Статут асоціації випускників icon

Статут асоціації випускників
Скачати 222.37 Kb.
НазваСтатут асоціації випускників
Дата10.07.2012
Розмір222.37 Kb.
ТипДокументи

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ

ХАРКІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ХНАМГ)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Асоціація випускників Харківської національної академії міського господарства (далі - Асоціація) є добровільною громадською організацією, створеною в результаті вільного волевиявлення громадян для досягнення її статутних цілей і реалізації спільних інтересів.


1.2. Асоціація створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими актами законодавства і цим Статутом.


1.3. З питань, що не врегульовані цим Статутом, Асоціація керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про об'єднання громадян" та іншими законодавчими актами України.


1.4. Асоціація здійснює свою діяльність на території України та країн ближнього та дальнього зарубіжжя.


1.5. Повна назва Асоціації:


українською мовою: Асоціація випускників Харківської національної академії міського

господарства;


російською мовою: Ассоциация выпускников Харьковской национальной академии городского хозяйства;


англійською мовою: Association of alumni of Kharkiv National Academy of Municipal Economy,


Іншими мовами асоціація має назву згідно з правилами перекладу.


1.6. Скорочена назва:


українською мовою: „Асоціація випускників ХНАМГ";


російською мовою: „Ассоциация выпускников ХНАГХ";


англійською: „KNAME-Alumni".


1.7. Асоціація не є юридичною особою відповідно до законодавства, але від імені ХНАМГ може набувати по дорученню та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах, укладати договори. ,


1.8. Згідно з цілями і в порядку, передбаченому законодавством, Асоціація по дорученню ХНАМГ може вчиняти як в Україні, так і за кордоном будь-які угоди, правочинні й інші юридичні акти, брати участь у різних організаціях (недержавних), включаючи міжнародні.


1.9. Асоціація діє на принципах добровільності, рівноправності, самоуправління, законності, господарської самостійності, має власне майно.


1.10. Асоціація по дорученню ХНАМГ може мати печатку з власною назвою(в тому числі з емблемою), штамп, бланки з назвою, емблему, Асоціація може мати власну символіку.

1.11. Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність Асоціації, як і втручання Асоціації у діяльність органів державної влади, не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


1.12. Місцезнаходження Асоціації: Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, Харківська національна академія міського господарства, 4 поверх, к. 437етк


1.13. Деятельность организации предполагает выполнять свои основные функции и задачи не только с помощью ассоциации, но и с помощью региональных центоров, которые могут быть созданы в разных городах Украины и зарубежом.


^ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ


2.1. Мета діяльності Асоціації:


- стати авторитетною постійно діючою громадською організацією і сприяти зростанню престижу Харківської національної академії міського господарства;


Завдання діяльності Асоціації:


- створення умов для освітньої, наукової, культурної та професійної співпраці випускників Харківської національної академії міського господарства (далі ХНАМГ, Академія).


- сприяння розвитку науки та освіти, реалізація науково-освітніх програм, надання допомоги випускникам, студентам та викладачам ХНАМГ;


- сприяння та організація діяльності, пов’язаної з виданням та реалізацією учбової, наукової та методичної літератури;


- об’єднання творчих та інтелектуальних зусиль членів Асоціації для надання фінансової і соціальної підтримки Академії, а також укріплення її матеріально-технічної бази;


- захист економічних, соціальних і правових інтересів членів Асоціації.


2.2. Для досягнення вищевказаних цілей Асоціація здійснює в порядку, передбаченому законодавством, такі види діяльності:


• ведення інформаційної бази даних випускників ХНАМГ, забезпечення зв'язку з випускниками, проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Академію;

• організація культурного спілкування та відпочинку випускників Академії, встановлення і підтримка зв'язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги;

• здійснення заходів щодо залучення випускників ХНАМГ до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку Академії;

• організація клубного, ділового спілкування випускників ХНАМГ, створення клубів за інтересами;

• організація професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців - випускників та студентів ХНАМГ (в межах діяльності, що не заборонені для громадських об'єднань);

• сприяння ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, культурних і освітніх проектів ХНАМГ;

• сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації у навчальних закладах України І за кордоном;

• підготовка і популяризація літератури щодо різних наукових, освітніх, культурних і просвітницьких напрямків, здійснення "громадських слухань" та інших громадських заходів з цього питання тощо;

• здійснення редакційно-видавничої і поліграфічної діяльності щодо випуску різних періодичних та інших поліграфічних видань, які популяризують діяльність Асоціації для її подальшого безкоштовного розповсюдження :

• пошук коштів, у тому числі грантів, благодійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами для здійснення діяльності, що передбачена Статутом Асоціації;

• організація наукових, творчих конференцій, симпозіумів, семінарів, пов'язаних з вирішенням статутних завдань Асоціації;

• обмін досвідом з іншими організаціями випускників, громадськими організаціями, у тому числі за кордоном;

• створення господарських товариств, спілок, організацій і установ у порядку, що передбачений чинним законодавством України, для виконання статутних завдань організації.


^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ


3.1. Для здійснення статутних цілей Асоціація має право:


• укладати по дорученню ХНАМГ будь-які правочинні (угоди) і контракти, залучати до роботи за всіма напрямками своєї діяльності юридичних осіб, а також фізичних осіб за цивільними договорами чи на іншій цивільно-правовій основі,

набувати майнові і немайнові права;

• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, судових установах (місцевих судах, адміністративних судах, та/або інших судових органах), громадських органах;

• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

• розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

• встановлювати структуру, чисельність співробітників і штатний розпис, затверджувати порядок оплати праці, доплат і надбавок, розміри і терміни преміювання працівників;

• вільно поширювати інформацію про свою діяльність;

• використовуючи засоби масової інформації для поширення інформації стосовно своєї діяльності;

• засновувати засоби масової інформації;

• виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя, вносити пропозиції в органи державної влади;

• створювати чи брати участь у створенні господарських товариств, спілок, у тому числі разом з іноземними фірмами, закладами, організаціями в порядку, встановленому законодавством, які необхідні для виконання статутних цілей;

• здійснювати в повному обсязі повноваження, передбачені Цивільним кодексом, Законом України "Про об'єднання громадян", Статутом Асоціації й іншими законодавчими актами України .


3.2. Асоціація зобов'язана:


• дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери дії Асоціації;

• регулярно обнародувати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела формування та витрати.


^ 4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ


4.1. В Асоціації встановлюється індивідуальне, колективне, асоційоване і почесне членство.


4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які навчалися в Академії, підтримують цілі та завдання Асоціації, виконують вимоги її Статуту, сплачують членські внески та приймають участь в реалізації уставних цілей та завдань Асоціації.


4.3. Колективними членами Асоціації можуть бути громадські організації, що підтримують цілі Асоціації і беруть участь у її діяльності. Індивідуальні та колективні члени Асоціації мають рівні права й обов'язки.


4.4. Асоційовані члени мають права та несуть обов'язки членів Асоціації згідно з цим Статутом, однак не мають права приймати участь у прийнятті рішень керівними органами (не мають права голосу), звільняються від сплати членських внесків.


4.5. Почесними членами Асоціації можуть бути відомі представники науки, культури, освіти, бізнесу, відомі суспільні, державні і політичні діячі, а також особи, які мають заслуги перед Асоціацією. Право запрошення в почесні члени Асоціації надається Правлінню Асоціації.


4.6. Прийом в члени Асоціації здійснюється на підставі поданої особистої анкети і заяви до Асоціації фізичними особами та протоколів засідань із заявами і анкетами юридичних осіб - громадських організацій. Анкета може бути заповнена за місцезнаходженням Асоціації або надіслана поштою (в тому числі e-mail). Для розгляду щодо прийому в члени Асоціації приймається тільки письмова заява.

Прийняті до Асоціації члени (крім асоційованих та почесних) сплачують вступні і членські внески, розмір і терміни сплати яких встановлені Положенням про членські та вступні внески

.

4.7. Рішення про прийняття до членів Асоціації ухвалює Правління Асоціації. Рішення Правління Асоціації про прийняття і виключення фізичних і юридичних осіб - громадських організацій в Асоціацію приймається більшістю голосів наявних членів Правління Асоціації. Питання про форму голосування може вирішуватись до початку голосування й оформлюється відповідним протоколом. У разі відсутності відповідного рішення голосування здійснюється відкрито.


4.8. Член Асоціації може добровільно призупинити своє членство за вмотивованою заявою за рішенням Правління Асоціації. Відновлення членства відбувається на підставі особистої заяви і рішення Правління Асоціації.


4.9. Член Асоціації, який не виконує вимоги Статуту, рішень та доручень керівних органів Асоціації і своїми діями завдає шкоди інтересам Асоціації, виключається з неї. Виключення з членів Асоціації здійснюється за рішенням Правління. Виключені за рішенням Правління Асоціації можуть бути поновлені тільки за рішенням Конференції.


4.10. Асоціація має право утворювати структурні підрозділи без права юридичної особи (клуби, бюро, філіали, представництва тощо), що діють на підставі Положення про них, затверджених Радою Асоціації.


^ 5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ


5.1. Члени Асоціації беруть участь у реалізації статутних цілей і завдань безпосередньо або шляхом внесення коштів, майна, об'єктів права інтелектуальної власності, виконання робіт, надання послуг, а також надання допомоги в іншій формі, не забороненій законодавством.


5.2. Члени Асоціації мають право:

• брати участь у діяльності всіх її органів, в усіх заходах, що проводяться Асоціацією або з її участю, а також у реалізації проектів і програм Асоціації;

• обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації і вносити пропозиції для покращення її роботи;

• отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів;

• виступати від імені Асоціації і представляти її інтереси за дорученням Ради Асоціації, Президента Асоціації або Правління, Виконавчого директора Асоціації;

• 3/4 членів Асоціації мають право вимагати скликання позачергової Конференції і/або проведення позачергової ревізії;

• обговорювати будь-яке питання, що стосується їх прав та обов'язків.


5.3. Члени Асоціації зобов'язані:

• неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України та Статуту Асоціації;

• сприяти проведенню заходів, передбачених планами і програмами Асоціації;

• брати участь у роботі органів, до яких вони обрані;

• виконувати рішення вищих і керівних органів Асоціації, узгоджувати свої дії з керівними органами Асоціації, виступаючи від її імені і представляючи її інтереси;

• своєчасно сплачувати членські внески;

• нести матеріальну відповідальність за передане їм у користування майно Асоціації відповідно до законодавства.


5.4. Права і обов'язки членів Асоціації, порядок прийому і припинення членства в Асоціації, розмір вступних і членських внесків і строки їх сплати регулюються Положенням про членство, затвердженим Правлінням Асоціації, і таким, що не суперечить Статуту.


^ 6. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ


6.1. Керівними органами Асоціації є: Конференція, Президент Асоціації, Рада Асоціації, Правління, виконавчий директор, Ревізійна комісія.


6.2. Вищим керівним органом керівництва Асоціації є Конференція. Конференція скликається Правлінням Асоціації у разі необхідності, але не менше одного разу на два роки. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь більше, ніж половина членів Асоціації (і/або їх представників).


6.2.1. Конференція правомочна приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації. Виключною компетенцією Конференції є:

• прийняття рішення про припинення (реорганізацію і ліквідацію) Асоціації;

• затвердження Статуту Асоціації, внесення" до нього змін і доповнень;

• обрання Ради Асоціації, визначення її кількісного складу, дострокове припинення її повноважень;

• обрання Президента Асоціації та дострокове припинення його повноважень;

• обрання Правління, Ревізійної комісії, визначення їх кількісного складу, дострокове припинення їх повноважень;

• визначення пріоритетних напрямків діяльності, розгляд і затвердження довгострокових програм і планів діяльності;

• призупинення виконання рішень Президента Асоціації і Ради Асоціації у разі їх невідповідності чинному законодавству, вимогам Статуту або рішенням попередньої Конференції.


6.2.2. Рішення Конференції приймаються таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх учасників Конференції. У разі відсутності рішення з цього приводу, голосування на Конференції здійснюється відкрито. Регламент роботи Конференції визначається в кожному конкретному випадку більшістю голосів присутніх учасників Конференції. Рішення Конференції є правомочними, якщо за них проголосувало більше половини членів Асоціації (і/або їх представників), що беруть участь в Конференції, крім питань виключної компетенції, які приймаються більшістю голосів, що складає 2/3 присутніх. Представником інших членів Асоціації на Конференції може бути тільки член Асоціації. Правління Асоціації зобов'язане повідомити про термін проведення Конференції членів Асоціації не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Конференції шляхом письмового повідомлення, або телефонограмою, та/або електронною поштою з обов'язковим підтвердженням про отримання.


6.2.3. Головує на Конференції Президент Асоціації. У разі його відсутності, головує на Конференції голова Правління Асоціації або виконувач його обов'язків. Секретар Конференції обирається на кожному засіданні Конференції. Секретар Конференції виконує обов'язки, пов'язані з проведенням Конференції. Секретар Конференції забезпечує ведення протоколу засідання Конференції. В протоколі Конференції відображуються результати голосування і рішення Конференції. Протокол засідання Конференції підписується головою та секретарем Конференції.


6.2.4. Підготовку засідання Конференції, зберігання документації проведених засідань здійснюється виконавчим директором Асоціації.


6.3. Рада Асоціації є консультативно-дорадчим органом при Президенті Асоціації. Рада Асоціації обирається з числа членів Асоціації та має у своєму складі не менше, ніж шістнадцять осіб. Конференція має право визначити інший кількісний склад ради Асоціації. Термін повноважень Ради Асоціації - п'ять років.

Рада Асоціації здійснює загальне консультативне супроводження роботи Президента Асоціації. Рада Асоціації має право, у разі включення Президентом Асоціації до порядку денного засідання Ради Асоціації питання, щодо дострокового припинення повноважень діючого Правління Асоціації, прийняти рішення про скликання позачергової Конференції з питання дострокового припинення повноважень діючого Правління Асоціації та надати наказ про скликання позачергової Конференції Правлінню Асоціації.

Рада Асоціації самостійно визначає порядок та періодичність своєї роботи. Рада Асоціації збирається у разі необхідності, але не менше одного разу на рік. Рада Асоціації приймає рішення більшістю голосів присутніх членів Ради Асоціації відкритим або таємним голосуванням. У разі рівності голосів - голос Президента Асоціації є вирішальним. Рада Асоціації правомочна приймати рішення за наявності не менш як половини її складу.


6.4. Президент Асоціації обирається Конференцією терміном на п'ять років.

Президент Асоціації входить до складу Ради Асоціації за посадою, керує її роботою, затверджує порядок денний засідань Ради Асоціації, голосує на засіданнях Ради Асоціації, здійснює контроль за виконанням рішень Ради Асоціації, подає Конференції звіт про роботу Ради Асоціації.

Президент Асоціації представляє Асоціацію під час проведення громадських заходів, подає Конференції звіт про підсумки проведення того чи іншого громадського заходу, в якому він брав участь. Президент Асоціації має право надавати запити Раді Асоціації та ініціювати, шляхом включення до порядку денного засідання Ради Асоціації, розгляд Радою Асоціації питання, щодо дострокового припинення повноважень діючого Правління Асоціації.


6.5. Постійне керівництво справами Асоціації здійснюється виконавчим органом - Правлінням Асоціації. Правління обирається Конференцією з числа членів Асоціації у кількості не менш ніж десять осіб і терміном повноважень на п'ять років. Конференція може визначити іншу кількість членів Правління.


Рада Асоціації, Президент Асоціації не мають права: втручатись у діяльність Правління; скасовувати рішення Правління; надавати будь-які обов'язкові приписи або накази, крім наказу Ради Асоціації про скликання позачергової Конференції з питання дострокового припинення повноважень діючого Правління Асоціації. Правління асоціації підзвітне тільки Конференції.


6.5.1. Правління Асоціації:

• скликає чергові і позачергові Конференції Асоціації, визначає представництво делегатів на Конференцію і порядок денний Конференції;

• обирає із свого складу Голову і заступника голови правління;

• реалізує рішення Конференції і здійснює контроль за їх виконанням;

• призначає виконавчого директора, приймає рішення про призначення і припинення його повноважень і про встановлення розмірів винагород і компенсацій, які сплачуються Асоціацією;

• приймає рішення про участь Асоціації в інших комерційних і некомерційних організаціях, в тому числі приймає рішення про входження Асоціації в якості засновника (учасника, акціонера) до господарських товариств, визначає порядок сплати внесків до статутного фонду (капіталу) таких господарських товариств;

• координує діяльність Асоціації, здійснює роботу з реалізації програм, проектів, планів;

• приймає нормативні документи з питань діяльності Асоціації, у тому числі вносить пропозиції про зміни і доповнення Статуту для розгляду Конференції;

• приймає рішення про створення або ліквідацію структурних підрозділів (бюро, клубів, філіалів, представництв тощо), господарських товариств, громад, закладів, організацій, наукових і творчих формувань, затверджує Положення і Статути про їх діяльність;

• приймає рішення про придбання та/або відчуження цінних паперів або корпоративних прав;

• затверджує редакційну раду видань Асоціації;

• створює комісії з різних напрямків діяльності Асоціації для вироблення рекомендацій і призначає керівників комісій;

• присуджує і затверджує нагороди і почесні звання Асоціації, звання "Почесний член Асоціації";

• створює Виконавчу дирекцію Асоціації та затверджує її структуру і штатну кількість співробітників;

• затверджує внутрішні положення Асоціації;

• розглядає будь-які питання, пов'язані з діяльністю Асоціації, що не належать до виключної компетенції Конференції.


6.5.2. Правління Асоціації збирається у разі необхідності. Правління Асоціації правомочне приймати рішення, якщо у його засіданні бере участь не менш половини його членів. Правління приймає рішення більшістю голосів присутніх його членів. У разі рівності голосів - голос Голови правління є вирішальним. Засідання правління веде Голова Правління. В разі відсутності Голови Правління засідання веде виконуючий обов'язки голови правління. Рішення Правління оформлюються протоколом.


6.5.3 По дорученню ХНАМГ правління Асоціації надає попередню письмову згоду Виконавчому директору для вчинення таких правочинних, укладення договорів та здійснення дій :

- будь-які правочинні (в т.ч. підписання договорів) відносно основних фондів, або їх частини (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) Асоціації, крім їх використання безпосередньо Асоціацією у власній основній діяльності;

- передавання основних фондів або їх частини (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) в якості внеску до статутного капіталу інших господарських товариств, підприємств, організацій, установ;

- використання основних фондів або їх частини (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) у спільній діяльності, передавання їх у спільну діяльність, передавання їх на комісію, передавання їх в управління, виставлення на біржових та позабіржових торгах, аукціонах, передавання в якості відступного, передавання в якості заліку взаємної заборгованості;

- укладення договорів позики, ренти, страхування, управління майном Асоціації, кредитних договорів, спільної діяльності (якщо умови таких договорів про спільну діяльність передбачають передачу у спільну діяльність основних фондів Асоціації);

- укладання будь-яких договорів, які спричиняють будь-яке обтяження основних фондів Асоціації;

- укладання договорів на суму більше 100 000 гривень;

- укладання договорів забезпечення виконання зобов'язань з іншими юридичними особами у вигляді (в т.ч., але не виключно): застави, поруки, гарантії, в разі якщо Асоціація в такому договорі виступає зобов'язаною стороною;

- укладання інших договорів, за наслідками яких встановлюється обтяження майна Асоціації (застава, тощо);

- придбання цінних паперів, здійснення заміни або припинення зобов'язань шляхом видачі векселя або інших цінних паперів, приймання векселя в якості оплати за товари, роботи, послуги, що відвантажені Асоціацією, здійснення інших операцій з цінними паперами;

- видача готівкових коштів під звіт для здійснення поточних витрат Асоціації у сумі, що перевищує 10 000 гривень;

- придбання або відступлення у будь-який спосіб корпоративних прав, які належать Асоціації.


6.6. Виконавчий директор Асоціації призначається Правлінням Асоціації терміном на п'ять років.


6.6.1 Виконавчий директор:

• забезпечує виконання рішень Конференції, Правління Асоціації, готує порядок денний засідань Ради;

• організовує розробку перспективних і поточних планів і програм Асоціації, керує реалізацією планів і програм, приймає необхідні рішення для їх виконання;

• без довіреності виконує юридичні дії від імені Асоціації;

• видає довіреності, відкриває в банках поточні та інші рахунки Асоціації;

• виконує інші функції відповідно до даного Статуту;

• здійснює контроль над фінансовими і матеріальними засобами Асоціації;

• подає на затвердження Правлінню Асоціації бюджет Асоціації;

• визначає посадові обов'язки і компетенцію співробітників Асоціації (крім Президента, Правління, Ради);

• без довіреності представляє Асоціацію і її інтереси у відносинах з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності, з органами державної влади, з громадськими й іншими організаціями, фізичними особами, а також у міжнародній діяльності;

• без довіреності укладає договори, контракти, видає довіреності, відкриває і закриває рахунки у банках, виконує фінансові операції в межах затвердженого кошторису витрат і прибутків, підписує фінансові документи, вихідну кореспонденцію, звіти;

• приймає на роботу і звільнює працівників Асоціації, в тому числі головного бухгалтера (бухгалтера);

• відповідає перед Правлінням Асоціації, Конференцією за дотримання штатної, фінансової і трудової дисципліни, за достовірність звітності, збереження майна;

• видає накази, здійснює заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення до працівників Асоціації.


До компетенції Виконавчого директора Асоціації належить вирішення усіх питань які не становлять виключної компетенції інших органів управління Асоціацією, визначених цим Статутом і законодавством України.


6.6.2. Виконавчий директор не має права без попередньої письмової згоди (шляхом прийняття відповідного рішення) Правління Асоціації вчиняти наступні правочинні, укладати договори та здійснювати дії:

- укладати будь-які правочинні (в т.ч. підписувати договори) відносно основних фондів, або їх частини (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) Асоціації, крім їх використання безпосередньо Асоціацією у власній виробничій діяльності;

- передавати основні фонди або їх частину (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) в якості внеску до статутного капіталу інших господарських товариств, підприємств, організацій, установ;

- використовувати основні фонди або їх частину (в т.ч. нерухомості, обладнання, тощо) у спільній діяльності, передавати їх у спільну діяльність, передавати їх на комісію, передавати їх в управління, виставляти на біржових та позабіржових торгах, аукціонах, передавати в якості відступного, передавати в якості заліку взаємної заборгованості;

- укладати договори позики, ренти, страхування, управління майном Асоціації, кредитні договори, спільної діяльності (якщо умови таких договорів про спільну діяльність передбачають передачу у спільну діяльність основних фондів Асоціації);

- укладати будь-які договори, які спричиняють будь-яке обтяження основних засобів Асоціації;

- укладати договори на суму більше 100 000 гривень;

- укладати договори забезпечення виконання зобов'язань з іншими юридичними особами у вигляді (в т.ч., але не виключно): застави, поруки, гарантії, в разі якщо Асоціація в такому договорі виступає зобов'язаною стороною;

- укладати інші договори, за наслідками яких встановлюється обтяження майна Асоціації (застава, тощо);

- придбавати цінні папери, здійснювати заміну або припинення зобов'язань шляхом видачі векселя або

інших цінних паперів, приймати векселя в оплату за товари, роботи, послуги, що відвантажені Асоціацією, здійснювати інші операції з цінними паперами;

- видавати готівкові кошти під звіт для здійснення поточних витрат Асоціації у сумі, що перевищує 10 000 гривень.

6.7.Ревізійна комісія обирається Конференцією Асоціації з числа членів Асоціації терміном на п'ять років.


6.7.1. Ревізійна комісія:

• контролює фінансову та господарську діяльність виконавчого директора ;

• проводить ревізії фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на два роки ;

• перевіряє стан і облік матеріальних цінностей Асоціації.


6.7.2. Звіт Ревізійної комісії затверджується відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на Конференції.

Положення про Ревізійну комісію затверджується Правлінням Асоціації.


^ 7. МАЙНО, КОШТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ


7.1. Джерелами формування майна і коштів Асоціації у грошовій та інших формах є:


7.1.1. будь-які кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в томі числі, але не виключно:

- вступні та/або членські внески членів Асоціації,

- передані у власність або у користування об'єкти права інтелектуальної власності;

- будь-які кошти та/або майно, передані Асоціації у вигляді благодійницької допомоги;

- грошові та матеріально-технічні ресурси спонсорів,

- міжнародна технічна допомога,

- інші види коштів та/або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.


7.1.2. Пасивні доходи, в тому числі, але не виключно: проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті.


В разі зміни законодавства, яке змінює поняття «пасивні доходи», застосовуються положення законодавства.


7.1.3. Надходження з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, яка надається відповідно до діючого законодавства. Інші надходження, які не заборонені для громадських неприбуткових організацій.


7.2. Терміни, розміри і порядок внесення членських вступних внесків передбачаються Положенням про членство, який приймається Правлінням Асоціації. Внесення вступних і членських внесків можливе як на поточний рахунок, так і майном у натуральному вигляді. Члени Асоціації втрачають право власності на майно та кошти, передане у вигляді членських внесків. В останньому випадку оцінку дає незалежний оцінник або комісія, призначена Правлінням Асоціації, і затверджується рішенням Правління Асоціації.


7.3. Кошти Асоціації, крім цілей, передбачених у пп. 2.1., 2.2. чинного Статуту, витрачаються:

• на оплату праці працівників Асоціації, а також осіб, що працюють за договором;

• на оплату відрядних витрат, пов'язаних із виконанням працівниками Асоціації доручень Ради Асоціації і Президента Асоціації;

• на матеріальне заохочення і преміювання працівників і членів Асоціації, які відзначилися;

• на організацію і проведення заходів;

• на оплату витрат з іншої діяльності, передбаченої чинним Статутом.


7.4. Асоціація має право здійснювати благодійну діяльність (в т.ч. меценатство та спонсорство) та використовувати дя цього своє майно та кошти.


7.5. Асоціація відповідає за свої зобов'язання власними коштами і майном, які за законодавством України підлягають стягненню.


Члени Асоціації не зберігають прав на передане ними у власність Асоціації майно, у тому числі на членські й вступні внески. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Асоціації. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави.


7.6. Асоціація як неприбуткова організація не здійснює підприємницьку діяльність.


^ 8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ


8.1. Пропозиції про зміни та доповнення до Статуту Асоціації може вносити кожен з членів Асоціації. Пропозиції з цього питання надаються в письмовій формі голові Правління Асоціації, який включає їх до порядку денного засідання Правління Асоціації. Правління приймає рішення щодо включення пропозицій до порядку денного Конференції. Остаточне рішення з цього питання приймається Конференцією більшістю у 2/3 голосів від кількості присутніх членів Асоціації (і/або їх представників). Прийняті зміни і доповнення реєструються у порядку і термін, передбачені чинним законодавством.


^ 9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ


9.1. Припинення діяльності (припинення) Асоціації може відбутися шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розподілу, перетворення) або ліквідації.


9.1.1. При злитті громадських об'єднань права і обов'язки кожного з них переходять до заново створеної юридичної особи - громадського об'єднання відповідно до акта передачі.


9.1.2. У випадку приєднання Асоціації її права та обов'язки переходять до правонаступника.


9.1.3. Під час розділення Асоціації її права та обов'язки переходять до створених громадських об'єднань відповідно до розподільчого балансу.


9.1.4. В разі виділення зі складу Асоціації одного або декількох юридичних осіб до виділених юридичних осіб переходять права і обов’язки Асоціації у відповідній частці згідно розподільчому балансу.


9.1.5. В разі перетворення Асоціації до юридичної особи-правонаступника переходять права та обов'язки Асоціації відповідно до передавального акту.


9.2. Припинення (реорганізація, ліквідація) Асоціації здійснюється за рішенням Конференції і приймається 3/4 голосів від кількості присутніх на Конференції членів Асоціації (і/або їх представників). Для здійснення заходів щодо припинення призначається комісія з припинення (ліквідаційна комісія). Функції комісії з припинення (ліквідаційної комісії) може бути покладено на виконавчого директора Асоціації.


9.3. Проведення заходів щодо припинення Асоціації здійснюється відповідно до законодавства.

Схожі:

Статут асоціації випускників iconСтатут асоціації випускників
Асоціація випускників Харківської національної академії міського господарства (далі Асоціація) є добровільною громадською організацією,...
Статут асоціації випускників iconНапрями діяльності Асоціації випускників ірд
Асоціації випускників інформації про можливості підвищення кваліфікації та працевлаштування
Статут асоціації випускників icon12 лютого 2009 року
Асоціації випускників ірд є забезпечення організаційної та консультаційної підтримки студентам та випускникам ірд (зокрема на етапі...
Статут асоціації випускників iconАсоціації випускників
«Львівська політехніка». Зі Статутом Асоціації ознайомлений І зобов’язуюсь його дотримуватися
Статут асоціації випускників iconНа бланку організації
Асоціації випускників Національного університету «Львівська політехніка». Рішення про колективне членство в Асоціації прийняте
Статут асоціації випускників iconГолові Правління Асоціації випускників
Прошу прийняти мене в члени Громадської організації «Асоціація випускників Університету «крок»
Статут асоціації випускників iconПоложення про Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» Загальні засади
Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» (далі – конкурс) є щорічним заходом, що проводиться до дня...
Статут асоціації випускників iconПоложення про конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» Загальні засади
Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» (далі – конкурс) є щорічним заходом, що проводиться до дня...
Статут асоціації випускників iconПоложення про конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок»
Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» (далі – конкурс) є щорічним заходом, що проводиться до дня...
Статут асоціації випускників iconЗатверджую
Цей Статут визначає мету, предмет, основні завдання, форми здійснення, порядок організації добровільної організації “Клуб випускників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи