Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" icon

Опис модуля з дисципліни "основи демократії"
Скачати 59.77 Kb.
НазваОпис модуля з дисципліни "основи демократії"
Дата16.07.2012
Розмір59.77 Kb.
ТипДокументи

ОПИС МОДУЛЯ

з дисципліни "ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ"


1.НАЗВА МОДУЛЯ: ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ

2.КОД МОДУЛЯ:

3.ТИП МОДУЛЯ: вибірковий

4.СЕМЕСТР: 3; 4

5.ОБСЯГ МОДУЛЯ:

Загальна кількість годин: 60

Кредитів ЄКТС: 2

Аудиторні години: 24

Лекції: 8

Семінари: 16

6.ЛЕКТОР:

7.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Завдання вивчення дисципліни: формування цілісного уявлення про демократію як ідеал і політичну практику, розкриття змісту цього поняття, концептуальних підходів до його трактування, основних принципів демократичного врядування та базових форм демократії; формування у студентів знань про особливості основних інститутів демократії у суспільно-політичній сфері.

^ У результаті вивчення модуля студент повинен

знати: сутність та природу демократії як особливого суспільного феномену; основні відмінності у підходах до трактування терміну «демократія»; що таке пряма та представницька демократія; принципи, концепції демократії; особливості демократичних форм державного правління; ознаки демократичного політичного режиму; ознаки правової демократичної держави та проблеми становлення громадянського суспільства в Україні; основні різновиди недемократичних режимів та особливості процесу переходу від тоталітаризму чи авторитаризму до демократії; роль політичних партій як основного інституту демократичної політичної системи; сутність та принципи сучасних демократичних виборів; роль особи у демократичному суспільстві; форми політичної участі громадян

вміти: порівнювати ознаки античної та сучасної демократії; аналізувати основні сучасні концепції демократії; характеризувати компоненти політичної системи, визначаючи їх роль для утвердження демократії у суспільстві; орієнтуватись у проблемах становлення «ідеального громадянина» у демократичному режимі; порівнювати демократичний, авторитарний та тоталітарний режими; досліджувати особливості становлення та розвитку політичних партій як елементів демократичної політичної системи; давати оцінку втіленню демократичних принципів виборів у різних державах; застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі особливостей становлення демократії в Україні; оцінювати рівень демократичності політичного режиму сучасної України.

^ 8.СПОСІБ НАВЧАННЯ: аудиторне

9.НЕОБХІДНІ ОБОВ"ЯЗКОВІ ПОПЕРЕДНІ ТА СУПУТНІ МОДУЛІ:

-Пререквізит: Історія України

-Кореквізит: Філософія

^ 10.ЗМІСТ МОДУЛЯ:

Демократія як суспільний ідеал та політична практика

Сутність та основні підходи до розуміння демократії. Форми демократії. Пряма та представницька демократія. Історична еволюція уявлень про демократію Античне та сучасне трактування демократії. Концепції демократії.Теорія поліархії Р.Даля – сучасне бачення представницької демократії. Принципи та цінності демократичної організації суспільства.

Особливості демократичної політичної системи. Структурні компоненти політичної системи та їх розвиток і роль у демократичному суспільстві. Функції політичної системи.

Політична влада як центральний елемент політичної системи. Особливості організації владних відносин у демократичному суспільстві. Легітимність влади. Форми та типи влади.

Політичний процес у сучасних демократіях. Види політичної діяльності у демократичному суспільстві.

^ Особистість у демократичному суспільстві

Процес політичної соціалізації: суть, етапи, моделі, агенти. «Ідеальний громадянин» та його становлення у демократичному суспільстві. Права людини: суть та основні підходи до розуміння. Типологія прав людини. Політична участь та бездіяльність громадян: наслідки для демократії. Різновиди політичної участі. Політичне лідерство: сутність та особливості «рекрутування» за демократичного політичного режиму. Політична еліта та демократія.

^ Правова демократична держава і громадянське суспільство

Сутність, теорії походження, ознаки, прерогативи та функції держави. Структура держави. Парадигми держави за Х.Карраседо. Правова держава: суть, принципи та шляхи формування. Громадянське суспільство: теоретичні підходи до визначення категорії, концепції, ознаки, функції, структура, інститути, механізми взаємодії із державою в умовах різних політичних режимів.

Форма держави. Форми державного правління.Форма державного правління як визначальна характеристика форми держави. Сутність поняття "форма державного правління". Монархічна форма державного правління: суть, ознаки, різновиди. Принцип республіканізму. Республіканська форма державного правління: ознаки та різновиди. Державно-територіальний устрій у демократичних державах. Характеристика, ознаки, різновиди унітарних держав. Складні держави: федерації, конфедерації, імперії їх ознаки та особливості. Державно-територіальний устрій України.

^ Політичні режими та їх трансформація

Поняття політичного режиму. Типологія політичних режимів (демократичні і недемократичні). Демократія як політичний режим та його головні ознаки. Моделі демократії: мажоритарна (Вестмінстерська) та консенсусна.

Різновиди недемократичних політичних режимів. Тоталітаризм та його форми. Ознаки тоталітарних режимів. Авторитарний режим: суть ознаки, особливості. Різновиди авторитаризму.

Трансформація недемократичних режимів та перехід до демократії. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних режимів.Хвилі демократизації за Хантінгтоном. "Перехід" як тип суспільної трансформації.Типи та стадії переходу. Фази посткомуністичної трансформації. Авторитаризм та посткомуністична трансформація. Особливості трансформації тоталітарного режиму в Україні. Труднощі переходу до демократії в Україні.

^ Система державного правління в Україні

Cтановлення української незалежної держави. Конституційна реформа та її суть. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні. Структура та повноваження Верховної Ради України. Конституційний статус Президента України Кабінет Міністрів України: процедура формування та повноваження. Судова влада. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні. Система стримувань і противаг у структурі "владної горизонталі"

^ Політичні партії і вибори як інститути демократичної політичної системи

Сутність, передумови виникнення, ознаки політичних партій. Функції політичних партій в демократичних суспільствах. Діяльність опозиційних партій як індикатор демократичності суспільства. Типологія політичних партій. Партійна система: суть та різновиди. Політичний плюралізм та становлення багатопартійності в Україні як чинник її демократизації. Партійна система сучасної України.

Вибори як базовий атрибут демократії. Особливості демократичного інституту виборів. Демократичні принципи сучасних виборів. Функції виборів у демократичному суспільстві. Типологія виборчих систем. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи: суть, переваги та недоліки. Еволюція виборчої система сучасної України.


^ 11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу:Навчальний посібник.–К.: Знання, 2006. –

 2. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. – Львів, 1999.

 3. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – К.: вид-во "Ай-Бі", 2002. – 684с.

 4. Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. – Львів: Астролябія, 2009. – 832с.

 5. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 215с.

 6. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп.–К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с.

 7. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 8. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 9. Пшеворський А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. – М., 2000.

 10. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

 11. Ротар Н.Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду. – Чернівці, 2007.

 12. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

 13. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.12.ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: Лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

13.МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

-Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота.

-Підсумковий контроль:(60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання)

14.МОВА НАВЧАННЯ: українська

Схожі:

Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОпис модуля з дисципліни «Основи мовної комунікації» Назва модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів – 5); аудиторні години – 18 (лекції – 10, практичні заняття 8)
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОпис модуля з дисципліни "політологія" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля
Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості І...
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОпис модуля назва модуля
Теоретичні основи електротехніки. Вища математика. Промислова електроніка та перетворювальна техніка
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОпис модуля з дисципліни "основи політичної науки"
Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості І...
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОпис модуля з дисципліни «Українська мова»
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108(кредитів єктс – 3), аудиторні години – 32(практичні заняття)
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОпис модуля з дисципліни «Українська мова»
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108(кредитів єктс – 3), аудиторні години – 32(практичні заняття)
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОпис модуля з дисципліни «Українська мова»
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108(кредитів єктс – 3), аудиторні години – 30(практичні заняття)
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОснови демократії
Основи демократії: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconОпис модуля назва модуля: Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови, частина 3 Код модуля
Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Вища математика. Теоретичні основи електротехніки, частина 1
Опис модуля з дисципліни \"основи демократії\" iconНазва модуля: Правознавство Код модуля: віп 8 01 5 Тип модуля
Конституція України Основний Закон держави. Основи адміністративного права України. Основи кримінального права. Судові та правоохоронні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи