Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» icon

Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Скачати 90.25 Kb.
НазваТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Дата04.06.2012
Розмір90.25 Kb.
ТипДокументиТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг

за напрямом 8.050401 «Туризм»Показники

Норматив

Фак-тично

Прогнозу-ється із врахуван-ням майбутнього ліцен-зування

Відхилення показників графи 4 від показників графи 2

1

2

3

4

5

^ 1. Загальні вимоги

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною державною адміністрацією

+

+^ 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)


цикл відсутній в навчальному плані

у тому числі на постійній основі

2.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)

цикл відсутній в навчальному плані

у тому числі на постійній основі

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом міністерства освіти і науки України)

2.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95

100
+5

у тому числі на постійній основі

50

100
+50

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом міністерства освіти і науки України)

40

49,5
+9,5

2.4 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

-

-2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

-

-2.6 Наявність кафедри зі спеціальності (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:

+

+  • доктор наук або професор
+  • кандидат наук, доцент

^ 3. Матеріально-технічна база

3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

1003.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

100
+30

3.3 Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів

12

12
-

3.4 Наявність пунктів харчування

+

+3.5 Наявність спортивного залу

+

+3.6 Наявність стадіону або спорт. майданчику

+

+3.7 Наявність медичного пункту

+

+^ 4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця ( у т.ч. варіативної компоненти)

+

+4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм

дисциплін

100

1004.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

1004.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

1004.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)

100

1004.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100

1004.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100

100
-

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+
-

5. Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній бібліотеці (%)

100

100
-

5.2. Співвідношення посадових місць у власних читальних до загального контингенту студентів (%)

5

5
-

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

4

4
-

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:

+

+
-

- наявність обладнаних лабораторій

+

+
-

- наявність каналів доступу

+

+
-Зав. кафедрою д.е.н., проф. Свірідова Н.Д.

Експерти: голова комісії д. геогр. н., проф. Любіцева О.О.

член комісії д. е. н., проф. Дорофієнко В. В.


к.е.н., доц. Герасименко В.Г.


Ознайомлений


Ректор д.т.н., проф. Голубенко О.Л.

Схожі:

Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconТаблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм»
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з напряму підготовки
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з напряму підготовки
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconПорівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з напряму підготовки
Ліцензійним та акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з напряму підготовки
Таблиця відповідності показників забезпеченості навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг за напрямом 050401 «Туризм» iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв'язку із затвердженням нової редакції Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи