Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань icon

Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань
НазваДодаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань
Дата16.07.2012
Розмір47.8 Kb.
ТипДодаток

Додаток до наказу ректора

від _______ № ______


ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з гуманітарних питань

Національного авіаційного університету


1. Загальні положення


1.1. Рада з гуманітарних питань Національного авіаційного університету (далі – Рада) є дорадчим органом, метою якого є створення належних умов для підвищення ефективності виховного процесу, всебічного і гармонійного розвитку студентів, формування в них свідомого патріотизму, високих моральних якостей, соціальної та професійної компетентності. Діяльність Ради спрямована на розвиток гуманітарної співпраці, забезпечення належних умов для реалізації здібностей і талантів студентів та працівників університету на основі збагачення загальнолюдськими цінностями, національними культурами та нагромадженим науково-освітнім досвідом.

1.2. Рада діє відповідно до Законів України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2002); положень Загальної декларації прав людини (1948), Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття) (1993); Програми правової освіти населення України (1995) та Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки (2006); Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти (2009) та Концепції національного виховання студентської молоді (2009); Указу Президента України про затвердження Положення про Громадську гуманітарну раду (2010), указу Президента України «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства» (2005); нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зокрема Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України (2007)», а також Статуту Національного авіаційного університету, «Правил внутрішнього розпорядку Національного авіаційного університету», «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету» і цього Положення.

1.2 Рада працює за планом, який щорічно затверджує проректор університету з навчально-виховної роботи.

1.3 Рада співпрацює з громадськими організаціями, органами студентського самоврядування, що діють в університеті.


^ 2. Структура Ради


2.1. До складу Ради входять:

 • голова: проректор з навчально-виховної роботи;

 • заступник голови: начальник відділу гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій;

 • члени: заступник начальника відділу гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій; директор Студентського містечка; директор Центру культури та мистецтв; директор науково-технічної бібліотеки; начальник відділу організаційної роботи в гуртожитках Студентського містечка; голова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів; заступники директорів інститутів (деканів факультетів) з виховної роботи; голови студентських рад;

 • секретар.

Усі члени беруть участь в роботі Ради на громадських засадах.

2.2. Голови осередків громадських та молодіжних організацій за потреби запрошуються на засідання Ради.

2.3. Рада може створювати тимчасові комісії для вивчення окремих питань виховної роботи з числа членів Ради і викладачів університету.


^ 3. Основні завдання Ради


3.1. Основними завданнями Ради є:

3.1.1. Вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку університету та вироблення пропозицій щодо:

 • визначення пріоритетів та особливостей діяльності університету у сфері гуманітарного розвитку;

 • дотримання прав студентів у навчальній, науковій, культурній і мистецькій діяльностях, створення належних умов для охорони їхнього здоров'я;

 • забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної роботи;

 • формування толерантності в міжнаціональних відносинах, запобігання конфліктогенним та екстремістським тенденціям в університеті;

 • збереження історичної та культурної спадщини української нації, її історичної свідомості, а також створення умов для розвитку етнічної та культурної самобутності студентів.

3.1.2. Розробка організаційно-функціональної структури управління виховним процесом і визначення функціональних обов’язків суб’єктів управління;

 • координація виховної роботи в різних структурних підрозділах університету та надання їм методичної допомоги з організації і проведення виховної роботи в навчальний та позанавчальний час;

 • надання консультативно-методичної допомоги органам студентського самоврядування.

3.1.3. Організація та узагальнення результатів соціологічних досліджень різних аспектів студентського життя в університеті, підготовка на їх основі пропозицій з удосконалення організації та проведення виховної роботи.

3.1.4. Систематичний аналіз стану виховного процесу в університеті, розробка рекомендацій керівництву структурних підрозділів щодо підвищення ефективності виховної роботи.

3.1.5. Забезпечення проведення громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів та вивчення громадської думки з питань гуманітарного розвитку університету.


4. Права Ради


4.1. Рада має право:

 • робити запит та отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів університету, органів студентського самоврядування, інших організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 • запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань керівників і представників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, представників інших організацій;

 • створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Ради;

 • ініціювати проведення громадського обговорення питань гуманітарного розвитку університету.

4.2. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету, державними органами і службами, громадськими організаціями.


^ 5. Форми роботи Ради


5.1. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці та скликаються секретарем за дорученням Голови Ради. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

5.2. Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписують голова і секретар Ради.

5.3. Рішення Ради надсилаються в структурні підрозділи університету для врахування у дальшій діяльності відповідних підрозділів.

5.4. У разі необхідності рішення Ради реалізуються виданням наказів ректора, розпоряджень проректора з навчально-виховної роботи.

5.5. Рада інформує громадськість про свою діяльність.


Проректор

з навчально-виховної роботи Я.Козачок


Начальник ВГР та СК О.Калініченко


Голова ППОСА В. Яскель


Начальник ЮВ В.Паламарчук

Схожі:

Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconДодаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань
move to 0-35370599
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconДодаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань
Діяльність Ради спрямована на розвиток гуманітарної співпраці, забезпечення належних умов для реалізації здібностей і талантів студентів...
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconРектор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. №
Про затвердження Положення про Раду з поселення Національного авіаційного університету та Положення про комісію з поселення інституту...
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету
Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року №65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні...
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconПоложення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconПоложення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую
Затвердити “Положення про науково-методичну раду факультету (інституту)”(додаток 1)
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconПоложення (додаток ) про проведення конкурсу. В. о ректора В. М. Довбня Вошкіна І. А. 72-27-93 Додаток положення про Всеукраїнський конкурс обдарованої молоді та її наставників „Первоцвіт загальні положення
Повідомляємо, що на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05. 09. 2012 №1/9-623 «Про Всеукраїнський...
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconНаказ №77 Про затвердження " Положення про програму навчальної дисципліни" з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю: Затвердити "Положення про програму навчальної дисципліни".
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconДодаток 1 до наказу ректора хду 11. 04. 2013 року №395-д затверджено наказ ректора Херсонського державного університету 11. 04. 2013 року №395-д положення про інституційний репозитарій Херсонського державного університету 1
Положення про інституційний репозитарій Херсонського державного уніврситету (далі репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення...
Додаток до наказу ректора від № положення про Раду з гуманітарних питань iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних гуманітарних наук (Додаток 1 до наказу мон україни від 13. 10. 2011 року №11X7). Конкурсна робота повинна включати
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України від 13. 10. 201 1 року №1187 на базі Хмельницького національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи