Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» icon

Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
Скачати 230.68 Kb.
НазваНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
Дата16.07.2012
Розмір230.68 Kb.
ТипДокументи

Національний університет

Львівська політехніка”


Кафедра політології

/назва кафедри/


«Затверджую»

Голова науково-методичної ради ІГСН

________________________________

/Підпис/ /Прізвище, ініціали/


“_____” _________________2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Дисципліна: Теорія політичної системи


Для напряму: 020105 ДК, 040303 CА, 050101 КН, 050901 РТ, 050902 РА, 050903 ТК


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

Семестр I

Всього

Семестр II

Всього

Семестр II

Всього


Лекційні заняття, год.

8

8

8

8

2

2

Практичні (семінарські) заняття, год.

16

16

16

16

8

8

Модульний контроль, год.

Всього аудиторних, год.

24

24

24

24

10

10

Самостійна робота, год.

36

36

36

36

50

50

Загальний обсяг, год.

60

60

60

60

60

60

КП/КР

1

1

1

1

К.Р. шт.

Розроблення графічних робіт, шт.

Екзамен, год.

Залік, год.

1

1

1

1

1

1


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".

Робоча навчальна програма складена: к.п.н., асист. Кучмою Л.О.

"__" __________ 2010 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології.

Протокол №___ від “__“ ____________ 2010 р.


Завідувач кафедри________________ Турчин Я.Б.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методичної ради ІГСН.

Протокол № від “__“ ____________ 2010 р.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

1.1. Мета викладання дисципліни – оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про політичну сферу суспільства крізь призму аналізу структурних компонентів політичної системи; засвоєння студентами теоретико-концептуальних підходів до трактування поняття «політична система», дослідження форм і закономірностей її функціонування; формування у студентів вмінь та навичок цілісно аналізувати суспільно-політичні явища та процеси в Україні.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни – формування цілісного уявлення про політичну систему як основну категорію наукового пізнання у рамках суспільно-політичних наук, розкриття змісту цього поняття, концептуальних підходів до його трактування, з’ясування структури політичної системи, основних її інститутів та функцій; виділення основних компонентів політичної системи, зокрема дослідження сутності держави як політичної форми організації суспільства та базового елементу політичної системи.


У результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

 • зміст найважливіших категорій теорії політичних систем;

 • відмінності у підходах різних мислителів до трактування терміну «політична система»;

 • основні моделі політичних систем, запропоновані у світовій політичній думці;

 • особливості та основні компоненти структури політичної системи та її функції;

 • про владу як центральний елемент політичної системи, її ознаки, джерела та типи;

 • про політичний процес як динамічну характеристику політичної системи та його різновиди;

 • місце держави серед компонентів політичної системи суспільства, її ознаки, функції, структуру;

 • про політичні партії як важливий елемент політичної системи, існування та розвиток яких свідчить про її демократичність;

 • особливості політичної системи України, включаючи систему державного правління, систему державних та недержавних інститутів (політичних партій, громадських об’єднань тощо);

 • сутність міжнародної системи та її основні суб’єкти.Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • характеризувати основні поняття та категорії теорії політичної системи;

 • аналізувати структуру політичної системи;

 • з’ясувати основні напрямки дослідження та схематично зобразити моделі політичної системи;

 • виокремлювати динамічну характеристику політичної системи через аналіз політичного процесу та політичної діяльності;

 • оцінювати роль держави як основного елемента політичної системи;

 • визначати місце та роль політичних партій у політичній системі суспільства;

 • описати, давати оцінку діяльності та функціонування різних елементів політичної системи України;

 • самостійно інтерпретувати інформацію про міжнародну систему та її основних суб’єктів, орієнтуватися в основних тенденціях та проблемах її розвитку.

^ Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу

п/п

^

Назва дисципліни


Назва розділів та тем
1

Філософія

Весь курс
2

Історія України

Весь курс

2. Зміст дисципліни.

^ 2.1. Лекції - 8 год.

п/п


Найменування розділів, тем

^ К-сть год.
ДФН

ЗФН
1.

Політична система суспільства: сутність, структура, моделі, типи.

Політична система суспільства – основна категорія політології: основні підходи до трактування. Моделі та типи політичних систем (Д.Істон, Г.Алмонд, К.Дойч, Т.Парсонс). Функції політичної системи. Структура політичної системи та особливості її компонентів. Влада – центральний компонент політичної системи. Поняття, ознаки, джерела, ресурси, функції політичної влади. Легітимність політичної влади. Типи легітимності. Форми та типи політичної влади. Принципи організації влади. Гілки влади. Фактори ефективності політичної влади. Централізація та децентралізація влади у політичній системі.

2

0,5
2.

Держава в політичній системі суспільства.

Місце держави в політичній системі суспільства. Держава як політична організація суспільства: сутність, ознаки, структура. Основні концепції походження держави. Парадигми держави. Поняття та основні ознаки правової держави. Громадянське суспільство: поняття та функції. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства. Становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні. Форма держави та її компоненти. Державно–територіальний устрій та форма державного врядування. Політичний режим як характеристика політичної системи: сутність та типологія. Підходи до розуміння демократії. Пряма та представницька демократія. Сучасні концепції демократії. Особливості демократії як політичного режиму. Недемократичні політичні режими. Трансформація політичного режиму як характеристика політичної системи.

2

0,5
3.


Політична система України та її основні складові.

Формування та розвиток базових елементів політичної системи України. Система державного врядування в Україні. Законодавча, виконавча та судова гілки влади. Система стримувань і противаг та її втілення у політичній системі України. Політичні партії як важливий елемент політичної системи України. Сутність, ознаки та функції політичних партій. Зародження та основні етапи розвитку політичних партій. Типи політичних партій та партійних систем. Формування багатопартійності в Україні як чинник розвитку політичної системи. Вибори у демократичному суспільстві. Виборчі системи та їх типи. Виборчий процес в Україні: особливості втілення демократичних принципів. Проблеми та перспективи трансформації компонентів політичної системи України.

2

0,5
4.


Міжнародна система: її сутність та специфіка.

Сутність міжнародних відносин та особливості формування міжнародної системи. Особливості структури міжнародної системи та її типи. Особливості та закономірності трансформації міжнародних систем. Суб’єкти міжнародної системи. Поняття та співвідношення суб’єктів міжнародних систем. Держава як суб’єкт міжнародних відносин. Недержавні учасники міжнародних відносин. Індивіди у міжнародних відносинах. Україна у системі міжнародних відносин.

2

0,5

Всього

8


2
^ 2.2. Практичні /семінарські/ заняття – 16 год.п/п

Зміст теми/ занять

Кількість

годин

ДФН

1.

Політична система суспільства: сутність, структура, моделі, типи.

Політологія: предмет, методи та функції. Понятійно–категоріальний апарат політичної науки. Політична система суспільства: основні підходи до трактування. Моделі політичної системи. Типологія політичних систем. Функції політичної системи. Структура політичної системи та особливості її компонентів.

2

1

2.


Політична влада як центральний компонент політичної системи.

Влада – основоположний компонент політичної системи. Поняття, ознаки, джерела, ресурси, функції політичної влади. Легітимність політичної влади. Типи легітимності. Форми та типи політичної влади. Принципи організації влади. Гілки влади. Фактори ефективності політичної влади. Централізація та децентралізація влади у політичній системі.

2


1

3.


Політичний процес та політична діяльність як функціональні характеристики політичної системи.

Політичний процес: суть та структура. Типи політичного процесу. Політична діяльність як складова політичного процесу, її особливості та детермінанти. Ефективність політичного функціонування. Політичні відносини як елемент політичної системи. Політична участь: її форми та різновиди. Політичний процес та політична діяльність в Україні.

2

1

4.


Держава – системотворчий елемент політичної системи суспільства.

Місце держави в політичній системі суспільства. Держава як політична організація суспільства: сутність, ознаки, структура. Концепції походження та пардигми держави. Поняття та основні ознаки правової держави. Громадянське суспільство: поняття та функції. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства. Становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні. Форма держави. Державний устрій та врядування.

2

1

5.

Політичний режим як характеристика політичної системи суспільства.

Політичний режим: сутність та типологія. Підходи до розуміння демократії. Пряма та представницька демократія. Сучасні концепції демократії. Особливості демократії як політичного режиму. Недемократичні політичні режими. Порівняльна характеристика тоталітаризму та авторитаризму. Трансформація політичного режиму як характеристика політичної системи.

2

1

6.

Політична система України та її особливості.

Формування та розвиток базових елементів політичної системи України. Система державного врядування в Україні. Законодавча, виконавча та судова влада в Україні. Роль та значення місцевого самоврядування у політичній системі України. Система стримувань та противаг у процесі реалізації державної влади в Україні.

2

1

7.

Недержавна підсистема політичної системи. Роль політичних партій та громадсько-політичних об’єднань у політичній системі суспільства.

Політичні партії як важливий елемент політичної системи. Сутність, ознаки та функції політичних партій. Зародження та основні етапи розвитку політичних партій. Типи політичних партій та партійних систем. Формування багатопартійності в Україні як чинник розвитку політичної системи. Вибори у демократичному суспільстві. Виборчі системи та їх типи. Виборчий процес в Україні: особливості втілення демократичних принципів.

2

1

8.

Міжнародна система та суб’єкти міжнародних відносин.

Сутність міжнародних відносин та особливості формування міжнародної системи. Особливості структури міжнародної системи та її типи. Суб’єкти міжнародної системи та їх різновиди. Поняття та співвідношення суб’єктів міжнародних систем. Конфлікти у міжнародній системі та шляхи їх врегулювання. Україна у системі міжнародних відносин.

2

1
Всього

16

8^ 2.3. Самостійна робота – 36 год.


п/п

Зміст роботи

К-сть годин


ДФН

ЗФН

1.


Підготовка до семінарських занять. Робота з літературою.

12

10

2.

Самостійне вивчення тем.

6

12

3.

Виконання обов’язкового індивідуального домашнього завдання – контрольної роботи.


10

18

4.

Підготовка до написання семестрової контрольної роботи.

8

10
Всього:

36

50

Теми для самостійного вивчення:


п/п

Найменування теми

К-сть годин


ДФН

ЗФН

1.


Політичні еліти та лідери у політичній системі суспільства.

2

4

2.

Нація як суб’єкт політики.

2

4

3.

Нормативна та культурно-ідеологічна підсистеми політичної системи.

2

4
Всього:

6

12^ ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(ЯК ОБОВ"ЯЗКОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ (ОІР) СТУДЕНТІВ )


 1. Політика і наука про політику.

 2. Політична діяльність і політичні технології.

 3. Політична влада.

 4. Політична система суспільства.

 5. Політичні партії та партійні системи.

 6. Виборчий процес та виборчі системи.

 7. Суб"єкти політики.

 8. Нація як суб"єкт політики.

 9. Політичні еліти як суб"єкти політики.

10. Особистість у політичному процесі.

11. Політичне лідерство.

12. Держава і громадянське суспільство.

13. Форми державного правління.

14. Державно-територіальний устрій.

15. Демократія та демократичні політичні режими.

16. Недемократичні політичні режими.

17. Трансформація недемократичних політичних режимів.

18. Система державного правління в Україні.

19. Зовнішня політика та міжнародні відносини.

20. Україна в системі міжнародних відносин.


^ 2.4. Проведення залікового контролю. Розподіл балів.


Заліковий контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контрольний захід (КЗ)

Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лабораторні заняття

Практичні семінарські заняття

РГР

КР

Разом балів (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

Семестр, у тому числі3010

40

60

100


Обов"язкова індивідуальна робота (ОІР) – КР – представляється на кафедру в зошиті обсягом 24 аркуша.

Підсумкова комплексна контрольна робота (підсумкова ККР) проводиться у письмовій формі.

3.1.Література до теоретичного курсу

 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 2. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000.

 3. Гавриленко І. Політична система суспільства // Політологічні читання. – 1993.– №1.

 4. Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навч посіб. – 7-ме вид,, переробл і доп. – К.: Знання. 2008. – 415 с.

 5. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навч. посібн.–К.: Знання, 2006. – 668 с.

 6. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840 с.

 7. Громадські об?єднання в Україні: Навч. посібн. / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.

 8. Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності і перехід до демократії. – Львів, 1999.

 9. Дербишайр Д.Д., Дербишайр Я. Политические системи мира. В 2-х томах. Пер с. англ. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.

 10. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К.: Основи, 1996.

 11. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів: ЦИД, 2006. – 237 с.

 12. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти та політичне лідерство. – Львів: Кальварія, 1995.

 13. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 14. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 215с.

 15. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М. Бессонова, О.Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – К.: вид-во "Ай-Бі", 2002. – 684с.

 16. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 228 с.

 17. Основы теории политической системы / За ред. Ю.А. Тихомирова, В.Е.Чиркина. – М.: Наука, 1995.

 18. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – Львів: "Новий світ-2000".,2002. – 344 с.

 19. Политическая энциклопедия: в 2-х т. /Нац. обществ.-науч. фонд; Рук. проекта Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 2000.

 20. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Ред.кол. Ф.М. Рудич та ін. – К.: Парламентське вид–во, 1998.

 21. Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В.П.Горбатенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

 22. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 23. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко та ін. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

 24. Політологія: Підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – Київ: Вища школа, 2000. – 415 с.

 25. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 с.

 26. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1995.

 27. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

 28. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

 29. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: „ТАНДЕМ”, 1996. – 240 с.

 30. Станистебан Л. Политические системы и легитимность // Диалог. – 1993. – №4.

 31. Уилсон Дж. Американская политическая система // США–ЭПИ. – 1997. – № 2.

 32. Фісун О. Типологія політичних систем: основні підходи //Політичний менеджемент. – 2005. – №5. – С.39–50.

 33. Холод В.В. Політологія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 480 с.

 34. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с.

 35. Шаповал В. Конституційні системи зарубіжних країн. – К., 1992.

 36. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 37. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.

 38. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 39. Якушик В. Політична система та політичний режим //Політична думка. – 1994. – №1.

 40. Easton D. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. – New York, 1953.3.2. Література до практичних (семінарських занять)

 1. Андреев С.С. Политические системы и политическая организация общества // Социально-политические науки. – 1992. – №1.

 2. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 3. Гавриленко І. Політична система суспільства // Політологічні читання. – 1993.– №1.

 4. Гурне Б. Правова система України: теорія і практика. – К.,1993.

 5. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

 6. Журавський В. Політичний процес в Україні. – К.,1995.

 7. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. – К.,1996.

 8. Канєвський О.С. Принцип розподілу влади в механізмі сучасної демократичної держави / Севастопольський держ. тех. ін-т. – Севастополь, 1999. – 52с.

 9. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілко. – К., 1999.

 10. Ледяєв В.Г. Власть: концептуальний анализ. – М.: Российская политическая енциклопедія (РОССПЄН). – 2001. – С. 292 – 295.

 11. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: підручник. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 12. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М.рудич, Р.В. Балабан. Ю.С. ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440с.

 13. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

 14. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 15. Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

 16. Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К.,1992.

 17. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 18. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622с.

 19. Якушик В. Політична система та політичний режим // Політична думка. – 1994. – №1.4. Узгодження з іншими дисциплінами


п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис

1.

Історія України2.

Політологія3.

Філософія

Завідувач кафедри політології,

кандидат політичних наук, доцент Турчин Я. Б.
Схожі:

Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconЛьвівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук
...
Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconВимоги до публікацій у Міжвідомчому науково-технічному збірнику “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”
Авторські матеріали подаються до редколегії вісника через відповідального секретаря (79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12, Національний...
Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconНаціональний університет Львівська політехніка (назва організації виконавця нддкр)

Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconНаціональний університет Львівська політехніка (назва організації виконавця нддкр)

Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconНаціональний університет “Львівська політехніка” (назва організації)
Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії”, присвячена 165-й річниці Національного університету...
Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconНаціональний Університет «Львівська політехніка» «Затверджую» «Погоджено»

Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconНаціональний Університет «Львівська політехніка» «Затверджую» «Погоджено»

Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую» iconНаціональний Університет «Львівська політехніка» «Затверджую» «Погоджено»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи