Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка3/6
Дата28.07.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Таблиця 5


Матеріали та сировина

За планом

Фактично

Норма витрат, кг/т

Ціна за 1 г, грн

Сума

Норма витрат, кг/т

Ціна за 1 г, грн

Сума

1. Клінкер

620

65
625

62
2. Шлак

351

9
363

12
3. Гіпс

60

22
40

25
Разом

1031

х
1028

х

Задача 7. Нейтралізувати вплив об’ємного фактору, коли відомо, що підприємство виробило за рік 12000стільців, собівартість кожного склала 22грн., при запланованій - 25 грн. і 6000 крісел собівартістю 30 грн. кожне (запланована собівартість-33 грн.).


Задача 8. Проаналізувати динаміку основних показників, обґрунтувати планові показники за даними таблиці 6. Графічно відобразіть динаміку наведених показників.

Таблиця 6

Роки

Випуск товарної продукції, млн.грн

Кількість робітників, чол.

Продуктивність праці, млн.грн

2000

3830

1094

3,5

2001

3910

1087

3,6

2002

4030

1075

3,75

2003

4150

1064

3,9

2004

4000

1000

4,0


Практичне заняття 2

Робота в аудиторії

 1. Статистичні методи в економічному аналізі.

 2. Рішення задач.

Контрольні питання

 1. Використання рядів динаміки.

 2. Застосування групувань.

 3. Застосування середніх величин.

 4. Застосування відносних величин.

 5. Використання графічного способу.

 6. Балансовий метод.

Методика рішення деяких задач теми 4 (2 заняття)


Задача 9. Перевірити обґрунтованість планових показників (табл. 7). Визначити середньорічні, базисні, ланцюгові (відносні і абсолютні) темпи росту обсягів продукції. Відобразити на графіку динаміку зростання обсягів продукції.

Для розв’язання даної задачі необхідно розглянути теоретичний матеріал теми ”Економіко-логічні методи в економічному аналізі” щодо відносних, абсолютних і середніх величин і рядів динаміки.

Таблиця 7 (тис.грн.)

Вид продукції

Минулі роки

У середньому за 4 роки

План на майбутній рік

1-й

2-й

3-й

4-й

А

280

300

300

320

300

300

В

200

205

218

221

211

250

С

1330

1910

2030

2100

1842,5

1950

Д

2020

1495

1482

1509

1626,5

1500

Всього

3830

3910

4030

4150

3980

40001.Дані, наведені в табл. 7, свідчать про те, що план з виробництва продукції недостатньо обґрунтований. Планові показники поточного року знаходяться на рівні фактично досягнутих результатів у середньому за 4 роки і нижче досягнутого минулорічного рівня виробництва, хоч і середній темп приросту за цей період склав 2,7%:

Т = 3√ 4150/3830 = 3√ 1,083 = 1,027.

Темпи росту (Тр) за відносними показниками визначаються за середньою геометричною (Т1, Т2, ...Тп – ланцюгові темпи росту):

Т р = п-1 √ Т 1*Т 2* Т3 *...* Тп.

Базові темпи росту визначаються відношенням обсягу подальших років до першого року, значення якого беремо за 100 %. Ланцюгові темпи росту визначаються відношенням показників кожного наступного року до попереднього, значення якого 100%. Темпи приросту (Тпр) визначаються як різниця:

Тпр % = Тр % - 100 %

Середній абсолютний приріст складає:

ΣΔхі / n = [(3910 – 3830) + (4030 – 3910) +(4150 - 4030)] :4 = 20 тис. грн.

Представимо динаміку обсягів виробництва у цілому за 4 роки на графіку (рис.2).Рис. 2 - Динаміка обсягів виробництва на підприємстві

Самостійна робота


Задача 10. Проаналізувати динаміку основних показників, обґрунтувати планові показники за даними табл. 7. Визначити середнє значення кожного показника, середній та абсолютний приріст. Графічно відобразити динаміку наведених показників.

Таблиця 8

Роки

Випуск товарної продукції, млн.грн

Кількість робітників, чол.

Продуктивність праці, млн.грн

2000

3830

1094

3,5

2001

3910

1087

3,6

2002

4030

1075

3,75

2003

4150

1064

3,9

2004

4000

1000

4,0


Задача 11. Використовуючи балансовий метод, визначити нестачу прокату чорних металів на машинобудівному заводі (тис. т).

Таблиця 9

Показники


План

Факт

1. Залишки прокату на початок року (Зпр)

400

435

2. Надійшло прокату за рік (Нп):

Від постачальників

Від інших організацій

Власне виробництво

Інші джерела


4460640

-


5354

43

760

15

3.Витрати прокату за рік (Вп):

на основне виробництво

будівництво та капітальний ремонт

інструментальне виробництво

інші потреби виробництва

відпуск на сторону


4480

170

400

-

-


4320

297

360

12

130

4. Залишки прокату на кінець року (Зкр)

450

470


Для проведення розрахунків пропонується скористуватись балансовою моделлю:

( Зпр + Нп ) = (Вп+Зкр).


Задача 12. Розрахувати залишки продукції на кінець року, коли відомо, що за рік було виготовлено продукції на суму 96,0 млн. грн., реалізовано – 95,8 млн. грн. Залишки продукції на складі на початок року становили 2,0 млн. грн. (балансовий метод).


Задача 13. У регіоні налічується 10 ремонтно-будівельних дільниць. Дані їх діяльності представлені у табл.10. Згрупувати підприємства за результатами діяльності.

Таблиця 10

РБУ

Обсяг виконання робіт, млн.грн

Рентабельність. %

Кількість робітників

1

65,4

16,2

55

2

50,6

8,3

45

3

127,3

12,5

48

4

218,2

20,4

60

5

115,3

3,2

55

6

628,3

5,2

112

7

535,4

10,5

83

8

43,2

2,7

21

9

1284,5

6,2

201

10

650,1

10,0

73

Задача 14. Для розробки преміального положення за результатами річної діяльності необхідно суму винагороди –15,0 тис. грн. розподілити між робітниками підприємства. Розробіть шкалу винагород, коли відомо, що чисельність працівників із стажем роботи до 5 років складає 20 чол., до 10 років – 46 чол., понад 10 років – 14 чол. Процент винагород за стажем роботи визначте самостійно.


Задача 15. Провести порівняльний аналіз середнього відсотка виконання плану випуску продукції об'єднання 1 та об'єднання 2. Обґрунтувати використання обраного типу середніх величин.

Таблиця 11

Об'єднання 1

Об'єднання 2

Завод

Фактичний

випуск, тис. грн.

Виконання

плану, %

Завод

План випуску, тис.грн.

Виконання

плану, %

1

800

100

1

250

110

2

159

106

2

500

90

3

309

103

3

580

130


Практичне заняття 3-4

Робота в аудиторії

 1. Методи аналізу кількісного впливу факторів на зміну результативного показника (методи елімінування): методи і алгоритми ланцюгових підстановок, індексний метод, розрахунки за допомогою абсолютних та відносних відхилень, розрахунки за допомогою методу пропорційного розподілу, логарифмічний та інтегральний методи оцінки факторних впливів.

 2. Методи аналізу пропорційності соціально-економічного розвитку господарчого суб’єкта. Прийоми визначення „вузьких” місць та головних напрямків розвитку господарчого суб’єкта.

 3. Рішення задач за допомогою традиційних способів економічного аналізу.

Контрольні питання

 1. Види залежностей результативних показників від факторних, їхня характеристика.

 2. Використання прийому деталізації для оцінки стану суб’єкта.

 3. Прийом ланцюгових підстановок: суть, умови. Правила застосування.

 4. Переваги і недоліки способу ланцюгових підстановок.

 5. Спрощений варіант ланцюгових підстановок.

 6. Спосіб відносних різниць та правила його застосування.

 7. Застосування індексного способу.

 8. Сутність та відмінності інтегрального способу аналізу.

 9. Логарифмічний метод оцінки факторних впливів.

 10. Суть проблеми нерозподіленого залишку

 11. Прийоми визначення „вузьких” місць.

Методичні поради до практичного заняття


Задача 16. Зробити розрахунки впливу факторів (табл.12) за допомогою способів елімінування (ланцюгових підстановок, абсолютних різниць та др.).

Таблиця 12

Показники

Умовні позначення

За планом

Фактично

Абсолютне відхилення

% виконання плану

Відхи -

лення в %

Чисельність робітників, чол.

Ч

35

33

-2

94,286

5,714

Продуктивність праці, тис. грн.

СВ

1200

1400

200

116,667

16,667

Випуск продукції(за рік)

ВП

42000

46200

4200

110

10


^ Методика розв’язання задачі за допомогою способів елімінування наступна:

1. Спосіб ланцюгових підстановок

Будуємо факторну модель обсягу продукції за рік:

ВП = СВ х Ч;

ВПпл = СВпл х Чпл = 1200 х 35 = 42000 (тис.грн.);

ВПум = СВ ф х Чпл = 1400 х 35 = 49000(тис.грн.)

ВПф = СВф х ЧФ = 1400 х 33 = 46200(тис.грн.).

Зміна випуску продукції за рахунок продуктивності праці:

ΔВПсв = ВПум - ВПпл. = 7000( тис.грн.) .

Зміна випуску продукції за рахунок чисельності:

ΔВП ч = ВП ф - ВП ум = - 2800 ( тис.грн.) .

Перевірка:

46200 – 42000 = 4200 ( тис.грн.), 7000 + ( - 2800) = 4200( тис.грн.).

^ 2. Спосіб абсолютних різниць:

ΔВП ч = (Чф - Чпл) х СВпл = (33 - 35) х 1200 = - 2400 (тис. грн.);

ΔВПсв = Чф х (СВф - СВпл) = 33 х (1400 - 1200) = 6600( тис.грн.).

За рахунок скорочення чисельності робочих на 2 чол. обсяг продукції зменшився на 2400 тис.грн. За рахунок зростання продуктивності праці на 200 тис. грн./чол, додатково одержано 6600 тис. грн. продукції.

Резерв в випуску продукції складає 2400 тис. грн.

Визначаємо загальний вплив факторів:

Δ ВПсв + ΔВПч = (- 2400) + 6600 = 4200 (тис. грн).

^ 3. Спосіб різниць у процентах

Визначаємо вплив фактора чисельності:

(-5,72 х 42000) : 100 = 2402,4 (тис. грн).

Визначаємо вплив фактора продуктивності праці:

(15,72 х 4200) : 100 = 6602,4(тис. грн).

Зменшення кількості робочих на 5,72% призвело до зменшення обсягу продукції на 2402,4(тис. грн).


Задача 17. Визначити індексним методом вплив факторів на обсяг реалізації продукції.

Таблиця 13

Види продукції

Кількість ,т

Ціна, грн/кг

Обсяг реалізації,тис.грн.

За планом (g0 )

Фактично (g1 )

За планом (р0 )

Фактично (р1 )

За планом

(g0 р0)

Фактично

(g1 р1 )

А

3

4

5

5,5

15

22

В

8

6

4

5

32

30

С

6

7

2

1,5

12

10,5

Д

4

6

1

1

4

6

Разом

х

х

х

х

63

68,5


Пояснення до задачі:

Загальний індекс обсягу реалізації: Ірп =∑ g1 р1 / ∑ g0 р0 = І g · І р.

Приріст обсягу реалізації за рахунок зміни кількості випущеної продукції:

І g =∑ g1 р0 / ∑ g0 р0 .

Приріст обсягу реалізації за рахунок зміни ціни: Ір =∑ g1 р1 / ∑ g1 р0.

Індексний метод дає можливість розглядати не лише відносні, а й абсолютні відхилення узагальнюючого показника:

 • загальні відхилення обсягу реалізації звітного року порівняно з минулим визначаються розрахунком ∑ g1 р1 - ∑ g0 р0;

 • відхилення виручки від реалізації за рахунок зміни кількості продукції у звітному році порівняно з минулим: ∑ g1 р0 - ∑ g0 р0;

 • відхилення виручки реалізації за рахунок ціни: ∑ g1 р1 - ∑ g1 р0.

Підставивши у формули відповідні значення одержимо результат по досліджуваному підприємству.


Задача 18. За даними, наведеними у табл. 14, проаналізувати вплив факторів на результативний показник інтегральним способом. Порівняти одержані результати з рішенням способом ланцюгових підстановок.

Таблиця 14

Показник

Ум.означ.

За планом

Фактично

+,-

% викнання плану

Товарна продукція, млн. грн.

ВП

160000

240000

+80000

150

Середньорічна чисельність робітників, чол.

ЧР

1000

1200

+200

120

Відпрацьовано робітниками за рік: днів

Д

250000

307200

+57200

122,88

годин

t

2000000

2334720

+334720

116,736

Середньорічна продуктивність одного робітника, млн. грн.. / чол.

ГВ

160

200

+40

125

Кількість днів відпрацьованих одним робітником за рік, днів

D

250

256

+6

102,4

Середньодобова продуктивність праці 1 робітника, тис. грн.

Дв

640

781,25

+141,25

122,1

Середня тривалість робочого дня, год.

П

8

7,6

-0,4

95

Середньогодинна продуктивність, тис. грн.

ЧВ

80

102,796

+22,796

128,5

Вирішення для двох факторної моделі виду С = ХУ (у даному прикладі ТП = ЧР х ГВ) наступне:

ΔТПчр = ΔЧР · Гво + ½ ΔЧРΔГВ = 200 · 160 + ½ (200 · 400) = 36000 (млн. грн.);

ΔТПгв = ΔГВ ЧРо + ½ ΔЧР ΔГВ = 40 · 1000 + ½ (200 · 400) = 44000 (млн. грн.).

Порівняємо розв’язання задачі з результатами вирішення способом ланцюгових підстановок:

ТПпл = ЧРпл х ГВпл = 1000 х 160 = 160000 (млн. грн.);

ТПум = ЧРф х ГВпл = 1200 х 160 = 192000 (млн. грн.);

ТПф = ЧРф х ГВф = 1200 х 200 = 240000 (млн. грн.).

Звідси

ΔТПчр = 192000 – 160000 = + 32000 (млн.грн.);

ΔТПгв = 240000 – 192000 = + 48000 (млн.грн.).

^ Самостійна робота


Задача 19. Визначити вплив факторів на відхилення фактичної продуктивності праці від планової за допомогою способів елімінування. Самостійно визначити показники, необхідні для проведення розрахунків.

Дані наведені у табл. 15.Зробити висновки.

Таблиця 15

Чинники

За планом

Фактично

Обсяг товарної продукції, тис. грн.

800

850

Кількість робочих, чол.

45

42

Тривалість робочого дня, год.


8

7,5

Кількість робочих днів

250

200


Задача 20. Визначити індексним методом вплив факторів на обсяг реалізації продукції відповідно до наведених даних.

Таблиця 16

Види продукції

Кількість ,т

Ціна, грн/кг

Обсяг реалізції,тис.грн.

За планом (g0)

Фактично (g1 )

За планом (р0 )

Фактично (р1 )

За планом (g0 р0)

Фактично (g1 р1 )

А

9

10

15

15,5В

6

7

14

15С

8

7

22

21,5Разом

х

х

х

хЗадача 21. За даними таблиці 15 розрахувати вплив факторів для три факторної моделі обсягу продукції інтегральним способом.

Порівняти показники розрахунків за способом абсолютних різниць.


Задача 22. Скласти чотирьох факторну модель випуску товарної продукції. За даними таблиці 15 розрахувати вплив факторів для цієї моделі логарифмічним способом. Порівняти показники розрахунків за способом ланцюгових підстановок. Зробити висновки.


Задача 23. За допомогою методу абсолютних різниць проаналізувати вплив факторів на обсяг випуску продукції.

Таблиця 17

Показники

Завдання

Фактично

Середньоспискова чисельність робітників, чол.

3000

2960

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, дн.

220,833

220,44

Тривалість робочого дня, годин

7,706

7,763

Середньогодинний виробіток, грн.

4,897

5,133


Задача 24. Визначити методом відносних різниць (у відсотках) вплив на середньорічний виробіток працюючого і на обсяг виробництва зміни питомої ваги робітників в чисельності працюючих і середньорічного виробітку робітника.

Таблиця 18

Показники

План

Факт

Середньорічний виробіток робітника, грн.

3200

3300

Питома вага чисельності робітників в чисельності працюючих

0,68

0,67

Чисельність працюючих, чол.

1520

1500


Задача 25. Провести аналіз впливу факторів на рентабельність підприємства методом ланцюгових підстановок. Визначити величину неподільного залишку.

Таблиця 19

Показники

План

Факт

Чистий прибуток підприємства, тис. грн.

2000

2240

Основні виробничі фонди, тис. грн.

8000

8800

Оборотні кошти, тис. грн.

4000

3700

Задача 26. Визначити результативний показник та вплив факторів на нього за допомогою будь – якого методу елімінування. Визначити величину неподільного залишку. Провести його розподіл між факторами „по Юренбургу”.

Таблиця 20

Показники

План

Факт

Середня тривалість робочого дня, год.

8,0

7,67

Чисельність робітників, чол.

130

135

Кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, д.

240

210


Задача 27. Провести аналіз впливу факторів на відхилення від плану випуску продукції способом відносних різниць у відсотках.

Таблиця 21

Показники

План

Факт

Випуск продукції, тис.грн.

26032,5

27134,2

Середньоспискова чисельність робітників, чол.

2850

2790

Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками днів, тис. людино-днів

662.9

644,2

Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками годин, тис. людино-годин

5104,3

5024,8


Задача 28. На основі вхідної інформації побудувати детерміновану мультиплікативну модель формування обсягу товарної продукції. Розрахувати вплив кожного із трудових факторів на виконання плану випуску продукції методом абсолютних різниць.

Таблиця 22

Показники

План

Факт

Обсяг товарної продукції, тис. грн.

9560

9620

Середньоспискова чисельність робітників, чол.

1000

1020

Відпрацьовано за рік всіма робітниками: тис. людино-днів

225

232

тис. людино-годин

1800

18601   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи