Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення icon

Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення
Скачати 231.98 Kb.
НазваРекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення
Дата01.06.2012
Розмір231.98 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з НПМР

_______________В.В. Костін

„_____”_____________2011р.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЮ

І РОБОТУ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


1. Загальні положення


1.1. Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського розроблено відповідно до вимог Закону України „Про вищу освіту”, „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161, інструктивного листа Міністерства освіти України від 29.12.1993 № 83-5/1259 „Про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України”.

1.2. Державна атестація випускників вищих навчальних закладів – це встановлення відповідності рівня отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

На ДЕК покладається:

   • перевірка та оцінка якості науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки випускників, установлення її відповідності вимогам ОКХ та ОПП підготовки фахівців з певної спеціальності, виконання навчального плану та програм навчання за спеціальністю;

   • прийняття за результатами державної атестації рішень про видачу (або відмову у видачі) випускникам дипломів державного зразка (звичайних або з відзнакою) про здобуття ними відповідного рівня вищої освіти та кваліфікації;

   • аналіз якості освітньої діяльності в університеті та якості вищої освіти, отриманої випускниками, і розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з певної спеціальності.

1.3. Державна атестація проводиться у формі державного (-них) екзамену (-нів) або (та) захисту дипломного проекту (роботи) (ДП(ДР)). Державні екзамени можуть проводитись або за кількома окремими дисциплінами професійного спрямування, або як один комплексний екзамен з кількох дисциплін навчального плану. Форма державної атестації визначається навчальним планом. Програми державних екзаменів з окремих дисциплін або комплексного державного екзамену, а також форма проведення екзамену (усна, письмова, тестування, у т. ч. комп’ютерне) розробляються і визначаються випускаючою кафедрою, розглядаються й ухвалюються радою факультету (інституту) і затверджуються деканом факультету (директором інституту).

У випадку, коли навчальним планом спеціальності передбачені обидві форми державної атестації, захисту дипломних проектів (робіт) передує державний екзамен.


^ 2. Порядок комплектування державної екзаменаційної комісії


2.1. Державна екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі голови та членів комісії з кожної спеціальності, з усіх форм навчання та певних освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) і діє протягом календарного року. Для ОКР “бакалавр” створюється окрема ДЕК, а для ОКР “спеціаліст” та “магістр”, можлива єдина ДЕК або окремі на чолі з тим самим головою цих ДЕК. Залежно від кількості випускників можливе створення декількох комісій з однієї спеціальності або однієї комісії для кількох споріднених спеціальностей (як правило, у межах одного інституту або факультету). Кожна ДЕК має свій порядковий номер, визначений у наказі ректора про склад ДЕК.

2.2. Головою ДЕК призначається висококваліфікований фахівець з відповідної спеціальності в даній галузі виробництва або провідний науковець чи науково-педагогічний працівник зі спеціальності, які не є співробітниками університету. Одна й та сама особа може бути головою ДЕК не більше трьох років поспіль.

Списки голів ДЕК за встановленою формою та підписом ректора подаються навчальним відділом університету у двох примірниках на затвердження до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України не пізніше ніж за два місяці до початку роботи державної комісії.

Голова ДЕК зобов’язаний:

   • ознайомити всіх членів комісії з їх правами та обов’язками;

   • довести до членів ДЕК основні завдання та вимоги щодо державної атестації студентів, критерії оцінювання якості підготовки випускників, розклад роботи ДЕК, особливості організації та проведення захисту ДП (ДР) або державного екзамену;

   • забезпечити роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу;

   • обов’язково бути присутнім на комплексному державному екзамені, захисті ДП (ДР), на засіданнях комісії під час обговорення результатів екзаменів, захисті проектів (робіт), виставленні оцінок, вирішенні питань про присвоєння освітнього рівня, професійної кваліфікації та видачі дипломів державного зразка або відмові у їх видачі (з необхідною аргументацією);

   • розглядати заяви або скарги студентів з питань порушення прав або необ’єктивної оцінки при складанні державних екзаменів або (та) захисті ДП (ДР) та приймати відповідні рішення;

   • розподіляти роботу з анотування поданих до захисту дипломних проектів (робіт), перевірці контрольних робіт студентів при письмовій формі державного екзамену, підготовки окремих питань звіту тощо між членами комісії;

   • контролювати роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів;

   • скласти звіт про результати роботи державної комісії та після обговорення його на заключному засіданні подати ректорові через навчальний відділ університету.

2.3. Заступником голови комісії (при необхідності) можуть призначатися – проректори з навчальної та наукової роботи, декан факультету, директор інституту та їх заступники. В окремих випадках обов’язки голови комісії, за згодою останнього, може виконувати заступник голови ДЕК.

2.4. Членами ДЕК повинні бути провідні викладачі, як правило, професори та (або) доценти випускаючих кафедр університету, які здійснюють підготовку фахівців в одній галузі знань з відповідного або спорідненого напряму (спеціальності).

До складу ДЕК можуть входити викладачі загальнонаукових і загальноінженерних дисциплін, економіки й організації виробництва, охорони праці, наукові працівники університету та інших вищих навчальних закладів України, а також замовники випускників.

2.5. Персональний склад членів комісії та екзаменаторів затверджується ректором університету не пізніше ніж за місяць до початку роботи ДЕК.

Для забезпечення роботи ДЕК усіма необхідними документами і матеріалами, а також для ведення протоколів ДЕК випускаючою кафедрою виділяється секретар ДЕК із числа працівників кафедри. Свої обов’язки він виконує у робочий час з основної роботи.

^ 3. Організація і порядок роботи ДЕК


3.1. Державні комісії працюють у строки, що визначаються графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, який розробляється на основі навчальних планів напрямів та спеціальностей, затверджується проректором з НПМР і доводиться до випускаючих кафедр до початку навчального року.

Розклад роботи кожної ДЕК, узгоджений з головою комісії, готується відповідною випускаючою кафедрою, подається до навчального відділу, де складається загальний розклад роботи ДЕК, який затверджується проректором з НПМР не пізніше ніж за місяць до початку державних екзаменів або захисту дипломних проектів. Інтервал між державними екзаменами в кожній групі повинен складати не менше п’яти календарних днів.

3.2. До державної атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану зі спеціальності. Допуском до захисту дипломного проекту (роботи) чи складання державних екзаменів є список студентів-випускників з певної спеціальності, затверджений проректором університету за поданням декана факультету (директора інституту).

3.3. Не пізніше одного дня до початку державних екзаменів або захисту ДП (ДР) до державної екзаменаційної комісії подаються:

   • наказ (витяг з наказу) по університету про затвердження персонального складу ДЕК зі спеціальності;

   • розклад роботи ДЕК;

   • залікова книжка студента;

   • списки студентів (за навчальними групами), допущених до державної атестації;

   • зведена відомість, завірена деканом факультету (директором інституту) або його заступником про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик;

   • результати наукової (творчої) роботи (додаток 1);

   • рекомендація випускаючої кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри).

Якщо з певної дисципліни було декілька семестрових екзаменів, до зведеної відомості заноситься середня зважена (відносно розподілу навчальних годин дисципліни за семестрами) оцінка з округленням її до найближчого цілого значення.

При складанні державних екзаменів з окремих дисциплін або комплексного екзамену до ДЕК додатково подаються:

   • навчальна програма відповідної дисципліни або програма комплексного екзамену;

   • критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей студентів;

   • комплект екзаменаційних білетів, комплексних завдань або письмових контрольних робіт;

   • варіанти правильних відповідей (при тестовій формі); перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені для використання студентами під час підготовки та відповідей на питання державного екзамену.

Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік матеріалів та обладнання розробляються викладачами відповідної кафедри, затверджуються деканом факультету або завідувачем випускаючої кафедри і погоджуються з головою ДЕК.

При захисті дипломних проектів (робіт) до ДЕК подаються:

   • дипломний проект (робота) студента з записом на ньому висновку завідувача випускаючої кафедри про допуск студента до захисту;

   • письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника під час виконання дипломного проекту (роботи) (додаток 4);

   • письмова рецензія на дипломний проект (роботу).

Рецензування дипломних проектів (робіт) доручають висококваліфікованим спеціалістам виробничих, наукових і проектних організацій, працівникам і викладачам вищих навчальних закладів, які не працюють в університеті. Склад рецензентів затверджується проректором з НПМР за поданням завідувача відповідної кафедри та згодою декана факультету. Загальний склад рецензентів по університету затверджується наказом ректора. Рецензія повинна мати оцінку проекту (роботи) за прийнятою шкалою оцінки знань. Негативна рецензія не є підставою для відхилення проекту (роботи) від її захисту.

До ДЕК можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність випускника, наукову та практичну цінність виконаного ним дипломного проекту (роботи): друковані статті, заяви на патент, патенти, акти про практичне впровадження результатів дипломного проектування, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні математичні моделі та програми тощо.

3.4. Складання державних екзаменів чи захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії.

Захист дипломних проектів (робіт) здійснюється як в університеті, так і на підприємствах та в організаціях різних форм власності, для яких тематика проектів, поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну зацікавленість. У цьому випадку виїзне засідання ДЕК оформлюється так само, як і засідання, що проводиться в університеті.

3.5. На одному засіданні ДЕК плануються захисти: бакалаврських дипломних робіт – не більше 10, дипломних проектів (робіт) – не більше 8, магістерських дипломних робіт – не більше 5. Тривалість захисту одного проекту (роботи) повинна бути в межах 30 - 40 хвилин.

При усній формі проведення державного екзамену на одному засіданні ДЕК проводиться атестація не більше 15 студентів, а при письмовій формі – допускається проведення атестації в потоці загальною чисельністю до 50 осіб. Тривалість усного державного екзамену одного студента також не повинна перевищувати 30 хвилин.

3.6. Загальна тривалість державних екзаменів або захисту ДП (ДР) не повинна перевищувати шести академічних годин на день.

3.7. Регламент проведення засідання ДЕК при захисті ДП (ДР) :

   • оголошення секретарем ДЕК прізвища, імені та по батькові дипломника, теми його ДП (ДР) та загальних результатів навчання за програмою (кількість оцінок “відмінно”, “добре”, “задовільно”) – до хвилини;

   • оголошення здобутків студента (наукових, творчих, рекомендацій випускаючої кафедри) до 2-х хвилин;

   • доповідь студента (10 - 15 хвилин) у довільній формі про сутність проекту (роботи), основні технічні (наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання на дипломне проектування. При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов’язковий графічний матеріал проекту, визначений завданням на дипломне проектування (згідно з методичними рекомендаціями до виконання дипломного проекту), слайди, мультимедійні проектори, аудіо-, відеоапаратура тощо;

   • демонстрація експерименту (1 - 2 хвилини). Залежно від часу, який необхідний для демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, макетів, зразків тощо ця демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні ДЕК, або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, за присутності членів ДЕК, яким головою комісії доручено ознайомлення з експериментальною частиною ДП (ДР).

   • відповіді на запитання членів комісії (до 15 хвилин);

   • оголошення секретарем ДЕК відгуку керівника або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи випускника в процесі дипломного проектування, ступеня його самостійності у вирішенні питань завдання на дипломне проектування, сильні та слабкі сторони як майбутнього фахівця, можливість присвоєння кваліфікації, особиста думка щодо подальшого використання (до двох хвилин);

   • оголошення секретарем ДЕК рецензії на дипломний проект (роботу);

   • відповіді студента на зауваження керівника проекту (роботи) та рецензента (3-5 хвилин);

   • оголошення голови ДЕК про закінчення захисту.

Захист комплексного дипломного проекту (роботи), як правило, планується і проводиться на одному засіданні ДЕК, причому студенту, який захищається першим, доручається доповісти як про загальну частину проекту (роботи), так і про індивідуальну частину зі збільшенням (за необхідності) часу на доповідь.

Усі студенти, які виконували комплексний проект (роботу), повинні бути повною мірою обізнані із загальною частиною проекту і готові до запитань членів комісії не тільки з індивідуальної, а й із загальної частини проекту.

3.8. Складання державних екзаменів та захист ДП (ДР) студентами здійснюється, як правило, державною мовою. Рішення про допуск до захисту дипломного проекту (роботи) іноземною мовою приймає на своєму засіданні до початку роботи ДЕК випускаюча кафедра за заявою студента та за наявності реферату його дипломного проекту (роботи), виконаного іноземною мовою обсягом 10 - 15 сторінок зі стислим викладенням основних положень проекту.

3.9. Засідання державної комісії оформлюються протоколом. Відповідальний працівник деканату готує бланки протоколів засідань ДЕК для кожної комісії в кількості, що відповідає нормам на один день захисту, формує справу (зшиває окремі бланки протоколів, нумерує сторінки, підписує у проректора та скріплює печаткою) згідно з вимогами архіву університету і передає її секретарю комісії на кафедру.

Усі розділи протоколів повинні бути заповнені (Додаток 2).

У протоколі зазначаються оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті дипломної роботи (проекту), записуються питання, задані випускникові, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, який присвоєно випускнику, та виданий диплом: звичайного зразка або з відзнакою.

Протокол підписують голова та члени комісії, що брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.

Результати складання державних екзаменів і захисту дипломних проектів (робіт) визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” з урахуванням теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів. Рішення ДЕК про оцінку результатів складання державних екзаменів або (та) захисту проектів (робіт), а також про видачу випускникам дипломів (звичайних або з відзнакою) про закінчення університету, отримання певного рівня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голова комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту. За теоретичну і практичну частину екзамену виставляється одна оцінка.

^ Перескладання державного екзамену або повторний захист проекту (роботи) з метою підвищення оцінки не дозволяється.

3.10. Студентам, які успішно склали державні екзамени, а також захистили дипломний проект (роботу) рішенням ДЕК видається диплом установленого зразка певного освітньо-кваліфікаційного рівня про закінчення університету, отримання певного рівня вищої освіти (базової або повної) та професійної кваліфікації відповідно до навчального плану з напряму підготовки або спеціальності. На підставі цих рішень ДЕК створюється наказ про випуск, у якому зазначається присвоєна кваліфікація та оцінка захисту.

Диплом з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не менше як з 75 % усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших – оцінки “добре”, склав державні екзамени з оцінками «відмінно», захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою “відмінно”, а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри і про що робиться запис у протоколі засідання комісії.

Якщо відповіді студента на державному екзамені або результати захисту дипломного проекту (роботи) не відповідають вимогам державних стандартів і встановленим критеріям, студенту, за рішенням ДЕК, виставляється оцінка “незадовільно”.

Отримання студентом незадовільної оцінки на одному з державних екзаменів не позбавляє його права продовжувати проходити наступні етапи державної атестації.

Студент, який не захистив дипломний проект (роботу) або не склав державний екзамен, наказом ректора відраховується з університету як такий, що не пройшов державної атестації. Йому видається академічна довідка встановленого зразка із зазначенням усіх підсумкових оцінок за термін навчання за відповідною програмою певного освітньо-кваліфікацій­ного рівня, а також результатів державної атестації із зазначенням назв усіх державних екзаменів та захисту проекту (роботи), оцінок, які були отримані на кожному етапі державної атестації.

До академічної довідки, крім того, додається витяг з протоколу засідання ДЕК із зазначенням номера цього протоколу й дати проведення засідання комісії, у якому наводиться рішення ДЕК у повному обсязі. Відповідність його оригіналу засвідчується підписами декана факультету (директора інституту), ректора (проректора з НПМР) університету, які скріплюються печаткою університету.

У розділі академічної довідки “Відрахований” зазначається причина: “як неатестований за результатами державної атестації”.

Якщо студент не з’явився на засідання державної комісії, то в протоколі комісії зазначається, що він є неатестований у зв’язку з неявкою на засідання комісії. Студенти, які неатестовані у затверджений для них термін і не склали державні екзамени або не захистили дипломну роботу, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної комісії протягом 3-х років після закінчення університету.

Повторно складаються лише ті види державної атестації, з яких отримані оцінки “незадовільно”. Вони визначаються навчальним планом, що діяв у рік закінчення університету.

У випадках, коли захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.


^ 4. Підведення підсумків роботи


4.1. Оцінки складання державного екзамену або захисту дипломних проектів (робіт) оголошуються в день проведення засідання комісії після оформлення відповідного протоколу. Без підписів голови комісії та членів ДЕК, які були присутні на засіданні, протокол уважається не дійсним. Протокол складається в одному примірнику.

Після завершення роботи комісії у двотижневий термін оформлені протоколи перевіряються в навчальному відділі та здаються до деканату, де зберігаються протягом двох років. Через два роки документи передаються до архіву. Протоколи засідання ДЕК із захисту дипломних проектів зберігаються постійно, а протоколи засідання ДЕК з прийому екзаменів – 75 років. Випускні роботи бакалаврів (результати державних екзаменів) зберігаються на кафедрах протягом року, формуються у справи відповідно комісіям та утилізуються у визначеному порядку. Дипломні проекти (роботи) після захисту зберігаються в архіві університету п’ять років, а потім списуються та утилізуються у визначеному порядку.

4.2. За підсумками роботи кожної державної комісії складається звіт. (Додаток 3) За будь-якої форми державної атестації у звіті повинні бути відображені результати з аналізом рівня підготовки випускників, його відповідності вимогам державних стандартів освіти з напряму підготовки (спеціальності), заходів щодо забезпечення високої якості освіти, упровадження новітніх технологій навчання, впливу наукових досліджень кафедр на навчальний процес та залучення студентів, зокрема випускників, до цих досліджень тощо.

Зазначаються недоліки в підготовці випускників та надаються пропозиції щодо її покращення. Обов’язково висвітлюється якість виконання проектів (робіт), актуальність їх тематики, відповідність прийнятих рішень сучасному стану науки, техніки та виробництва, відзначаються проекти (роботи), які мають наукову або (та) практичну цінність для ВНЗ, науково-дослідних інститутів, підприємств та організацій. Наводяться рекомендації щодо подальшого навчання студентів (у тому числі за кордоном) або подальшої професійної діяльності. Висвітлюються позитивні й негативні сторони в організації роботи ДЕК, стан і рівень керівництва проектами (роботами), якість і повнота відгуків та рецензій, забезпеченість діяльності ДЕК необхідними матеріалами тощо.

За такою самою структурою складається звіт ДЕК з прийому державних екзаменів.

4.3. Звіт про роботу державної комісії обговорюється та затверджується на заключному засіданні ДЕК і підписується головою комісії. Зі звітом обов’язково повинні ознайомитися завідувач випускаючої кафедри та декан факультету, що засвідчується їх підписами на звіті. Звіт подається ректорові (проректору з НПМР) університету у двох примірниках у двотижневий термін після закінчення роботи ДЕК і зберігається протягом 5 років.

Результати проведення державних екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт) з переліком характерних недоліків та зауважень у підготовці фахівців, зазначених державними комісіями, узагальнюються навчальним відділом, готуються пропозиції щодо заходів з удосконалення навчального процесу і забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти випускників університету.


Начальник навчального відділу О.Г. Замарєва


Додаток 1


РЕЗУЛЬТАТИ

наукової (творчої) роботи студентів

груп_______________факультету________________

спеціальності (напряму)____________________________
пп

ПІБ

Вид

роботи

Де опублікована,

презентована

Обсяг

Примітка

Зав. кафедри

Декан факультету

Дата


Додаток 2


^ Вимоги до оформлення протоколів ДЕК

1. Протокол засідання ДЕК з прийому екзаменів:

- Найменування навчальної дисципліни, окрім дисципліни, необхідно вказати форму проведення екзаменів (усна, письмова, тестування).

- Тривалість засідання ДЕК не більше шести академічних годин на день.

- Тривалість усного екзамену – не більше 30 хв на студента.

- Тривалість письмового екзамену за тестом – не більше 4-х годин на групу.

- Прізвище, ім’я, по батькові – згідно з паспортом.

- Номер екзаменаційного білета – згідно з номером білета.

- Характеристика повноти відповіді на питання –

а) відповідь на питання усного екзамену – відповідь правильна повна (неповна, з уточненням), мали місце незначні (значні) помилки, неправильна, відсутня, тощо.

б) відповідь на тестові завдання - відповідь правильна повна (неповна, з уточненням) – указати кількість балів.

- Додаткові питання членів комісії – заповнюється при проведенні усного екзамену, при проведенні екзамену за тестами – ставимо дефіс.

- Оцінка з державного екзамену – відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

- Особливі думки членів комісії – рекомендовано навчання в магістратурі, не відповідає вимогам рівня атестації тощо.

- Усього проекзаменовано – при усній формі проведення екзамену – не більше 15 студентів, при письмовій – допускається проведення атестації в потоці загальною чисельністю до 50 осіб.


2. Протокол засідання ДЕК з розгляду дипломних проектів (робіт)

зі спеціальності (за напрямом)

- Тривалість засідання ДЕК не більше шести академічних годин.

- Прізвище, ім’я, по батькові студента – згідно з паспортом.

- Тема дипломного проекту (роботи) – згідно з номером і датою наказу.

- Прізвище та ініціали керівника та всіх консультантів (з економічної частини, охорони праці, з технологічної частини тощо).

- Відгук керівника – оцінюється відповідність якості підготовки дипломника вимогам ОКХ.

- Оцінка рецензента – оцінюється якість виконання дипломного проекту (роботи) за 4-бальною системою.

- Тривалість захисту – 30-40 хвилин.

- Прізвище особи, що поставила запитання, повнота відповіді – відповідь правильна (повна, неповна, з уточнення), неправильна, відсутня.

- Оцінка за 4-бальною системою.

- Кваліфікація – згідно з навчальним планом напряму підготовки або спеціальності.

- Диплом з відзнакою, диплом без відзнаки.

- Особливі думки членів ДЕК – рекомендовано подальше навчання в аспірантурі, магістратурі, для викладацької діяльності або наукової роботи тощо.

- Усього проекзаменовано:

бакалаврських дипломних робіт – не більше 10;

дипломних проектів (робіт) спеціаліста – не більше 8;

магістерських дипломних робіт – не більше 5.


Додаток 3

Вимоги до структури звіту ДЕК


З В І Т

про роботу Державної екзаменаційної комісії № ____

із захисту дипломних проектів (дипломних робіт)

освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) “________________”

(назва ОКР)

за спеціальністю (з напряму підготовки) _______________________________________

__________________________________________________________________________

(код та назва спеціальності (напряму підготовки))


 1. ^ Склад ДЕК та організація її роботи із захисту дипломних проектів (робіт)

Державна екзаменаційна комісія із захисту дипломних проектів (дипломних робіт) освітньо-кваліфікаційного рівня “___________” призначена наказом по університету

(назва ОКР)

від “___”____________ 200__ р. №______ у складі:


Голова комісії:

(ПІБ, вчені ступінь і звання, посада)

Члени комісії:


(ПІБ, вчені ступінь і звання, посада)

За період роботи ДЕК з “___”___________ 200__ р. по “___”__________ 200__ р. проведено _____ засідань із захисту ДП (ДР):


^ Далі у довільній формі надається така інформація:

  • питання організації роботи комісії (розклад роботи ДЕК), повнота забезпечення необхідними матеріалами і документами;

  • присутність та виступ на захисті керівників і рецензентів;

  • критерії оцінки наукового (інженерного) рівнів дипломних проектів (робіт), повноти і логічності доповідей та якості відповідей на запитання членів ДЕК при захисті;

  • порядок обговорення результатів захисту, наявність особливих думок членів ДЕК;

  • технічне забезпечення захисту (підготовленість аудиторій до публічного захисту, наявність аудіо-, відео- та комп’ютерної техніки, можливість демонстрування діючих макетів, зразків тощо);

  • зауваження щодо забезпечення організації роботи ДЕК.
 1. Результати захисту дипломних проектів та робіт

Результати захисту надаються у вигляді таблиці. Текстова частина цього розділу являє собою стислий коментар:

  • даних таблиці;

  • загальну думку членів ДЕК щодо відповідності наведених показників вимогам сьогодення;

  • врахування пропозицій і недоліків попередніх ДЕК;

  • загальну характеристику проектів, які рекомендовані до впровадження або мають наукову цінність;

  • стислу характеристику випускників, рекомендованих до навчання в аспірантурі (магістратурі) тощо.
 1. Якість підготовки випускників

У цьому розділі на підставі аналізу змісту дипломних проектів та їх захисту відображаються:

  • рівень підготовки фахівців відповідного ОКР;

  • характеристика знань, умінь та навичок випускників, їх відповідність вимогам ОКХ;

  • актуальність тематики та науково-технічний рівень виконаних дипломних проектів (робіт);

  • відповідність їх сучасному стану науки, техніки, виробництва (використання інформаційних технологій, сучасних методів аналізу та синтезу, математичного моделювання та оптимізації, вирішення екологічних питань, економічного обґрунтування прийнятих технічних рішень тощо);

  • позитивні моменти у підготовці фахівців;

  • недоліки та невирішені питання, які впливають на якість підготовки фахівців.
 1. Висновки та рекомендації

Формулюються загальні висновки щодо якості дипломного проектування із зазначенням позитивних здобутків та виявлених недоліків, надаються рекомендації та пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності дипломного проектування, звертається увага керівництва кафедри, факультету та університету на необхідність усунення недоліків, які суттєво впливають на якість підготовки майбутніх фахівців.


Затверджено на заключному засіданні ДЕК,

протокол №___ від “___”____________200__ р.


^ Голова ДЕК _______________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Ознайомлений:

Завідувач кафедри _______________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Примітки:

 • При складанні звіту не обов’язково окремо виділяти вищезазначені розділи, крім розділу “Висновки та рекомендації”.

 • ^ Курсивом надано рекомендації щодо змісту відповідного розділу.Додаток 4


Відгук

керівника дипломного проекту (роботи)

освітньо-кваліфікаційного рівня “_______________”

(назва ОКР)

виконаного на тему:


студентом (кою)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(складається у довільній формі із зазначенням: головної цілі дипломного проекту (роботи), в інтересах або на замовлення якої організації він виконаний (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо); відповідності виконаного ДП (ДР) завданню; ступеня самостійності при виконанні ДП (ДР); рівня підготовленості дипломника до прийняття сучасних рішень; умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, апробації їх (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо); загальної оцінки виконаного ДП (ДР), відповідності якості підготовки дипломника вимогам ОКХ і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації; інші питання, які характеризують професійні якості дипломника)


Керівник
дипломного проекту (роботи)


_______________________ ___________ ___________________

(посада, вчені звання, ступінь) (підпис) (ініціали, прізвище)


В дужках рекомендації щодо змісту відгуку

Схожі:

Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconВитяг з наказ у м. Львів №
«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Рекомендацій про порядок створення, організацію І роботу...
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з 31. 01. 2005 n 53
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconПоложення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" нака з
Затвердити Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconПоложення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Університету І в територіально відокремлених структурних підрозділах Університету (філіях заочної форми навчання) можуть утворюватись...
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено...
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconПоложення про порядок апеляції апеляційна комісія утворюється згідно наказу керівника вищого навчального закладу
До складу апеляційної комісії входять: голова апеляційної комісії та члени апеляційної комісії – провідні науково-педагогічні працівники...
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconПоложення про порядок апеляції апеляційна комісія утворюється згідно наказу керівника вищого навчального закладу
До складу апеляційної комісії входять: голова апеляційної комісії та члени апеляційної комісії – провідні науково-педагогічні працівники...
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Рекомендації про порядок створення, організацію І роботу державної екзаменаційної комісії загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Про призначення відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах та голів пмк на 2012-2013 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи