Кравцова любов вікторівна icon

Кравцова любов вікторівна
Скачати 427.95 Kb.
НазваКравцова любов вікторівна
Сторінка3/3
Дата22.06.2012
Розмір427.95 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3
Управління мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій у житловий фонд


Механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій передбачає впровадження нової структури управління, що представляє інтереси споживача при взаємодії з комунальними підприємствами, а також можливість акумулювання фінансових та матеріальних ресурсів для впровадження енергозбереження у житловий фонд регіону. Найбільш ефективними формами таких структур, що знайшли реальне втілення у практичній діяльності, стали керуюча компанія і товариство співвласників багатоквартирного будинку.

Відбір конкретної керуючої компанії пропонується здійснювати на підставі тендеру, що передбачає допуск до конкурсу тих претендентів, показники впровадження енергозберігаючих технологій яких мають задовольняти такі вимоги: послуги, які пропонує керуюча компанія, повинні мати показники якості, вищі за нормативні. Керуюча компанія, яка досягла максимуму якості послуг при забезпеченні зниження питомих витрат за рахунок впровадження енергозбереження, є переможцем тендеру і має бути рекомендована для укладання угоди на обслуговування житлового фонду.

Дослідження показали, що обчислення ефективності впровадження енергозберігаючих технологій доцільно проводити за загальними результатами господарської діяльності ЖКГ на підставі критерію сукупного соціально-економічного ефекту.

Розроблена методика дозволила оцінити існуючий стан мотивації енергозбереження в ЖКГ, місті, регіоні. Для оцінки економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій поряд з традиційними запропоновано використовувати показники, що відображають організаційно-економічні заходи, які мотивують керівників ЖКГ до впровадження енергозбереження і дозволяють розрахувати фактичний рівень ефективності економічної мотивації енергозбереження.

На підставі проведених досліджень розроблена й запропонована до практичного впровадження система показників, що характеризують ефективність дії економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій на регіональному і галузевому рівнях.

На регіональному рівні ефективність мотивації впровадження енергозбереження пропонується оцінювати за допомогою коефіцієнтів демонополізації підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ), підвищення конкурентності, створення товариств співвласників багатоквартирного будинку (ТСББ).

На рівні галузі й підприємств житлово-комунального господарства необхідно відзначити коефіцієнти організації енергообліку, впровадження гнучких прогресивних тарифів, преміювання за ефективне використання енергетичних ресурсів. Для комплексної оцінки рівня ефективності мотивації впровадження енергозберігаючих технологій встановлені коефіцієнти, зведені до інтегрального показника. Приклад результатів розрахунку ефективності економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючий технологій у ЖКГ м. Донецька наведено в табл. 3.
^

Таблиця 3 – Показники ефективності мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ на регіональному й галузевому рівнях


Показники

Рік

2004

2005

Регіональний рівень:

коефіцієнт демонополізації підприємств ЖКГ

0,05

0,06

коефіцієнт підвищення конкурентності

0,25

0,28

коефіцієнт створення ТСББ

0,015

0,018

інтегральний коефіцієнт ефективності

0,057

0,067

Галузевий рівень:

коефіцієнт організації енергообліку

0,510

0,550

коефіцієнт впровадження гнучких прогресивних тарифів

0,120

0,210

коефіцієнт преміювання за ефективне використання енергетичних ресурсів

0,450

0,500

інтегральний коефіцієнт ефективності

0,302

0,387


В умовах розвитку суспільних відносин, що потребують повного задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах високої якості, народногосподарська ефективність впровадження енергозберігаючих технологій, незважаючи на її прихований характер, проявляється у таких важливих показниках, як покращення здоров’я людини, підвищення працездатності, зростання матеріального й культурного рівня життя населення країни за рахунок забезпечення комфортних умов життєдіяльності та праці.


ВИСНОВКИ

1. Теоретичне дослідження різноманітних точок зору на поняття “економічний механізм” і його споріднені похідні “господарський механізм” та “організаційно-економічний механізм” дозволило встановити, що ця категорія відображає рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, визначається різноманітними формами власності й ґрунтується на ринкових методах управління. Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство регіону визначено як систему інтеграції форм, методів й інструментів економічного впливу, спрямовану на зниження енергоємності й собівартості житлово-комунальних послуг з одночасним покращенням якості обслуговування населення регіону.

2. Дослідженням ролі й сутності мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ встановлено, що основа реформування житлово-комунального господарства – енергозбереження, яке є джерелом енергоресурсів і регулятором витрат на рівні галузі й регіону. Енергозбереження виступає найважливішою умовою створення диференційованої системи ефективного ціноутворення на ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням динамічної зміни потреб населення в енергоносіях та зростаючого попиту на послуги високої якості. Житловий фонд і комунальна інфраструктура відзначаються високою енергоємністю, зниження якої спричиняє покращення результатів господарської діяльності ЖКГ: беззбитковість виробництва, зростання соціально-економічної ефективності та підвищення якості обслуговування населення.

3. Доведено, що житлово-комунальне господарство є об’єктом управління регіональних органів влади. ЖКГ – сфера, яка має специфічні галузеві особливості функціонування, що вимагають від органів місцевого самоврядування координуючої, регулюючої та контролюючої ролі. Переважна більшість витрат у житлово-комунальному господарстві здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Видатки на ЖКГ у зведеному бюджеті України складають понад 2,6 млн. грн., з них 96% - це видатки місцевих бюджетів, тому стабільна й прибуткова робота ЖКГ позитивно впливає на збалансованість соціально-економічних результатів розвитку регіону.

4. Запропоновано для аналізу впровадження енергозберігаючих технологій застосовувати систему показників використання енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві, до якої входять: енерговіддача, енергоємність та енергозбереження, що дозволило здійснити якісно новий методичний підхід до оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів підприємствами, а на підставі системного підходу – виявити резерви й визначити пріоритетні напрямки впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ регіону.

5. Розроблено методику аналізу та оцінки резервів економії енергоресурсів з урахуванням економічних інтересів споживачів і виробників житлово-комунальних послуг, що спрямована на визначення загальних тенденцій у трансформації характеру, структури й ефективності використання всієї сукупності енергоресурсів під час експлуатації житлового фонду. Впровадження енергозберігаючих технологій сприяє зниженню споживання енергоресурсів до 40-50%. Встановлення лічильників тепла в житлових будинках м. Донецька дає річну економію до 1,3 млн. грн. Застосування багатотарифних електролічильників для обліку електроенергії на освітлення місць загального користування приводить до зниження витрат при експлуатації житлового фонду на 15% від загального обсягу споживання електрики.

6. Визначена закономірність співвідношення підвищення якості житлово-комунальних послуг та покращення результатів господарської діяльності підприємств ЖКГ, які поетапно впроваджують енергозберігаючі технології, що приводить до поліпшення умов проживання населення, збільшення рівня оплати за надані послуги, зниження кредиторської заборгованості, покращення обслуговування населення, а персонал ЖКГ отримує додаткові мотиви до продуктивної праці. Для оцінки якості житлово-комунальних послуг як сукупності характеристик, що відображають ступінь задоволеності потреб населення у комфортних умовах проживання та перебування в будівлях з урахуванням необхідних витрат на виробництво, запропоновано показник відношення корисного сумарного ефекту від споживання послуги до її собівартості. Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги має супроводжуватися еквівалентним покращенням якості обслуговування населення, що досягається за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ регіону.

7. Систематизація енергозберігаючих заходів, що втілюються у житлово-комунальному господарстві дозволила виявити економічні, організаційні та техніко-технологічні мотивотвірні умови впровадження енергозберігаючих технологій та запропонувати економічні важелі, спрямовані на посилення мотивації впровадження енергозбереження на підставі узгодження інтересів виробників і споживачів житлово-комунальних послуг, які мають економічну й соціальну спрямованість. Підвищення рентабельності виробництва, зниження непродуктивних витрат енергетичних ресурсів на підприємствах ЖКГ супроводжується більш комфортними життєвими умовами населення за рахунок зниження витрат на виробництво житлово-комунальних послуг, більш ефективного використання енергетичних ресурсів.

8. Запропоновано методику розрахунку інтегральної оцінки економічної ефективності мотивації впровадження енергозбереження, що обчислюється на галузевому та регіональному рівнях за допомогою показників, які визначають рівень демонополізації галузі, підвищення конкурентності, утворення товариств співвласників багатоквартирного будинку та рівень організації енергообліку, застосування гнучких прогресивних тарифів і преміювання за ефективне використання енергоресурсів. Система економічної мотивації впровадження енергозберігаючих технологій дає поштовх модернізації галузі, формує умови для її подальшого реформування на базі інноваційно-інвестиційної діяльності. Удосконалення економічних методів управління господарською діяльністю дає можливість прогнозувати якісно новий рівень розвитку ЖКГ регіону.

9. Модель системи управління мотивацією впровадження енергозберігаючих технологій побудована з урахуванням системи життєзабезпечення і узгоджена із соціально-економічною ефективністю господарської діяльності ЖКГ. Працездатність моделі забезпечено системою впливу головних функцій економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій, що засновані на принципах самоврядування та самоінвестування.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Шелегеда Б.Г., Кравцова Л.В. Экономические проблемы энергосбережения в условиях транзитивной экономики // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2002. - №2-1. – С. 119 – 124.

Особистий внесок автора: досліджено особливості впровадження енергозберігаючих технологій в умовах транзитивної економіки України.

2. Шелегеда Б.Г., Кравцова Л.В. Роль мотивации при внедрении энергосбережения // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 177. – Т. І. – С.71-79.

Особистий внесок автора: проведено теоретичні дослідження з подальшого розвитку категоріального апарату мотивації впровадження енергозбереження.

3. Кравцова Л.В. Экономические потребности общества в мотивации энергосбережения // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. Вип. 184. Т. ІІ. – С. 229 – 235.

4. Кравцова Л.В. Анкетирование как метод экономического исследования мотивов внедрения энергосбережения // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 188. – Т. III. – С.677 – 686.

5. Кравцова Л.В. Формирование рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2004. – Т.3. – С.54-56.

6. Кравцова Л.В. Организационные формы и эффективность создания ОСМД // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 191. – Т. IV. – С.1206 – 1214.

7. Кравцова Л.В. Методические основы анализа резервов экономии энергоресурсов в жилищном хозяйстве // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. 2004. №2 (28). – С.62 – 68.

8. Шелегеда Б.Г., Кравцова Л.В. Економічний механізм підвищення ефективності житлово-комунальної реформи // Схід. – 2004. – №3 (61). – С.9 – 13.

Особистий внесок автора: обґрунтовано необхідність формування ринкових відносин в житлово-комунальному господарстві.

9. Шелегеда Б.Г., Кравцова Л.В. Экономия ресурсов при использовании энергоэффективных источников света // Комунальне господарство міст:. Сер.: економічні науки. – К.: Техніка, 2004. – Вип. 56. – С. 14-22.

Особистий внесок автора: дослідження впливу впровадження енергозберігаючих технологій на якість житлово-комунальних послуг.

10. Кравцова Л.В. Энергосбережение как инструмент снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги // Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України: Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (26 жовт. 2004 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. II. – С.74 – 76.

11. Шелегеда Б.Г., Кравцова Л.В. Экономическая роль мотивации энергосбережения в ЖКХ // Вестник Донецкого университета экономики и права. – 2004. №2. – С.159 – 163.

Особистий внесок автора: розроблено методологічну структуру формування мотиваційного процесу впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ.

12. Кравцова Л.В. Методические основы исследования качества жилищно-коммунальных услуг // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Серія: економічні науки. – К.: Техніка, 2005. – Вип. 61. – С. 10-19.

13. Шелегеда Б.Г., Кравцова Л.В. Факторы энергосбережения в развитии региона // Актуальные проблемы экономики, финансов, управления и права периода трансформации: Материалы обл. науч.-практ. конф. (23 нояб. 2002 г.). – Донецк: ДИЭХП, 2002. Ч.2. – С. 163 – 168.

Особистий внесок автора: розроблено класифікацію факторів, що впливають на процес енергозбереження.

14. Kravtsova Lyubov. The Analysis of Efficiency of the Energy Savings in the City’s Housing Economy // Economic: Current Affairs and Development Prospects (21 mart 2003). Збірник матеріалів. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – С. 78-80.

15. Шелегеда Б.Г., Кравцова Л.В. Энергосбережение как источник энергии в постиндустриальной экономике // Город, регион государство: проблемы распределения полномочий: Материалы III междунар. науч.-практ. конф. (24-26 апр. 2003 г.). – Донецк: Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины, 2003. – С.205 – 211.

Особистий внесок автора: проведено аналіз особливостей державної підтримки енергозбереження в економічно розвинутих країнах.

16. Кравцова Л.В. Энергосбережение как стратегический потенциал предприятия // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств: Матеріали наук.-практич. конф. (23-24 жовт. 2003 р.). – Тернопіль, 2003. – С. 293 – 294.

17. Кравцова Л.В. Моделирование системы мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство // Реализация региональных программ реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства: Материалы всеукраинской науч.-практ. конф. (19-20 мая 2005 г.). - Харьков, 2005. – С.172-174.


АНОТАЦІЯ

Кравцова Л.В. Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Харківська національна академія міського господарства України Міністерства освіти і науки України, Харків, 2006.

Дисертацію присвячено обґрунтуванню науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо економічної мотивації впровадження енергозбереження під час експлуатації та утримання житлового фонду регіону.

У дисертаційній роботі вперше запропоновано комплексний підхід та розроблено практичні рекомендації з визначення економічної ефективності мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство, що ґрунтуються на принципах самоокупності та самоінвестування і приводять до узгодження інтересів виробників і споживачів житлово-комунальних послуг. Проведено теоретичне обґрунтування сутності й структури економічного механізму мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ регіону, розроблено методичні підходи до аналізу резервів економії енергоресурсів при утриманні та експлуатації житлового фонду, які виникають при впровадженні енергозберігаючих технологій. Вдосконалено систему показників енергозбереження з обґрунтуванням та розрахунками енергоємності, енерговіддачі й енергозбереження. Одержали подальший розвиток методичні підходи до визначення якості житлово-комунальних послуг з урахуванням результатів впровадження енергозберігаючих технологій, що підвищує соціально-економічну ефективність функціонування ЖКГ і впливає на комфортність життєдіяльності домогосподарств.

Ключові слова: регіон, енергозбереження, мотивація, житлово-комунальне господарство, сталий регіональний розвиток, якість житлово-комунальних послуг, принцип самоінвестування, узгодження економічних інтересів, резерви економії енергоресурсів, ефективність економічної мотивації.


АННОТАЦИЯ

Кравцова Л.В. Экономический механизм мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 – Размещение производительных сил и региональная экономика. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2006.

Диссертация посвящена обоснованию научно-методических подходов и практических рекомендаций по экономической мотивации внедрения энергосбережения при эксплуатации и содержании жилищного фонда города.

Анализ существующих в литературе понятий и определений категории “экономический механизм” позволил обосновать структуру экономической мотивации внедрения энергосберегающих технологий, выявить роль мотивации при принятии решений по энергосбережению. Обоснованы функции органов местного самоуправления по реформированию и управлению жилищно-коммунальным хозяйством на основе сбалансированности экономических и социальных целей развития региона.

Разработана система показателей энергосбережения с обоснованием и расчетами энергоемкости, энергоотдачи и энергосбережения, позволяющая комплексно оценить уровень и эффективность внедрения энергосбережения ЖКХ. Усовершенствована методика анализа резервов экономии энергоресурсов при эксплуатации и содержании жилищного фонда, образующихся в результате внедрения энергосберегающих технологий, что позволило оптимизировать отбор и внедрение энергосберегающих технологий. Получили дальнейшее развитие методические подходы к определению качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих комфортные условия жизнедеятельности населения региона с соответствующим повышением жизненного уровня.

На основании комплексного подхода в диссертации разработана модель системы управления мотивацией внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ, базирующаяся на экономических методах: демонополизации предприятий ЖКХ, конкуренции производителей жилищно-коммунальных услуг, внедрения конкурсного отбора при заключении договоров подряда. Система управления экономической мотивацией внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ определена как совокупность средств и методов воздействия на интересы производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг, которые находятся в постоянной динамической трансформации под влиянием внешних и внутренних мотивообразующих условий с ориентацией на рациональное использование энергетических ресурсов и обеспечение устойчивого развития отрасли и региона.

Предложена система частных и интегральных показателей оценки эффективности экономической мотивации внедрения энергосберегающих технологий на региональном и отраслевом уровнях.

Ключевые слова: регион, энергосбережение, мотивация, жилищно-коммунальное хозяйство, устойчивое региональное развитие, качество жилищно-коммунальных услуг, принцип самоинвестирования, согласование экономических интересов, резервы экономии энергоресурсов, эффективность экономической мотивации.


^ SUMMERY

Kravtsova L.V. Economic mechanism for motivation of energy-saving technologies into the housing and communal services. - Manuscript.

Thesis for a Candidate's degree in economic sciences in specialty 08.10.01 – Location of Productive Forces and Regional Economics. - Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, 2006.

The thesis is devoted to substantiation of scientific and methodical approaches to and practical recommendations on economic motivation of energy-saving introduction when exploiting and up keeping the living-space fund of the city.

For the first time the model of the system for management of motivation of the energy-saving technologies introduction into the housing and communal services has been developed; the methodical approaches to analysis of reserves for energy resources economy are proposed taking account optimization of economic interests and motivation of consumers and producers of public utilities on the basic of energy-saving technologies introduction.

The system for management of economic motivation of energy-saving technologies introduction into the housing and communal services is considered as a complex of instruments and methods influencing the interests of producers and consumers of public utilities which are under dynamic transformation because of external and internal motives-building conditions with orientation towards rational use of energy resources and provision of sustainable development of this branch.

The system for management of motivation of the energy-saving introduction and methods of the energy-saving technologies introduction have found their practical application on some utility enterprises in the Donetsk region and yielded a social and economic effect for account of increase in quality of managerial decisions.

Key words: region, energy-saving, motivation, housing and communal services, quality of public utilities, principle of self-investing, agreement of economic interests, reserves for energy resources economy.


Кравцова Любов Вікторівна


ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АВТОРЕФЕРАТ

^

дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата економічних наук


Відповідальний за випуск В.І.Торкатюк


Підп. до друку 3.05.2006

Формат 60 84 1/16

Папір офісний.

Друк на ризографі

Умовн.-друк.арк. 0,9

Обл.-вид.арк. 1,3

Замовл. №________

Тираж 100 прим.

Безкоштовно

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
1   2   3

Схожі:

Кравцова любов вікторівна iconУдк 37. 03+37. 025. 3 І. А. Кравцова, кандидат пед наук, доцент, А. О. Кравцова
Особливості інтелектуального розвитку та формування емоційної культури молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого підходу...
Кравцова любов вікторівна iconХарківська національна академія міського господарства о. Є. Власова, С. В. Кравцова
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Податковий облік» (для студентів денної форми навчання спеціальності...
Кравцова любов вікторівна iconКатолик галина Вікторівна
Католик галина Вікторівна (14. V. 1959, Львів), психолог, канд псих наук (Дослідження уяви студентської молоді, 1990)
Кравцова любов вікторівна iconКатолик галина Вікторівна
Католик галина Вікторівна (14. V. 1959, Львів), психолог, канд псих наук (Дослідження уяви студентської молоді, 1990)
Кравцова любов вікторівна iconХамар уляна Вікторівна
Хамар уляна Вікторівна (10. V. 1974, Львів) – філософ, кандидат філосософських наук (Проблема ідеалу у філософській творчості Івана...
Кравцова любов вікторівна iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Кравцова любов вікторівна iconЛ. М. Шутенко. Моя любов – Академія!
Ш 97 Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліографічний покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. Б. Давидова, О....
Кравцова любов вікторівна iconНародні звитяжці за В. Антоновичем «Петро Конашевич-Сагайдачний»
Мета: більше дізнатися про історію рідного краю; познайомити дітей з народними звитяжцями, викликати повагу та любов до Гетьманів...
Кравцова любов вікторівна iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Кравцова любов вікторівна iconАкадемік апн україни Любов Іванівна Мацько
П79 Академік апн україни Любов Іванівна Мацько : Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи