-кінетичний механізм виникнення теплопровідності. Закон Фур'є. Дифузія. Молекулярно-кінетичний механізм виникнення дифузії. Закон Фіка. В'язкість (внутрішнє тертя). Молекулярно-кінетичний механізм виникнення в'язкості. Закон Ньютона.

 6. Закон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Найбільш ймовірна, середня арифметрична і середня квадратична швидкості.

 7. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана.

 8. Закон Больцмана для рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи молекул. Ступені вільності одно- і багатоатомних молекул. Внутрішня енергія ідеального газу.

 9. Поняття внутрішньої енергії, роботи, теплоти. Перший початок термодинаміки.

 10. Робота газу. Графічний зміст роботи газу на (P-V)- діаграмі. Кругові процеси (цикли). Робота циклу на (P-V)-діаграмі.

 11. Поняття теплоємності, молярної теплоємності, питомої теплоємності.

 12. Застосування першого початку термодинаміки до ізопроцесів ідеального газу. Діаграми ізопроцесів.

 13. Молярна теплоємність при постійному об’ємі і постійному тиску. Рівняння Майера. Термодинамічний зміст молярної газової постійної.

 14. Адіабатичний процес. Рівняння адіабатичного процесу. (РV)-діаграма процесу.

 15. Теплові машини, К.П.Д. теплової машини. Ідеальна теплова машина. Теорема Карно. Цикл Карно і його К.П.Д.

 16. Другий початок термодинаміки у формулюваннях Кельвіна і Клаузіуса.

 17. *Оборотні й необоротні процеси. Поняття ентропії.

 18. Сили міжмолекулярної взаємодії. Критерій різних агрегатних станів речовини.

 19. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Урахування власного обсягу і притягання молекул газу.

 20. Ізотерми Ван-дер-Ваальса для реального газу. Критична ізотерма.

 21. *Внутрішня енергія реального газу.

 22. *Скраплення газів. Ефект Джоуля-Томсона.

 23. Фазові переходи першого і другого роду. Випаровування і конденсація, сублімація й осадження, плавлення і кристалізація.

 24. (Р-Т)-діаграма стану речовини. Фазові переходи на діаграмі. Потрійна точка. Критична точка.

 25. Тверді тіла. Моно- і полікристали. Кристалічні ґрати.

 26. Типи кристалів по кристалографічних і фізичних ознаках.

 27. Види дефектів у кристалах.

 28. Теплоємність твердих тел. Закон Дюлонга і Пті.


* питання, які виносяться на самостійне опрацювання

Схожі:

Основи механіки iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та розрахунково-графічних робіт з дисциплін "Основи механіки грунтів" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, напряму підготовуки 060101 "Будівництво")
Основи механіки грунтів" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, напряму підготовуки 060101 "Будівництво")
Основи механіки iconПротокол № від 2011 р
Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 050201 – "Системна інженерія" щодо...
Основи механіки iconВ. П. Шпачук, Л. С. Андрієвська
Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та основи будівельної механіки», «Основи теорії споруд» для студентів...
Основи механіки iconРозгорнута базова програма з теоретичної механіки І. Вступ до механіки

Основи механіки iconКафедра прикладної механіки
Ну «Львівська політехніка». Тема: «Теоретичні основи розробки несучих І тягових канатних систем»
Основи механіки iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фізична та біомедична електроніка»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Основи механіки iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Основи механіки iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Основи механіки iconНапрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки Спеціальність: 040202. механіка
Розробники: в о доц кафедри математики І механіки Пузирьов С. В., в о доц кафедри математики І механіки Бойчук О. В
Основи механіки iconНапрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки Спеціальність: 4020201. Теоретична І прикладна механіка
Розробники: в о доц кафедри математики І механіки Пузирьов С. В., в о доц кафедри математики І механіки Бойчук О. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи