Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат icon

Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат
НазваМомот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат
Сторінка1/4
Дата22.06.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


УДК 658.114.3


МОМОТ Тетяна Валеріївна


ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА


Спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук


Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України (м. Харків)


Науковий консультант доктор технічних наук, професор

^ Торкатюк Володимир Іванович,

Харківська національна академія міського

господарства, завідувач кафедри економіки

будівництва


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

^ Волинський Георгій Семенович,

Східноукраїнська філія Міжнародного Соломонова університету, завідувач кафедри фінансів і

економічної теорії (м. Харків)

доктор економічних наук, професор

^ Онищенко Володимир Олександрович,

Полтавський національний технічний

університет імені Ю. Кондратюка, ректор,

завідувач кафедри фінансів та банківської справи


доктор економічних наук, професор

^ Вакульчик Олена Михайлівна,

Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури, завідувач кафедри

обліку та аналізу


Провідна установа – Київський національний університет будівництва

і архітектури, кафедра менеджменту в будівництві


Захист відбудеться ____ ___________ 2006 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.089.01 Харківської національної академії міського господарства, за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, в залі засідання вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Харківської національної академії міського господарства, за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

Автореферат розісланий ___ ___________ 2006 р.
Т.в.о. вченого секретаря Л.С. Шевченко

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. П’ятнадцятирічний досвід постсоціалістичної приватизації свідчить, що роздержавлення власності було найбільш динамічним і результативним суспільним процесом і стало основою економічної реформи.

Сформований не шляхом добровільного об’єднання приватного капіталу, а директивними методами «справедливого» розподілу власності корпоративний сектор національної економіки сьогодні характеризується масштабністю і бурхливим зростанням, що значно випереджає формування правової бази і культури корпоративного управління. Сучасна українська модель корпоративного управління, що склалася під впливом національних історичних, політичних, економічних і культурних традицій, характеризується рядом особливостей з присутністю компонентів всіх традиційних моделей корпоративного управління.

Процес інтеграції української економіки в світову ринкову впливає на формування системи вартісно-орієнтованого корпоративного мислення, внаслідок чого все більше акціонерних товариств розуміють необхідність стратегічного розвитку з використанням вартісних оцінок. Та поки що управління вартістю як показником, що дозволяє інтегрувати результати операційної, інвестиційної і фінансової діяльності акціонерного товариства з врахуванням перспектив його розвитку, підприємницького і інтелектуального потенціалу та якості корпоративного управління, – перебуває в стадії становлення на основі емпіричних пошуків, і не набуло властивостей органічного елементу цілісної системи організаційно-економічного управління. Ситуація ускладнюється ще й специфікою будівельного бізнесу, що має враховуватись при ідентифікації економічної природи функціонування акціонерних товариств і побудові ефективних корпоративних систем.

В умовах недооціненості акцій і недосконалості інфраструктури корпоративних відносин в Україні особливої актуальності набувають сучасні методики визначення ринкової вартості акціонерних товариств, запровадження цивілізованих стандартів корпоративного управління, прийнятих у всьому світі.

Фундаторами корпоративного управління прийнято вважати провідних закордонних економістів А. Берлі і Г. Мінза. Далі їх дослідження були розвинуті в працях таких відомих закордонних учених, як І. Ансофф, Дж. Бенкет, Д. Лорш, Р. ЛаПорта, Н. Мінов, Р. Монкс, Дж. Паунд, А. Радигін, Б. Стевард, В. Салмон та ін.

Окремі аспекти корпоративного управління і оцінки вартості розглядаються вітчизняними науковцями в межах дослідження проблематики: вдосконалення механізму корпоративних відносин - А.Е. Воронковою, В.А. Євтушевським, Г.В. Козаченко; побудови організаційної структури управління корпораціями і систем менеджменту - О.Є. Кузьміним, Г.В. Назаровою, Є.М. Палигою; оцінки результативності діяльності підприємств корпоративного сектору - А.Є. Ачкасовим, І.О. Бланком, О.М. Вакульчик, Г.С. Волинським, О.С. Іваніловим, В.А. Лушкіним, М.Г. Чумаченком; управління вартістю підприємств в умовах їх адаптації до трансформаційних процесів перехідного періоду - О.Г. Мендрулом, Р.Б. Тяном; системного розвитку організаційно-економічного механізму корпоративного управління, створення систем з підтримки ухвалення управлінських рішень, інвестиційного аналізу і математичних методів дослідження - О.І. Амошею, В.П. Дубіщевим, А.В. Крушевським, В.О. Онищенком, О.С. Поважним, М.П. Педаном, В.І. Торкатюком, В.Г. Федоренком; корпоративного управління фінансово-будівельними групами в інвестиційному процесі – С.А. Ушацьким, О.В. Федосовою; стратегічного управління – В.О. Міхельсом, А.П. Наливайком, О.М. Тищенком, Л.С. Шевченко; Л.М. Шутенком; корпоративного управління на регіональному рівні – П.Т. Бубенком, А.П. Голиковим, М.І., Долішнім, Г.В. Ковалевським, В.П. Ніколаєвим, Г.І. Онищуком, В.І. Сергієнком.

Однак залишаються не вирішеними проблеми визначення якості корпоративного управління, його впливу на капіталізацію акціонерного товариства. Викладене вище дозволяє стверджувати, що сучасний стан наукової розробки проблематики корпоративного управління через призму управління вартістю вимагає систематизації та узагальнення теоретико-методологічних і прикладних аспектів вартісно-орієнтованого корпоративного управління з метою досягнення нових наукових результатів, придатних для практичного впровадження у господарську діяльність вітчизняних акціонерних товариств будівельної галузі. Актуальність проблеми обумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її мету та завдання.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст і напрямок досліджень, що виконані в дисертаційній роботі спрямовані на вирішення завдань, що поставлені в Указі Президента України “Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах” (№ 280 від 21.03.2002 р.), рекомендацій Принципів корпоративного управління України (затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 571 від 11.12.2003 р.). Дослідження є складовою частиною розробок Харківської національної академії міського господарства в межах державних бюджетних тематик «Економічні проблеми розбудови державності: важелі та стимули розвитку господарських систем» (1997-1999 рр., № 37 від 13.02.1997 р.) – автором розроблено комплексні оціночні критерії ефективності діяльності акціонерних товариств будівельної галузі; «Перехід проектно-будівельного комплексу на ринкові взаємовідносини» (2001 р., № 21 від 12.04.2001 р.) – автором досліджено процеси приватизації підприємств будівельної галузі, визначено теоретичні основи моделювання механізму структурних трансформацій для підвищення ефективності прийняття управлінських стратегічних рішень в будівельній галузі; Регіонального відділення Фонду державного майна України в Харківській області в межах теми «Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: практичні аспекти впровадження» (2005-2006 рр., номер державної реєстрації 0106U002471) – автором розроблено методику оцінки вартості акціонерних товариств з контрольними і стратегічними державними пакетами, обґрунтовано доцільність рейтингової оцінки якості корпоративного управління.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування концепції вартісно-орієнтованого корпоративного управління та розробка методичних рекомендацій і науково-практичних пропозицій з формування і функціонування вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму корпоративного управління акціонерними товариствами будівельної галузі України, спрямованого на максимізацію добробуту власника та гармонізацію відносин між зацікавленими особами корпоративної системи.

Досягнення поставленої мети дослідження зумовило необхідність вирішення таких теоретичних, методологічних і практичних завдань:

теоретичні

 • дослідити еволюцію процесу акціонування в Україні;

 • систематизувати й узагальнити сучасні підходи до визначення суті категорії «корпоративного управління» з урахуванням національних особливостей і сучасного стану функціонування корпоративного сектору будівельної галузі;

 • узагальнити підходи до визначення інвестиційної привабливості акціонерного товариства, враховуючи специфіку будівельного бізнесу;

 • дослідити еволюцію наукової думки з визначення економічної природи вартості і концепцію вартості акціонерного товариства в українському законодавстві та обґрунтувати основні наукові підходи у сфері оцінювання;

 • дослідити еволюцію парадигми вартості і стратегічних показників ефективності діяльності акціонерного товариства;

 • визначити параметр якості корпоративного управління і обґрунтувати його вплив на рівень вартості акціонерного товариства;

 • визначити зміст поняття вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму функціонування акціонерної форми господарювання на базі систематизації концептуальних і методологічних підходів до формування вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму корпоративного управління;

 • виявити сутність дивідендної політики, її роль у формуванні капіталу акціонерного товариства, підвищенні інвестиційної привабливості акцій і реалізації економічних інтересів акціонерів; систематизувати фактори, що впливають на формування дивідендної політики акціонерного товариства, визначити напрямки удосконалення формування політики дивідендних виплат;

методологічні

 • систематизувати складні соціально-економічні процеси і зв’язки акціонерного товариства як особливої форми підприємницької діяльності, що дозволить структурувати акціонерне товариство як об’єкт дослідження за елементами;

 • провести порівняльний аналіз і систематизувати методичні підходи до оцінки ринкової вартості акціонерного товариства і алгоритмізувати метод дисконтованих грошових потоків для визначення вартості акціонерного товариства з урахуванням специфіки будівельної галузі;

 • виділити й систематизувати індикатори проблем фінансової звітності акціонерних товариств будівельної галузі, що слід враховувати для проведення процедур оцінювання;

 • розробити методологію проектування інтегрального показника якості корпоративного управління;

 • із застосуванням методології системного аналізу і програмно-цільового підходу розробити модель вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму корпоративного управління;

 • визначити теоретико-методологічні засади формування стратегії функціонування вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму корпоративного управління акціонерних товариств;

практичні

 • проаналізувати постприватизаційне функціонування акціонерних товариств будівельної галузі України і Харківського регіону; оцінити інфраструктуру корпоративних відносин;

 • виявити, узагальнити й оприлюднити моделі зловживань з боку виконавчих органів акціонерних товариств для підвищення ефективності і стабільності діяльності корпоративного сектора України шляхом розробки рекомендацій щодо ефективного та прозорого управління діяльністю акціонерного товариства з боку його акціонерів;

 • виявити зовнішні фактори, що через істотний вплив на економічну кон`юнктуру будівельних акціонерних товариств впливають і на вартісно-утворюючі процеси;

 • провести апробацію моделі ринкової вартості акціонерного капіталу на прикладі будівельного акціонерного товариства з урахуванням параметра якості корпоративного управління і довести позитивний вплив якості корпоративного управління на підвищення капіталізації акціонерного това-

риства.

Об’єкт дослідження – процес функціонування акціонерних товариств будівельної галузі України.

Предмет дослідження – в межах обраного об’єкта організаційно-економічні відносини учасників корпоративного управління щодо підвищення капіталізації акціонерного товариства.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, законодавчі й нормативні акти України, що регламентують функціонування акціонерних товариств, дані статистичної і фінансової звітності українських будівельних підприємств корпоративного сектора, результати проведених автором наукових досліджень, матеріали науково-практичних конференцій.

Для досягнення поставленої в роботі мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Зокрема при побудові концепції вартісно-орієнтованого корпоративного управління використовувались методи теоретичного узагальнення, діалектики, логіки, системного і історико-економічного аналізу; при аналізі системи корпоративного управління - системно-структурний аналіз; при аналізі динаміки й ефективності функціонування акціонерних товариств будівельної галузі – методи статистичного і техніко-економічного аналізу; при проектуванні інтегрального показника якості корпоративного управління і моделюванні ринкової вартості акціонерного товариства – методи аналізу експертної інформації, при визначені вартості акціонерного товариства – метод дисконтованих грошових потоків, факторний аналіз та аналіз чутливості; при формуванні вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму – структурне моделювання.

Інноваційність запропонованого підходу полягає в установленні наслідкового зв’язку в організаційно-економічних відносинах учасників корпоративного управління шляхом безпосередньої участі в них як міноритарного акціонеру та спілкування з виконавчими органами акціонерних товариств.

Наукова новизна одержаних результатів. Результати дослідження являють собою нове вирішення науково-прикладної проблеми формування вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму корпоративного управління акціонерними товариствами будівельної галузі, котра полягає в такому:

вперше

 • запропоновано цілісну систему управління вартістю будівельного акціонерного товариства, що синтезує ієрархічну структуру ключових факторів вартості й інтегральний показник якості корпоративного управління і на відміну від існуючих враховує не тільки витрати, а й можливість генерувати доходи в майбутньому, інвестиції і ризики ведення бізнесу, дозволяє створити справедливу систему оцінки якості корпоративного управління відповідно до стандартів якості ISO 9000;

 • запропоновано адаптивну методику проектування інтегрального показника якості корпоративного управління, що поєднує різнобічні властивості складної системи корпоративного управління (розкриття інформації і прозорість, права акціонерів, структура власності, діяльність наглядової ради, діяльність виконавчого органу, контроль за фінансово-господарською діяльністю, корпоративна поведінка) і застосовується для оцінки, діагностики і моніторингу якості корпоративного управління при передбаченні інвестиційного ризику в залежності від рівня інформаційної забезпеченості;

 • на прикладі будівельного акціонерного товариства отримано модель ринкової вартості з урахуванням інтегрального показника якості корпоративного управління, що дає змогу кількісно оцінити вплив якості корпоративного управління на підвищення вартості акціонерного товариства;

удосконалено

 • методичний підхід до системного аналізу акціонерного товариства як об’єкта дослідження, що синтезує концепції вартості акціонерного товариства і якості корпоративного управління і дає змогу цілеспрямовано впливати на вартісно-утворюючі процеси і формування якісної системи корпоративного управління за критерієм максимізації капіталізації акціонерного товариства;

 • визначення категорії «корпоративне управління» як комплексної системи внутрішніх і зовнішніх механізмів, що спрямована на оптимізацію структури корпоративних відносин для забезпечення гармонізації інтересів всіх суб’єктів корпоративних відносин і реалізації ефективного інвестиційного процесу в акціонерному товаристві для максимізації його капіталізації;

 • дефініцію «інвестиційна привабливість акціонерного товариства», що визначається як рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог або інтересів інвестора щодо конкретного акціонерного товариства, що оцінюється рівнем внутрішньогенерованого гудвілу (внутрішньогенерований гудвіл - інтелектуальний актив, вартість якого визначається як різниця між чистою балансовою вартістю активів акціонерного товариства і його ринковою вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок високої якості корпоративного управління, використання підприємницької інноваційності, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо);

дістало подальшого розвитку

 • методика розрахунку інтегрального показника оцінки інвестиційної приваб-

ливості акціонерного товариства, що полягає в застосуванні доходного підходу для визначення ринкової вартості акціонерного товариства як цілісного майнового комплексу і розрахунку співвідношення між одержаними ринковими показниками вартості й вартістю його чистих активів за балансом;

 • підходи до формування вартісно-орієнтованої стратегії функціонування акціонерних товариств будівельної галузі за рахунок введення вартісної складової.

^ Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, щоб в результаті впровадження вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму корпоративного управління стало можливим: запровадити системи оцінки якості корпоративного управління, комплексні оціночні критерії вартості для раціоналізації структурних зв’язків внутрішньокорпоративних відносин.

Розроблена автором методологія проектування інтегрального показника якості корпоративного управління використана Фондом інтенсивних технологій мікроекономіки для оцінки якості корпоративного управління відкритих акціонерних товариств в комунікативних схемах, детермінованих чинним законодавством для офіційного форматування інформаційного обміну між окремим акціонерами та відповідними акціонерними товариствами. Результатом реалізації зазначеної програми стала раціоналізація структурних зв’язків внутрішньо корпоративних відносин, виокремлення ключових каналів взаємодії товариств з власниками дрібних пакетів акцій, та скорочення термінів надання аналітичних довідок на запит інвестора (акт №58/2 від 21.06.2006 р.). Запропоновані автором методичні розробки та алгоритми з визначення ринкової вартості акцій і розрахунку інтегрального показника якості корпоративного управління апробовано на ЗАТ БМУ-2 «Полтаванафтогазбуд» (акт № 248 від 16.12.2005 р.), ЗАТ «Паритет» (м. Кременчук, акт №37/1 від 3.05.2006 р.), ВАТ «Полтавтрансбуд» (акт №123/31 від 18.05.2006 р.), ВАТ «Житлобуд-1» (м. Харків, акт № 159/12 від 05.07.2006 р.), ЗАТ «Промтехмонтаж - 1» (м. Кременчук, акт № 63 від 7.06.2006 р.). Актами підтверджується великий прагматичний потенціал дисертаційного дослідження, який може бути втіленим в роботі будівельних компаній, та сприятиме отриманню нового досвіду в питаннях комунікації акціонерних товариств з корпоративним ринком. Розрахунок інтегрального показника якості корпоративного управління використано Виробничою науково-технічною корпорацією «Модернізація і розвиток» «МІР» при проведенні тендерних торгів на розміщення замовлення на будівництво, що передбачає вибір підрядників на конкурсних засадах шляхом оцінки їх пропозицій (акт №129/32 від 22.08.2006 р.).

Результати досліджень застосовуються в навчальному процесі кафедри економіки будівництва Харківської національної академії міського господарства при викладанні курсів «Фінансовий менеджмент», «Економіка будівельного під-

приємства», «Корпоративне управління» (довідка №705/1 від 31.05.2006 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою роботою, в якій автором особисто розроблено наукові положення, методичні підходи та практичні рекомендації з формування і функціонування вартісно-орієнтованого організаційно-економічного механізму корпоративного управління будівельними акціонерними товариствами. Висновки й результати дисертації автор сформулював і одержав самостійно й виклав у наукових публікаціях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті положення та ідеї, що є результатом особистих досліджень здобувача. Особистий внесок здобувача в цих роботах зазначений в авторефераті в переліку публікацій за темою дисертації.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідались автором, обговорювались і були схвалені на науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах: міжнародній конференції "(In)Tolerance and (Co)operation in Europe and the EuroAtlanc Area" (м. Бухарест, Румунія, 4-6 лютого 2000 р.); восьмій щорічній міжнародній конференції “Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implication For Economic Integration Into Wider Europe” (м. Брно, Чехія, 7-9 вересня 2000 р.); четвертій науково-практичній конференції молодих економістів «Сучасні проблеми розвитку виробництва» (м. Харків, 2000 р.); ХХХ, ХХХІ, ХХХІІ науково-технічних конференціях викладачів, аспірантів і співробітників Харківської національної академії міського господарства (м. Харків, 2000 р., 2002 р., 2004 р.); 2-й міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» (м. Харків, 2001 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні” (м. Київ, 2001 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Основные системотехнические направления совершенствования диверсификационных процессов строительных предприятий на пути их трансформации к рыночным отношениям» (м. Харків, 21-23 жовтня 2003 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Обеспечение условий эффективности роста предприятий строительной отрасли на основе совершенствования экономических структур» (м. Харків, 19-20 жовтня 2004 р.); науково-практичній конференції «Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі» (м. Тернопіль, 22-24 жовтня 2004 р.); першій міжнародній науково-практичній конференції «Науковий потенціал світу 2004» (м. Дніпропетровськ, 1-15 листопада 2004 р.); науково-технічній конференції присвяченій 75-річчю Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (м. Харків, 15-17 березня 2005 р.); семінарі “Вдосконалення викладацької майстерності” (м. Київ, 2 квітня 2005 р.); міжнародній науково-практичної конференції “Дні науки 2005” (м. Дніпропетровськ, 15-27 квітня 2005 р.); всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих науковців “Проблеми забезпечення економічного розвитку підприємств” (м. Донецьк 29-30 квітня 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика» (27-28 жовтня 2005 р., м. Київ); 5 міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток міст: Сучасні технології управління міським та регіональним розвитком» (м. Харків, квітень 2006 р.); міжнародній конференції «Ринок капіталу України» (м. Київ, 14-16 червня, 2006 р.); міжнародній науково-практичні конференції «Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам» (м. Харків, 2006 р.).

Публікації. Основні положення і найважливіші результати дисертаційного дослідження опубліковані автором самостійно і у співавторстві в 66 наукових працях, серед яких особисто автору належить 41 друк. арк., у тому числі: 1 монографія (18 друк. арк.), 2 навчально-методичних посібники (8 друк. арк.), один з яких одноосібний, 27 статей у наукових фахових виданнях, 23 статті в інших наукових виданнях, 23 матеріалів і тез доповідей та виступів на конференціях.

^ Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 6 розділів та висновків, викладених на 428 стор. комп’ютерного тексту, в тому числі 24 таблиці, 30 рисунків. Список використаних джерел містить 417 найменувань на 35 стор.

  1   2   3   4

Схожі:

Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: синергія взаємодії
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconОптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconМузиченко Тетяна, фетаУ, 4 курс, ееп-405
Аналіз еволюції існуючих концепцій вартісно-орієнтованого управління є особливо актуальним з точки зору підвищення стандартів корпоративного...
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 5-6 квітня 2013 р у Національному авіаційному університеті...
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика IV міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 1-2 квітня 2011 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 1-2 квітня 2011 р у Національному авіаційному університеті...
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 6-7 квітня 2012 р у Національному авіаційному університеті...
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconДослідну роботу організаційно-економічний механізм управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні
Результати цієї роботи розглянуто науковою радою Сумду протокол №12 від 2010. 06. 24
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний економічний університет
Приклад екзаменаційного білету з англійської мови зі спеціальностей: «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Менеджмент»,...
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconКиївський національний економічний університет руденко Галина Валеріївна удк 338. 24. 2 Внутрішній економічний механізм інтегрованих металургійних комплексів
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України,...
Момот тетяна Валеріївна вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія І практика спеціальність 08. 07. 03 – економіка будівництва автореферат iconПитання до іспиту з дисципліни "Теорія та практика державного управління"
Бюрократія в системі ду. Теорія та практика Правова, демократична держава. Гром суспільство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи