Міського господарства методичні вказівки icon

Міського господарства методичні вказівки
Скачати 185.74 Kb.
НазваМіського господарства методичні вказівки
Дата22.06.2012
Розмір185.74 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять та самостійної роботи з курсу


" УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ "


(для студентів 5 курсу денної і студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 «міське будівництво і господарство» )


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2008


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять та самостійної роботи з курсу " УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ " (для студентів 5 курсу денної і студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 «міське будівництво і господарство») Харків: ХНАМГ, 2007.- 18 с.


Рецензент: доц. О.В.Завальний


Укладач: доц. О.С. Безлюбченко


Рекомендовано кафедрою містобудування, протокол № 15 від 15.12.07 р.


Вступ

Предмет вивчення дисципліни це поняття, принципи, методи і системи управління міськими територіями.

Курс спрямовано на формування у студентів цілісного поняття значення науки та науково-технічного прогресу в сучасних умовах, засвоєння та практичного використання методів теоретичних досліджень. Мета та завдання вивчення дисципліни - навчити студента приймати науково обґрунтоване управлінське рішення, вміти аналізувати наслідки викликані ухваленням даного рішення, для оцінки його ефективності; знаходити оптимальне архітектурно-планувальне рішення територій; складати містобудівну документацію; ефективно планувати роботу на території; знати правове забезпечення та регулювання містобудівних процесів.


^ Теоретична частина

ЗМ 1. Методи та принципи управління територіями


Тема 1. Міське господарство в системі управління містом. Місто як соціально-економічна система. Загальні принципи побудови міської системи управління

Тема 2. Методи та принципи управління територіями. Основні терміни й поняття. Визначення об'єкта й суб'єкта управління. Управління як процес.

Тема 3. Основні наукові методи в дослідженні процесу управління.

Загальні, конкретні й стратегічні цілі процесу управління.

Тема 4. Вивчення принципів і функцій управління територіями. Класифікація основних проблем. Шляхи рішення цих проблем, та наслідки які пов'язані з ними.

Тема 5. Основні напрямки й тенденції управлінської політики на сучасному етапі. Закордонний досвід.


ЗМ 2. Управління територіями в контексті законодавства


Тема 6. Державне управління. Земельні правовідносини: поняття і види.

Тема 7. Управління територіями в контексті законодавства.

Містобудівний кодекс. Повноваження уряду й органів місцевого самоврядування в області містобудування. Повноваження органів архітектури й містобудування в регулюванні містобудівної діяльності.

Тема 8. Містобудівна документація про планування розвитку й забудови територій населених пунктів. Правила забудови населених пунктів. Види територіальних зон у містобудуванні.


Практична частина

Практичне заняття №1

Міське господарство в системі управління містом

 1. Місто як соціально-економічна система.

 2. Загальні принципи побудови міської системи управління.

 3. Західні моделі міського управління.

 4. Поняття міста як соціально-просторової середи мешкання.

 5. Макросистеми управління (історіко - типова типологія).


Запитання до самостійної роботи


 1. Міське господарство як об'єкт управління.

 2. Загальноприйняті взаємовідношення між різними видами державного господарства.

 3. Комплексний характер міського господарства.

 4. Вітчизняна схема взаємодії між різними видами державного господарства.Практичне заняття №2

Методи та принципи управління територіями

 1. Основні терміни й поняття.

 2. Визначення об'єкта й суб'єкта управління.

 3. Управління як процес. Функції управління.

 4. Що слід розуміти під терміном «управління» ?

 5. Головне завдання та зміст міського управління .

 6. Загальні принципи міського управління в нашій державі (на прикладі м. Харкова).

 7. Класифікація методів управління.Запитання до самостійної роботи


 1. Загальні принципи побудови системи міського управління.

 2. Західні моделі міського управління.

 3. Наведіть вітчизняну систему взаємовідношень муніципального і комунального господарства.

 4. Риси методів управлінського впливу.

 5. Західні моделі міського управління.

 6. Базові поняття «управління» і «менеджмент». Сутність державного
  управління.

 7. Роль міських органів влади в системі управління містом.Практичне заняття №3

Основні наукові методи в дослідженні процесу управління


 1. Поняття та методи міського управління.

 2. Фактори, що впливають на формування управлінських та господарських систем міста.

 3. Моделі муніципального господарства.

 4. Поняття муніципальної власності.

 5. Системний підхід до вивчення міста як складної соціально-економічної системи.

 6. Розвиток світової управлінської думки і проблеми її застосування у
  державному управлінні.


Запитання до самостійної роботи 1. Методи управління міським господарством.

 2. Головні характерні признаки державного управління.

 3. Управління системою планування урбанізованих територій.

 4. Управління земельними ресурсами.

 5. Роль містобудівного проектування в управлінні урбанізованими територіями.

 6. Проблеми використання соціально-психологічних факторів підвищення ефективності управління містом.Практичне заняття №4

Вивчення принципів і функцій управління територіями


 1. Загальні, конкретні й стратегічні цілі процесу управління.

 2. Принципи і функції управління територіями.

 3. Класифікація основних проблем. Шляхи рішення цих проблем, та наслідки, які пов'язані з ними.

 4. Напрямки та ресурси підвищення ефективності управління містом.


Запитання до самостійної роботи


 1. Містобудівний кодекс.

 2. Загальні принципи побудови системи міського управління.

 3. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель.

 4. Стратегія управлінських послуг.

 5. Управління комунальною власністю і розвиток міського господарства.

 6. Основні напрямки територіального розвитку міста.

 7. Джерела фінансування міських програм.

 8. Роль бізнес-плану в розробці й реалізації міського проекту.


Практичне заняття №5


Управління територіями в контексті законодавства

 1. Містобудівний кодекс.

 2. Повноваження уряду й органів місцевого самоврядування в області містобудування.

 3. Повноваження органів архітектури й містобудування в регулюванні містобудівної діяльності.

 4. Концептуальні основи формування механізму практичного вирішення проблем реформування систем управління містом.


Запитання до самостійної роботи


 1. Повноваження органів виконавчої влади.

 2. Засоби управління містобудівними процесами.

 3. Порядок нормативної грошової оцінки земель.

 4. Законодавчі і нормативні акти, що регулюють розвиток міст та інших
  житлових утворень.

 5. Проблеми й основні напрямки адміністративного реформування в Україні.

 6. Методологія безперервного містобудівного проектування і управління

процесами реалізації проектних рішень.

 1. Інформаційне забезпечення процесу управління містобудівними системами.Практичне заняття №6

Містобудівна документація про планування розвитку й забудови територій населених пунктів

 1. Правила забудови населених пунктів (на прикладі м. Харкова).

 2. Види територіальних зон у містобудуванні (на прикладі м. Харкова).

 3. Визначення та призначення державного земельного кадастру.

Запитання до самостійної роботи


 1. Основні причини недостатнього розвитку системи інформатизації ресур­сів міста.

 2. Склад та цільове призначення земель України.

 3. Земельне законодавство та його завдання.

 4. Землі житлової та громадської забудови.

 5. Принципи земельного законодавства.

 6. Загальні принципи побудови системи міського управління.

 7. Призначення та завдання моніторингу земель.Практичне заняття №7


Характеристика організаційного розвитку на рівні індивіда, групи, організації в цілому

Мета: визначити схему здійснення стратегічних змін в організації, пере­конатись у необхідності підтримки процесу змін з боку керівника, оволодіти навичками складання програм організаційного розвитку.

^ Теоретична частина

Організаційний розвиток передбачає трансформацію переконань, ціннос­тей, стратегій, структур, процесів, спрямовану на адаптацію підприємства до конкурентної боротьби, технологічних удосконалень та інших змін зовнішнього середовища. Будь-яка організація - це система відносин між людьми. Саме вплив на індивідів, підрозділи та організацію в цілому може здійснити перетво­рення. Організаційний розвиток сприяє самооновленню підприємства, зростан­ні його ефективності, більшій відповідності новим потребам людей.

Розрізняють три стадії здійснення стратегічних змін:

1. "Розморожування" - відмова від застарілих концепцій, звичок та освоєння нових.

 1. Процес змін - стан засвоєння нових ідей, оволодіння практичними навичками використання нових методів. Це час перевантаження, безвихіддя, але й надій, відкриттів, натхнення.

 2. "Заморожування" - це інтеграція нових зразків дій у практику, в діяльність робітників щодня. Зміни можуть бути реалізовані різними способами: вве­денням нових підтримуючих сил, усуненням стримуючих сил, підсиленням дії однієї з підтримуючих сил, послаблення однієї із стримуючих сил, перетворенням стримуючої сили в підтримуючу.

Керівнику треба підтримувати зміни ще до початку трансформації, в ході її проведення і з завершенням перетворень. Важливим є логічне, переконливе обґрунтування необхідності змін. Необхідним є надання додаткових ресурсів, що підкріпляє, стимулює нові зразки поведінки співпрацівників. Компенсація витрат, пов'язаних з ініціативним засвоєнням нових методів, додатковим на­вчанням, роботою в командах, має бути безпосередньою й оперативною. Кори­сними є як матеріальні, так і психологічні заохочення. Підтримка змін залежить від сталості комунікацій, проведення тренінгів робітників. Все це сприяє розу­мінню колективом потреби в змінах, що будуть вигідними всім робітникам.

Кроки типової програми організаційного розвитку:

 1. Діагностика. "Агент змін" визначає сутність проблеми підприємства,
  розробляє підходи до організаційного розвитку, знайомить з ними керівництво підприємства.

 2. Збір інформації. "Агент змін" зустрічається з робітниками, ідентифікує
  недоліки в організації процесу праці на підприємстві.

Зворотний зв'язок. Визначаються робочі групи, що встановлюють пріоритети змін.

4 Планування діяльності з вирішення проблем. Робочі групи готують рекомендації до змін, визначають відповідальних осіб, строки завершення.

5. Інтервенції - дії з надання допомоги індивідам або окремим групам для зростання ефективності їх діяльності.

б Оцінка й додаткові дослідження. Робочі групи та "агенти змін" оціню­ють результати проведення змін і розробляють додаткові заходи впливу, роб­лять висновки.

Завдання

Кейс І

Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства на прикладі школи іноземних мов.

В обласному центрі Західної України (600 000 жителів) протягом шести років працює школа іноземних мов "Спілкування без кордонів" (навчання анг­лійської, німецької та французької мовам). Школа має три власні навчальні ауди­торії в центрі міста. Викладають у школі українські викладачі, які працюють на постійній основі, та іноземні добровольці. Школа має власні сучасні методики викладання. Клієнти задоволені якістю послуг. Ціни порівняно високі, тому є проблеми з набором. Аудиторії завжди використовуються увечері.

Нещодавно школа виграла невеликий грант на поліпшення навчального процесу. Фінансування відкриється наступного кварталу.

У школи є конкуренти: спеціалізований вищий навчальний заклад і коме­рційні курси іноземних мов.

^ Запитання та завдання до кейсу

 1. Проведіть аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища для
  школи "Спілкування без кордонів".

 2. Оцініть за п'ятибальною шкалою "якість", "інновації", "орієнтація на ринок " , "ефективність" школи "Спілкування без кордонів".

 3. Визначіть імовірну стратегію розвитку школи іноземних мов.

^ Кейс 2

Конфлікт на текстильному підприємстві.

Текстильне підприємство середнього розміру боролося за власне вижи­вання. Тканина на цьому підприємстві використовувалась імпортна. Підприєм­ство набивало на цю тканину різнокольорові узори згідно з побажаннями клієн­тів. Директору підпорядковувались три менеджери, які відповідали за функціо­нальні ділянки: перший з - продажу і дизайну, другий з - виробництва, третій по - персоналу. На підпри­ємстві працювало близько 200 працівників.

Робочий клімат часто псувався конфліктами між менеджером з продажу і менеджером з виробництва.

Менеджер з виробництва був зацікавлений у мінімізації кількості моде­лей узорів. Зміна кольору чи дизайну вимагала багато продуктивного часу і збі­льшувала витрати фарбників.

Менеджер з продажу і дизайну намагався якнайкраще задовольнити своїх клієнтів, які залежали від примх моди.

Проблема - суперечки між менеджерами.

^ Запитання та завдання до кейсу

 1. Визначити найголовніший "діагноз хвороби" підприємства.

 2. Визначити "рецепт лікування" підприємства. Сформулюйте місію стра­тегії підприємства.

З. Які чинники зовнішнього та внутрішнього середовища потребують поліпшення?

^ Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 1. Розкрийте сутність рис концепції організаційного розвитку: гуманістичні цінності, використання "агентів змін", вирішення проблем, тренінги, інтер­венції на різних рівнях, орієнтація на конкретні обставини.

 2. Назвіть переваги й обмеження концепції організаційного розвитку.

 3. Охарактеризуйте криву адаптації конкретно визначеної організації, яка
  проводила зміни.

 4. Як співвідносяться участь робітників у стратегічних змінах і опір змінам?

 5. Побудуйте програму організаційного розвитку для конкретно визначе­ної організації.Практичне заняття №8

Розуміння стратегічних змін на рівні структури організації

Мета: визначити, яка структура організації сприяє успіху підприємств в умовах постійних змін зовнішнього і внутрішнього середовища, оволодіти на­вичками формулювання цінностей, що допомагають розвитку підприємств.

^ Теоретична частина

Типовою є функціональна структура підприємства, коли підрозділи вико­нують функції відокремлено,: автономно. Це породжує конфлікти між відділа­ми, наприклад, маркетингу та фінансів, збуту та стандартизації виробництва. Причина цього полягає в природі людини, яка зближується зі "своєю групою". Виникає протидія, звинувачення в труднощах представників "інших груп". Позитивною рисою структуризації є те, що відділи не можуть існувати один без одного. Менеджер повинен опікуватись інтеграцією зусиль різних підрозділів для досягнення загальної мети підприємства.

За матричною структурою об'єднуються тимчасові творчі групи в межах окремих проектів, що знімає кордони між відділами. В цьому разі людські ре­сурси використовуються значно краще: посилюється гнучкість структур, мож­ливість обміну інформацією і взаємного навчання, мотивація праці, децентралі­зується керівництво. Але це ускладнює структуру підприємства. Робітникам психологічно складніше мати декількох керівників. Важко і керівникові - при­належність підлеглих не досить чітко виражена.

Генрі Мюнцберг виділяє шість частин організації: стратегічне ядро, опе­раційна частина, середня ланка менеджменту (поєднує перші дві структури), служба підтримки, технологічні структури, організаційна культура. Для їх по­єднання необхідні координаційні механізми, такі як взаємне пристосування, прямий нагляд, стандартизація роботи, результату, навичок, норм поведінки.

На сутнісні параметри дизайну організації діє багато факторів, зокрема: спеціалізація роботи, вік організації впливає на рутинність рішень або на відсу­тність досвіду, розмір організації веде до бюрократизації або до демократизму і відсутності формалізації поведінки робітників.

Завоювання нових ринків збуту товарів веде до переосмислення керуван­ня торговою маркою. Важливо досягти оптимального співвідношення сталого досвіду організації і місцевих особливостей.

Розвиток організацій передбачає формулювання загальних цінностей, що надихають всі структурні підрозділи до спільних дій. Цінності найкращих підприємств можна перелічити:

 • орієнтація на активних людей;

 • наближення до клієнтів;

. - автономність підрозділів і їх підприємництво; .

 • продуктивність праці персоналу;

 • унікальність вмінь, що дає конкурентні переваги;
  проста форма і мінімум штату;

- ключові фактори успіху - якість товару, довіра клієнта, швидкість обслуговування клієнта тощо.

Завдання

Кейс 1

Конфлікт у комерційному автотранспортному підприємстві "Шлях".

Комерційне АТП "Шлях" експлуатує близько 100 вантажних автомобілів для доставки різноманітних товарів підприємствам у столичному регіоні. Впро­довж останніх місяців "'Шлях" зустрівся з проблемами, пов'язаними зі ступе­нем завантаження машин і невиходами на роботу. Низька продуктивність праці вимагає понадурочних робіт, що призводить до втрати прибутків.

Спроба виправити ситуацію через показове звільнення кількох водіїв не сприяла зміні ставлення до праці. Диспетчер, який веде облік, координує завантаження машин, став сприйматися водіями як чужий. Для покращення роботи були запроваджені посади контролерів, кожен з яких контролював роботи бригади з 10 вантажників. Це викликало неприязне ставлення до контролерів.

Керівництво комерційного АТП "Шлях" не може миритися з ситуацією. Щоб покращити репутацію підприємства "Шлях" і досягти рівня прибутковості найближчих конкурентів, слід підвищити коефіцієнт завантаження машин до 80 %, скоротити рівень помилок на 5 %, вдвічі зменшити кількість невиходів на роботу. Як це зробити?

^ Запитання та завдання до кейсу

 1. Керівник підприємства "Шлях" призначив Вас консультантом. Вам
  слід розробити план з 3-5 етапів, спрямованих на виправлення ситуації.

 2. Комерційне АТП "Шлях" має декількох найближчих конкурентів.
  Назвемо їх А, Б, В, Г. Обсяг продажу відповідно дорівнює 15000, 60000, 20000, 80000 умовних одиниць аналогічних послуг.

3. Яке підприємство повинно стати об'єктом маркетингового аналізу в першу чергу? Відомо також, що кількість працюючих на підприємствах дорівнює:- 150, 100,100,200.

4. Назвіть фактори конкурентних переваг за новою стратегією розвитку
комерційного АТП "Шлях".

Кейс 2

Створення стратегічного центру господарювання Закарпатської дере­вообробної компанії "Сокіл ".

Закарпатська деревообробна компанія "Сокіл" об'єднує три групи під­приємств:

 • виробництво меблів, віконних рам, дверей, паркету;

 • виробництво паперу, пакування,

- виробництво олівців, сувенірів з дерева.

Продукція компанії користується попитом в усіх регіонах України, її від­різняють прийнятні ціни та екологічна чистота сировини.

Стратегічний центр господарювання, що знаходиться в місті Ужгород, намагається проводити єдину політику синергізму - ринкового, економічного, технологічного та менеджерського. Порівнюючи рентабельність груп підпри­ємств відповідно 15%, 17%: 10%, аналітичний відділ запропонував керівництву звернути виробництво олівців і сувенірів, бо вони не сприймають науково-технічний рівень виробничого процесу компанії. Але саме вони формують сприйняття компанії "Сокіл'" населенням Закарпаття як компанії, яка піклується про розвиток дитячого малювання, зберігає традиції створення національних сувенірів Чи варто позбутись групи підприємств, які виробляють олівці й су­веніри та відрізняються перспективами невисокої прибутковості?

^ Запитання та завдання до кейсу

1. Як діють основні види синергизму в компанії "Сокіл"?

2. За якими параметрами виділяються стратегічні господарчі зони?

З. Наведіть ринковий розріз структури компанії" Сокіл".

4. Які критерії і визначальні фактори цільового управління стратегічни­ми зонами господарювання сприяють успіху в конкуренції в майбутньому?

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 1. Назвіть позитивні та негативні риси функціональної і матричної структури підприємства.

 2. Що може бути головним у конфігурації підприємства: підприємницька,
  машинна чи професійна організація?

 3. Назвіть координаційні механізми структури підприємства.

 4. Розкрийте зміст сутнісних параметрів дизайну структури організації.

 5. Наведіть приклади формулювання цінностей на кращих підприємствах.

Список літератури

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятий сесії Верховної Ради Укра­їни 28 червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня.

 2. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. №46.

 3. Закон України від 6 жовтня 1998 р. "Про оренду землі" // ВВРУ, № 47, 1998. Аграрне право України: Підручник За ред. В.З. Янчука. - К., Юрінком Інтер, 2000.

 4. Гутнік А. Як діє земельна конституція // Сільський час - 2001. №11.

 5. Ерофеев Б.В. Земельное право. - М., 1993.

 6. Земельне право України: Підручник. - К., 2001. Матвійчик Л., Пімахов Д. Правовий статус сервітутів і обмежень пра­ва на земельні ділянки // Юридичний вісник України, 20—26 квітня 2002.

 7. Покотилова О. Економічні та правові аспекти реструкруризації земе­льних відносин аграрних підприємств // Економіка Україн.- 1999, № 6.

 8. Реформування та розвиток агропромислового виробництва / За ред. П.Т. Каблука. - К., 1999.

 9. Керівництво з питань проектного менеджменту. - К.: УКРНЕТ, 1999

 10. Шапіро В.Д. Управління проектами. - Сб.: Два-три,1996.

 11. Антипов А.В., Носов С.И. Организация и оценка эффективности землепользования и землевладения: Уч-практ. пособие - М.: Изд-во Рос. экон. акад.,2000.

 12. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным хозяйством; Учебное пособие. – М.: Дело, 1998.

 13. Ясюнас В.А. Основы местного самоуправления: Уч. пособие. – М.:Изд-во «Ось-89», 1998.

 14. Управление развитием города. // Наукова думка. - К. 1986 .

 15. Управление развитием новых городов. - Стройиздат. - М. 1987.

 16. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. //Будівельник - К. 1991.

 17. УССР. // Республикан­ский межведомственный научно-технический сборник. Градостроительство. - Будівельник - К. 1980. Вып. 29. с. 19-23.

 18. Устенко Т.В. О реализации генеральных планов городов Черноморского побережья Крыма. // Сб. трудов. - К. 1984.

 19. Грицай М.П.. Куць С.С., Дишкант K.I. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку міст. Міжвідомчий науково-технічний збірник „Містобудування".- К. 1998. № 46

 20. Грабель М.М. Сучасний стан та регіональні напрями реформування містобудівної діяльності. Регіональна політика". 1РД НАН України. - Львів. 2001. с. 579-600.

 21. Валлета У. Опыт американских городов в управлении процессом городского развития. //Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми управління сучасним містом" - К. 1995.

 22. Гусаков В.. Валлета У.. Нудельман В., Вашкулат О. Регулювання використання забудови території населених пунктів (зон1нг). - К. 1996.

 23. Макухін О.В. Зонінг-план та його вплив на детальне планування в умовах ринкової економіки. Науково-технічний збірник „Містобудування та територіальне планування". - К. КНУБА. 1998. № 2.

 24. Сгорова А.1., Тихомирова Н.Т., Черкасова Ю.М. Моделирования и исследования развития крупного города как большой системы. Города и системы расселения. - М. 1981. Вып. 18.

 25. Посохин М.В., Гутнов А.Е., Шмульян Б.Л. Системный анализ и проблемы развития городов. «Наука'".- М. 1977.

 26. Иванова В.Н., Гузов Ю.Н., Безденежных Т.И. "Технология
  муниципального управления: Учеб. пособие".- М.: Финансы и статистика, 2003.

 27. Варналий З.С. "Регионы Украины: проблемы и приоритеты социально-экономического развития". Монография, 2005.

 28. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. "Государственное и муниципальное управление" - М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем" Из-во "Экмос",2001.Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичных занять та самостійної роботи

з курсу " УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ " (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – “міське будівництво і господарство”)


Укладач: Олена Степанівна Безлюбченко


Відповідальний за випуск О.В.Завальний

Коректор: З.І. Зайцева


План 2008, поз. 294 М

___________________________________________________________

Підп. до друку 10.01.08. Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн. - друк. арк. 1,0. Обл. –вид. арк. 1,2

Замовл. № Тираж 50 прим.

___________________________________________________________

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

___________________________________________________________

61002, м. Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Міського господарства методичні вказівки iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсовоїї роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для студентів 4...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанногоо господарства для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму...
Міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андренко, І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андронко І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Устаткування закладів готельно ресторанного господарства” для студентів 3 курсу...
Міського господарства методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “устаткування закладів готельно ресторанного господарства”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи