Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” icon

Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія”
НазваДовідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія”
Сторінка1/4
Дата16.07.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«Затверджую»

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

професор ________________ Ю.Т. Ахтемійчук

«____» _____________ 2010 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

IV - V КУРСУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ”ПЕДІАТРІЯ”

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ


_________________________________

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)

Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2008).


Схвалено на засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології

2 червня 2010 р. (протокол № 23).


Зав. кафедри акушерства, гінекології та перинатології

д.мед.н., проф. О.В. Кравченко


Схвалено предметною методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології 3 червня 2010 р. (протокол № 6).


Голова ПМК

д.мед.н., професор О.В. Кравченко


Чернівці - 2010


^ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів


 1. Вступ.

Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів.

Акушерство та гінекологія як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями вивчення акушерства та гінекології як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами для логічного обґрунтування діагнозу захворювання, проведення диференціальної діагностики, терапії, профілактики та реабілітації хворих, вмінні надавати лікарську допомогу при невідкладних станах в роботі лікаря загальної практики.

Кількість навчальних годин – 225 (7,5 кредити ECTS), з яких:

Лекції – 30 год.

Практичні заняття – 110 год.

Самостійна робота – 85 год.

Зміст дисципліни структуровано на 1 модуль та 2 змістових модуля.


 1. ^ Структура дисципліни «Акушерство та гінекологія» та нарахування балів за поточну навчальну діяльність.

Модуль 1. : Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.

Модуль 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Модуль 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи.

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології.

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї.

Модуль 4. Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство.

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів.

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія.

Змістовий модуль 11. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи обстеження гінекологічних хворих.

Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання.

Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім`ї.


Опис навчального плану з дисципліни “Акушерство та гінекологія”

для студентів медичних факультетів, які навчаються за спеціальністю

^ 7.110101 «Лікувальна справа»

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

^ Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лецкій

Практичних занять

Годин/

кредитів ЕСТS

450/ 15

30

220

200

4-6
Модуль 1:

Змістових модулів 2


90 год. / 3,0 кредити ЕСТS

10

40

40

4

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 4 рік навчання

90 год. / 3,0 кредити ЕСТS

10

40

40

4
Модуль 2:

Змістових модулів 1


60 год. /

2,0 кредитів ЕСТS

10

30

20

5

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Модуль3:

Змістових модулів 4


75 год. /

2,5 кредитів ЕСТS

10

40

25

5

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 5 рік навчання

135 год./

4,5 кредитів ЕСТS

20

70

45

5
Модуль 4:

Змістових модулів 3


225 год. / 7,5 кредитів ЕСТS
110

115

6

Поточний та підсумковий

модульний контроль

Всього за 6 рік навчання

225 год. / 7,5 кредитів ЕСТS
110

115

6
Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів під час практичних занять (9 х 8).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


^ Номер модуля,

к-сть навч. годин/

к-сть кредитів ECTS

К-сть змістових модулів, їх номери

К-сть практ. занять

^ Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінім. к-сть балів

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

«5»

«4»

«3»

«2»

Модуль 1 90/3,0

2

(№№ 1-2)

9

12

10

8

0

12

72
 1. ^ Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:

 • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду (ПП. 014).

 • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду (ПП. 018).

 • Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію репродуктивної системи (ПП. 032).

 • Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої (ПП. 044).

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи (ПП. 049).

 • Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї (ПП. 054).

 • Виконувати необхідні медичні маніпуляції (ПП. 055).

 • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології (ПП. 076).
 1. МОДУЛЬ 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

п/п

Тема

К-сть годин

1.

Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.

2

2.

Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода.

2

3.

Фізіологія пологів. Знеболювання пологів.

2

4.

Багатоплідна вагітность.

1

5.

Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

2

6.

Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичної етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

1
Всього

10


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Тема

К-сть годин

1.

Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів.

4

2.

Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.

4

3.

Фізіологія пологів. Знеболювання пологів.

4

4.

Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.

4

5.

Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.

4

6.

Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітность. Аномалії положення плода.

4

7.

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

4

8.

Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженних. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

4

9.

Захист учбової історії пологів.

4
Підсумковий модульний контроль залікового модулю I.

4
Всього

40


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВп/п

Види СРС

К-сть годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять та лекцій, курація вагітних та породіль та написання учбової історії хвороби

31

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять


-

Підсумковий модульний контроль

3.

Індивідуальна СРС


2


Підсумковий модульний контроль


4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

7

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

40

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та

післяпологового періоду


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


п/п

Тема

Кільк. годин

1.

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

2.

Невиношування вагітності.

2

3.

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

2

4.

Оперативне акушерство. .Пологовий травматизм.

2

5.

Післяпологові септичні захворювання

2
Всього

10


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
п/п

Тема

Кільк. годин

1.

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

4

2.

Невиношування вагітності.

4

3.

Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки.

4

4.

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

4

5.

Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві.

4

6.

Оперативне акушерство. .Пологовий травматизм.

4

7.

Післяпологові септичні захворювання.

4

8.

Підсумковий модульний контроль залікового модулю 2.

2
Всього

30


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
п/п

Види СРС

К-сть годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять та лекцій, курація вагітних та породіль та написання учбової історії хвороби

12

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна СРС


3


Підсумковий модульний контроль


3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

20


^ МОДУЛЬ 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи.

Планування сім’ї.

  1   2   3   4

Схожі:

Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconДовідник для студента IV vi курсу зі спеціальностей “лікувальна справа”, ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconДовідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconДовідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconДовідник для студента
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з мікробіології, вірусології та імунології для студентів...
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Хірургія” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 110101,...
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconДовідник для студента
Тематичний план лекцій з дисципліни “догляд за хворими терапевтичного профілю” для студентів 2-го курсу медичного факультету за спеціальністю...
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” icon«Довідник студента» Права студента
move to 0-16348080
Довідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія” iconДовідник для студента
Практичні навички з дисципліни “пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими” для студентів ІІ курсу медичного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи