Кременчуцький державний політехнічний університет icon

Кременчуцький державний політехнічний університет
НазваКременчуцький державний політехнічний університет
Дата01.06.2012
Розмір158 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО САМОСТІЙНої РОБоТи
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
радіоекологія

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.040106 – „ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”


КРЕМЕНЧУК 2008
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Радіоекологія” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”Укладач старш. Викл. І.П. Дейна


Рецензент к.т.н., доц. В.С. Бахарєв


Кафедра екології


Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського
Протокол № від 2008 р.

Заступник голови методичної ради_________________доц. С.А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ..........................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни.........................................................................................................6

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання........................................7

3 Питання до модульного контролю........................................................................9

Список літератури.....................................................................................................12


ВСТУП


Радіоекологія як навчальна дисципліна, що є вибірковою в галузевому Державному стандарті вищої освіти за напрямом 0708 “Екологія”, забезпечує формування цілісних (системних) знань та уявлень, що лежать в основі механізмів біологічної дії іонізуючого випромінювання на мікроорганізми, рослини, тварин і людей, хронічного впливу малих доз (іонізуючого випромінювання).

Особлива увага приділяється вивченню особливостей міграції радіонуклідів у різних екосистемах, контрзаходам у радіоекології, радіоекологічній експертизі підприємств ядерної енергетики, а також фундаментальних основ процесів, що проходять у результаті взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною та об'єктами біосфери. Розглянуто також основні аспекти радіоекологічної дозиметрії та радіоекології радону, висвітлено проблему радіоекології міст.

Мета навчальної дисципліни – формування знань щодо підготовки фахівця відповідно до вимог європейського освітянського простору, а також засвоєння основних положень екологічної дії іонізуючого випромінювання і наслідків застосування радіаційних технологій, атомної енергетики та зброї, крім того засвоєння основних базових положень радіоекології біосфери і людини та еколого-еволюційних аспектів впливу іонізуючого опромінення на живі організми.

Загальний обсяг навчальної дисципліни – 81 година – поділяється на аудиторну та самостійну складові навчального процесу. На сьогодні у КДПУ імені Михайла Остроградського співвідношення часу, що відводиться на реалізацію вищевказаних складових (для денної форми навчання), поділяється таким чином: 40 % – аудиторні заняття, 60 % – самостійна робота студентів. Відповідно до такого розподілу на самостійну роботу з дисципліни “Радіоекологія” навчальною робочою програмою відведено: 53 години для денної форми, 69 годин для студентів заочної форми навчання.

На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні саме самостійна робота є основною ланкою набуття студентами ґрунтовних теоретичних знань та базових практичних умінь з дисципліни.

Метою та завданням самостійної роботи студентів з дисципліни “Радіоекологія” є оволодіння навчальним матеріалом, у обсязі передбаченому навчальною робочою програмою дисципліни, у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять.

Самостійна робота з дисципліни “Радіоекологія” за видами реалізується у такий спосіб: самостійне опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних занять та захист звіту, а також виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

Самостійне опрацювання лекційного матеріалу забезпечене підручниками і навчальними посібниками (перелік яких наведено у списку літератури), а також навчальними і науковими періодичними виданнями: “Екологічна безпека”, “Екологія і ресурси”, “Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського”, “Світ довкілля”, “Захист довкілля від техногенного впливу”, “Екологічний вісник” та ін.

Підготовка до лабораторних робіт, виконання контрольної роботи з дисципліни забезпечені відповідними методичними вказівками щодо виконання цих видів робіт. Навчальна робоча програма з дисципліни побудована за модульним принципом.

У даних методичних вказівках викладено обсяг теоретичного матеріалу з дисципліни “Радіоекологія” за темами для самостійного опрацювання, питаннями, що їх розкривають та посилань на літературні джерела, що забезпечують самопідготовку.

Самостійна робота студентів реалізується у бібліотеці університету, комп’ютерному класі кафедри екології за графіком, а також – удома, з використанням ресурсів електронної бібліотеки кафедри екології.

Консультації викладачів щодо проведення самостійних робіт організовані згідно з графіком консультативних занять, з яким можна ознайомитися на інформаційному стенді кафедри екології.

^ 1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

пор.Т е м а

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС

Кільк.

год.

(лекц.)

Кільк.

год.

СРС

1

2

3

4

5

6

^ Модуль 1 Природа та джерела радіаційного випромінювання

3

12

2,5

13

1

**Відкриття радіоактивності та розвиток радіоекологічних знань.

1

2

0,5

3

2

*Природа та джерела радіаційного випромінювання.1010

3

*Параметри та одиниці вимірювання радіоактивності та доз опромінення.

22Модуль 2 Екологічна дія іонізуючого випромінювання

6

15

5,5

17

4

**Поводження джерел радіоактивності у довкіллі.

1

2

1

4

5

**Екологічні наслідки дії іонізуючого випромінювання.

1

3

1

3

6

**Штучна радіоактивність, атомна енергетика та її вплив на навколишнє середовище.

2

5

2

5

7

**Контрзаходи в радіоекології.

2

5

1,5

5

Модуль 3 Основи радіоекології людини

5

12

4

13

8

** Радіація і здоров’я людини.

2

3

1,5

4

9

** Радіоекологія міст.

1

5

0,5

5

10

**Радіоекологія радону.

2

4

2

4

Разом з навчальної дисципліни

14

39

12

43


* – теми лекційного матеріалу, винесені на самостійне опрацювання;

** – теми лекційного матеріалу в яких окремі питання винесені на самостійне опрацювання.
^ 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Питання до тем лекційного матеріалу, що виносяться на самостійне опрацювання, є однаковими для студентів денної та заочної форм навчання.


^ Тема № 1 Відкриття радіоактивності та розвиток радіоекологічних знань

 1. Відкриття радіоактивності природних речовин.

 2. Основні уявлення про радіоактивність та іонізуюче випромінювання.

Питання для самоперевірки

1. Як і коли було відкрито радіоактивність природних речовин?

2. Роботи яких учених сприяли пізнанню нових наукових уявлень про радіоактивність та іонізуюче випромінювання?

3. Перелічіть і дайте коротку характеристику основних типів іонізуючих випромінювань.

Література: [1, с.21; 2, с. 16-36; 3, с.10-24; 6, с. 6-19; 9, с. 7].

Тема № 2 Природа та джерела радіаційного випромінювання

 1. Види радіоактивного розпаду атомів.

 2. Взаємодія радіації з речовиною.

 3. Природні радіоактивні елементи.

 4. Природні та штучні джерела іонізуючого випромінювання.

Питання для самоперевірки

1. Перелічіть і охарактеризуйте основні види радіоактивного розпаду атомів.

2. Перелічіть і охарактеризуйте основні види взаємодії радіації з речовиною.

3. Якими ефектами супроводжується взаємодія радіації з речовиною? Охарактеризуйте їх.

4. Які основні родини природних радіоактивних елементів існують? Охарактеризуйте їх.

5. Перелічіть і охарактеризуйте основні джерела іонізуючого випромінювання техногенного походження.

Література: [3, с. 16-20; 4, с. 11,12; 5, с. 24-36; 6, с. 19-31; 9, с. 37-81].

Тема № 4 Поводження джерел радіоактивності у довкіллі

1. Шляхи надходження радіонуклідів в екосистеми.

2. Міграція радіонуклідів трофічними ланцюгами.

Питання для самоперевірки

1. Перелічіть і охарактеризуйте основні шляхи надходження радіонуклідів у екосистему.

2. Що характеризують коефіцієнти накопичення і переходу радіонуклідів у екосистемах?

3. Які моделі дозволяють описувати процеси переходу і міграції радіонуклідів в екосистемах? Охарактеризуйте їх.

4. Побудуйте блок-схему камерної моделі лісової екосистеми, озерної екосистеми і річкової екосистеми?

5. Які закономірності розподілу радіонуклідів між гідробіонтами і водою?

Література: [1, с. 66-80; 2, с. 316-368; 7, с. 39- 41, 60-61].


Тема № 5 Екологічні наслідки дії іонізуючого випромінювання

1. Мутагенна дія іонізуючого випромінювання.

Питання для самоперевірки

1. Які особливості гострої та хронічної променевої хвороби у людини?

2. Проаналізуйте основні онкогенні наслідки опромінення людини.

3. Визначте основні шляхи надходження і вливу радіонуклідів йоду на людину.

4. Яке співвідношення хімічної і променевої дії трансуранових радіонуклідів?

Література: [1, с. 103-105; 2, с. 348-352; 5, с. 113-153].

Тема № 6 Штучна радіоактивність, атомна енергетика та її вплив на навколишнє середовище

1. Екологічні наслідки аварійних ситуацій і аварій на АЕС.

2. Наслідки Чорнобильської катастрофи для навколишнього середовища.

3. Наслідки застосування ядерної зброї.

Питання для самоперевірки

1. Наведіть основні характеристики викиду внаслідок Киштимської аварії.

2. Які основні компоненти депо накопичення радіонуклідів унаслідок Киштимської аврії?

3. Проаналізуйте аварійний викид радіонуклідів під час Чорнобильської аварії.

4. Яка структура ланшафтів забруднених територій у зоні Чорнобильської аварії?

5. Чому важливо проводити радіоекологічні дослідження у зонах великих радіаційних аварій?

6. Яке загальноекологічне значення мають радіоекологічні дослідження у зоні Чорнобильської аварії?

7. У чому полягає зонування радіоактивного сліду після застосування ядерної зброї?

8. Поясніть висловлення “ядерна ніч” і “ядерна зима”.
^

Література: [1, с. 192-214; 2, с. 88-92; 3, с. 68-91; 5, с. 135-143; 9, с. 141-144].
Тема № 7 Контрзаходи в радіоекології

1. Контрзаходи в умовах радіаційних аварій.

Питання для самоперевірки

1. Які основні методи оцінки еффективності контр заходів у радіоекології?

2. Яка роль аналізу користь-шкода в оцінці ефективності контрзаходів?

3. Які три принципи визначають необхідність і обсяг контрзаходів у разі радіаційної аврії?

4. Які основні види контрзаходів?

5. Для чого застосовують стабільний йод?

6. У чому полягає стратегія застосування контрзаходів у сільському господарстві?

Література: [1, с. 214-223; 3, с. 97-101; 4, с. 40-5; 5, с. 153-172; 6, с. 58-68; 8, с. 313-315].


Тема № 8 Радіація і здоров’я людини

1. Опромінення і тривалість життя людини.

Питання для самоперевірки

1. Які дози іонізуючого випромінювання можуть призводити до променевої хвороби у людини?

2. Які дози іонізуючого випромінювання можуть впливати на репродуктивну функцію людини?

3. Які особливості надходження радіонуклідів до організму людини?

4. Які гранично допустимі поглинені дози іонізуючого випромінювання для людини?
^

Література: [1, с. 105-126; 5, с. 113-135; 6, с. 39-58; 8, с. 147-139; 9, с. 296-303].
Тема № 9 Радіоекологія міст

1. Надходження радіонуклідів у міські екосистеми, їх розподіл і міграція.

2. Радіоємність міської екосистеми.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає основне завдання дослідження радіоекології міст?

2. Які шляхи надходження радіонуклідів до екополіса Києва після Чорннобильської аварії?

3. Яке значення мав повітряний і водний шляхи надходження радіонуклідів до міст України після Чорнобильської аврії?

4. Яке основне депо накопичення радіонуклідів у малих і великих містах України?
^

Література: [1, с. 186-192].


Тема № 10 Радіоекологія радону

1. Біологічні ефекти радонового випромінювання.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні біологічні ефекти радону.

2. Які контрзаходи найефективніші щодо захисту людини від впливу радонового випромінювання?
^

Література: [1, с. 239-245; 9, с. 251-262].3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Модуль 1

 1. Предмет, мета і завдання дисципліни.

 2. Відкриття радіоактивності природних речовин.

 3. Основні уявлення про радіоактивність та іонізуюче випромінювання. Проникаюче випромінювання.

 4. Види радіоактивного розпаду атомів.

 5. Взаємодія радіації з речовинами.

 6. Природні радіоактивні елементи.

 7. Природні та штучні джерела іонізуючого випромінювання.

 8. Системні та несистемні одиниці вимірювання радіоактивності.

 9. Питома, об’ємна активність, щільність забруднення.

 10. Поняття дози.

 11. Дози випромінювання та опромінення.

 12. Експозиційна доза та дози опромінення речовин і біологічних тканин. Чутливість органів до дії іонізуючого опромінення.

 13. Колективна еквівалентна доза іонізуючого випромінювання.

 14. Концепція прийнятого ризику та аналіз співвідношення користь-шкода внаслідок впливу іонізуючого випромінювання.

 15. Шляхи надходження радіонуклідів в екосистеми.

 16. Обмін радіоактивних елементів в органах і тканинах живих організмів.

 17. Міграція радіонуклідів трофічними ланцюгами.

 18. Вплив різних типів випромінювання на біогеоценози.

 19. Дія проникаючої радіації на клітинному рівні.

 20. Межа променевої загрози для живих організмів.

 21. Фонові, малі та великі дози опромінення.

 22. Чинник часу і лінійна передача енергії.

 23. Мутагенна дія іонізуючого випромінювання.


Модуль 2

 1. Джерела штучної радіоактивності.

 2. Використання іонізуючого випромінювання в промисловості, побуті, медицині. Ядерний енергетичний цикл.

 3. Атомна енергетика.

 4. Екологічні наслідки аварійних ситуацій і аварій на АЕС.

 5. Наслідки Чорнобильської катастрофи для навколишнього середовища.

 6. Наслідки застосування ядерної зброї.

 7. Радіоекологічна експертиза атомних станцій і ядерних підприємств.

 1. Метод радіоекологічної оцінки ефективності контрзаходів в умовах радіоекологічної аномалії.

 2. Контрзаходи в умовах радіаційних аварій.

 3. Принципи вибору контрзаходів.

 4. Порівняльний аналіз контрзаходів під час аварії на ЧАЕС.

 5. Гостра і хронічна променева хвороба.

 6. Опромінення і репродуктивна функція людини.

 7. Онкогенні наслідки опромінення людини.

 8. Опромінення і тривалість життя людини.

 9. Особливості надходження в організм і впливу на людину різних радіонуклідів вплив на здоров'я населення великих радіаційних аварій.

 10. Гранично допустимі дози випромінювання.

 11. Місто як екосистема.

 12. Надходження радіонуклідів у міські екосистеми, їх розподіл і міграція. Радіоємність міської екосистеми.

 13. Основні терміни, кількісні характеристики й одиниці виміру.

 14. Джерела і рівень вмісту радону в будинках.

 15. Біологічні ефекти радонового випромінювання.

 16. Контрзаходи щодо радонового опромінювання.
^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Кутлахмедов Ю.О., Корогодін В.І., Кольтовер В.К. Основи радіоекології: Навч. посіб. / За ред. В.П. Зотова. – К.: Вища шк., 2003. – 319 с.

2. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – 448 с.

3. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.

4. Радиация: дозы, эффекты, риск. – М.: Мир, 1989. – 79 с.

5. Барабой В.А. Радиобиология. – Киев: Наукова думка, 1988. – 188 с.

6. Передерий В.Г., Ткач С.М. Источники и биологические эффекты ионизирующего излучения. – К.: Здоров’я, 1988. – 80 с.

7. Радиоэкология / Под ред. проф. Ренгарда. – М.: Мир, 1990. – 232 с.

8. Грачев Н.Н. Защита человека от опасных излучений. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 317с.

9. Усманов С.М. Радиация: Справочные материалы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.

10. Гончаренко Е.Н., Кудряшов Ю.Б. Химическая защита от лучевого поражения. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 249 с.

11. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных. – М.: Высш. шк., 1977. – 368 с.

12. Барабой В.А., Киричинский Б.Р. Ядерные излучения и жизнь. – М.: Наука, 1972. – 232 с.

23

12


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Радіоекологія” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”Укладач старш. Викл. І.П. Дейна


Відповідальний за випуск зав. кафедри екології В.М. Шмандій


Підп. до др._______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.________. Наклад 10 прим. Зам. № _____________. Безкоштовно.


Видавничий відділ КДПУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20


Схожі:

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconКременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМіністерство освіти та науки України Кременчуцький державний політехнічний університет

Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти I науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Кременчуцький державний політехнічний університет iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи