Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи icon

Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи
НазваЛабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи
Сторінка1/4
Дата22.06.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Лабораторна робота 61

БІПРИЗМА ФРЕНЕЛЯ

61.1. Мета роботи

Вивчити інтерференцію світла, що виникає при використанні біпризми Френеля, визначити довжину світлової хвилі і показника заломлення для світла даного кольору.

61.2. Загальні положення

Інтерференція світла – це взаємне підсилення, або послаблення світла при накладанні когерентних хвиль.

Когерентні хвилі – це хвилі, для яких різниця фаз  збуджених коливань залишається сталою за часом. Практично когерентні хвилі одержують, розділяючи світлову хвилю на дві частини і примушуючи їх пройти різні оптичні шляхи:

L=ns, (61.1)

де s – геометричний шлях хвилі, n – абсолютний показник заломлення. При накладанні таких хвиль одна на одну і спостерігається явище інтерференції.

Розглянемо рівняння двох когерентних хвиль, одержаних розподілом світлової хвилі від одного джерела, які пройшли різні геометричні шляхи s1 і s2 в різних середовищах з показниками заломлення n1 і n2

a1=A1cos( t – k1s1+), (61.2)

a2=A2 cos( t – k2s2+), (61.3)

де k1=, k2= – хвильові числа, A1 і A2 – амплітуди, – циклічна частота.

Довжина хвилі у середовищі з показником заломлення n визначається співвідношенням

, (61.4)

де 0 – довжина хвилі у вакуумі.

При накладанні двох когерентних хвиль амплітуда результуючого коливання в даній точці простору визначається виразом

A2= A12+ A22+ A1 A2 cos(), (61.5)

де

 = k2s2 – k1s1

– різниця фаз.

Використовуючи вирази (61.1)-(61.5), маємо співвідношення

, (61.6)

що встановлює зв’язок між різницею фаз ?? двох когерентних хвиль і оптичною різницею ходу L.

З формул (61.5) і (61.6) видно, що максимальна амплітуда результуючого коливання досягається за умови

L=k, (61.7)

де k=0, 1, 2, 3,…, а мінімальна амплітуда – за умови

, (61.8)

У тих точках простору, де виконується (61.7), виникають інтерференційні максимуми (світлі ділянки), а там, де виконується (61.8) – інтерференційні мінімуми (темні ділянки).

Біпризма Френеля являє собою дві прямі трикутні призми з малими кутами заломлення , з’єднані найменшими гранями (див. рис. 61.1). Кут падіння променів на призму малий. Тому всі промені відхиляються біпризмою на однаковий кут

 = (n – 1),

де n – показник заломлення скла, з якого виготовлено біпризму.Рис. 61.1

Падаючий від щілини ^ О пучок світла після заломлення у біпризмі розділяється на два пучки, що немовби виходять з двох уявних щілин О1 і О2 . З рис. 61.1 видно, що відстань d між уявними джерелами світла О1 і О2 визначається відстанню g від джерела світла до біпризми і кутом заломлення біпризми :

d = 2 g tg   2 g  (n – 1) – 1. (61.9)

Оскільки джерела О1 і О2 когерентні, то у просторі за біпризмою спостерігатиметься інтерференційна картина, що локалізована у всій області АВ перетинання пучків. Таким чином, інтерференційна картина, що спостерігається на екрані за допомогою біпризми Френеля, еквівалентна інтерференційній картині, одержаної в досліді Юнга з двома когерентними джерелами світла, і являє собою систему темних і світлих смуг, що чергуються між собою.

Відстань  х між сусідніми максимумами (або мінімумами) інтенсивності в досліді Юнга визначається формулою

. (61.10)

Відстані х між сусідніми темними смугами і між джерелом світла і площиною спостереження можна виміряти в досліді. Для визначення відстані d між уявними джерелами світла розмістимо між біпризмою і площиною спостереження збиральну лінзу (див. рис. 61.2) так, щоб у площині спостереження з’явилося чітке зображення джерел світла Q1 та Q2 (яскраві світлі смуги).Рис. 61.2

Із подібності трикутників О1О2С і Q1Q2С випливає

. (61.11)

Відстані a від джерела світла до лінзи і Dy між зображеннями уявних джерел світла можуть бути виміряні дослідним шляхом.

Таким чином, із співвідношень (61.10) і (61.11) одержуємо вираз для визначення довжини хвилі світла:

. (61.12)

Знаючи – кут заломлення біпризми, можна із співвідношення (61.9) встановити показник заломлення скла, з якого виготовлено біпризму, для світла з визначеною раніше довжиною хвилі

. (61.13)

^ 61.3. Опис лабораторної установки

Лабораторну установку схематично показано на рис. 61.3.Рис. 61.3

Вона складається з оптичної лави 1, на якій закріплено джерело світла 2 із змінними світлофільтрами 3, щілина з регульованим зазором 4, біпризма Френеля 5, окуляр з відліковим пристроєм 6 у площині спостереження. Відліковий пристрій має мікрометричний гвинт, що дозволяє вимірювати відстань між мінімумами інтенсивності (темними смугами) інтерференційної картини з точністю до 0,01 мм.

Між біпризмою і окуляром може бути розміщена збиральна лінза 7. Біпризма і збиральна лінза можуть вільно рухатися уздовж оптичної лави.

61.4. Обладнання

1. Оптична лава.

2. Джерело світла.

3. Комплект світлофільтрів.

4. Щілина з регульованим проміжком.

5. Біпризма Френзеля.

6. Окуляр з відліковим пристроєм.

7. Збиральна лінза.

^ 61.5. Порядок виконання роботи

1. Встановити на оптичній лаві все обладнання крім збиральної лінзи в тому порядку, як це показано на рис. 61.3.

2. Увімкнути джерело світла і переконатися в тому, що в окулярі спостерігається чітка інтерференційна картина.

3. За допомогою відлікового пристрою навести візирну риску на одну з темних вертикальних ліній лівої частини інтерференційної картини і записати показ відлікового пристрою х1 до табл. 61.1.

4. Обертаючи мікрометричний гвинт, пересунути риску на одну з темних ліній у правій частині інтерференційної картини, відрахувати при цьому k=3 проміжків між темними лініями. Одержаний таким чином показ відлікового пристрою х2 занести до табл. 61.1.

5. Дії, зазначені у пп. 3,4, повторити ще 2 рази, розрахувати різниці відліків Dx = х1х2  і знайти їхнє середнє значення .

6. Виконати пп. 3-5 ще два рази для інших значень k (k=4, 5).

7. Обчислити відстань між сусідніми темними лініями (мінімумами інтенсивності)  x = /k. Знайти середнє значення .

8. Встановити збиральну лінзу 7 на оптичній лаві між біпризмою і відліковим пристроєм 1 (див. рис. 61.3) і пересувати її доти, поки не з’являться у полі зору окуляра дві паралельні яскраві лінії, що відповідають зображенню джерел світла.

9. За допомогою відлікового пристрою три рази виміряти відстань між цими двома яскравими лініями (зображеннями уявних джерел) Dy = y1 y2 , де y1 і y2 – відліки, що відповідають наведенню риски на ліву лінію – y1 і на праву яскраву лінію – y2 . Потім визначити середнє значення  .

10. За допомогою лінійки виміряти відстань g від щілини до біпризми, а – від щілини до збиральної лінзи 1, – від щілини до окуляра 3 з відліковим пристроєм.

11. Обчислити за формулою (61.12) довжину хвилі світла, що визначається використаним світлофільтром.

12. Обчислити за формулою (61.13) показник заломлення скла біпризми для світла з даною довжиною хвилі. Значення кута заломлення біпризми одержати на робочому місці або спитати у викладача.

13. Усі одержані результати занести до табл. 61.1.

14. Змінити світлофільтр і повторити пп. 3-12 для нового світлофільтра. Дані записати у іншу аналогічну таблицю.

Таблиця 61.1

N досліду

k

x1

x2

Dx xy1

y2

Dyg

a

n

12


3


^ 61.6. Контрольні запитання

1. У чому полягає явище інтерференції?

2. Які джерела світла називаються когерентними?

3. Як утворюються дві когерентні хвилі?

4. Чому тупий кут біпризми Френеля повинен бути близьким до 180?

5. Яка повинна бути різниця фаз і оптична різниця ходу двох когерентних хвиль для одержання максимуму (мінімуму) інтенсивності світла?

6. Виведіть формулу (61.12) для визначення довжини хвилі за допомогою біпризми Френеля.

61.7. Література

1. Савельев И.В. Курс общей физики.–М.:Наука, 1978.–т.2, гл.17,§119-121; гл.20,§ 142-144.с.338-352, 442-452; т.3, гл.3, §16-18; гл.7, §43-45.с.72-90, 228-236.

Лабораторна робота 62

^ КІЛЬЦЯ НЬЮТОНА

62.1. Мета роботи

Вивчити інтерференцію світла при відбитті від тонких пластинок змінної товщини на прикладі кілець Ньютона, визначити радіус кривини збиральної лінзи і довжини світлової хвилі.

^ 62.2. Загальні положення

Взаємне підсилення чи послаблення інтенсивності світла при накладанні когерентних хвиль називається інтерференцією світла.

Когерентні хвилі – це хвилі, для яких різниця фаз залишається сталою за часом.

Практично когерентні хвилі одержують, розділяючи світлову хвилю на дві частини і примушуючи їх пройти різні оптичні шляхи. При накладанні таких хвиль одна на одну спостерігається явище інтерференції.

Якщо оптична різниця ходу L дорівнює цілому числу довжин хвиль у вакуумі

 L = m  (0, 1, 2,…),

то спостерігається інтерференційний максимум; а якщо напівцілому

 L =  (m+1/2, (62.1)

– інтерференційний мінімум.

Прикладом інтерференційної картини можуть бути кільця Ньютона. Вони спостерігаються у тому разі, коли опукла поверхня лінзи малої кривини торкається до плоскої поверхні так, що повітряний прошарок, який залишається між ними, потупово збільшується від центра до країв.

Якщо на лінзу падає пучок монохроматичного світла S, то світлові хвилі, відбиті від верхньої і нижньої меж цього повітряного прошарку, будуть інтерферувати між собою (рис. 62.1). При цьому спостерігається така картина: темна пляма знаходиться у центрі концентричних світлих і темних кілець (див. рис. 62.2).Рис. 62.1Рис. 62.2

При спостереженні у прохідному світлі картина буде оберненою: у центрі розміщена світла пляма, а всі світлі і темні кільця міняються місцями.

Розраховуючи розміри кілець Ньютона, слід враховувати той факт, що при відбитті від оптично більш густого середовища на межі розподілу двох середовищ фаза відбитої хвилі змінюється на  (що відповідно дорівнює зміні оптичної довжини шляху на /2), а при відбитті світла від менш оптично густого середовища цього не відбувається.

Для одержання робочої формули проведемо розрахунок розмірів кілець Ньютона. На рис. 62.1 схематично зображено лінзу і плоску скляну пластинку, що торкаються одна до одної, а також показано хід променів у відбитому і прохідному світлі. Оптична різниця ходу двох променів, що утворюють інтерференційну картину, визначається товщиною повітряного прошарку d і умовами відбиття на межах цього прошарку, що змінюють фазу відбитої хвилі.

При інтерференції у відбитому світлі один з променів відбивається від більш оптично густого середовища – скляної пластинки. Тому

. (62.2)

При інтерференції у прохідному світлі один з променів двічі відбивається від оптично більш густого середовища. Тому фаза зміниться на 2 і цю зміну можна не враховувати. В результаті

 L = 2 d.

Величину d легко виразити через радіус лінзи ^ R і радіус відповідного кільця r.

Для прямокутного трикутника АОВ (див. рис. 62.1) за теоремою Піфагора маємо

R2 = (R – d) 2+r2.

Розкриваючи дужки і нехтуючи величиною d2 порівняно з рештою членів, отримуємо

. (62.3)

Об’єднуючи рівняння (62.1)-(62.3), одержуємо формулу для радіусів темних кілець у відбитому світлі

, (62.4)

де m=1, 2, 3, … – порядковий номер кілець.

З формули (62.4), що визначає радіус темних кілець у відбитому світлі, можна визначити довжину хвилі , коли відомо rm. Однак внаслідок пружної деформації скла неможливо добитися ідеального дотику сферичної лінзи і плоскої пластинки в одній точці. Тому більш правильний результат буде одержано, коли визначається за різницею радіусів двох кілець rm і rn (m  n). Використовуючи формулу (62.4), маємо

,

звідки

. (62.5)

^ 62.3. Опис лабораторної установки

Установка схематично зображена на рис. 62.3. Вона складається з мікроскопа М і розташованого збоку джерела світла ДС. На столику мікроскопа С розміщено оптичну систему: опукла лінза Л і плоска скляна пластинка П2. Між об’єктивом і оптичною системою розміщено невелику пластинку П1 під кутом 45 до осі мікроскопа. Світло від джерела проходить через світлофільтр СФ, відбивається від пластинки П1 і потрапляє на оптичну систему лінза-скло (Л-П2). Столик мікроскопа може переміщуватися за допомогою гвинта Г. Це переміщення фіксується системою відліку. Світлофільтр СФ дозволяє отримати монохроматичне світло.Рис. 62.3

Спостереження кілець Ньютона (див. рис. 62.2) проводять у відбитому світлі. У окулярі мікроскопа разом з кільцями видно шкалу, пронумеровані риски якої відповідають міліметрам. Якщо обертати гвинт Г, то в полі зору мікроскопа переміщуються кільця Ньютона відносно шкали. Наводячи будь-яку пронумеровану риску шкали на один край кільця, можна з точністю 0,05 мм визначити діаметр кільця.

62.4. Обладнання

1. Мікроскоп з пересувним столиком, системою відліку і закріпленою під кутом 45 скляною пластиною.

2. Джерело світла.

3. Набір світлофільтрів.

4. Оптична система, закріплена на пересувному столику.

  1   2   3   4

Схожі:

Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconЛабораторна робота №25 Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля
Визначити довжину хвилі червоного, зеленого І синього випромінювання за допомогою біпризми Френеля
Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconЛабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Отримати навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconЛабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Набути навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconЛабораторна робота №8: " Автоматизація розробки документів у ms word "
Мета роботи: Навчитися ефективно використовувати засоби ms word І застосовувати макроси для автоматизації рутинної роботи
Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconЛабораторна робота №10
...
Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconЛабораторна робота №6: " Автоматизація розробки документів засобами ms word "
Мета роботи: Навчитися ефективно використовувати засоби ms word І застосовувати макроси для автоматизації рутинної роботи
Лабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи iconЛабораторна робота №64: " Текстовий процесор ms word "
Мета роботи: Вивчення базових можливостей текстового процесора Microsoft Word, `набуття початкових навичок роботи в Word
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи