Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/6
Дата28.07.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до практичних і самостійних занять з курсу

"ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ"


(для студентів економічних спеціальностей за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво” та 0502 „Менеджмент”)

Харків – ХНАМГ - 2004
Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з курсу „Теорія економічного аналізу” для студентів економічних спеціальностей за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво” та 0502 „Менеджмент” –Укл.: доцент, к.е.н. Мочаліна З.М. – Харків: ХНАМГ, 2004 -56 с.


Укладач Мочаліна З.М.


Рецензент: доцент, к.е.н. Гордієнко Н.І.


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол № 11 від11/02/2004р.


ЗМІСТ

Вступ

4

^ 1 .Плани семінарських занять

5

Тема 1 .Наукові основи економічного аналізу

5

^ Тема 2. Основи і принципи економічного аналізу і завдання в управлінні ринковою економікою

6

Тема 3. Метод і методика економічного аналізу

8

^ 2.Тематика практичних завдань

11

Тема 4.Економіко-логічні способи обробки інформації

11

Практичне заняття 1

11

Практичне заняття 2

15

Практичне заняття 3 – 4

19

^ Тема 5.Економіко - математичні методи в економічному

аналізі

25
Практичне заняття 5

25

Практичне заняття 6 – 7

27

^ Тема 6. Типологія видів і напрямків економічного аналізу, їх зміст та роль в управлінні господарською діяльністю

34

Практичне заняття 8

34

^ Тема 7. Комплексна система оцінки економічного аналізу

Практичне заняття 9

39

39

Тема 8.Інформаційне забезпечення і організація аналізу господарської діяльності

43

Практичне заняття 10

43

^ Тема 9. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності

44

Практичне заняття 11 - 12

44

^ З.Завдання для самостійної роботи і методичні вказівки щодо її виконання та оформлення

49
Теми для написання рефератів

53

Список літератури

55ВСТУП

Оволодіння принципами, засобами й навичками економічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному економісту: плановику, фінансисту, бухгалтеру, маркетологу, аудитору, ревізору. Економічний аналіз має бути на озброєнні кожного управлінця для формування управлінських рішень. Уміння користуватися ним зміцнює й удосконалює економічне мислення.

Освоєння методики економічного аналізу - складна справа. Тому основна мета цих методичних вказівок - практична допомога студентам в оволодінні теоретичними знаннями й практичними навичками з економічного аналізу.

Мета вивчення курсу “Теорія економічного аналізу” – формування у студентів системи знань, необхідних для дослідження економіки підприємств виробничої і невиробничої сфери, правильної та об’єктивної оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності, теоретична та практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, його методу і методології, формування вмінь використання економіко-логічних і економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств.

Предмет курсу - система методів і способів аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Студент повинен вміти застосувати отримані теоретичні знання з виконання економічного аналізу суб’єктів господарювання в подальшому вивченні економічних дисциплін, а також у практичній діяльності. Цьому сприятиме виконання студентами практичних завдань, що допоможе відпрацювати навички вибору показників і напрямків економічного аналізу, побудови аналітичних моделей і розрахунку впливу чинників, вміння на основі одержаних даних зробити кваліфіковані пояснення і відповідні висновки щодо розвитку суб’єктів господарювання.

Практичні завдання складені відповідно до програми курсу “Теорія економічного аналізу”, призначені для проведення практичних і самостійних занять студентів економічних спеціальностей.

Метою практичних занять є засвоєння теоретичних основ курсу, набуття навичок роботи з документами, побудови таблиць і графіків, аналітичного опрацювання результатів виробничо-фінансової діяльності господарських суб'єктів та ін.

У процесі самопідготовки студент виконує завдання для самостійної роботи (написання рефератів, вирішення задач і т.д.), отримує консультації викладача.

Метою самостійної роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення знань та навичок, одержаних студентами при вивченні курсу.

До кожної теми розроблені тестові завдання, які дозволять закріпити одержані теоретичні знання з предмета. Тестування проводиться після закінчення вивчення тем і є засобом поточного контролю знань.


 1. ^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬТема 1. Наукові основи економічного аналізу

Семінарське заняття 1

Розгляд питань

1.Історичні джерела економічного аналізу.

2. Місце економічного аналізу в системі наукових знань.

3. Значення і роль економічного аналізу в умовах ринкової економіки.

4. Особливості макро- , мікроекономічного аналізу в умовах ринкових відносин.

5. Проблеми й перспективи розвитку економічного аналізу.

Контрольні запитання

1. Основні етапи розвитку економічного аналізу.

2.Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами.

3. Економічний аналіз і його значення в умовах ринку.

Завдання 1.

 1. Розкрити зв'язок аналізу і синтезу як логічних прийомів мислення з іншими розумовими операціями: абстрагуванням, узагальненням, формуванням висновків.

 2. Висловити своє розуміння логіки аналітичного дослідження як методу сходження від абстрактного до конкретного.

 3. Навести приклади використання методу сходження від абстрактного до конкретного в аналізі господарської діяльності.

Завдання 2. У вигляді схеми зобразити взаємозв'язки економічного аналізу з бухгалтерським обліком, аудитом, статистикою.

Рекомендована форма виконання завдання (на прикладі взаємозв'язку економічного аналізу з економічною теорією):
Завдання 3. Дати стислу характеристику історичним етапам (періодам) розвитку економічного аналізу у зв'язку з об'єктивними вимогами і умовами, які властиві тому часу. Відповідь оформити у вигляді таблиці:

Історичні періоди розвитку економічного аналізу

Об'єктивні вимоги і умови для розвитку економічного аналізу

Стисла характеристика історичного періоду розвитку економічного аналізу


Тема 2. Основні принципи економічного аналізу і завдання в управлінні ринковою економікою

Семінарське заняття 2

Розгляд питань

 1. Економічний аналіз як функція управління та елемент керуючої системи.

 2. Сутність економічного аналізу як засобу дослідження економічних явищ та обґрунтування управлінських рішень.

 3. Основні принципи економічного аналізу і їх суть.

 4. Роль економічного аналізу в розвитку ринкових відносин.

Контрольні питання

 1. Основний зміст економічного аналізу як науки.

 2. Предмет економічного аналізу.

 3. Об’єкти і суб’єкти економічного аналізу.

 4. Мета й завдання аналізу ринкової економіки.

Розгляд завдань по темі.


Завдання 4. Дати характеристику наведених визначень змісту економічного аналізу, висловити свою точку зору з цього питання.

Визначення змісту економічного аналізу

Автор

Повнота визначення змісту, характерні відмінності від інших визначень

1. Економічний аналіз - це система способів вивчення ( на підставі даних обліку, звітності , планів та інших джерел ) досягнутих результатів і стану господарської діяльності, можливих варіантів її поліпшення з метою контролю за виробництвом та обґрунтуванням управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності господарювання

Каліна А.В.,

Конєва М.І.,

Ященко В.О.

2. Економічний аналіз - комплексне вивчення роботи підприємств, їх структурних підрозділів з метою об'єктивної оцінки її результатів та виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання

С.Б. Барнгольц
3. Економічний аналіз - виведення економічних закономірностей з відповідних фактів економічної діяльності, розкладання економіки на окремі частини, які називають економічними категоріями , та їх аналіз

Райзберг Б. А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Є.Б.
4. Економічний аналіз - дослідницький процес, головною метою якого є розробка найбільш обґрунтованих пропозицій та прогнозів зміни економічних умов функціонування об'єкта господарювання

Русак Н.А., Русак В.А.
5. Власне розуміння визначення змісту економічного аналізуЗавдання 5. Висловити своє розуміння особливостей сучасних змін економічного аналізу порівняно з традиційними його формами у зв'язку з об'єктивними вимогами ринкової економіки.

Особливості сучасних змін економічного аналізу

Об'єктивні вимоги ринкової економіки, які обумовлюють особливості сучасних змін економічного аналізу

Власне розуміння особливостей сучасних змін економічного аналізу

1. Значно ширше використання принципу управління за відхиленням2. Підвищення оперативності економічного аналізу, що виражається в мінімізації періоду, за який проводиться поточний аналіз3. Широке використання додаткової інформації поряд з використанням зовнішньої і внутрішньої звітності4. Перенесення центру уваги від аналізу звітності до аналізу ситуацій5. Створення аналітичних груп за участю економістів, технологів, маркетологів, юристів (залежно від змісту проблеми) для забезпечення комплексності економічного аналізу6. Розширення використання в економічному аналізі вибіркових даних
Тема 3. Метод і методика економічного аналізу

Семінарське заняття 3

 1. Особливості методу економічного аналізу.

 2. Класифікація методів, засобів та прийомів економічного аналізу

 3. Система показників і їх класифікація.

 4. Визначення результативних та факторних показників за характером їх зв’язку.

 5. Виділення кількісних і структурних якісних показників серед множини наданих у задачах.

Контрольні запитання

 1. Загальне поняття методу кожної науки.

 2. Визначення методу економічного аналізу.

 3. Поняття та класифікація факторів, які застосовуються в економічному аналізі.

 4. Класифікація методів обробки економічної інформації.

 5. Методика економічного аналізу.


Завдання 6. Визначити в кожній групі результативні і факторні показники за характером їх зв’язку:

 1. Випуск продукції, чисельність персоналу, продуктивність праці.

 2. Продуктивність праці, рівень техніки, технології, механізації виробництва, праці, управління.

 3. Ритмічність поставок, ритмічність випуску продукції.

 4. Випуск продукції, середньорічна вартість основних виробничих фондів, фондовіддача, витрати сировини, матеріалоємність.


Завдання 7. Виділити кількісні структури і якісні показники: середньорічна вартість основних фондів, чисельність працюючих, собівартість одиниці продукції, собівартість випуску, норма витрат на одиницю продукції, втрати робочого часу, фондовіддача, рентабельність.


Завдання 8. На основі класифікації методів економічного аналізу навести характеристику економіко – логічних прийомів аналітичного дослідження за наступними ознаками: сфера використання методу або прийому, призначення, вирішувані задачі на етапах аналітичного дослідження. Рішення представити у вигляді таблиці.

Економіко-логічні методи дослідження

Сфера використання

Призначення

Вирішувані задачі


^ Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 9. Дати характеристику наведених визначень предмета економічного аналізу, висловити свою точку зору з цього питання.

Визначення предмета економічного аналізу

Автор

Повнота визначення предмета, характерні відмінності від інших визначень

1. Предметом економічного аналізу є діяльність конкретних підприємств та її ефективність, що відображається в системі плану, обліку та звітності й інших джерелах інформації

С.Б. Барнгольц
2. Під предметом економічного аналізу розуміють господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічну ефективність та кінцеві фінансові результати їх діяльності, які складаються під впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів, що відображаються через систему економічної інформації

Баканов М.І., Шеремет А.Д.
3. Предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів

Савицька Г.Ф.
4. Предмет аналізу - діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат

Чумаченко М.Г.

5. Предметом економічного аналізу є економіка госпрозрахункових ланок народного господарства, що розглядається під кутом зору процесу взаємодії умов і факторів виробництва, їх сукупний та окремий вплив на досягнення максимальних результатів при найменших ресурсах

Ковіна М.Б., Майданчик Б. І.

Завдання 10. Розкрити сутність та навести приклади показників, які використовуються в економічному аналізі.


Завдання 11. Дати характеристику змісту основних категорій (термінів) економічного аналізу за наведеною таблицею:

Терміни

Зміст

(І)Методологія економічного аналізу
(2) Метод економічного аналізу
(3) Методика економічного аналізу
(4) Принципи економічного аналізу
(5) Фактор
(6) Показник

^ 2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 4. Економіко-логічні способи обробки економічної інформації


Практичне заняття 1

Робота в аудиторії

1. Загальний огляд економіко - логічних (статистичних) прийомів економічного аналізу

2.Спосіб порівняння, особливості його використання в аналізі господарської діяльності.

Контрольні питання

 1. Традиційні прийоми в економічному аналізі.

 1. Суть та поняття порівняння, його значення в аналізі.

 2. Види порівнянь, їх характеристика, призначення.

Методика розв’язання деяких задач теми 4 (1 заняття)


Задача 1. Фактичний випуск продукції за звітний рік - 550 тис.грн., плановий – 500 тис. грн.

Визначити абсолютне і відносне відхилення обсягів від планового рівня і визначити еластичність змін, якщо чисельність персоналу за вказаний період зросла на 8%.

^ Методичні поради до задачі:

1.Визначимо величину абсолютного відхилення: 550 – 500 = 50 (тис.грн.)

Тобто, у порівнянні із запланованим рівнем обсяг продукції збільшився на 50 тис.грн.

2.^ Визначимо величину відносного відхилення (відношення динаміки змін порівнюваних параметрів, яка характеризується темпом зростання показників і темпом їх приросту):

Темп зростання: 550/500 · 100% = 110%,

тобто фактичний обсяг виробництва становить 110% від запланованого.

^ Темп приросту (розглянемо два варіанти його визначення):

   1. 550/500 100% - 100 % = 10%,

   2. (550 - 500) / 500·100% = 10%.

Еластичність зміни (Кзм) визначається відповідним коефіцієнтом зв’язку, який визначається шляхом порівняння динаміки зміни різних за економічним змістом параметрів.

Для нашого прикладу: поряд із зміною обсягів на 10% чисельність персоналу змінилась на 8%.

Кзм = 10 / 8 = 1,5.

Коефіцієнт зміни (еластичності) показує, на скільки відсотків зростає випуск продукції проти плану (прогнозу), якщо чисельність персоналу зростає на 1 %.


Задача 2. Проаналізувати структуру і динаміку нематеріальних активів за табл. 1.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи