Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 436.45 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/4
Дата21.06.2012
Розмір436.45 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» для

студентів спеціальності 7.03060101 – менеджмент
організацій і адмініструванняДніпропетровськ НМетАУ 2011


ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………………..4

^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРСОНАЛУ»……………………………………………………………………..5

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ.7

Тема 1. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.......…..7

Тема 2. Планування та формування персоналу..…………………………..11

Тема 3. Розвиток персоналу………………………………………………...13

Тема 4. Управління робочим часом працівників…..…………….………...15

Тема 5. Створення сприятливих умов праці……….…………….………...16

Тема 6. Оцінювання персоналу……………………..…………….………...17

Тема 7. Мотивація персоналу……………………….……………….……...18

Тема 8. Стратегія менеджменту персоналу організації…………………...23

Тема 9. Соціальне партнерство в організації……….……………………...24

Тема 10. Ефективність менеджменту персоналу……...…………………..26

^ 3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЙОГО

ВИКОНАННЯ…………………………………………………………………....28

3.1 Загальні положення……………………………………………………...28

3.2 Тематика курсових робіт………………………………………………..29

3.3 Методичні вказівки до виконання розділів курсової роботи…………30

3.4 Правила оформлення курсової роботи…………………………………32

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………34

Додаток А Завдання на курсову роботу…………………………………………..35

Додаток Б Приклад написання реферату…………………………………………36

Додаток В Форма титульного аркуша.……………………………………………37

Додаток Г Оформлення переліків…………………………………………………38

ВСТУП


Світовий досвід управління організаціями переконує, що вирішальним чинником їх стабільного і тривалого функціонування є високоякісний менеджмент у широкому розумінні та менеджмент персоналу зокрема.

У ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника виробництва, може і бажає брати участь в управлінні. Людський чинник стає головним фактором виробництва, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємців.

Різко зростають вимоги до менеджменту персоналу, підвищується значення організаційно-економічного забезпечення менеджменту персоналу і обґрунтованого планування чисельності працівників, оптимізації професійно-кваліфікаційної структури персоналу, нормування праці, розроблення прогресивних систем стимулювання праці, обґрунтування витрат на розвиток персоналу тощо.

У цих умовах зростає потреба в працівниках із широким світоглядом, з аналітичним мисленням, яким до снаги вирішення складних питань професійного добору персоналу, адаптації та розстановки кадрів, планування діяльності структурних підрозділів, нормування та стимулювання праці, розвитку персоналу тощо.

Метою викладання дисципліни «Менеджмент персоналу» є опанування студентами сучасної теорії менеджменту персоналу та формування у них практичних навичок і вмінь керувати людьми.
^

1 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»Розподіл навчальних годин
Всього

Семестр

Х

ХІ

ХІІ

Всього годин за навчальним планом

206
206
у тому числі:

аудиторні заняття

з них:

- лекції

- практичні заняття

самостійна робота


32


24

8

174

32


24

8

174
Кількість курсових робіт

1
1
Підсумковий контроль

Залік
Залік

^ Зміст дисципліни

Лекційний курс

№№ теми

Назва теми та ї зміст

Кількість годин

1

^ Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Сутність менеджменту персоналу. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. Комунікації в управлінні персоналом. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання. Соціально-психологічний клімат в колективі та його вплив на ефективність діяльності організації

4

2

^ Планування та формування персоналу

Об’єктивні та суб’єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. Методи визначення потреб організації в персоналі. Джерела поповнення і оновлення персоналу. Методи професійного відбору кадрів.

4

3

^ Розвиток персоналу

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. Підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Планування трудової кар’єри в організації. Створення резерву на заміщення вакантних посад керівників.

4

4

^ Управління робочим часом працівників

Класифікація витрат робочого часу працівників. Законодавче регулювання робочого часу та тривалості відпусток. Режим праці та відпочинку. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

2

5

^ Створення сприятливих умов праці

Поняття, фактори та елементи умов праці. Державне регулювання умов праці. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві.

2

6

^ Оцінювання персоналу

Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу. Процес оцінювання персоналу. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу. Методи оцінювання персоналу. Атестація персоналу.

2

7

^ Мотивація персоналу

Сутність і значення мотивації персоналу. Матеріальна мотивація трудової діяльності. Заробітна плата: сутність, функції. Форми і системи заробітної плати. Організація заробітної плати в ринкових умовах. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати. Нематеріальна мотивація трудової діяльності.

6


^ Практичні заняття

№№ теми

Тема заняття

Тривалість, годин

2

Розрахунок планової чисельності робітників. Розрахунок планової чисельності управлінського персоналу.

4

7

Розрахунок місячного заробітку працівника при різних системах оплати праці та різних умовах праці.

4  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи