\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства icon

"економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства
Назва"економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства
Сторінка1/10
Дата21.06.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА,


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7(8).050107 – ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


Дніпропетровськ НМетАУ 2010МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА,


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7(8).050107 – ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 10 від 18.12.09
^
Дніпропетровськ НМетАУ 2010УДК 65.012.12 (075.8)


Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8).050107 – економіка підприємства / Укл. Т.Б. Ігнашкіна. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. - 47 с.


Містять перелік питань навчальної програми дисципліни «Економічна діагностика», методичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).050107 – економіка підприємства заочної форми навчання.


Укладач Т. Б. Ігнашкіна, канд. екон. наук, доц.


Відповідальна за випуск С.Б. Довбня, д-р екон. наук, проф.


Рецензент Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 18.10.2010. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,76. Умов. друк. арк. 2,72. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5. пр. Гагаріна.4


______________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУПСучасні умови господарювання, особливістю яких є нестабільність ринкового середовища, високий рівень конкуренції, обмеженість економічних ресурсів та необхідність ефективного їх використання, вимагають застосування таких методів діагностики, які дозволяли б керівництву підприємства приймати своєчасні управлінські рішення.

Базою, що дозволяє обґрунтовувати управлінські рішення, є економічна діагностика.

Дисципліна «Економічна діагностика» входить в цикл нормативних дисциплін професійної підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства».

^ Метою вивчення дисципліни є надання системи знань, формування вмінь та навичок використання методологічного апарату економічного діагностування для оцінки стану підприємства в ринковому середовищі, розробки заходів, спрямованих на поліпшення цього стану.

Дисципліна «Економічна діагностика» включає теоретичний матеріал, який викладено у наступних 11 темах:

 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика».

 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства.

 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів.

 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства.

 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства.

 6. Діагностика майна і ринкова вартість підприємства.

 7. Управлінська діагностика.

 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства.

 9. Фінансова діагностика.

 10. Діагностика економічної безпеки підприємства.

 11. Діагностика економічної культури підприємства.

Умовно за змістом питань, що вивчаються, дисципліну можна розбити на дві частини.

^ У першій частині дисципліни викладені ключові поняття, принципи, види та методи економічної діагностики; розглянуто методи діагностики конкурентного середовища, оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції підприємства (теми 1-5).

^ Друга частина дисципліни присвячена теоретичним та методичним питанням діагностики окремих аспектів діяльності підприємства - діагностиці майна, виробничого потенціалу, економічної безпеки, економічної культури, управлінської та фінансової діагностики (теми 6-11).

Вивчення дисципліни «Економічна діагностика» ґрунтується на базових знаннях, що отримані під час вивчення дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Стратегія підприємства», «Економічний аналіз», «Потенціал підприємства», «Фінансова діяльність підприємства» та ін.

В одержанні необхідного обсягу знань і навичок з дисципліни " Економічна діагностика", окрім засвоєння теоретичного курсу в обсязі навчальної програми, значна увага приділяється виконанню практичних завдань.

З цією метою для студентів заочної форми навчання передбачено виконання контрольної роботи, яка містить два розрахункових завдання. Перше завдання передбачає оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства, друге – проведення фінансової діагностики підприємства.

Варіанти завдань для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання наведені у додатку.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати методи, прийоми, способи оцінки економічного становища підприємства;

вміти застосувати методичний апарат та інструментарій економічної діагностики в практичній діяльності при аналізі різних аспектів діяльності підприємства та ринкового середовища, що його оточує.


^ РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»


Питання навчальної програми

Основні поняття економічної діагностики та економічного аналізу. Предмет, об’єкт, завдання та методологія економічної діагностики. Структурно-логічна схема дисципліни. Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

Методичні вказівки

Розглядаючи сутність економічної діагностики та її зміст, студенту слід звернути увагу на те, що зміни умов господарювання підприємств наповнили і економічну роботу новим змістом, зокрема, аналітична функція набувала ознак економічного діагностування. Окрім традиційних функцій економічного аналізу, пов’язаних переважно з аналізом різних сторін внутрішньої діяльності підприємства (обсягів виробництва, асортименту продукції та її якості, використання ресурсів виробництва, собівартості та ін.), аналітику необхідно визначати, наприклад, стратегічні позиції підприємстваа на ринку, оцінити конкурентоспроможність підприємства та його продукції, стан економічної безпеки тощо.

Звернувшись до походження терміну «діагностика», необхідно з’ясувати первинне його розуміння: у перекладі з грецької — це розпізнавання стану об’єкта за прямими та непрямими ознаками.

В межах даної теми студенту потрібно також назвати об’єкт економічного діагностування (ним є підприємство) та його суб’єкт (будь-який спеціаліст, що безпосередньо виконує роботу з економічної діагностики підприємства).

Вивчаючи тему, студент повинен засвоїти основні принципи економічної діагностики, до яких можна віднести інтеграцію у загальну систему аналізу, науковий характер досліджень, комплексність, системність, об’єктивність, своєчасність, ефективність та ін.

Слід розуміти, що економічна діагностика об’єкта повинна проводитись у певній послідовності. Спочатку виявляються чинники, що впливають на стан досліджуваного об’єкта. Далі визначається система показників для оцінки стану об’єкта, збирається й обробляється необхідна інформація. Діагностичні процедури ґрунтуються на використанні широкого кола методів, як тих, що традиційно застосовуються в економічному аналізі (групування даних, методи вимірювання взаємозв’язків та динаміки, факторний аналіз тощо), так і методах, специфічних для економічного діагностування (експертні методи, SWOT-аналіз, PIMS-аналіз, конкурентний аналіз галузі та ін.).

Підсумком діагностування є підготовка висновків про нинішній стан об’єкта і прогноз його зміни у майбутньому.

У процесі вивчення теми студент повинен ознайомитися з великою кількістю різновидів економічної діагностики, які класифікуються за різними групувальними ознаками. Водночас, слід відзначити, що єдиної класифікації видів економічної діагностики на сьогодні не існує.

Для більш осмисленого вивчення подальших тем дисципліни в першій темі студенту доцільно звернути увагу на структуру даної дисципліни, зв’язок її з іншими соціально-економічними дисциплінами.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність економічної діагностики? Яким є її функціональне призначення?

 2. Що є предметом і об’єктом економічної діагностики?

 3. Який комплекс завдань має вирішувати економічна діагностика як навчальна дисципліна?

 4. Чим відрізняється економічна діагностика від економічного аналізу?

 5. Яким є загальний порядок проведення економічного діагностування?

 6. Назвіть основні принципи економічної діагностики.

 7. За допомогою яких методів проводять дослідження в економічній діагностиці на конкретних підприємствах?

 8. Надайте загальну характеристику видів економічної діагностики.

 9. З якими іншими навчальними дисциплінами пов’язана економічна діагностика?Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

Питання навчальної програми

Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства. Вибір і оцінка стратегічної позиції підприємства на ринку. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку. Оцінка конкурентного статусу підприємства на ринку. Особливості управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку.

Методичні вказівки

Під час вивчення цієї теми студенту слід згадати засвоєні раніше в дисциплінах з економічної теорії засади визначення ринкових ситуацій та особливості поведінки суперників у кожній із них, оскільки вони становлять загальну основу економічної діагностики мікросередовища сучасного підприємства. Матеріал теми також тісно пов’язаний з питаннями стратегічного аналізу, а, отже, потрібно ознайомитись з його концептуальними засадами.

Починаючи знайомитись зі змістом теми, перш за все, потрібно надати визначення поняттю «конкурентне середовище підприємства», охарактеризувати систему збору та аналізу інформації про конкурентів.

Для цілей стратегічної діагностики підприємства широко застосовуються методи, що використовуються в стратегічному управлінні і які досить змістовно викладені у працях відомого американського спеціаліста І.Ансоффа. Тому студентові доцільно звернутись до цих праць і ознайомитись з основними управлінськими інструментами, в арсеналі яких набір принципів виділення стратегічних зон господарювання (СЗГ), такі аналітичні методи, як матриця «Бостон консалтинг групп», «Дженерал-Електрик» - «МакКінзі», методи аналізу і балансування наборів СЗГ та ін. В цьому контексті необхідно надати визначення СЗГ та портфелю СЗГ; зрозуміти, як відбувається процес їх виділення та якими параметрами вони описуються; повторити сутність вже згадуваних основних портфельних моделей аналізу стратегії підприємства, методи оцінки привабливості СЗГ, конкурентного статусу підприємства на ринку. Особливої уваги заслуговують питання управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку за результатами діагностики, елементами якого є досягнення збалансованості портфеля СХГ, стратегічної гнучкості підприємства, визначення синергетичного ефекту, комплексна оцінка набору СЗГ.

Питання для самоперевірки

 1. Що представляє собою конкурентне середовище підприємства? Назвіть його основні складові елементи.

 2. Якими способами здійснюється збір інформації про конкурентів?

 3. Які джерела інформації про конкурентів Ви можете назвати?

 4. За допомогою яких показників можна охарактеризувати конкурентне середовище підприємства та визначити його СЗГ на ринку?

 5. Як визначити конкурентний статус підприємства на ринку?

 6. У чому полягає гнучкість підприємства на ринку?

 7. У чому полягає синергізм набору СЗГ підприємства на ринку?

 8. Що розуміється під ключовими факторами успіху?

 9. В яких координатах будується матриця БКГ? Надайте коментарі щодо квадрантів побудованої матриці.

 10. З якою метою використовують матрицю General Electric-McKinsey?

 11. Надайте характеристику алгоритму балансування набору СЗГ.

 12. З якою метою використовується матриця Хофера?

 13. Охарактеризуйте алгоритм комплексної оцінки набору стратегічних зон господарювання.


Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів

Питання навчальної програми

Особливості формування стратегічної позиції підприємства в конкурентному середовищі. Аналіз загальної ситуації в галузі та визначення стратегічної позиції підприємства.

Застосування SWOT-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку. Особливості PIMS-аналізу для визначення конкурентної стратегії підприємства на ринку.

Методичні вказівки

Засвоївши в попередній темі загальні засади стратегічної діагностики та зрозумівши місце в ньому конкурентного аналізу, студенту потрібно перейти до розгляду питань стратегічного протистояння підприємств-конкурентів. З цією метою необхідно опанувати особливості галузевого аналізу. Для потреб діагностики галузей і діяльності конкурентів широко використовується методика, запропонована М. Портером.

Необхідно засвоїти порядок діагностики внутрішньогалузевого суперництва, який можна звести до семи послідовних етапів: 1) визначення профілю галузі та її загальна характеристика; 2) оцінка рушійних сил розвитку галузі; 3) діагностування основних сил конкуренції; 4) оцінка конкурентних позицій підприємств-суперників; 5) аналіз найближчих конкурентів; 6) визначення провідних (ключових) чинників успіху в галузі, їх оцінка; 7) оцінка перспектив розвитку галузі.

Методичні положення щодо проведення кожного з етапів студент має засвоїти на основі практичних порад М. Портера.

Розглядаючи загальні положення методики проведення діагностики галузі, студентові слід усвідомити, що застосування методики має певні обмеження.

По-перше, методика дозволяє оцінити стан конкуренції лише у певній галузі (на продуктовому ринку). По-друге, зазначений методичний підхід виправданий лише для галузей, у яких існує конкуренція. По-третє, М. Портер виходить з припущення, що конкуренція у будь-якій галузі формується під впливом п’яти основних сил (суперництво функціонуючих у цій галузі підприємств; загрози з боку потенційних суперників; загрози з боку виробників товарів-замінників; ринкова сила постачальників; ринкова сила споживачів). Разом із тим, вітчизняні галузі відчувають на собі вплив ще й інших чинників, зокрема, безпосереднє державне втручання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт, обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання
«Економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час
Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconХарківська національна академія міського господарства с. М. Глухарєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (для студентів усіх форм навчання...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – «економіка підприємства»
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconТ. А. Пушкар Методичні вказівки для самостійної роботи І проведення практичних з дсципліни
«Менеджмент І адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент», спеціальності 050107 – «Економіка підприємства» І для слухачів другої...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи