Кравцова любов вікторівна icon

Кравцова любов вікторівна
Скачати 427.95 Kb.
НазваКравцова любов вікторівна
Сторінка2/3
Дата22.06.2012
Розмір427.95 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3
^

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, предмет і об’єкт дослідження, сформульовано завдання, відображено наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.


У першому розділі “Формування мотиваційного механізму управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві регіону” проведено аналіз змісту й структури економічного механізму, визначена роль мотивації в управлінні енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві регіону, досліджено особливості управління ЖКГ органами місцевого самоврядування і напрями реформування житлово-комунального господарства регіону.

Сучасне ЖКГ – складний комплекс галузей, що забезпечують утримання та функціонування житлового фонду країни, надають послуги населенню та іншим споживачам з водо-, газо-, тепло- і електропостачання. Послуги галузі мають високу енергоємність, що в умовах енергетичної кризи висуває на перше місце проблеми енергозбереження. Галузеві особливості управління зумовлені високою питомою вагою основних засобів в економіці країни, визначальним впливом соціальних факторів на ринкові перетворення, орієнтацією загального результату діяльності на умови економічного розвитку конкретного населеного пункту, значним впливом сезонних коливань та випадкових факторів.

У системі управління ЖКГ при розподілі між територіальними й галузевими структурами економічні інтереси не співпадають: галузеві інтереси головним чином передбачають максимізацію доходів від діяльності, а територіальні – підвищення якості комунальних послуг з одночасним зниженням їх ресурсо- та енергоємності. Узгодження інтересів необхідно проводити шляхом цілеспрямованої мотивації підприємств ЖКХ на комплексне вирішення проблем галузі, що досягається на основі впровадження заходів енергозбереження. При цьому мотивація як функція управління виступає не тільки як узгоджувач інтересів, але й виконує роль регулюючого механізму з боку держави та регіональних органів влади. Мотивація впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ регіону – внутрішнє чи зовнішнє спонукання виробників і споживачів житлово-комунальних послуг до діяльності з ініціювання та стимулювання енергозбереження на підставі ринкового механізму.

Інтереси господарюючих суб’єктів діяльності з енергозбереження визначаються роллю, яку вони виконують при здійсненні програм з енергозбереження, що конкретизуються на кожному етапі формування системи економічних відносин за рахунок мотивації з впровадження енергозберігаючих технологій. До таких суб’єктів відносяться держава, органи місцевого самоврядування, виробники житлово-комунальних послуг і споживачі. Механізм управління мотивацією енергозбереження в ЖКГ має чіткий регіональний характер, що зумовлено високим ступенем оперативності управління, особливостями демографічного стану населених пунктів і ритму життя регіону.

Особливості функціонування житлово-комунального господарства регіону в ринкових умовах визначили основні напрямки реформування галузі на базі впровадження енергозберігаючих технологій. Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій базується на принципах законодавчого і нормативного забезпечення, державної інвестиційної та фінансової підтримки, ціноутворення, що відображає дійсне співвідношення витрат на виробництво і платоспроможності споживачів, ефективного управління раціональним використанням енергоресурсів.

Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство регіону розглянуто як систему інтеграції форм, методів й інструментів економічного впливу, що направлено на зниження енергоємності й собівартості житлово-комунальних послуг з одночасним покращенням якості обслуговування населення регіону.

У другому розділі “Аналіз ефективності використання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві” обґрунтовано методичні підходи та систему показників оцінки енергозбереження у ЖКГ, запропоновано методику виявлення резервів економії енергоресурсів при утриманні та експлуатації житлового фонду, що підвищує ефективність функціонування економіки України й регіону, обґрунтовано вплив енергозбереження на поліпшення якості житлово-комунальних послуг.

Для аналізу енергозбереження у ЖКГ запропоновано показники енерговіддачі, енергоємності та енергоефективності, які дозволили здійснити якісно новий підхід до комплексної оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів, дали змогу виявити резерви й визначити пріоритетні напрямки впровадження енергозберігаючих технологій.

Виявлення резервів економії енергоресурсів при утриманні та експлуатації житлового фонду здійснено на підставі спостережень, анкетних опитувань з аналізом аналітичних та статистичних звітів підприємств житлово-комунального господарства у 2001-2005 рр. Аналіз енергозбереження містить оцінку зміни показника енергозбереження при реалізації послуг та впливу обсягу енергетичних витрат. Виконані розрахунки свідчать про високий потенціал енергозбереження.

Резервами економії енергоресурсів при експлуатації житлового фонду є: техніко-технологічні заходи через заміну застарілих технологій виробництва житлово-комунальних послуг, модернізацію і реконструкцію житлового фонду; організаційні – формування системи енергообліку та регулювання енергоспоживання, утворення товариств співвласників багатоквартирного будинку; економічні – застосування гнучких прогресивних тарифів, створення конкурентного середовища за рахунок розвитку різноманітних форм власності, впровадження договірних форм відносин між господарюючими суб’єктами на підставі конкурсного відбору.

Результати економічних обстежень використання енергоносіїв при експлуатації житла показали, що на рівні потреби споживачів у корисній енергії необхідно провести розмежування між потребою в теплоті для опалення, гарячому та холодному водопостачанні, електроенергії та газопостачанні. Це розмежування пов’язано з рівнем “ексергії” як працездатності системи. Найвищу ексергію мають електричні системи, бо їх неможливо замінити іншим джерелом енергії.

Аналіз резервів економії енергоресурсів на основі впровадження енергозберігаючих технологій з урахуванням мотивації споживачів і виробників житлово-комунальних послуг дозволив впорядкувати мотиви, що впливають на сукупність економічних інтересів і орієнтують галузь на удосконалення та підвищення ефективності економічного механізму управління мотивацією енергозбереження.

Розрахунок резервів економії електроенергії шляхом здійснення заходів з підвищення ефективності використання електроенергії при експлуатації житлового фонду підвищеного благоустрою наведено в табл. 1.

Таким чином, результати розрахунків свідчать, що витрати на освітлення місць загального користування у будівлях підвищеного благоустрою у порівнянні з нормативними показниками можна знизити до 70%, а на роботу ліфтів – до 50%. Отже реалізація заходів з енергозбереження в будівлях м. Донецька, споруджених за останні 25 років, знизить витрати на електроенергію до 1,5 млн. грн. щорічно.

На основі аналізу реалізованих у ЖКГ м. Донецька заходів з енергозбереження їх класифіковано на енергооблік, енергообмеження та енергозаощадження як складових системи управління мотивацією.

Енергооблік передбачає збір і накопичення відомостей про використання енергоресурсів при експлуатації житлового фонду для відображення цих даних в аналітичному обліку. Організація енергообліку – комплекс заходів, спрямований на збирання первинної інформації, регулювання споживання енергоресурсів, сучасну комп’ютерну обробку даних, що в перспективі дозволить організувати систему автоматизованого управління споживанням енергетичних ресурсів. Енергооблік безпосередньо, як правило, не впливає на обсяг використаних ресурсів, але є сильним мотивом до подальшого впровадження енергозберігаючих технологій. Енергообмеження – це заходи, що знижують загальне використання енергії, але при цьому погіршується якість житлово-комунальних послуг. Енергозаощадження – це технічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів.


Таблиця 1 – Резерви економії електроенергії

Заходи з підвищення ефективності використання електроенергії

Витрати на електроенергію на 100 м2 загальної площі на місяць, грн.

Відхилення

до

після

абсолютні, грн.

відносні,

%

впровадження енергозбереження

При освітленні місць загального користування

встановлення електролічильників

6,58-7,21

4,52-5,62

2,06-1,59

22,05

впровадження багатотарифних електролічильників

4,52-5,62

3,86-4,78

0,66-0,84

14,9

заміна ламп розжарювання на компактні люмінесцентні лампи

3,86-4,78

2,06-2,48

1,8-2,30

48,1

При роботі ліфтів

встановлення електролічильників

5,02-5,43

3,85-4,12

1,17-1,31

24,01

впровадження багатотарифних електролічильників

3,85-4,12

2,95-3,25

0,9-0,87

21,1

встановлення перетворювачів струму

2,95-3,25

2,66-2,95

0,29-0,33

10,1


Зниження споживання енергетичних ресурсів зафіксовано в будівлях колективної форми власності, що зумовлено участю споживачів в управлінні власністю, тобто з’являється мотивація у впровадженні енергозберігаючих заходів.

Для аналізу мотивів впровадження енергозберігаючих технологій дисертантом використано анкетне опитування 190 працівників ЖКГ та керівників товариств співвласників багатоквартирного будинку (ТСББ) й житлово-будівельних кооперативів (ЖБК). Встановлено, що найбільш вагомим мотивом впровадження енергозбереження є застосування гнучких прогресивних тарифів, організація енергообліку, преміювання працівників за ефективне використання енергетичних ресурсів, утворення товариств співвласників багатоквартирного будинку та започаткування договірних відносин між виробниками і споживачами житлово-комунальних послуг на основі конкурсного відбору – проведення тендерних торгів. Оцінку рівня мотивації енергозбереження проводили за п’ятибальною шкалою. Для працівників ЖКГ найвищу пріоритетність енергозбереження мають проведення конкурсу, що передує укладенню договорів з постачальниками і підрядчиками, і застосування диференційованих тарифів з відповідною оцінкою рівня мотивації енергозбереження 3,3 та 3,2. Керівники ТСББ і ЖБК високо оцінили такий вид мотивації, як преміювання за ефективне використання енергетичних ресурсів (відповідно 3,4 і 3,1), але на перше місце з оцінкою 3,5 поставлено можливість використання диференційованих тарифів (ТСББ) і укладення договорів з постачальниками на підставі конкурсу 3,1 (ЖБК).

Дослідженням встановлено, що енергозбереження треба проводити з урахуванням впливу енергозберігаючих технологій на якість житлово-комунальних послуг, що є комплексним поняттям, до якого входять створення комфортних умов життєдіяльності людини та система технологічних процесів, кожний з яких повинен відповідати критеріям якості. Тому при виробництві та споживанні житлово-комунальних послуг виникає необхідність в узгодженні суб’єктивних вимог до якості, які висувають споживачі, стандартному рівню послуги та її фактичних характеристик. Критерієм оптимальності рівня якості послуг є інтегральний показник якості, що відображає відношення споживчої корисності послуги до її вартості. Впровадження енергозберігаючих технологій приводить до зниження обсягу спожитих енергоносіїв і витрат на їх придбання, тобто зменшується вартість послуги. З іншого боку, споживча вартість послуги залишається незмінною, а іноді й збільшується, тому інтегральний показник якості послуг ЖКГ зростатиме.

Отримані результати являють собою економіко-інформаційну базу формування економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ регіону.

У третьому розділі “Організаційно-економічні форми управління мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій” наведено класифікацію мотивотвірних умов впровадження енергозбереження та результати дослідження організаційно-економічних форм управління мотивацією, що забезпечують впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ, моделювання системи управління мотивацією впровадження енергозбереження з наступним розрахунком соціально-економічної ефективності.

Визначені основні мотивотвірні внутрішні й зовнішні умови впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ мають економічну, організаційну та техніко-технологічну функціональну підсистеми забезпечення управління діяльністю підприємств ЖКГ регіону.

Впровадженню енергозберігаючих технологій у житловий фонд сприяє реалізація економічного механізму взаємодії споживачів і виробників житлово-комунальних послуг за умови децентралізації управління енергозбереженням та підвищенням ролі регіональних органів самоврядування на підставі удосконалення системи господарських відносин і тарифної політики, а також реалізації механізму “самоінвестування”. Важливим економічним інструментом впровадження енергозберігаючих технологій є ціноутворення. В останні роки в Донецькій області тарифи на житлово-комунальні послуги були підвищені тричі з еквівалентним підвищенням рівня дотацій з обласного бюджету (див. табл. 2).


Таблиця 2– Динаміка тарифів на послуги житлово-комунального господарства та дотацій обласного бюджету Донецької області в 1996- 2005 рр.

Показники

Рік

1996

2000

2005

Темп зростання тарифів на послуги водопостачання (базисний), %

100

194,1

459,1

Темп зростання тарифів на послуги водопостачання з урахуванням індексу споживчих цін, %

100

98,0

162,3

Темп зростання тарифів на послуги теплопостачання (базисний), %

100

182,9

313,0

Темп зростання тарифів на послуги теплопостачання (базисний) з урахуванням індексу споживчих цін, %

100

92,3

109,3

Інтегральний темп зростання на житлово-комунальні послуги (базисний), %

100

189,3

342,0

Темп зростання дотацій обласного бюджету на утримання підприємств ЖКГ (базисний), %

100

703,8

143,1


Дотації обласного бюджету зросли у порівнянні з 1996р. майже в 1,5 раза, тоді як вартість послуг з водопостачання збільшилася у 3,5, а теплопостачання – в 2,5. Інтегральний темп зростання тарифів на житлово-комунальні послуги за десять років піднявся майже у 3,5 раза. Підвищення тарифів у 2005 р. викликало зниження рівня оплати комунальних послуг, одночасно зафіксовано збільшення установки приладів обліку води, тепла та газу, що свідчить про прямий зв'язок між зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги і мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій.

Визначено вплив зміни житлово-комунальних тарифів на величину дотацій обласного бюджету при утриманні підприємств ЖКГ. Відсоткове відношення зміни дотацій обласного бюджету до зміни тарифу на послуги ЖКГ у 2000 р. склало 3,62, а в 2005р. - 0,3, що свідчить про послаблення зв’язку між показниками, тобто дотації обласного бюджету стали менш чутливими до зміни тарифів.

Процес мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ потребує впровадження нової системи управління, що ґрунтується на ринкових важелях вільного підприємництва, формування цін на підставі попиту та пропозиції, формування конкурентного середовища і т. ін. Це вимагає моделювання системи управління мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ, дозволяє уніфікувати економічні відносини, що відображають взаємозв’язки забезпечуючих підсистем відповідно до властивих їм зовнішніх й внутрішніх закономірностей розвитку, враховуючи необхідність узгодженості економічних, трудових і матеріальних ресурсів з орієнтацією на стале підвищення соціально-економічної ефективності галузі й регіону.

У результаті дослідження визначені підсистеми, що розкривають зміст процесу управління мотивацією впровадження енергозбереження при експлуатації житлового фонду, конкретизують цю діяльність з урахуванням попиту та пропозиції на ринку послуг ЖКГ. Найбільш важливими є умови, що формують двобічний інформаційний зв’язок із споживачами житлово-комунальних послуг, а також комплекс заходів щодо забезпечення економічної мотивації енергозбереження в житловому фонді (див. рисунок).


ринкове середовище: свобода підприємництва, попит –

пропозиція, конкуренція, договірні відносини,

різноманітні форми власності


1   2   3

Схожі:

Кравцова любов вікторівна iconУдк 37. 03+37. 025. 3 І. А. Кравцова, кандидат пед наук, доцент, А. О. Кравцова
Особливості інтелектуального розвитку та формування емоційної культури молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого підходу...
Кравцова любов вікторівна iconХарківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Податковий облік» (для студентів денної форми навчання спеціальності...
Кравцова любов вікторівна iconКатолик галина Вікторівна
Католик галина Вікторівна (14. V. 1959, Львів), психолог, канд псих наук (Дослідження уяви студентської молоді, 1990)
Кравцова любов вікторівна iconКатолик галина Вікторівна
Католик галина Вікторівна (14. V. 1959, Львів), психолог, канд псих наук (Дослідження уяви студентської молоді, 1990)
Кравцова любов вікторівна iconХамар уляна Вікторівна
Хамар уляна Вікторівна (10. V. 1974, Львів) – філософ, кандидат філосософських наук (Проблема ідеалу у філософській творчості Івана...
Кравцова любов вікторівна iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Кравцова любов вікторівна iconЛ. М. Шутенко. Моя любов – Академія!
Ш 97 Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліографічний покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. Б. Давидова, О....
Кравцова любов вікторівна iconНародні звитяжці за В. Антоновичем «Петро Конашевич-Сагайдачний»
Мета: більше дізнатися про історію рідного краю; познайомити дітей з народними звитяжцями, викликати повагу та любов до Гетьманів...
Кравцова любов вікторівна iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Кравцова любов вікторівна iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи