\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства icon

"економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства
Назва"економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства
Сторінка3/10
Дата21.06.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Питання навчальної програми


Безпека як економічна категорія. Поняття економічної безпеки підприємства, її види та характеристика складових елементів. Аналіз рівня економічної безпеки підприємства. Роль економічної безпеки в управлінні ризиками на підприємстві. Роль бізнес-розвідки в забезпеченні ефективної діяльності підприємства на ринку.

Методичні вказівки

Розуміння підприємства як системного інтегратора в часі і просторі різноманітних соціально-економічних процесів потребує особливої концепції управління (концепція безпечного функціонування), здатної досягати зазначених потреб із максимальною ефективністю. Студенту слід знати основні принципи функціонування системи управління в такій концепції: задоволення загальних потреб підприємства і його робітників; гнучкість управління, що забезпечує його стабільне функціонування сьогодні і безпечну діяльність у майбутньому; постійне очікування загроз; здатність структури управління швидко реагувати на загрози та ефективно використовувати існуючі можливості; ефективна інформаційна забезпеченість; усвідомлення суспільством важливості створення сприятливих умов для здійснення підприємством заходів із підтримки власної економічної безпеки.

Студенту слід розуміти, що будь-яка система управління перебуває в стані постійного очікування сигналів з боку факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які можуть привести підприємство до позитивних або негативних (кризових) змін, на які потрібно своєчасно реагувати. Для цього підприємству необхідна системна методика діагностики економічної безпеки.

На початку вивчення теми студент повинен засвоїти сутність поняття «економічна безпека», назвати основні розділи, з яких вона складається (оцінка можливостей підприємства протидіяти загрозам; оцінка причин появи загроз із боку факторів внутрішнього середовища; аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішнього середовища; оцінка тенденцій розвитку підприємства; визначення зони його функціонування; прогнозування впливу зміни факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан підприємства).

Основним питанням теми є ознайомлення з існуючими методиками аналізу економічної безпеки, більшість яких використовує при цьому в якості критеріїв оцінки фінансові коефіцієнти, що розраховуються при проведенні фінансової діагностики.

Студенту необхідно розрізняти можливі стани функціонування організацій: неплатоспроможність, криза, передкризовий стан, економічна безпека та звернути увагу на існуючі методологічні особливості аналізу в кожному випадку.

У процесі вивчення теми слід ознайомитися також з підходами до прогнозування ймовірності настання стану неплатоспроможності за існуючими однокритеріальними моделями прогнозування банкрутства (наприклад, двох-, п’яти- та семифакторні моделі Альтмана; чотирьохфакторна модель Іркутської державної економічної академії; модель У. Бівера; методика рейтингової оцінки тощо). При цьому студент повинен усвідомлювати, що при їх використанні задля отримання об’єктивного результату необхідно враховувати вітчизняну специфіку.

В якості оглядового питання студенту буде цікаво ознайомитися з процесом ведення бізнес-розвідки.

Питання для самоперевірки

 1. Надайте своє розуміння поняттю «економічна безпека підприємства».

 2. Яка роль економічної безпеки в діяльності підприємства?

 3. Назвіть основні складові елементи економічної безпеки підприємства.

 4. Які одиничні показники можуть бути використані для оцінки рівня економічної безпеки?

 5. Які основні чинники обумовлюють результативне забезпечення економічної безпеки підприємства?

 6. Якими методами може бути надана інтегральна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки підприємства?

 7. Яким чином може бути організована система забезпечення економічної безпеки на підприємстві?

 8. Яка роль бізнес-розвідки в забезпеченні безпеки підприємства?

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства

Питання навчальної програми

Передумови становлення економічної культури на підприємстві. Аналіз факторів впливу на формування економічної культури. Оцінка економічної культури підприємства. Значення відмінностей національних культур в управлінні підприємством.

Методичні вказівки

Насамперед, студенту потрібно зрозуміти сутність поняття «економічна культура», як системи матеріальних та духовних цінностей, еталонів поведінки, настроїв, символів, методів управління, що зумовлює індивідуальність підприємства.

До елементів економічної культури може бути віднесено все, що пов’язане з людською діяльністю. Звідси логічність та правомірність використання культурологічного підходу до проведення діагностичних процедур, який дає комплексне розуміння процесів еволюції та функціонування різноманітних організацій з урахуванням глибинних механізмів поведінки людей. У рамках культурологічного підходу системоутворюючими та визначальними поведінку факторами розглядаються аспекти культури.

Досить важливим в контексті даної теми є розуміння і врахування відмінностей національних культур в управлінні підприємства.

Сучасні керівники розглядають економічну культуру як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на загальні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників та полегшувати продуктивне спілкування між ними; вони намагаються створити власну економічну культуру та тим самим досягти високого рівня культурності.

Украй важливим є розуміння студентом поліфункціональності культури, що визначає складність проведення культурологічної діагностики та суб’єктивність оцінок. Можна назвати такі функції, які виконує економічна культура на рівні підприємства: оціночно-нормативна; регулююча; пізнавальна; комунікаційна; змістоутворююча функція; функція суспільної пам’яті, збереження та нагромадження досвіду підприємства. Слід надати коротке розуміння цих функцій.

Особливу увагу студенту необхідно звернути на сутнісну характеристику елементів економічної культури, до складу якої відносять культуру засобів праці та трудового процесу, культуру умов праці, управління, міжособистісних відношень, культуру співробітника, культуру комунікацій та фірмовий стиль.

Студенту потрібно усвідомлювати, що культурологічна діагностика повинна ґрунтуватись на таких методологічних принципах, як науковість (використання досягнень наукових дисциплін, які мають своїм об’єктом людину, організації, працю); системність у сприйнятті об’єктів дослідження та управління; професіоналізм, що передбачає наявність у дослідника специфічного досвіду та навичок; визнання підприємства як частини суспільства; гуманізм, що базується на визнанні індивідуума найвищою цінністю.

Потрібно добре засвоїти, що в рамках культурологічної діагностики використовують такі різновиди діагностування, як комплексна одноразова діагностика та моніторинг. Слід ознайомитися з процедурою проведення такої діагностики.

Слід звернути особливу увагу на специфічний методико-методологічний інструментарій, що використовується в рамках культурологічної діагностики. Найбільш ефективними можна вважати такі методи діагностування — метод нагляду (зовнішній); метод інтроспекції; особистісні опитування; проективний метод; соціометрія; метод анкетування, інтерв’ю, бесід.


Питання для самоперевірки

 1. Як ви розумієте поняття «корпоративна культура підприємства». «економічна культура підприємства»? Яка між ними різниця?

 2. Якими показниками може бути оцінена корпоративна культура підприємства?

 3. Якими показниками може бути оцінена економічна культура підприємства?

 4. Вкажіть основні чинники, що обумовлюють успішний розвиток економічної культури підприємства.

 5. Як, на Вашу думку, правильно сформувати позитивний імідж підприємства на ринку за допомогою корпоративної культури?

 6. Надайте характеристику стереотипам різних національних культур. Яким чином їх знання може бути використано в управлінні підприємством за наявності серед його персоналу представників різних етнічних груп?

^ РОЗДІЛ 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Практична частина дисципліни «Економічна діагностика» передбачає самостійне виконання студентами-заочниками двох розрахунково-аналітичних завдань:

 1. Оцінка конкурентоспроможності вітчизняного вантажного автомобіля.

 2. Фінансова діагностика підприємства.

Зміст завдань та методичні рекомендації до їх виконання наведені нижче.

Завдання №1. Оцінка конкурентоспроможності вітчизняного вантажного автомобіля

Умови завдання та вихідні дані

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку конкурентоспроможності вітчизняного автомобіля

Показники

Автомобіль

вітчизняний

конкурента

1

2

3

1. Вантажність, т

3

3

2. Технічні параметри конкурентоспроможності:2.1. Максимальна швидкість, км/годину

95

110

2.2. Витрати палива на 100 км пробігу, л

15

10

2.3. Пробіг комплекту шин до повного зносу, тис. км

25

30

3. Вартість автомобіля, $

28000

32000

4. Режим роботи автомобіля, днів на тиждень

5

5

5. Кількість робочих тижнів на рік

52

52

6. Строк експлуатації автомобіля, років

6

6

7. Дані для розрахунку витрат на експлуатацію автомобіля7.1. Середній денний пробіг, км

350

350

7.2. Ціна 1 л палива, $

1,25

1,85

7.3. Ціна одного комплекту шин (в комплекті 4 шини), $

600

650

7.4. Вартість мастильних матеріалів в розрахунку на рік, $

550

700

7.5. Середньомісячна заробітна плата водія, $

700

950

7.6. Кількість водіїв, осіб

2

2

7.7. Нарахування на заробітну плату, %

13

13

7.8 Інші річні витрати, % від вартості автомобіля- страхування

2,5

2,5

- технічне обслуговування

15,0

15,0

- інші витрати

4,0

4,0
Продовження табл. 2.1

1

2

3

8. Відповідність автомобілів нормативним параметрам

відповідає

відповідає

9. Значущість технічних параметрів (експертна оцінка), %- швидкість

40

40

- витрати палива

50

50

- пробіг шин

10

10

10. Ставка дисконтування, %

15

15


Визначити конкурентоспроможність вітчизняного автомобіля порівняно з автомобілем конкурента, розрахувавши індивідуальні, групові та інтегральний показники конкурентоспроможності.

Зробити висновки.

Варіанти завдань кожному студенту наведені в додатку.

Методичні рекомендації до виконання завдання

Для вирішення завдання необхідно скористатись диференційним та комплексним методом оцінки конкурентоспроможності.

Диференційний метод заснований на використанні одиничних параметрів продукції, що аналізується (в нашому випадку вітчизняного автомобіля), і, умовно кажучи, зразка (в нашому випадку автомобіля конкурента) та їх співставленні, яке здійснюється за наступною формулою:


Рi Рi0

qi = ------ * 100 або qi = ------ *100, (2.1)

Рi0 Рi


де qi - одиничний параметричний показник конкурентоспроможності по i – му технічному параметру (i - = 1,2,3,…,n);

Рi - величина i – го параметру для продукції, що аналізується;

Рi0 - величина i – го параметру для продукції, що прийнято за зразок.

За даним методом в задачі розраховуються відносні індивідуальні показники конкурентоспроможності за трьома технічними параметрами.

Комплексний метод заснований на використанні комплексних (групових, інтегральних) показників або співставленні питомих корисних ефектів продукції, що аналізується, і зразка.

^ Розрахунок групового показника за нормативними параметрами:


n

I нп = ? qнi, (2.2)

i =1


де qнi – одиничний показник конкурентоспроможності по i – му нормативному параметру;

n - число нормативних параметрів.

Якщо хоча б один qнi =0, то й I нп = 0.

Розрахунок групового показника за технічними параметрами


n

I тп = ? qi * аi, (2.3)

i =1


де qi – одиничний показник конкурентоспроможності по i – му технічному параметру;

аi - значущість i – го параметра у загальному наборі з n – технічних параметрів.

^ Розрахунок групового показника за економічними параметрами


З

Iеп = ----- , (2.4)

Зо


де З та Зо – повні витрати споживача відповідно за оцінюваною продукцією і зразком.


т

З = Зс + ? Сi, (2.5)

i =1


де З - повні витрати споживача на придбання та експлуатацію товару;

Зс - однойменні витрати на придбання;

Сi - середні сумарні витрати на використання, що відносяться до i- го року служби;

Т - строк служби; i - рік за порядком.

m

Сi = ? Сj, (2.6)

j=1

де Сj – експлуатаційні витрати за j- тою статтею витрат;

m - кількість статей витрат.

Інтегральний показник конкурентоспроможності


I тп

К = I нп --------, (2.7)

I еп

К < 1 – товар, що аналізується, гірший за зразок;

К > 1 – товар, що аналізується, перевищує зразок;

^ К= 1 – товар, що аналізується, та зразок рівні за конкурентоспроможністю.

Завдання №2. Фінансова діагностика підприємства

Умови завдання та вихідні дані

На основі самостійно віднайдених у доступних джерелах інформації форм фінансової звітності (форма №1 «Баланс підприємства» та форма №2 «Звіт про фінансові результати») по обраному підприємству за 2 роки виконати фінансову діагностику цього підприємства, а саме:

- провести аналіз динаміки та структури показників, наведених у згаданих формах (горизонтальний та вертикальний аналіз відповідно);

 • розрахувати фінансові коефіцієнти, згруповані за відомими критеріями (ліквідності, фінансової сталості, обіговості, прибутковості);

 • результати розрахунків надати у відповідних таблицях;

 • прокоментувати отримані результати;

 • за результатами діагностики запропонувати загальні напрямки покращення фінансового стану підприємства.

Методичні рекомендації до виконання завдання

Виконання домашнього завдання за означеною темою ґрунтується на знаннях, засвоєних при вивченні дисциплін, які викладались раніше, зокрема, дисциплін «Економічний аналіз», «Фінансова діяльність підприємства», «Економіка підприємства» та під час самостійного опанування відповідного розділу теми «Фінансова діагностика» дисципліни «Економічна діагностика».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт, обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання
«Економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час
Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconХарківська національна академія міського господарства с. М. Глухарєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (для студентів усіх форм навчання...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економічна діагностика " для студентів заочної форми навчання зі
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «підприємництво та бізнес культура» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 «економіка підприємства»
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – «економіка підприємства»
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства iconТ. А. Пушкар Методичні вказівки для самостійної роботи І проведення практичних з дсципліни
«Менеджмент І адміністрування» напряму 030601 «Менеджмент», спеціальності 050107 – «Економіка підприємства» І для слухачів другої...
\"економічна діагностика\" для студентів спеціальності 7(8). 050107 – економіка підприємства icon“Економіка підприємства”
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Економіка підприємства” (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи