Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук icon

Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук
Скачати 142.94 Kb.
НазваЛьвівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук
Дата28.07.2012
Розмір142.94 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Національний університет

Львівська політехніка”

Кафедра політології


«Затверджую»

Голова науково-методичної ради

Інституту гуманітарних та

соціальних наук

_________________________________

/Підпис/ /Прізвище, ініціали/

“_____”___________________2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Дисципліна: Основи теорії міжнародних відносин


Для напряму: ПР - 030402Вид роботи

Денна форма

семестр I

семестр II

всього

Лекційні заняття, год.

-

8

8

Практичні (семінарські)заняття, год.

-

16

16

Модульний контроль, год.

-

-

--

Всього аудиторних, год.

-

24

24

Самостійна робота, год.

-

36

36

Загальний обсяг, год.

-

60

60

КП/КР

-

-

-

К.Р. шт.

-

1

1

Розроблення графічних робіт, шт.

-

-

-

Екзамен, год.

-

-

-

Залік, год.

-

1

1Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійних програм напрямів Національного університету "Львівська політехніка".

Робоча навчальна програма складена: к.п.н., доц. Кучмою Л.О.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології.

Протокол №___ від “__“ ____________ 2011 р.


Завідувач кафедри _________ к.п.н., доц. Турчин Я.Б.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму

Протокол №__ від “__“ ____________ 2011 р.

1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1 Мета викладення дисципліни - засвоєння студентами теоретичних концептуальних підходів розбудови міжнародних відносин, формування самостійного та критичного ставлення до процесів міжнародного життя.

1.2. Завдання вивчення дисципліни - формування цілісного уявлення про міжнародні відносини, надання студентам можливості використовувати форми теоретичного аналізу міжнародних відносин.


В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

 • місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин;

 • про сучасні теорії міжнародних відносин;

 • проблеми, категорії і поняття дисципліни “Основи теорії міжнародних відносин”;

 • основних учасників міжнародних відносин;

 • природу конфліктів і основні напрямки співпраці у міжнародних відносинах;

 • цілі та засоби учасників міжнародних відносин;

 • про міжнародний порядок у світовій політиці;

 • про процеси глобалізації та глобальні проблеми як фактор посилення взаємодії світу;

 • проблеми правового регулювання міжнародних відносин.


Підготовлений фахівець повинен, вміти:

 • характеризувати поняття і категорії теорії міжнародних відносин;

 • виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин;

 • систематизувати основні напрямки дослідження міжнародних відносин;

 • визначати фактори впливу учасників міжнародного життя;

 • виділяти типи і структурні елементи міжнародних відносин;

 • виділяти найбільш загальні закономірності у сфері міжнародних відносин;

 • оцінювати роль держави у міжнародних відносинах;

 • визначати історичні типи міжнародного порядку.

1.3. Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу.п/п
^

Назва дисципліни


Назва розділів та тем

1.

Історія України та всесвітня історія

Весь курс

2.

Політологія

Весь курс|

2. Зміст дисципліни.

^ 2.1. Лекції - 8 год.п/п

Найменування розділів, тем

Кількість год.

ДФН

1.

Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин.

2

2.

Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин.

2

3.

Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції.

2

4.

Міжнародний порядок та формування сучасного глобального світового порядку. Глобалізація. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

2
Всього

8

^ 2.2. Практичні /семінарські/ заняття – 16 год.п/п

Зміст /теми/ занять

Кількість

годин

ДФН

1.

Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Методологічні принципи та основні методи дослідження теорії міжнародних відносин.

2

2.

Міжнародні відносини як суспільне явище: поняття, види та рівні.

2

3.

Основні етапи розвитку теорії міжнародних відносин.

2

4.

Міжнародні системи: суть, типи та закономірності трансформації.

2

5.

Учасники міжнародних відносин. Державні та недержавні суб’єкти міжнародних відносин. Індивіди у міжнародних відносинах.

2

6.

Інтереси, цілі, засоби і стратегії суб’єктів міжнародних відносин. Сила та її значення у міжнародних відносинах.

2

7.

Міжнародні конфлікти та співробітництво. Типи та шляхи врегулювання міжнародних конфліктів. Інтеграція та її теоретичні моделі.

2

8.

Міжнародний порядок та майбутній світовий розвиток. Глобалізація та її основні прояви. Глобальні проблеми сучасності.

2
Всього

16


^ 2.3 Самостійна робота – 36 год.


п.п.

Зміст роботи

Кількість годин ДФН

16


10


10

1.

2.


3.

Підготовка до семінарських занять.

Виконання обов’язкової індивідуальної роботи (ОІР) / Контрольної роботи.

Підготовка до написання підсумкової залікової ККР.
Всього

36


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ (ОІР) СТУДЕНТІВ )


 1. Міжнародні відносини та світова політика.

 2. Суб’єкти міжнародних відносин.

 3. Система міжнародних відносин.

 4. Держава як суб’єкт міжнародних відносин.

 5. Інтерес у міжнародних відносинах.

 6. Міжнародний порядок.

 7. Міжнародне право та мораль у міжнародних відносинах.

 8. Міжнародне співробітництво.

 9. Міжнародна та національна безпека.

 10. Міжнародні організації та їх роль у міжнародних відносинах.

 11. Неурядові суб’єкти міжнародної політики.

 12. Особистість у міжнародній політиці.

 13. Міжнародні конфлікти та їх роль у міжнародних відносинах.

 14. Врегулювання міжнародних конфліктів.

 15. Особливості міжнародних конфліктів в кінці 20 – на початку 21 століття.

 16. Сила та вплив як сутнісна характеристика міжнародних відносин.

 17. Глобальні проблеми як чинник впливу на розвиток міжнародних відносин.

 18. Зовнішня політика держави.

 19. Моделі міжнародної співпраці та інтеграційні процеси в міжнародних відносинах.

 20. Прийняття рішень у міжнародній політиці.

 21. Дипломатія у міжнародних відносинах.

 22. Тенденції світового розвитку в контексті глобалізації.

 23. Міжнародна пропаганда.

 24. Світовий розвиток.

 25. Україна в сучасному міжнародному процесі.


2.4. Розподіл балів семестрового контролю^ МАКСИМАЛЬНА ОЦІНКА В БАЛАХ

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ПК

ЗАЛІКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ЗК

^ ЗАЛІКОВА ОЦІНКА

ЗО

Практичні

(семінарські)

заняття

ОІР

(Обов’язкова індивід. робота)

КР

Разом

Підсумкова ККР

(ПК+ЗК)

30

10

40

60

100Обов’язкова індивідуальна робота (ОІР) – КР – представляється на кафедру в зошиті обсягом 24 аркуша.

Підсумкова комплексна контрольна робота (підсумкова ККР) проводиться у письмовій формі.


3. Навчально-методичні матеріали


3.І.Література до теоретичного курсу

 1. Асиметрія міжнародних відносин / [Під ред. Г.М.Перепелиці, О.М.Субтельного]. – К., 2005.

 2. Байдак А. Україна і світ / Байдак А., Ціватий В. // Політика і час. – 2000. - № 21.

 3. Блищенко И.П. Мировая политика и международное право / Блищенко И.П., Солнцева М.М. - М., 1991.

 1. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів / Гальчинський А.С. – К. 2002.

 2. Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації / Голуб Н.В., Клімкін П.А. – К., 2003.

 3. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека / Горбулін В. // Політична думка. – 1997. - № 1.

 4. Гришин А.В. Системный анализ международных отношений / Гришин А.В., Никольский Н.И. – М.,1982.

 5. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі / Дергачов О. // Політична думка. – 2000. - № 4

 6. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин / Камінський А. – Львів, 1995.

 7. Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений / Кукулка Ю. – М., 1980

 8. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебн. для ВУЗов / Лебедева М. М. – М., 2004.

 9. Маддісон В. В. Політологія міжнародних відносин / Маддісон В. В., Шахов В.А. – К., 1997.

 10. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М.З., Мацях М.М. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 11. Международные отношения: теории, конфликты, организации / [Под ред. проф. П.А. Цыганкова]. – М., 2004.

 12. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / [Під ред. Л.С. Голопатюка]. – К., 2005.

 13. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.

 14. Міжнародні організації: Навч. посібн. / [За ред Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського]. – К., 2003.

 15. Морозов Г.И. Международное право и международные отношения. (Проблеми взаимосвязи) / Морозов Г.И. - М., 1997,

 16. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с.

 17. Рябов С.Г. Політична теорія держави / Рябов С.Г. - К., 1996, розділ 6.

 18. Світова та європейська інтеграція / [За ред. проф. Я.Й. Малика]. – Львів, 2005.

 19. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади / [За ред. Я.Й. Малика, М.З. Мальського]. – Львів, 2002.

 20. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / [Отв. ред. В.И.Гантман]. - М., 1984.

 21. Современные буржуазные теории межнародных отношений. - М., 1976.

 22. Современные международные отношения / [Под ред. проф. А.В.Торкунова]. – М., 2000.

 23. Теория международных отношений на рубеже столетий / [Под ред. К.Буга, С. Смита]. – М., 2002.

 24. Теория международных отношений. Хрестоматия / [Научн. ред. проф. П.А. Цыганков]. – М. 2002.

 25. Троян С.С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. / Троян С.С. - К: НМЦВО, 2000.

 26. Хахлюк А. Міжнародне співробітництво / Хахлюк А. // Політична думка. – 2002. - № 2.

 27. Хрусталев М.А. Теория политики и политический аналіз / Хрусталев М.А. - М., 1991.

 28. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібн. / Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. – К, 2001.

 29. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В.Ф. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с.

 30. Цыганков П.А. Теория международных отношений / Цыганков П.А. – М., 2003.

 31. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин / Шепєлєв М.А. – К., 2004.^ 3.2. Література до семінарських занять.

 1. Бжезінський З. Велика шахівниця / Бжезінський З. – Львів - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.

 2. Гантінгтон С.П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку / Гантінгтон С.П. – Львів: Кальварія, 2006. – 474 с.

 3. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекц. / Камінський А.. – Львів: Світ, 1995.

 4. Короткий оксфордський політологічний словник / [Пер. з англ.]. – К.: Основи, 2005.

 5. Мадіссон В.В. Політологія міжнародних відносин / Мадіссон В.В., Шахов В.А. - К., 1997.

 6. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М.З., Мацях М.М. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003.

 7. Межнародные отношения: социологические подходы / [Под ред. П.А.Цыганкова]. -М., 1998.

 8. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с.

 9. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібн. для студ. вузів. – К.: Генеза, 1997.

 10. Політологія: Підручник / [За ред. А.Колодій]. – 2-ге вид., перероб. та доп. - К., 2003.

 11. Теория международных отношений на рубеже столетий / [Под ред. К.Буса, С.Смита]. – М., 2002.

 12. Хрестоматия. Теория международных отношений / [Под ред. А.П.Цыганкова]. – М., 2002.

 13. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В.Ф. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с.

 14. Цыганков П.А. Теория международных отношений / Цыганков П.А. – М., 2004.

 15. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник / Шепєлєв М.А. – К.: Вища школа., 2004.4. Узгодження з іншими дисциплінами


п/п.

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис

1.

Політологія2.

Зовнішня політика України

Завідувач кафедри політології,

кандидат політичних наук, доцент Турчин Я.Б.
Схожі:

Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconІнститут гуманітарних І соціальних наук
Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні Науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук ну...
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра історії, теорії та практики культури Рада молодих вчених Інституту гуманітарних І соціальних наук
Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних І соціальних наук» / Укладач І....
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconКорпус Миру США в Україні Національний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра іноземних мов
«Development of Communication Skills» – семінар-тренінг для викладачів Інституту економіки та менеджменту й Інституту комп’ютерних...
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconТези першої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних І суспільнознавчих наук» Львів 2008 удк 303+009] (063) ббк 60+72] я 43 а 437
...
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з технологій навчання гуманітарних дисциплін
Програма екзамену з сучасних технологій викладання музичного мистецтва в початковій школі складена на основі типової програми
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconСклад науково-методичної ради умо
Голова нмр – Є. Р. Чернишова, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат...
Львівська політехніка” Кафедра політології «Затверджую» Голова науково-методичної ради Інституту гуманітарних та соціальних наук iconІнститут соціальних наук загальний опис Інституту соціальних наук
Кондратик Леонід Йосипович – завідувач кафедри соціології, доктор філософських наук, професор, декан Інституту соціальних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи