3 Інформація про кадрове забезпечення icon

3 Інформація про кадрове забезпечення
Назва3 Інформація про кадрове забезпечення
Сторінка1/5
Дата01.06.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

3.3. Інформація про кадрове забезпечення


Професорсько-викладацький склад кафедри туризму і готельного господарства складає 10 чоловік, серед них 1 доктор економічних наук, професор, 5 кандидатів наук: 3 кандидата економічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат історичних наук. Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01.01.2008 р. складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників.

Протягом 2005-2006 року чотири викладача кафедри пройшли підвищення кваліфікації у Київському університеті туризму, економіки і права. Старший викладач Рожкова Л.О. навчається на курсах підвищення кваліфікації для викладачів географії у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченко.

За час існування кафедри була захищена докторська дисертація доцентом Свірідовою Н.Д «Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій». У 2007 році підготовлена і захищена докторська дисертація за темою «Економіко-екологічна стратегія розвитку регіону» (доцент Недодаєва Н.Л.), а також підготовлена до захисту кандидатська дисертація за темою «Організаційно-економічне забезпечення інвестиційної політики туризму регіону» (здобувач Овсепян І.А.).

Щорічно кафедра разом зі студентами проводить круглі столи спільно з обласної державною адміністрацією по проблемам сталого розвитку туризму в регіоні.

У 2004 р. досягнута угода університету з Європейським навчальним центром з готельного бізнесу і туризму Модуль (Відень, Австрія) про співробітництво в області підготовки фахівців для галузі туризму. Головною метою співробітництва є підвищення рівня викладання до міжнародних стандартів і залучення до спільної наукової та дослідницької роботи у сфері готельного бізнесу і туризму. Для реалізації зазначених цілей угодою здійснюється обмін професорсько-викладацьким складом і студентами, науковими публікаціями та результатами дослідницької роботи, ноу-хау у сферах підготовки викладацького складу та студентів, розробки навчального матеріалу та застосування новітніх навчальних методів. 25 травня 2005 року підписана угода про співпрацю зі Середземноморським університетом (АКДЕНІЗ) і готелями Анталії (Papillon Group Hotels, Туреччина), згідно з якою студенти напряму «Туризм» щорічно походять практику у готелях Туреччини.

Наявні педагогічні та науково-педагогічні кадри достатні для забезпечення навчального процесу на 5 рік навчання за спеціальністю “Туризм”.

Інформація про якісний склад науково-педагогічних працівників, що забезпечуватиме навчальний процес магістрів згідно навчального плану, наведено в таблиці 2.

Інформація про якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри «Туризм і готельне господарство» наведено в таблиці 2.1

Данні наведені в таблицях 2 і 2.1 свідчать про спроможність навчального закладу забезпечити реалізацію програми підготовки магістрів на рівні вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг працюючими у навчальному закладі науково-педагогічними кадрами.


^ Таблиця 2

Загальна характеристика науково-педагогічного персоналу, який забезпечуватиме підготовку


магістрів за напрямом 8.010207 «Туризм»з/п

Назва дисципліни


Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада, для сумісників місце основної роботи, посада

Науковий ступень, вчене звання

Назва закладу, якій закінчив, рік закінчення, спеціальність

Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни і кількість годин, місце роботи за сумісництвом)

Наукова діяльність

Підвищення кваліфікації

Назва навчального закладу

Дисципліни та кількість годин

^ 1. Цикл професійної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

1.Інноваційні форми розвитку в туризмі.

2.Управління розвитком регіонального туризму.


Свірідова Наталія Дмитрівна

Зав. кафедрою туризму і готельного господарства, професор по кафедрі «Туризм і готельне господарство»

Д .е. н.,

2006р.

08.00.05

«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»,

професор по кафедрі «Туризм і готельне господарство»,

2007 р.

Луганський машинобудівний інститут,

1983р.,

«Економіка і планування матеріально технічного постачання»

СНУ

ім. В.Даля

1.Інноваційні форми розвитку в туризмі.

(108)

2.Управління розвитком регіонального туризму.

(108)


1. Готельна індустрія України: Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2006.-132с.

2. Економіка туристичного підприємства (фірми): Навчальний посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2007.-200с.(Гриф МОН України №14/18-г-1109 від 16.11.06р.)

3. Проблемы инвестирования в сферу туризма: Вісник СНУ ім. В.Даля №2 (84), 2005. (0,3).

4. Развитие туризма как объекта государственного управления: Актуальні проблеми економіки-к.: №2 (44). - 2005. (0,3).

5. Проблеми розвитку туризму в регіоні Вісник СНУ ім. В.Даля.-Вип.1.-2006.-С. 255-259.

6. Розвиток регіонального туризму, як об’єкту державного регулювання на прикладі Луганської області./Економіка: Проблеми теорії та практики. -Дн-вськ: ДНУ.-2006.-Вип.220.-Т.2.- С. 431-438.

7. Визначення стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.// Зб. наук. Праць «Економічні науки».-Чернівці: Книги ХХІ.-Вип.3.-2007.- С. 66-74.

8. Інвестиційна діяльність як форма розвитку регіонального туризму. /Вісник СНУ ім.. В. Даля. Вип. 1(107).- 2007.-С. 411-416.8. Інвестиційна діяльність як форма розвитку регіонального туризму. /Вісник СНУ ім.. В. Даля. Вип. 1(107).- 2007.-С. 411-416.

Київський університет туризму, економіки і права,

навчально-курсовий центр перепідготовки працівників сфери туризму 2005р.,

курси підвищення кваліфікації фахівців підприємств туризму з напряму «Менеджмент організацій»,

на тему «Організація та технологія туристської діяльності на прикладі туристичного підприємства», свідоцтво

СПК

№ 100047

2.

Методологія наукових досліджень в туризмі.


Скорченко

Юрій Олександрович

Доцент кафедри туризм і готельне господарство

К. і. н.,

1984р.

07.00.01.

«Історія»,

доцент по кафедрі правознавства

1996 р.

Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка

1977р.

«Історія та суспільствознавство»

Східноукраїнський державний університет

1998 р.

«Правознавство»

СНУ

ім. В.Даля

Методологія наукових досліджень в туризмі.

(81)

1. Некоторые аспекты правового обеспечения туристических услуг в Украине //Історичні записки: Зб. наук. праць. Вип.15.- Луганськ, СНУ ім. В.Даля, 2007. С.204-209.

2. Современный туризм: тенденции развития и некоторые актуальные проблемы отрасли // Молодь. Суспільство. Культура. Матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 2007р. – Луганськ, ЛДІКМ. С.117-120.

3. Страхование в туристическом бизнесе: наиболее общие понятия// Молодь. Суспільство. Культура. Матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 2007р. – Луганськ, ЛДІКМ. С.120-123.

4. Організація сільського туризму. Конспект лекцій. - Луганськ: Вид-во СНУ ім..В.Даля, 2008. – 198с.

Східноукраїнській національний університет

ім.. В.Даля, Інститут післядипломної і дистанційної освіти,

2005р.

курси підвищення кваліфікації з педагогіки вищої школи і комп’ютерних технологій в освіті,

свідоцтво

СПК №264149

3.

Корпоративне управління в туризмі


Недодаєва Наталія Лазарівна

Доцент кафедри туризм і готельне господарство

К. е. н,

1988р.

08.00.05.

«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

доцент по кафедрі «Економіка підприємства»

1995р

Захист докторської дисертації

18 листопада 2007 р.

08.00.06.

«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Ворошиловградський машинобудівельний інститут,

1975р.,

«Економіка та організація машинобудівельної промисловості»

СНУ

ім. В.Даля

Корпоративне управління в туризмі

(54)

1. Економіка підприємств. Конспект лекцій. - Луганськ: Вид-во СНУ ім..В.Даля, 2006. – 198с.

2. Повышение инвестиционной привлекательности на основе упреждения рисков. //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Ч.2. Донецк: ДНУ.-2005.-С.459-464.

3. Эколого-экономическая политика природопользования в условиях специфики горного производства/Монография. Донецк: ИЭП НАНУ, 2006.-356с.

4. Экологический аудит в системе менеджмента горнодобывающих предприятий: в контексте вступления в ВТО// Сб. научн. тр. ДонНУ «Проблемы внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: регион. Аспект». Донецк: ДонНУ, 2007.-С.962-966.

Інститут економіки промисловості НАН України

м. Донецьк

2006р

відділ економічних проблем охорони труда і соціальної політики.

Захист докторської дисертації

18 листопада 2007 р.

08.00.06.

«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

4.

1. Методика викладання дисциплін професійної підготовки

2. Педагогіка туризму


Шевченко Галина Павлівна

Зав. кафедри педагогіки


Д. пед. н.,

1987р.

13.00.01.

«Загальна педагогіка та історія педагогіки»,

професор по кафедрі педагогіки

Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка,

1962р.

«Вчитель української мови, літератури, музики та співів»

СНУ

ім. В.Даля

1. Методика викладання дисциплін професійної підготовки

(135)

2.Педагогіка туризму

(54)

1. Поэтический образ морали в искусстве: опыт нравственного воспитания. //Луганск, Альма-матер, 2005. - 166 с.

2. Словник-хрестоматія педагогічних понять.// Навч. посібник для студентів, аспірантів, викладачів. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля,

АПН України Інститут підвищення кваліфікації,

2005р

5.

Іноземна мова професійного спілкування

Краснопольський Володимир Едуардович

Зав. кафедри іноземні мови


К. пед. н.,

2001р

13.00.01.

«Загальна педагогіка та історія педагогіки»,

доцент по кафедрі іноземні мови

2003р.

Луганський державний педагогічний інститут,

1992р.

«Історія та англійська мова

СНУ

ім. В.Даля

Іноземна мова професійного спілкування

(135)

1. The Role of the Teacher in a Multimedia Classroom / Краснопольский В.Э. – Луганськ: Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля, 2004, Ч.І.

2. Гуманитаризация высшего технического образования средствами иностранных языков / Краснопольский В.Э. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. Інститут духовного розвитку людини 2004. – Випуск 3.

3. Некоторые аспекты применения компьютерных технологий в обучении иностранному языку студентов гуманитарного направления / Краснопольский В.Э. – Луганськ: Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля. 2005 р., с. 30-39.

4. Цілі та завдання мовної політики ради Європи.// Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля ч. ІІ.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006.-С.27-30.

Східноукраїнській національний університет ім.. В.Даля, Інститут післядипломної і дистанційної освіти,

2003р.

курси підвищення кваліфікації з педагогіки вищої школи і комп’ютерних технологій в освіті, свідоцтво

СПК №083586

^ 2. Цикл дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Інтелектуальна власність


Калюжний

Валерій

Віленович

Доцент по кафедрі управління проектами та прикладної статистики

К. т. н.,

1992р.

05.03.06.

«Машини і технологія зварювального виробництва»,

доцент по кафедрі управління проектами та прикладної статистики,

2002р.

Харківський державний політехнічний університет,

1998р.

Менеджер-маркетолог інтелектуальної власності

СНУ

ім. В.Даля

Інтелектуальна власність

(54)

  1. Проблема получения новых прагматических знаний из мегамассивов информации для повышения эффективности инновационных проектов. „Управління проектами та розвиток виробництва”. Зб. наук. праць № 2(10) 2005, С. 63-77.

  2. Оперативная оценка экономического состояния разных отраслей промышленности посредством мегамассивов информации.„Управліня проектами та розвиток виробництва”. Зб. наук. праць № 3(11) 2004, С. 160-167.

3.Актуальность проблемы информационного обеспечения инновационных проектов. „Управління проектами та розвиток виробництва”. Збірник наукових праць № 1(9) 2006, С. 39-54.

ЗАТ Інститут інтелектуальної власності і права,

м.Київ,

2005р,

курси підвищення кваліфікації за темою «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» свідоцтво СПК

№ 264177

2.

Фізичне виховання

Ляпін

Валентин

Петрович

Зав. кафедри фізичного виховання


Д. біол. н.,

2006р.

14.03.04.

«Патологічна фізіологія»,

професор по кафедрі фізичного виховання,

2006р.


Ворошилов-градський державний педагогічний інститут

ім. Т.Г.Шевченка,

1970р.

«Фізичне виховання»

СНУ

ім. В.Даля

Фізичне виховання

(54)

1. Коррекция иммунного и биохимического статуса борцов в подготовительном периоде тренировочного процесса/Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2004. - № 1. – С.23-30.

2. Стан аденілової системи еритроцитів і системи циклічних нуклеотидів в імуноцитах у спортсменів-борців у ході тренувального циклу. Галицький лікарський вісник. – 2004. - № 1. – С.107-109.

3. Вплив періоду тренувального макроциклу на стан системи ейкозаноїдів у борців/Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту «Молода спортивна наука України». Вип.8. – Том 2.- 2004. – С.221-224.

4.Эффективность реабилитационных мероприятий в отношении показателей клеточного иммунитета у борцов/Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - № 4.- 2005.- С.94.

5. Реакции системы крови у борцов. Монография. - Луганск, ЧП «Гайдаш И.С.».- 2006.- 244 с.

Захист докторської дисертації у 2006р.

^ 3. Цикл дисциплін вільного вибору студента

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
Державне регулювання туристичною сферою


Недодаєва Наталія Лазарівна

Доцент кафедри туризм і готельне господарство

К. е. н,

1988р.

08.00.05.

«Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

доцент по кафедрі «Економіка підприємства»

1995 р.

Захист докторської дисертації

18 листопада 2007 р.

08.00.06.

«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Ворошиловградський машинобудівельний інститут,

1975р.,

«Економіка та організація машинобудівельної промисловості»

СНУ

ім. В.Даля

Державне регулювання туристичною сферою

(108)


1. Економіка підприємств. Конспект лекцій. - Луганськ: Вид-во СНУ ім..В.Даля, 2006. – 198с.

2. Повышение инвестиционной привлекательности на основе упреждения рисков. //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Ч.2. Донецк: ДНУ.-2005.-С.459-464.

3. Эколого-экономическая политика природопользования в условиях специфики горного производства/Монография. Донецк: ИЭП НАНУ, 2006.-356с.

4. Экологический аудит в системе менеджмента горнодобывающих предприятий: в контексте вступления в ВТО// Сб. научн. тр. ДонНУ «Проблемы внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: регион. Аспект». Донецк: ДонНУ, 2007.-С.962-966.

Інститут економіки промисловості НАН України

м. Донецьк

2006 р.

відділ економічних проблем охорони труда і соціальної політики.

Захист докторської дисертації

18 листопада 2007 р.

08.00.06.

«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

2.

Безпека в туризмі


Власова

Наталія

Миколаївна

Доцент кафедри туризм і готельне господарство

К. т. н.,

2002р

05.02.08.

«Технологія машинобудування»

доцент по кафедрі туризм і готельне господарство

Східноукраїнський національний університет

ім. В.Даля

1998р.,

«Металорізальні верстати та системи»

СНУ

ім. В.Даля

Безпека в туризмі

(81)

1.Діяльність туристичних самодіяльних організацій: Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2007.-198с. .(Гриф МОН України №14/18-г-605 від 24.04.07р.)

2.Экономическая природа и основные проблемы отрасли туризма. //Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 214: В 4т. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006 – 292 с.

3. Формування системи мотивації працівників підприємств туристичної сфери. // Вісник СНУ ім. В. Даля №10 (104) 2006.

4. Конкурентоспособность туристской фирмы и основные факторы ее успеха в отрасли. // Вісник СНУ ім. В. Даля №4 (98) /2006 Ч. 2.

5. Туризм и его перспективы развития в регионах Украины. Культурна парадигма сучасного туризму: закономірності, тенденції, перспективи. Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конференції. Вип.. 2. – Луганськ: Знання. 2007. – 198с

6. Технологія туристської діяльності. Конспект лекцій. - Луганськ: Вид-во СНУ ім..В.Даля, 2007. – 248с.

Київський університет туризму, економіки і права,

навчально-курсовий центр підвищення кваліфікації працівників сфери туризму 2005р.,

на тему «Організація та технологія туристської діяльності на прикладі туристського підприємства», свідоцтво

СПК

№ 100192


  1   2   3   4   5

Схожі:

3 Інформація про кадрове забезпечення iconІнформація про кадрове забезпечення
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
3 Інформація про кадрове забезпечення icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
3 Інформація про кадрове забезпечення icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
3 Інформація про кадрове забезпечення icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
3 Інформація про кадрове забезпечення iconЗвіт про акредитаційний самоаналіз діяльності випускової кафедри банківських інвестицій зміст стор. Розділ Кадрове забезпечення підготовки фахівців 2
Таблиця 1 Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри банківських інвестицій, які забезпечують навчальний процес
3 Інформація про кадрове забезпечення icon2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю) погоджена з Радою Міністрів арк, обласною, Київською, Севастопольською...
3 Інформація про кадрове забезпечення icon19 березня 2010 року відбудеться семінар-нарада з проблеми «Шкільні природничі дисципліни в контексті профільного навчання»
Навчально-матеріальна база та кадрове забезпечення реалізації профільного навчання
3 Інформація про кадрове забезпечення iconСтатистичні данні, що характеризують науково-навчальну діяльність інт кадрове забезпечення інт наукові керівники студентських груп з числа професорів установ нан україни
Статистичні дані щодо випускників Інституту новітніх технологій за період 2006-2011 н р
3 Інформація про кадрове забезпечення iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www ksu ks ua Інформація про предмет закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника. №35222006003993, Банк – гудку херсонської області, мфо 852010
3 Інформація про кадрове забезпечення iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи