Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 482.83 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/5
Дата22.06.2012
Розмір482.83 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки


до вивчення курсу

"Облік кредитно-розрахункових

операцій у банках"

(для студентів заочної форми навчання

спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ -2008


Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів заочної форм навчання спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит”). Укл. Димченко В.В.–Харків, ХНАМГ,2008.–32с.


Укладач: доц., к.е.н В.В.Димченко

Рецензент: проф., к.е.н. Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою „Облік і аудит”, протокол № 8 від 8.02. 2008 р.


Загальні положення

 1. Мета і завдання дисципліни


Метою дисципліни "Облік кредитно-розрахункових операцій в банках" є формування у студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок організації ведення бухгалтерського обліку в комерційних банках.

Організація та облік кредитно-розрахункових операцій у банках як галузь науки і навчальний курс базується на пізнанні й свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей в господарській діяльності банку, об'єктів, що забезпечують його статутну діяльність, є загальним предметом курсу. Цей предмет пізнання за змістом складають: теорія і практика господарювання; бухгалтерський облік розміщення усіх видів ресурсів банку та їх джерел; функціональні обов'язки банку; фінансові результати статутної діяльності.

Методологія вивчення курсу включає сукупність конкретних методів, а саме: історичний і макроекономічний (народно-господарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що відбуваються у банку; альтернативність розв'язання тих або інших господарських завдань; застосування сучасного наукового інструментарію пізнання та прийняття управлінських рішень, а саме впровадження міжнародних принципів у національній системі обліку; узагальнення та визначення можливих сфер застосування ефективного вітчизняного і зарубіжного досвіду господарювання.

В наслідок вивчення дисципліни "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" студент повинен знати:

 • зміст економічних категорій;

 • взаємозв'язок понять і показників;

 • міжнародні принципи бухгалтерського обліку в банках;

 • господарський механізм банку;

 • організацію бухгалтерського процесу.

Вміти:

 • вести облік наявності й руху майна та його матеріальних цінностей;

 • забезпечувати контроль за використанням власних і залучених ресурсів банку, вміти і керувати ними;

 • формувати повну та достовірну інформацію про стан розрахунків, цінних паперів, зобов'язань, фінансових результатів тощо.

Сучасний етап розвитку економіки України визнаний як перехідний період становлення нової моделі господарської системи, заснованої на ринкових відносинах. Найважливішою і невід"ємною складовою структури ринкової економіки є кредитні інституції.

Останнім часом банківська система зазнала значних змін. Закінчився перехід на дворівневу структуру, що відповідає моделі кредитної системи розвинутих країн. Згідно з статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону.

Реорганізація банківської справи законодавчо закріпила трансформування банків усіх рівнів й засади їх функціонування. Національному банку надані повноваження щодо регулювання банківської діяльності й банківського нагляду.

Комерційний банк самостійно визначає напрямки своєї діяльності і спеціалізацію за видами операції. Комерційні банки належать до категорії підприємств – фінансових посередників. Вони організують і здійснюють розрахунки й грошові платежі, залучають капітали, заощадження населення та інші грошові кошти, що вивільняються у процесі господарської діяльності, і надають їх у позику, вкладають в інвестиційні операції, операції з цінними паперами тощо. Комерційні банки є суб"єктами підприємницької діяльності й функціонують згідно з принципами комерційного розрахунку, автономії, самоврядування.

У міжнародних економічних відносинах бухгалтерський облік розглядається як мова бізнесу, інструмент ділових стосунків. Тому інтеграція вітчизняних банків у світову банківську систему потребує відображення фінансового стану відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Національний банк України, скориставшись наданим йому правом, здійснив реформу бухгалтерського обліку й звітності в банках. Починаючи з 1 січня 1998 р., усі банківські установи ведуть фінансовий бухгалтерський облік і складають фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

У статтях 68, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відзначаються загальні засади ведення бухгалтерсько обліку й звітності. Банки організують бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої політики, розробленої на підставі правил, встановлених НБУ відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень (стандартів) України.

Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне й повне відображення усіх банківських операцій, надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.

У фінансових звітах кожного банку відображаються результати його діяльності за звітний період. Банки зобов'язані публікувати квартальні баланси, а також звіт про прибутки (збитки) протягом місяця, наступного за звітним кварталом.

Бухгалтерський облік банків країн, які орієнтуються на розбудову ринкової економіки, можна визначити таким чином:

 1. Головна мета банківської установи:

 • отримати прибуток;

 • покращити добробут акціонерів.

 1. Головна мета бухгалтерського обліку:

 • вимірювання прибутку щодо чітко визначеного капіталу;

 • оцінка чистої вартості банківської установи.

 1. Базові принципи бухгалтерського обліку:

 • загальноприйняті принципи, що стосуються фінансового обліку й розроблені під загальним наглядом регулятивної агенції – Національного банку України.

 1. Бухгалтерські процедури:

 • множинність операцій і свобода вибору внутрішньої банківської техніки;

 • обов"язковість аудиторської перевірки;

 • не всі обов"язкові форми звітності орієнтуються на статистику.

 1. Фінансовий облік:

 • класифікація балансу реалізує принаймні дві мети – класифікувати активи за їх ліквідністю, а зобов"язання – за часом їх погашення; виміряти чисту вартість банківської установи.

Узагальнення підходів, розроблених школами бухгалтерського обліку США, Італії, Франції, Ірландії, дозволило сформувати базову концепцію, методологію обліку або, іншими словами, загальноприйняті в світовій практиці принципи бухгалтерського обліку.

Застосування міжнародних принципів у національній системі обліку дає змогу складати фінансову звітність, яка достатньою мірою відтворює достовірну й чітку картину економіко-фінансової діяльності комерційного банку.

До міжнародних (загальноприйнятих) принципів обліку належить: неперервність діяльності, автономність підприємства, двосторонність грошового вимірювання, постійність правил бухгалтерського обліку, обережність, нарахування і відповідність, незмінність вхідного балансу, пріоритет змісту над формою, консолідація, собівартість, відкритість.

Методологічно й організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський. Під методологією та організацією, як вже зазначалося, розуміють принципи й стандарти обліку, що визначають бухгалтерські процедури. Це дві ланки єдиної системи обліку, кожна з яких має своє призначення і виконує певні функції в управлінні банком та забезпеченні користувачів необхідною інформацією. Введення фінансового обліку є обов"язковим для всіх суб"єктів господарської діяльності. Управлінський облік не є обов"язковим і не регламентується законодавчими актами чи національними стандартами.

У сучасних умовах в Україні всі суб"єкти господарської діяльності, у тому числі банки, змушені окремо вести податковий облік. Це зумовлено тим, що в податковому законодавстві визначення і вимірювання прибутку, валових доходів і валових витрат суттєво відрізняється від закладених у міжнародних принципах бухгалтерського обліку і, що цілком природно, від передбачених чинними національними стандартами бухгалтерського обліку.

Метою вивчення курсу "Організація та облік кредитно-розрахункових операцій в банках" є формування у студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок організації ведення бухгалтерського обліку в комерційних банках.

Курс вивчається на базі засвоєння студентами таких дисциплін, як макроекономіка, економіка підприємств, бухгалтерський облік підприємств, банківська справа.

Після вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • вести облік наявності й руху майна та його матеріальних цінностей;

 • забезпечувати контроль за використанням власних і залучених ресурсів банку, вміти керувати ними;

 • формувати повну й достовірну інформацію про стан розрахунків, цінних паперів, зобов"язань, фінансових результатів тощо.


Тематичний план курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках"

к№

п/п


Назва теми

Кількість годин
лекції

практичні заняття

самостійна робота

1

Основи побудови й завдання бухгалтерського обліку в комерційних банках України


1


-


6

2

Об"єкти обліку, план рахунків і принципи його побудови


1


-

6

3

Принципи діяльності банку, організація бухгалтерського процесу і документообігу.


1


-

6

4

Облік міжбанківських розрахунків

1

1

10

5

Платіжні рахунки й облік розрахункових операцій

1

1

8

6

Облік касових операцій

1

-

6

7

Організація і облік кредитних операцій

1

1

6

8

Облік депозитних і довірчих операцій

1

1

6

9

Організація обліку цінних паперів

-

1

6

10

Облік валютних операції

-

1

8

11

Облік господарських операцій банку

-

1

6

12

Формування фінансових результатів діяльності комерційного банку

1

-

6

13

Бухгалтерська звітність

1

1

10

РАЗОМ

10

8

90

Студенти заочної форми навчання завдання для контрольної роботи вибирають за останньою цифрою залікової книжки (вправа до тем 12 і 13 цих методичних вказівок).


^ Програма курсу

"Облік кредитно-розрахункових операцій в банках"


Тема 1. Основи побудови і завдання бухгалтерського обліку в комерційних банках України

Необхідність і причини проведення реформи бухгалтерського обліку в банках України, основні етапи, особливості проведення на відміну від інших держав.

Міжнародні аспекти бухгалтерського обліку та їх суть. Основні риси бухгалтерського обліку в банках держав, які орієнтуються на розбудову ринкової економіки. Міжнародні принципи й стандарти бухгалтерського обліку: склад і загальна характеристика. Фінансовий, управлінський та податковий облік: зміст та призначення[4, с.4 –29].

Запитання для самоперевірки

 1. Дайте визначення бухгалтерського обліку

 2. Назвіть причини й основні етапи реформи бухгалтерського обліку та звітності в банках

 3. Дайте визначення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У чому полягає їх призначення?

 4. Яку роль відіграє бухгалтерський облік у системі керування банком?


^ Тема 2 Об"єкти обліку, план рахунків і принципи його побудови

Завдання бухгалтерського обліку в банках. Предметом бухгалтерського обліку виступають банківські операції, що випливають з: господарських засобів та їх розміщення, джерел утворення господарських засобів банку, функціональних обов"язків банку, статутної діяльності банку. Метод подвійного запису, рахунок, система відображення інформації в бухгалтерському обліку: економічні ресурси – активи, капітал – пасиви. Система рахунків фінансового обліку. План рахунків і принцип його побудови. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку, види балансів, що складаються банками [7, с. 40 –73].

Вправа 1. Визначте вид і характер наведених бухгалтерських рахунків, відобразіть інформацію в таблиці:

 • ощадні сертифікати емітовані банком;

 • господарські матеріали;

 • поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності;

 • короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями;

 • резервні фонди;

 • боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж;

 • валюта і банківські метали;

 • зобов’язання з кредитування, отримані від банків;

 • капітал банку;

 • розрахунки з акціонерами;

 • нарахування працівникам банку за заробітною платою;

 • процентні доходи за іншими кредитами суб"єктам господарської діяльності в поточну діяльність;

 • знос нематеріальних активів;

 • кредити, отримані від інших банків;

 • процентні витрати за коштами, отриманими від НБУ;

 • цінні папери на зберіганні;

 • акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, випущені фінансовими (небанківськими) установами;

- кореспондентський рахунок в НБУ;

 • розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку;

 • результат від торговельних операцій.

Вид бухгалтерського рахунку

Активний, або умовно-активний

Пасивний, або умовно-пасивний

Клас плану рахунків

Балансові:

постійні;

тимчасові

ПозабалансовіВправа 2. Використовуючи метод подвійного запису, відобразіть наведені операції за позабалансовими рахунками:

 • АКБ „Промінь” 11.11.05р. підписав угоду на відкриття кредитної лінії за вимогою АКБ „Електрон” на строк 10 днів у розмірі 400 000 грн.;

 • АКБ „Промінь” отримав від друкарні 10000 бланків ощадних книжок.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи