\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства icon

"економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства
Назва"економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства
Сторінка2/10
Дата21.06.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Переваги підприємства щодо конкурентів можуть бути оцінені за допомогою спеціального методу діагностування — SWOT-аналізу. Маючи загальне уявлення про його сутність з інших дисциплін фахового спрямування, студент повинен навчитись чітко виявляти і вміти структурувати параметри, за якими здійснюється аналіз, а саме: сильні і вразливі сторони підприємства, а також потенційні можливості і загрози.

Студент має усвідомити важливість дотримання вимог, установлених до проведення SWOT-аналізу. По-перше, слід старанно визначити сферу SWOT-аналізу: весь бізнес або окреме бізнес-поле. Вважається, що для підприємств з дуже диверсифікованим виробництвом слід фокусувати аналіз на конкретному сегменті ринку. По-друге, потрібна чіткість у розумінні сутності всіх елементів аналізу та можливостей впливу на них з боку підприємства. Сильні сторони та вразливі місця — це внутрішні риси; вони мають розглядатись як ендогенні змінні. Можливості й загрози пов’язані з зовнішнім оточенням, що впливає найчастіше як комплекс екзогенних змінних. По-третє, в оцінках слід бути максимально об’єктивними і використовувати різноманітну інформацію. Точність оцінок прямо залежить від кваліфікації залучених експертів, їх кількості, а також безпосередньо від методу експертних оцінок, який використовується у діагностуванні.

Моделлю, яка здатна надати конкретний матеріал для прийняття стратегічних рішень, є комплексний діловий аналіз (PIMS – аналіз). Студенту потрібно ознайомитись з його суттю. Разом з тим, необхідно усвідомлювати і обмеження у його використанні на вітчизняних підприємствах, пам’ятаючи, що цей метод стратегічного аналізу розроблено для високо розвинутих, насичених, відносно сталих ринків і видів бізнесу.


Питання для самоперевірки

 1. Надайте характеристику процесу конкурентного протистояння підприємств на ринку.

 2. У чому полягають ключові питання визначення стратегічної позиції підприємства?

 3. Які показники доцільно використовувати для економічної характеристики галузі?

 4. У чому сутність та цільове призначення діагностики галузевого суперництва?

 5. Яка послідовність і зміст основних етапів діагностування?

 6. Які п’ять сил конкуренції за М. Портером діють у будь-якій галузі?

 7. Як побудувати карту стратегічних груп та проаналізувати її?

 8. Як оцінити конкурентні переваги підприємства?

 9. У чому полягає сутність SWOT-аналізу?

 10. За якими принципами будується матриця взаємозв’язків в SWOT-аналізі?

 11. Яким чином результати SWOT – аналізу використовуються для формування стратегії підприємства?

 12. Проаналізуйте матрицю можливостей підприємства на ринку.

 13. Проаналізуйте матрицю загроз діяльності підприємства на ринку.

 14. У чому полягає метод складання профілю конкурентного середовища підприємства?

 15. У чому полягає сутність PIMS-аналізу?


Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

Питання навчальної програми

Поняття конкурентоспроможності підприємства. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства. Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку. Графічна оцінка конкурентоспроможності підприємства та її інтерпретація.

Методичні вказівки

При ознайомленні із сутністю поняття «конкурентоспроможність підприємства» студенту слід прийняти до уваги, що незважаючи на досить широке використання цього поняття, воно є складним і трактується неоднозначно.

Важливо, щоб студент твердо засвоїв, що конкурентоспроможність підприємства не повинна розглядатись як щось статичне, що ця категорія має відносний характер, тобто означає наявність переваг у підприємства порівняно з конкурентами.

Необхідно усвідомлювати ті основні проблеми, з якими зтикаються при визначенні конкурентоспроможності підприємства, а саме: а) вибір показника для оцінки рівня ефективності використання ресурсів; б) добір базових об’єктів для порівняння; в) наявність точної та вичерпної інформації про стан конкуренції.

Конкурентоспроможність підприємства забезпечується, як відомо, досягненням і розвитком конкурентних переваг. Фахівцями у галузі конкуренції напрацьовано технології виявлення наявних і пошуку нових конкурентних переваг.

^

Переваги підприємства щодо конкурентів можуть бути оцінені за допомогою спеціального методу діагностування — SWOT-аналізу, який розглянуто у попередній темі.

Своєрідним вимірником положення підприємства на ринку, запропонованим І. Ансоффом, є також його конкурентний статус, підходи до визначення якого також було розглянуто раніше.

Для діагностування конкурентоспроможності підприємства доцільно використати концепцію бенчмаркінгу — методу, за яким порівнюються характеристики певного об’єкта і еталонного, кращого. Основною методичною складністю проведення бенчмаркінгу конкурентоспроможності є вибір аналогів підприємств — об’єктів з еталонними параметрами діяльності.

Одим з методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства є використання зважених рейтингових оцінок на основі експертного аналізу, який також має бути опанований студентом.


Студенту буде корисно ознайомитись із напрацьованими способами інтегрованих оцінок діяльності підприємств як аналітичними, так і графічними.

Питання для самоперевірки

 1. Надайте визначення поняттю «конкурентоспроможність підприємства».

 2. Які існують підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства на ринку?

 3. Назвіть основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства.

 4. Надайте характеристику аналітичному методу оцінки конкурентоспроможності підприємства.

 5. Яким чином за показником конкурентоспроможності визначають, яку стратегію функціонування на ринку сповідує підприємство?

 6. У чому полягає сутність графічного методу оцінки конкурентоспроможності підприємства на ринку?


^ Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

Питання навчальної програми

Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства. Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності продукції. Компенсаційна і некомпенсаційна оцінки конкурентоспроможності продукції.

Напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

Методичні вказівки

Переходячи до вивчення даної теми, студент, перш за все, повинен визначитись із сутністю поняття «конкурентоспроможність продукції». Більшістю авторів конкурентоспроможність продукції розглядається як сукупність споживчих властивостей продукції, які відрізняють її від товарів-конкурентів за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам з урахуванням витрат на їх задоволення. Тобто це відносний показник, який необхідно постійно коригувати з урахуванням кон’юнктурних змін на ринку.

Студент повинен уявляти, які питання можуть вирішуватись на основі результатів оцінки конкурентоспроможності продукції.

Особливо важливим моментом є засвоєння методологічних засад оцінювання конкурентоспроможності продукції, а саме:

 • визначення конкурентоспроможності продукції здійснюється шляхом порівняння її параметрів з аналогічними параметрами декількох товарів-аналогів;

 • відбір параметрів для оцінки конкурентоспроможності продукції здійснюється з позицій споживача цієї продукції, тобто враховуються не всі властивості продукції, а лише ті, що є цікавими для споживача, задовольняють його потреби;

 • оцінка конкурентоспроможності продукції здійснюється в умовах певного ринку збуту.

Процедура оцінювання конкурентоспроможності продукції відбувається в декілька етапів (формулювання мети дослідження; визначення переліку одиничних параметрів продукції і об’єднання їх в певні групи; розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності продукції; визначення групових показників конкурентоспроможності за кожною з груп параметрів згідно з прийнятою номенклатурою останніх та обраного методу розрахунку узагальнюючих показників; розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності продукції; формулювання висновків і розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності. Студент повинен опанувати цю логіку та усвідомити зміст кожного етапу. При цьому звернути особливу увагу на такі методологічні питання, як обґрунтування номенклатури показників, вибір бази порівняння, а також методики оцінки конкурентоспроможності продукції із багатьох існуючих. Студенту слід самостійно ознайомитись з різними методичними підходами до оцінки конкурентоспроможності продукції.

Питання для самоперевірки

 1. Надайте визначення поняттю «конкурентоспроможність продукції підприємства».

 2. Назвіть основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність продукції.

 3. Яких методологічних засад потрібно дотримуватись при визначенні конкурентоспроможності продукції?

 4. Які існують методи для оцінки конкурентоспроможності продукції?

 5. Що може виступати в якості бази порівняння для оцінки конкурентоспроможності продукції?

 6. Надайте характеристику номенклатури параметрів для оцінки конкурентоспроможності продукції.

 7. У чому полягає метод оцінки конкурентоспроможності продукції за одиничними параметрами?

 8. У чому полягає сутність комплексного методу оцінки конкурентоспроможності продукції?

 9. Що таке ціна споживання? Як її обчислюють?

 10. Які інші методи використовують для оцінки конкурентоспроможності продукції? Надайте загальну характеристику цим методам.

 11. Які існують напрями підвищення конкурентоспроможності продукції?


^ Тема 6. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства

Питання навчальної програми

Нормативно-правова основа оцінки ринкової вартості майна. Основні поняття діагностики ринкової вартості майна. Підготовчий етап до оцінки майна. Оцінка розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації. Особливості оцінки цілісних майнових комплексів. Методичні підходи до діагностики ринкової вартості підприємства.

Методичні вказівки

Положення, що становлять основу цієї теми, базуються на тому, що підприємство, функціонуючи та розвиваючись як цілісний майновий комплекс, здатне змінювати свою ринкову вартість. Основним чинником таких змін є спроможність підприємства приносити дохід його власнику.

Студенту варто усвідомити, що оцінка вартості підприємства в умовах ринковоорієнтованої економіки є, як правило, спеціальною аналітичною діяльністю, яка підлягає ліцензуванню, а отже підпадає під дію багатьох нормативно-правових документів, з якими бажано ознайомитись у загальних рисах. Разом із тим, оцінка може здійснюватись, задовольняючи внутрішні потреби підприємства, його власників і керівників та служити цілям економічного діагностування. Саме тому при проведенні оцінки майна визначається конкретний вид вартості, що обумовлює вибір бази оцінки та конкретна послідовність етапів проведення оцінки. У зв’язку з цим варто засвоїти поняття ринкової, початкової, переоціненої вартості майна, сукупної та чистої вартості цілісного майнового комплексу.

Важливим завданням теми є опанування сутності існуючих методичних підходів до діагностики ринкової вартості підприємства. Укрупнено можна назвати три групи підходів:

 1. витратний (майновий);

 2. дохідний (результатний);

 3. порівняльний.

Кожна група представлена низкою методів, особливості яких, загальну логіку обчислень за ними та сфери доцільного використання студент повинен засвоїти.

Виходячи з доступності інформації, ситуації на ринку і бізнес-оточення підприємства аналітик-оцінник має визначити, який із методів оцінки є найбільш прийнятним і адекватним умовам. При цьому слід пам’ятати, що кожен із них є порівнянним, тому один або кілька методів дадуть найбільш повне уявлення про діяльність відкритого ринку.

Незалежно від того, яким методом оцінювалась вартість підприємства та для якого періоду — на перспективу чи у ретроспективі — на завершальному етапі вона підлягає певному уточненню. Найчастіше у процесі коригування враховуються такі змінні: ліквідність бізнесу; ступінь контролю за діяльністю підприємства (якщо оцінюється частка акціонерного товариства); фінансовий стан підприємства; інтенсивність і характер зусиль у сфері науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт; становище підприємства у галузі; ступінь диверсифікації виробництва.

Питання для самоперевірки

 1. Які нормативно-правові документи в Україні регулюють питання оцінки вартості майна підприємства?

 2. Що представляє собою незалежна оцінка вартості майнового комплексу?

 3. Що представляє собою стандартизована оцінка вартості майнового комплексу?

 4. Які види вартості розрізняють при здійсненні оцінки майна?

 5. У чому полягає майновий метод оцінки вартості підприємства?

 6. Надайте характеристику доходному методу оцінки вартості підприємства.

 7. У чому полягає сутність аналогового методу оцінки вартості підприємства?

 8. Як визначається чиста вартість цілісного майнового комплексу?

Тема 7. Управлінська діагностика

Питання навчальної програми

Основи управлінської діагностики на підприємстві. Методичні підходи до проведення управлінської діагностики. Основні напрями управлінського діагностування. Сутність поняття процесного консультування. Ефективна модель управління підприємством на засадах маркетингу. Діагностика антикризового управління підприємством.

Методичні вказівки

Усвідомлюючи сутність управлінської діагностики, студент має зрозуміти, що вона розглядається як дослідницька діяльність, спрямована на встановлення, аналіз та оцінку проблем підвищення ефективності та розвитку системи менеджменту підприємства, а також виявлення головних напрямів їх рішень. Організація такої діяльності передбачає здійснення ряду процедур, що дає змогу отримати необхідну інформацію про проблеми системи управління підприємством.

Можна виділити два основні методичні підходи до проведення управлінської діагностики: пропозиція експертних послуг; «клінічний» підхід.

Найбільш поширеним є перший. При цьому припускається, що керівник підприємства, який ставить задачу перед консультантом, чітко знає, яка інформація чи послуга йому потрібні.

Другий підхід передбачає встановлення «діагнозу» консультантом за наданою йому інформацією та результатами спостережень. Потрібно ознайомитись з порядком проведенння основних процедур за «клінічним» підходом.

Часто управлінську діагностику розглядають як невіддільну складову управлінського консультування. У такому варіанті технологія консультування передбачає паралельне проведення діагностики разом із проектуванням змін і власне впровадженням. Такий методичний підхід дістав назву процесного консультування. Студенту доцільно більш грунтовно ознайомитись з його сутністю.

Управлінська діагностика на сьогодні є досить змістовно наповненою. Студенту слід уточнити зміст кількох основних напрямів діагностування, а саме:

 • оцінки структури управління підприємством;

 • оцінки якості управління персоналом;

 • діагностики зв’язків підприємств із зовнішнім середовищем;

 • оцінки загальних результатів діяльності підприємства.

Окреме місце в системі управлінської діагностики посідає діагностика антикризового стану підприємства. В контексті цього питання студент повинен зрозуміти сутність категорії антикризового управління, перелічити фази кризи, назвати стадії розвитку кризових ситуацій, фактори її виникнення, надати змістовну характеристику процесу діагностики антикризового управління.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність управлінської діагностики?

 2. Які основні методичні підходи до проведення управлінської діагностики використовуються в практичній діяльності підприємств?

 3. В якому порядку здійснюється управлінська діагностика при застосуванні «кліничного» методу?

 4. Що таке процесне консультування? В чому його особливості?

 5. Перелічте основні напрямки управлінського діагностування.

 6. Як проводиться діагностування організаційної структури управління підприємством?

 7. За якими напрямками діагностують якість управління персоналом?

 8. У чому особливість дослідження зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем?

 9. Які критерії і показники використовують для оцінки загальних результатів функціонування системи менеджменту підприємства?

 10. У чому полягає сутність антикризового управління?

 11. Надайте характеристику процесу діагностики антикризового управління.Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства

Питання навчальної програми

Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства. Етапи діагностики виробничого потенціалу. Діагностика виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничо-господарської діяльності підприємства. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства.

Методичні вказівки

Починаючи вивчення цієї теми, студенту слід усвідомити сутність поняття «потенціал». Опанувавши це питання, необхідно представити існуючі типології потенціалу, а в цій системі – визначити сутність поняття «виробничий потенціал підприємства», надати цьому виду потенціалу більш детальну характеристику, висвітливши, зокрема, його складові елементи. Необхідно також мати уявлення про те, за якими етапами здійснюється діагностика виробничого потенціалу.

Студенту варто звернути увагу на те, що обґрунтування управлінських рішень щодо потенціалу може належати до сфери як тактичних, так і стратегічних рішень.

Тактичні рішення супроводжуються оцінкою використання наявного потенціалу. Вітчизняними аналітиками свого часу було напрацьовано арсенал методів і прийомів оцінки використання потенціалу саме в такому аспекті. Студенту слід ознайомитися з цим досвідом.

Обґрунтування стратегічних рішень пов’язано зі змінами потенціалу, процесами відтворення ресурсів. Діагностичні дослідження при цьому базуються більше на результативному підході до оцінки потенціалу. У комплексі різноманітних підходів особливе місце належить оцінці гнучкості виробничої системи підприємства.

Якщо оцінювати рівень гнучкості кількісно, слід обчислити темпи зростання, з одного боку, мінливості (різноманітності) об’єктів виробництва і з іншого — витрат, що обумовлені змінами у виробничій системі за один і той самий період часу.

Досить ретельно студент повинен вивчити питання діагностики виробничої програми підприємства, вміти визначити ресурсне забезпечення, маючи на увазі забезпечення її виробничими потужностями, матеріальними, трудовими, фінансовими ресурсами.

Вивчення питання оцінки ефективності виробничого потенціалу підприємства передбачає засвоєння основних критеріїв (показників) такої оцінки: коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного, інтегрального використання обладнання, коефіцієнт використання виробничої потужності, резерв потужності, показники витратності виробничої програми та ін.

Питання для самоперевірки

 1. Як ви розумієте, що таке потенціал підприємства? Які різновиди потенціалу Ви знаєте?

 2. Надайте визначення поняттю «виробничий потенціал підприємства». Назвіть його складові частини.

 3. Охарактеризуйте основні етапи діагностики виробничого потенціалу підприємства.

 4. Як визначається виробнича потужність підприємства?

 5. Які основні чинники обумовлюють успішний розвиток ресурсного забезпечення виробничої програми?

 6. Як правильно сформувати виробничу програму, враховуючи наявні виробничі потужності, платоспроможний попит споживачів, рівень забезпеченості виробничими ресурсами?

 7. Що є запорукою успішного управління розвитком виробничого потенціалу на основі його діагностики?


^ Тема 9. Фінансова діагностика

Питання навчальної програми

Поняття фінансової діагностики підприємства, необхідність її здійснення. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики підприємства. Сутність горизонтального, вертикального аналізу та аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів. Аналіз фінансових проблем діяльності підприємства. Основи фінансового планування і прогнозування діяльності підприємства.

Методичні вказівки

Всю сукупність рішень щодо досягнення основної мети підприємства можна звести до трьох основних напрямів — рішення по вкладенню ресурсів; операції, що здійснюються за допомогою цих ресурсів; визначення структури фінансової діяльності. Вчасне та якісне забезпечення цих напрямів фінансових рішень є сутністю фінансової діагностики.

Важливо усвідомлювати, що фінансова діагностика є методом пізнання фінансового механізму підприємства, процесів формування та використання фінансових ресурсів для його операційної та інвестиційної діяльності. Її результат — оцінка фінансового благополуччя підприємства, стану його майна, швидкості обертання всього капіталу та його окремих частин, дохідності використаних коштів. Важливо розуміти, хто може бути користувачем результатів фінансової діагностики, оскільки від цього залежать масштаби аналізу та змістовне його наповнення.

Слід нагадати, які джерела інформації використовуються для проведення фінансової діагностики. Насамперед, це форми фінансової звітності №1 «Баланс підприємства», №2 «Звіт про фінансові результати» та ін.

Студенту необхідно звернути увагу на необхідність використання в процесі фінансової діагностики інформаційних джерел, які відповідають певним вимогам якості — значущості (своєчасність, прогностична цінність, цінність зворотного зв’язку), надійності (достовірність, можливість перевірки, нейтральність), порів­нянності та постійності інформації.

Слід зауважити, що фінансова діагностика, яка ґрунтується виключно на даних бухгалтерської звітності, набуває характеру зовнішньої діагностики, тобто діагностики, що здійснюється за межами підприємства його зацікавленими контрагентами, і з огляду на це має такі особливості (множинність суб’єктів діагностики, користувачів інформації про діяльність підприємства; різноманітність цілей та інтересів суб’єктів діагностики; наявність типових методик, стандартів обліку та звітності; орієнтація діагностики на публічну, зовнішню звітність підприємства; максимальна відкритість результатів діагностики для користувачів інформації про діяльність підприємства).

Розуміння студентом сутності, завдань, особливостей фінансової діагностики дозволяє сформулювати її зміст за усіма складовими, а саме: аналіз абсолютних показників діяльності підприємства за даними фінансової звітності підприємства (горизонтальний та вертикальний аналіз), діагностика підприємства за допомогою фінансових показників (коефіцієнтний аналіз).

Варто зазначити, що оцінка фінансового стану підприємства здійснюється не тільки за системою одиничних показників. З цією метою розраховується також інтегральний показник фінансового стану, який залежить від рівня платоспроможності, фінансової незалежності й рівня якості активів підприємства. Студенту доцільно ознайомитись з існуючими методами інтегральної оцінки фінансового стану підприємства.

Не менш цікавим і важливим блоком аналітичних робіт у рамках загальної процедури фінансової діагностики є рейтингова оцінка підприємств, що входять до складу певної галузі. Студенту також слід ознайомитись з основними методичними підходами до цієї оцінки.

З власне процесом фінансової діагностики тісно пов’язані питання визначення проблем підприємства, здійснення фінансового планування та прогнозування діяльності підприємства, основи якого студенту слід засвоїти.

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність фінансової діагностики підприємства? Що є метою та основними завданнями фінансової діагностики?

 2. Назвіть основні складові фінансової діагностики підприємства.

 3. З яких етапів складається фінансова діагностика підприємства?

 4. Які блоки містить фінансова діагностика підприємства?

 5. У чому полягає сутність горизонтального аналізу фінансової звітності підприємства?

 6. У чому полягає сутність вертикального аналізу фінансової звітності підприємства?

 7. Охарактеризуйте метод фінансової діагностики за допомогою фінансових коефіцієнтів?

 8. Які групи фінансових коефіцієнтів виділяють при проведенні діагностики?

 9. Назвіть основні показники, що характеризують платоспроможність підприємства.

 10. Які фінансові показники характеризують фінансову сталість підприємства?

 11. Які фінансові показники характеризують ділову активність підприємства?

 12. Які фінансові показники характеризують прибутковість підприємства?

 13. Як визначити резерви покращення фінансового стану підприємства?

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт, обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання
«Економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час
Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconХарківська національна академія міського господарства с. М. Глухарєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (для студентів усіх форм навчання...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – «економіка підприємства»
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconТ. А. Пушкар Методичні вказівки для самостійної роботи І проведення практичних з дсципліни
«Менеджмент І адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент», спеціальності 050107 – «Економіка підприємства» І для слухачів другої...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи