Кравцова любов вікторівна icon

Кравцова любов вікторівна
Скачати 427.95 Kb.
НазваКравцова любов вікторівна
Сторінка1/3
Дата22.06.2012
Розмір427.95 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

міського господарства

КРАВЦОВА ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА
УДК 332.87: 658.18


економічний механізм мотивації
впровадження енергозберігаючих технологій У житлово-комунальне господарство


Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил

і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата економічних наук


Харків - 2006Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Донецькому університеті економіки та права

^ Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Шелегеда Белла Григорівна,

Донецькій університет економіки та права,

завідувач кафедри економіки підприємства


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Волинський Георгій Семенович,

Харківська національна академія

міського господарства ,

професор кафедри економіки будівництва,


кандидат економічних наук,

ст. науковий співробітник

Інякін Віктор Миколайович,

Інститут економіки промисловості

НАН України (м. Донецьк),

ст. науковий співробітник


Провідна установа – Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

Міністерства освіти і науки України,

кафедра маркетингу та менеджменту,

м. Сімферополь


Захист відбудеться «_05__» __червня__ 2006 р. о _1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, зал засідань Вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий « _05__» __травня_____ 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.В. Момот
^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах трансформації економічних відносин і реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ) ефективне використання енергетичних ресурсів стає вирішальним фактором регіонального розвитку, оскільки зниження витрат на виробництво житлово-комунальних послуг сприяє підвищенню рівня рентабельності галузі, зменшує кількість збиткових підприємств, що значною мірою впливає на покращення житлових умов та якості життя населення України. У зв’язку з цим набувають актуальності дослідження теоретичних, методичних і практичних завдань з впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ та удосконалення організаційно-економічних форм управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві регіону на підставі дії механізму економічної мотивації.

Вивченню проблем перехідної економіки, формування економічного механізму в нових умовах господарювання присвячені наукові праці Г. С. Волинського, Є.Т. Гайдара, А.С.Гальчинського, Ю.М. Пахомова, Є.Г.Ясина.

Вагомий внесок у дослідження питань регіонального розвитку, розширення сфери діяльності органів місцевого самоврядування зробили А.Є.Ачкасов, П.Т. Бубенко, А.П. Голиков, М.І. Долішній, С.І.Дорогунцов, Г.В. Ковалевський, В.А.Лушкін, В.П. Ніколаєв, В.І.Сергієнко, Л.С. Шевченко, М.Г. Чумаченко.

Питання управління раціональним використанням енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві знайшли відображення в наукових працях вчених-економістів В.Н.Амітана, В.М. Інякіна, Б.Т. Кліяненка, Н. Й. Конищевої, Г. О. Крамаренко, Г.І. Онищука, В.П. Полуянова, В.І. Торкатюка, Л.М. Шутенка та ін.

Однак наукові проблеми з організації ефективної системи управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві на регіональному та галузевому рівнях у сучасних економічних умовах і узгодження економічних інтересів виробників та споживачів житлово-комунальних послуг залишаються до кінця невирішеними.

Система мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ оптимізує економічні відносини між учасниками ринку житлово-комунальних послуг, сприяє підвищенню ефективності використання енергетичних ресурсів і діяльності галузі в цілому. Науково-практичне вирішення проблеми впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ з урахуванням реалізації механізму економічної мотивації – першочергове завдання формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві регіонів й України.

Актуальність теоретичних, методологічних та практичних проблем, особливо в період формування ринкових відносин у ЖКГ обумовила вибір теми, її мету та основні завдання дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження відповідає планам наукових досліджень Донецького університету економіки та права і Донбаської національної академії будівництва і архітектури. В основу дисертації покладено теоретико-методологічні й практичні розробки, які є частиною наукових досліджень за темами: „Управління ефективністю господарської діяльності підприємства” (номер державної реєстрації №0102U004292), „Науково-методичне забезпечення підготовки фахівців в умовах довгострокової перспективи і постійного динамічного розвитку вищої освіти” (номер державної реєстрації №0102U004296), “Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій в будівництві” (номер державної реєстрації №0102U002849). При виконанні дослідження особисто дисертантом розроблено методики визначення показника енергозбереження та оцінки ефективності соціально-економічної мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство м. Донецька.

^ Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних підходів до економічної мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ і організаційно-економічних форм управління інтересами виробників та споживачів житлово-комунальних послуг, що забезпечить зростання економічних результатів діяльності галузі та підвищення якості життя населення регіону.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі було поставлено й вирішено такі завдання:

 • провести теоретичне обґрунтування сутності та структури економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ як системи управляючих економічних дій в умовах різних форм власності та методів господарювання;

 • проаналізувати роль та сутність мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ, що є функцією управління та базою для реформування галузі;

 • обґрунтувати функції органів місцевого самоврядування щодо реформування та управління житлово-комунального господарства на підставі взаємозв’язків і збалансованості економічних та соціальних цілей розвитку регіону;

 • розробити систему показників енергозбереження, яка дозволить комплексно оцінити рівень споживання енергетичних ресурсів при наданні житлово-комунальних послуг, що сприятиме обґрунтованому аналізу енергозбереження;

 • обґрунтувати методику аналізу резервів економії енергоресурсів під час експлуатації житлового фонду, які виникають при впровадженні енергозберігаючих технологій, з одночасним підвищенням ефективності функціонування ЖКГ регіону;

 • дослідити вплив енергозбереження на покращення якості житлово-комунальних послуг, що забезпечить комфортні умови життєдіяльності населення регіону та підвищить його життєвий рівень;

 • систематизувати мотивотвірні умови й економічні важелі ефективного впровадження енергозберігаючих технологій, що спрямовано на покращення енергетичного балансу регіону;

 • розробити методику комплексної оцінки ефективності економічної мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ, що базується на ринкових методах управління господарською діяльністю регіону;

 • побудувати організаційну й економічну моделі системи управління мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ на підставі принципу самоінвестування, що дозволить ефективно керувати процесами енергозбереження в регіоні.

^ Об’єктом дослідження є процес формування та підвищення ефективності економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство на регіональному рівні.

^ Предмет дослідження теоретичне і методичне забезпечення процесу економічної мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ регіону.

^ Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ.

У дисертаційній роботі використані загальнонаукові й спеціальні методи дослідження економічних явищ, зокрема:

аналіз та синтез – для визначення складових поняття “ економічний механізм”, „мотивація впровадження енергозбереження”; факторний аналіз – для дослідження зв’язків між явищами, що впливають на мотивацію впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ; системно-структурний аналіз – для виявлення структурних елементів економічного механізму мотивації енергозбереження і дослідження їх взаємозв’язків; екстраполяції – для визначення тенденцій у розвитку житлово-комунального господарства та змін в економіці регіону під впливом енергозбереження; порівняльно-описовий – для систематизації факторів, що впливають на мотивацію впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ регіону; експертних оцінок – для обчислення рівня якості житлово-комунальних послуг та мотивації впровадження енергозберігаючих технологій.

Інформаційною базою роботи стали закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів, нормативні акти та аналітична інформація міністерств і відомств, дані статистичної та бухгалтерської звітності господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства Донецької області, результати безпосередньо авторських досліджень, спеціальна науково-технічна та економічна література, інші джерела.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та обґрунтуванні теоретичних положень, методичних підходів і прикладних рекомендацій з формування економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство регіону. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають в такому:

вперше:

 • запропоновано комплексний підхід та розроблено практичні рекомендації з визначення економічної ефективності мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на економічних методах управління та принципах самоокупності й самоінвестування і приводять до узгодження інтересів виробників і споживачів житлово-комунальних послуг;

удосконалено:

 • теоретичне обґрунтування сутності й структури економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство регіону, що відповідає сучасним умовам розвитку економічних відносин в Україні;

 • методичні підходи до аналізу резервів економії енергоресурсів під час утримання та експлуатації житлового фонду, які виникають при впровадженні енергозберігаючих технологій, що дозволяє оптимізувати вибір енергозберігаючих технологій;

набули подальшого розвитку:

 • система показників енергозбереження з обґрунтуванням та розрахунками енергоємності, енерговіддачі та енергозбереження, яка дозволяє комплексно оцінити рівень та ефективність впровадження енергозберігаючих технологій;

 • методичні підходи до визначення якості житлово-комунальних послуг з урахуванням результатів впровадження енергозберігаючих технологій, що підвищує соціально-економічну ефективність функціонування ЖКГ, впливає на комфортність життєдіяльності домогосподарств і сприяє збалансованості економічних та соціальних цілей розвитку регіонів.

^ Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні й апробації рекомендацій зі створення економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ, наслідком чого є зниження енергоємності житлово-комунальних послуг, підвищення їх якості, що сприяє зростанню доходів домогосподарств, покращенню житлових умов населення країни та ефективному розвитку регіону.

Запропоновані в дисертації методичні матеріали з аналізу резервів економії енергоресурсів при експлуатації та утриманні житлового фонду і формування тарифів на житлово-комунальні послуги впроваджені в діяльність підприємств житлово-комунального господарства м. Донецька, що сприяло підвищенню якості прийняття управлінських рішень при розробці соціально-економічних програм розвитку міста (довідка про впровадження № 01-10/865-П від 16.01.2006 р.). Результати дисертаційного дослідження та пропозиції щодо розробки системи управління мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій, зокрема методика факторного аналізу та система показників, що використана під час аналізу та оцінки ефективності впровадження енергозберігаючих технологій, схвалені й прийняті до впровадження ДП “Науково-дослідний та проектний інститут “Донецький ПромбудНДІпроект” (довідка № 131-6-10 від 22.04.2005 р.). Запропонована автором методика соціально-економічної ефективності впровадження енергозберігаючих технологій та обґрунтування прийняття господарських рішень з урахуванням показників енергозбереження та моделювання системи управління мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій використана в Донецькому університеті економіки та права при виконанні науково-дослідної теми “Управління ефективністю господарської діяльності підприємства” (довідка № 2.01-156 від 10.05.2005 р.). Розроблена автором методика визначення соціально-економічної ефективності впровадження енергозберігаючих технологій при освітленні робочих місць використана в науково-дослідній темі „Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій у будівництві”, яка виконана в Донбаській національній академії будівництва і архітектури (довідка № 4-04-90 від 07.07.2005 р.). Запропоновані в роботі шляхи розбудови конкурентного середовища в ЖКГ, оптимізація інтересів виробників і споживачів житлово-комунальних послуг вплинули на зниження енергоємності та підвищення якості послуг в ОП «Донецькміськтепломережа» (довідка №45 від 18.01.2006 р.).

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі в Донецькому університеті економіки та права при викладанні дисциплін “Стратегічне управління підприємством”, “Управління проектами”, “Економічне обґрунтування господарських рішень”(довідка № 2.01-155 від 10.05.2005 р.) і Донбаській національній академії будівництва і архітектури для фахівців спеціальності 7.092103 „Міське будівництво та господарство” при викладені курсів “Міський моніторинг і менеджмент”, “Комплексна реконструкція міської забудови”, “Організація, експлуатація і утримання міського господарства” (довідка № 1-01-73 від 1.06.2005  р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, що базується на проведених автором дослідженнях і містить нові, науково обґрунтовані розробки з формування економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство регіону. Всі наукові результати, що виносяться на захист, отримані автором особисто й надруковані у наукових виданнях. Права власності на матеріали колективних публікацій конкретизовано в списку опублікованих праць.

^ Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і практичні результати дослідження були предметом доповідей і обговорення на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства” (м. Алушта, 2005р.); III Міжнародній науково-практичній конференції ”Місто, регіон, держава: проблеми розподілу повноважень” (м. Донецьк, 2003 р.), Всеукраїнських науково-практичних конференціях „Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), „Economic: Current Affairs and Development Prospects” (м. Київ, 2003 р.) та регіональних науково-практичних конференціях „Актуальні проблеми економіки, фінансів, управління та права періоду трансформації” (м. Донецьк, 2002 р.), „Стратегія розвитку вітчизняних підприємств” (м. Тернопіль, 2003 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, у тому числі 11 у фахових наукових журналах і 6 тез доповідей. Загальний обсяг публікацій складає 6,48 друк. арк., з них особисто авторові належить 4,99 друк. арк.

^ Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи - 228 сторінок машинописного тексту, з них основного тексту - 182 сторінки, у тому числі 9 таблиць, 9 рисунків (5 с.), робота містить 11 додатків на 46 сторінках; список використаних джерел включає 211 найменувань.

  1   2   3

Схожі:

Кравцова любов вікторівна iconУдк 37. 03+37. 025. 3 І. А. Кравцова, кандидат пед наук, доцент, А. О. Кравцова
Особливості інтелектуального розвитку та формування емоційної культури молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого підходу...
Кравцова любов вікторівна iconХарківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Податковий облік» (для студентів денної форми навчання спеціальності...
Кравцова любов вікторівна iconКатолик галина Вікторівна
Католик галина Вікторівна (14. V. 1959, Львів), психолог, канд псих наук (Дослідження уяви студентської молоді, 1990)
Кравцова любов вікторівна iconКатолик галина Вікторівна
Католик галина Вікторівна (14. V. 1959, Львів), психолог, канд псих наук (Дослідження уяви студентської молоді, 1990)
Кравцова любов вікторівна iconХамар уляна Вікторівна
Хамар уляна Вікторівна (10. V. 1974, Львів) – філософ, кандидат філосософських наук (Проблема ідеалу у філософській творчості Івана...
Кравцова любов вікторівна iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Кравцова любов вікторівна iconЛ. М. Шутенко. Моя любов – Академія!
Ш 97 Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліографічний покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. Б. Давидова, О....
Кравцова любов вікторівна iconНародні звитяжці за В. Антоновичем «Петро Конашевич-Сагайдачний»
Мета: більше дізнатися про історію рідного краю; познайомити дітей з народними звитяжцями, викликати повагу та любов до Гетьманів...
Кравцова любов вікторівна iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Кравцова любов вікторівна iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи