\"технологія очищення стічних вод\" icon

"технологія очищення стічних вод"
Назва"технологія очищення стічних вод"
Сторінка1/8
Дата22.06.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту

та проведення практичних занять з курсу:


"ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД"


(для студентів 4 курсу за спец. 7.092601 "Водопостачання

та водовідведення" всіх форм навчання)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2005


Методичні вказівки до виконання курсового проекту та проведення практичних занять з курсу "Технологія очищення стічних вод" (для студентів 4 курсу за спец. 7.092601 "Водопостачання та водовідведення" всіх форм навчання). Укл. Гуцал І.О., Дегтерева Л.І. Харків: ХНАМГ, 2005 - 68 с.


Укладачі: І.О. Гуцал

Л.І. Дегтерева


Рецензент: докт. техн. наук, проф. Душкін С.С.


Рекомендовано кафедрою ВВ і ОВ, протокол № 5 від 17 грудня 2004 р.

Мета курсового проекту - закріплення теоретичних знань і розвиток навичок самостійного вирішення практичних завдань із спеціальності 7.092601 «Водопостачання і водовідведення».

Ці вказівки містять рекомендації з розрахунку та проектування споруд очищення міських стічних вод (МСВ).

Методика розрахунку заснована на рекомендаціях СНіП 2.04.03-85[1] і вітчизняному досвіді експлуатації очисних споруд системи водовідведення. Враховані також вимоги САНПіНа [2].  1. Визначення розрахункових витрат стічних вод

Розрахункову добову витрату стічних вод у населеному пункті визначають як суму витрат побутових стічних вод від населення і розрахункових добових витрат стічних вод, скинутих у міську каналізацію промпідприємством за сумарним графіком припливу.

Середньодобова витрата побутових стічних вод від населення, м3/доб.:

Q, м3/доб. (1.1)

де 1,05 – коефіцієнт, що враховує витрату стічних вод від підприємств місцевої промисловості і невраховані витрати;

N – кількість жителів міста на розрахунковий період;

qж – норма водовідведення на одного жителя, л/доб.

Q м3/доб.

Середньодобові витрати стічних вод від підприємств QПП1 і QПП2 наведені в завданні до проекту.

До неврахованих витрат стічних вод міста відносяться:

  • приплив поверхневих і ґрунтових вод у систему водовідведення (приймаємо за СНіП [1,п.2,10]);

  • виробнича і завезена ззовні продукція: вода мінеральна і ситро, молочні продукти – 0,2-0,5% проектної потужності, сніготанення.

Середньодобова витрата стічних вод:

Q, м3/доб, (1.2)

м3/доб,

Розрахункова добова витрата стічних вод відповідно до СНіП [1.п.2,3]:

Q, (1.3)

де Кдоб – коефіцієнт добової нерівномірності, прийнятий згідно із СНіП 1,1 – 1,3 [2]. У проекті коефіцієнт добової нерівномірності прийнятий 1,2.

QРоз доб= 24697,5 · 1,2 = 29637 м3/доб.

Розрахункові максимальні й мінімальні секундні витрати стічних вод, л/с, слід визначати як добутки середньосекундних витрат стічних вод за добу найбільшого водовідведення на загальні коефіцієнти нерівномірності Кqen.max і Кqen.min, наведені у табл. 2 СНіПа [1]:

,

,

л/с,

л/с.

Максимальні й мінімальні годинні витрати визначають, виходячи з максимального і мінімального секундних витрат.  1. Склад стічних вод до і після очисних споруд
    1. ^ Визначення усереднених концентрацій забруднень змішаного стоку

Концентрація забруднень у стічних водах від підприємств дана у завданні.

Концентрацію забруднень у побутових стічних водах від населення визначають за зваженими речовинами – Сел і БПКповн – Lел, виходячи з питомого водовідведення qж.

Концентрація зважених речовин у стічних водах від населення, мг/л,

, мг/л, (2.1)

мг/л.

Концентрація органічних речовин по БПКповн у побутових стічних водах після відстоювання, мг/л:

L, мг/л, (2.2)

, мг/л.

Середню концентрацію забруднень у загальному стоку води від міста визначають як середньозважену величину, мг/л:

за зваженими речовинами

, мг/л;(2.3)

мг/л,

за БПК

L, мг/л;(2.4)

мг/л.


2.2 Припустимі концентрації основних забруднюючих речовин

у суміші побутових і виробничих стічних вод

Припустимі концентрації основних забруднюючих речовин у суміші побутових і виробничих стічних вод при надходженні на споруди біологічного очищення (у середньодобової пробі) слід приймати згідно з «Правилами прийому виробничих стічних вод у систему каналізації населених пунктів».

Вміст біогенних елементів повинен бути не менше 5 мг/л азоту (N) і 1 мг/л фосфору (Р) на кожні 100 мг/л БПКповн. У противному разі необхідні біогенні добавки.

У складі й концентрації забруднюючих речовин у стічних водах необхідно враховувати їх зміст у вихідній водопровідній воді, а також забруднюючі речовини від споруд з обробки осадів стічних вод, від промивних вод споруд глибокого очищення.

Розрахунок споруд біологічної очистки виконують за БПКповн., для побутових стічних вод приймають БПКповн. = БПК20.


^ 2.3 Зразковий склад стічних вод після очищення

Усереднені дані ВНО ВОДГЕО за 1985 р.: рН = 7,4; БПК20 = 9,5 (за СНіП-15), ХПК=32,5, зважених 7,2 (за СНіП-10), Щ0=3,6–4,4 мг-екв/л, Ж0=5,8–6,4 мг-екв./л, амоній – 8-10 мг/л, нітрити від слідів - до 0,8 мг/л, нітрати від слідів - до 2,1-2,4 мг/л, фосфати – 0,5-2,8. Розчинений кисень - 4,5-7,0 мг/л.

Амоній – весь азот амонійних солей при правильній роботі повинний переходити в нітрити і нітрати. Неперетвореного амонію може бути близько 10%. Нітрити і нітрати – видалення азоту може досягати 95% при мікробіальній нітріоденітрифікації, 80-90% - за контактно-стабілізаційним методом.

Фосфати – в аеротенках видаляється приблизно 30% і більше фосфатів.


^ 3. Визначення приведеного числа жителів

Приведене число жителів – це сума фактичного числа жителів міста і фіктивного числа жителів, що обчислюється за забрудненнями, які надходять від промислових підприємств.

Приведене число жителів визначають двічі: за зваженими речовинами і БПКповн., згідно з кількістю відповідного виду забруднень у змішаному стоку і норми цього виду забруднень, що приходиться на одного жителя за добу.

Nпрів. за зваженими речовинами

, г/люд· доб; (3.1)

г/люд доб,

за БПК

, г/люд· доб; (3.2)

, г/люд· доб.

Приведене число жителів за кількістю зважених речовин використовують при розрахунку споруд механічної очистки, а за БПК – при розрахунку споруд біологічної очистки.


^ 4. Визначення ПРИПУСТИМОЇ якості стічних вод,

скинутих у водозбір

Відповідно до п. 6,1 СНіП [1] ступінь очищення стічних вод, скинутих у водні об'єкти, повинен відповідати вимогам САНПіНу [2], повторно використовуваних – санітарно – гігієнічним, а також технологічним вимогам споживача.

Ступінь змішування і розведення стічних вод з водою водного об'єкта слід визначати згідно з «Методичними вказівками щодо застосування правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами» (М., 1972).

Правилами охорони поверхневих вод від забруднень стічними водами нормуються гранично припустимі концентрації забруднень і гранично припустиме зниження концентрацій розчиненого кисню в суміші стічних вод і води водозбору ( табл. 4.1). Для забезпечення цих умов стічні води перед спуском у водозбір повинні бути очищені.


Таблиця 4.1

Показники складу і властивостей води водозбору
^

Категорія водозбору


1 вид водокористування

2 вид водокористування

Рибогосподарське призначення
^

Зважені речовини


Вміст зважених речовин, мг/л, не повинен збільшуватися більше ніж на:

0,25

0,75

0,25

Розчинений кисень

^ У кожний період року в пробі, відібраній до 12 год. дня концентрація О2, мг/л, повинно бути не менше

4

4

6

БПК


^ Повна потреба води в кисні при 200С, мг/л, не повинна перевищувати

3

6

3
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

\"технологія очищення стічних вод\" iconНавчальної дисципліни «технологія очистки природних та стічних вод»
Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод" (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
\"технологія очищення стічних вод\" iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Крамаренко технологія очищення природних вод
Л. В. Крамаренко. Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. 2-ге видання, зі змінами та доповненнями – Харків: хнамг,...
\"технологія очищення стічних вод\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу "Технологія очищення стічних вод" для студентів спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з курсу “Технологія очищення стічних вод” для студентів спеціальності 070801...
\"технологія очищення стічних вод\" iconДисципліни «технологія очистки промислових стічних вод»
«Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси»...
\"технологія очищення стічних вод\" iconМіського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни „Технологія очистки природних І стічних вод”. Модуль 2 "Технологія...
\"технологія очищення стічних вод\" iconНавчальної дисципліни „технологія очистки водно-дисперсних систем”
Технологія очистки природних вод". Модуль "Технологія очистки стічних вод". (для студентів 4, 5 курсу денної І заочної форм навчання...
\"технологія очищення стічних вод\" iconМіського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Технологія очищення стічних вод від гексанорозчинних продуктів» (для студентів...
\"технологія очищення стічних вод\" iconМіського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія очищення стічних вод» (для студентів 4-5 курсів усіх форм...
\"технологія очищення стічних вод\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
«Технологія очистки природних І стічних вод» частина I «Технологія очистки природних вод». (для студентів 4 – 5 курсу денної І заочної...
\"технологія очищення стічних вод\" icon„технологія очистки водно-дисперсних систем” Модуль Технологія очистки стічних вод для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0926 – „Водні ресурси”
Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль Технологія очистки стічних вод (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи