Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 307.56 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата22.06.2012
Розмір307.56 Kb.
ТипАвтореферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки україни
Харківська національна академія
міського господарстваДятлова НАТАЛіЯ ВАСИЛІВНА


УДК 69.003:658.012.12
Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту

машинами та механізмами


Спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата економічних наук


Харків - 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

^ Тян Рево Борисович,

Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури,

завідувач кафедри фінансів


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

^ Каламбет Світлана Валеріївна,

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту імені акад.Лазаряна,

завідувач кафедри фінансів та банківської справи

кандидат економічних наук, доцент

^ Ватченко Олександра Борисівна,

Дніпропетровська державна фінансова академія,

завідувач кафедри економіки підприємств


Провідна установа: Київський національний університет будівництва і

архітектури Міністерства освіти і науки України,

кафедра організації будівельного виробництва,

м. Київ.


Захист відбудеться „ ^ 20червня 2005 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, зал засідань Вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий „ ^ 20травня 2005 року.


Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради Т.В. Момот


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. На сучасному етапі економічного розвитку, при трансформації національної економіки, серед проблем, пов’язаних з виходом України на якісно новий ступінь розвитку, важливе місце посідає завдання формування нових методів, засобів і підходів до управління підприємствами в умовах ринку. Сьогодні метою будь-якого підприємства, в тому числі будівельного, є впровадження таких управлінських рішень, які стануть запорукою його стабільного функціонування та успішного розвитку. Життєздатність будівельного підприємства обумовлена ефективною реалізацією проектів, що обмежена витратами і часом. Неспроможність підприємства виконати проект в обумовлений час і з мінімальними витратами негативно впливає на його майбутню діяльність. Одним з ключових факторів, що безпосередньо впливає на результативність підприємства, є виважена фінансова та амортизаційна політика. У разі прийняття хибних рішень у цій сфері існує висока вірогідність неспроможності підприємства виконати проект вчасно з мінімальними витратами. Тому питання оцінки і вибору найбільш ефективного способу забезпечення реалізації проекту машинами та механізмами – надзвичайно актуальне завдання. Це пояснюється, по-перше, тим, що вартість забезпечення і експлуатації засобів механізації у загальній собівартості будівельно-монтажних робіт досить велика. А по-друге, будівельні підприємства сьогодні мають більше можливостей забезпечити себе необхідною технікою.

Проблеми визначення оптимальних строків служби машин з використанням методів математичного програмування досліджено в наукових роботах багатьох вчених. Вагомий внесок у вирішення цієї проблематики внесли Р. Беллман, І. Гліксберг, Є.Г. Гольштейн, О. Гросс, А.С. Добронравов, Б.С. Дорохов, С. Дрейфус, Е. Енджел, Р. Калаба, С.Є. Канторер, А.В. Крушевський, В.Р. Кулян, С.Я. Луцький, С.Д. Чебанов, К.І. Швецов, Д.Б. Юдіна та ін.

Теоретичні й прикладні аспекти організації управління матеріально-технічним постачанням та комплектуванням будівництва, визначення економічної ефективності механізації висвітлені в роботах Л.І. Абрамова, Ахьюджа, А.Є. Ачкасова, В.І. Баловнєва, А.І. Білоконя, М.С. Буднікова, Л.Д. Богуславського, Г.С. Волинського, І.Г. Галкіна, Д.Ф. Гончаренка, О.А. Гусакова, Л.Г. Дикмана, С.П. Єпіфанова, Г.П. Іванова, С.Є. Канторера, Л.В. Канторовича, М.С. Канюки, М.Г. Кучера, Г.Г. Клюшина, В.А. Ланцова, М.В. Мазур, В.І. Макарова, Ю.Б. Манфреда, С.П. Мітрофанова, Т.В. Момот, О.О. Новацького, Ю.П. Панібратова, В.А. Спектора, О.М. Тищенка, В.І. Торкатюка, С.А. Федосової, К.Г. Федоренка, Т.Н. Цая, А.К. Шрейбера, Л.Н. Шутенка та ін. Проте в цих роботах не розглядаються питання, що стосуються способу забезпечення механізації робіт за проектом. В умовах ринкових перетворень деякі аспекти досліджували такі вчені, як Б.І. Анін, О.Б. Ватченко, В.Ф. Залунін, С.В. Каламбет, Р.Б. Тян, С.А. Ушацький, але ця проблема залишається маловивченою і потребує подальшого дослідження. Тому, в світлі викладеного, існує об’єктивна необхідність комплексного розгляду проблем забезпечення реалізації проектів машинами та механізмами; визначення періоду їх заміни; подальшого теоретичного і методичного обґрунтування, пошуку нових форм і методів управління.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження, викладені в дисертації, виконані згідно з напрямком наукової роботи кафедри планування і організації виробництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, відповідно до програми науково-дослідної роботи «Розробка методів оцінки реалізуємості будівельних проектів та забезпечення їх необхідними ресурсами в умовах внутрішніх та зовнішніх обмежень ринкового середовища» (номер державної реєстрації 0102U002366). У рамках цієї роботи автором розроблено механізм оцінки й вибору способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами. Автор брав участь у науково-дослідній роботі „Розробка методології створення інтегрованих систем контролю економічних показників будівельних проектів на стадії реалізації” згідно з напрямком наукової праці кафедри планування і організації виробництва ПДАБА (номер державної реєстрації 0104U000231). У межах цієї роботи автором розроблено теоретичні основи та практичні рекомендації щодо визначення механізму заміни засобів механізації. Він був учасником науково-дослідної роботи кафедри фінансів „Удосконалення механізму управління підприємством на основі прогнозування та планування його фінансово-економічного стану”, у розрізі цієї роботи особисто ним розроблено фінансово-економічний механізм забезпечення підприємства засобами механізації.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка науково-методичних підходів та практичних рекомендацій для оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами в ринкових умовах.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких задач:

- виявити можливі способи забезпечення реалізації будівельних проектів засобами механізації в ринкових умовах;

- встановити фактори, які необхідно враховувати при оцінці вартості експлуатації машин і механізмів при різних способах забезпечення ними проекту;

- дослідити вплив фінансової та амортизаційної політики будівельного підприємства на вартість забезпечення проекту машинами та механізмами;

- розробити механізм оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами;

- удосконалити методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації засобів механізації;

- удосконалити науково-методичні підходи до визначення оптимального періоду заміни будівельних машин та механізмів.

Об'єктом дослідження є процес забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами.

Предметом дослідження є механізм оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є аналіз наукових і методичних розробок провідних вітчизняних і закордонних вчених з теорії фінансового менеджменту, теорії оптимального управління, методи амортизації, а також законодавчі й нормативні акти України, що регламентують фінансово-виробничу та інвестиційну діяльність підприємств.

Для досягнення поставленої мети в роботі було використано такі методи: методи логіко-теоретичного узагальнення та порівняння – при окресленні проблеми забезпечення машинами та механізмами будівельних підприємств для реалізації проектів і виявлення можливих способів забезпечення їх засобами механізації у теперішніх умовах; метод дисконтованої вартості – для правомірного зіставлення різночасових витрат підприємства на механізацію; метод еквівалентного ануїтету – для елімінування впливу фактора часу при зіставленні й виборі будівельних машин з різними періодами експлуатації; методи розробки планів погашення кредитів – для розробки найвигіднішого варіанта повернення кредиту і виплати процентів по ньому для зацікавлених сторін і дослідження впливу фінансової політики на вартість забезпечення проектів будівельними машинами шляхом їх покупки; методи амортизації – для узагальнення сучасних методів амортизації і дослідження залежності вартості механізації від застосованої політики амортизації; методи прийняття інвестиційних рішень – для розробки механізму оцінки й вибору ефективного способу забезпечення будівельного проекту засобами механізації з урахуванням економічних та організаційно-технологічних факторів; метод динамічного програмування - для вирішення багатокрокової задачі розвитку машинного парку, конкретно для розробки такого плану заміни будівельної машини, при якому її вартість є мінімальною.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та обґрунтуванні науково-методичних підходів і практичних рекомендацій для оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами в ринкових умовах, зокрема:

вперше:

- розроблено механізм оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами, виходячи із фінансових можливостей будівельних підприємств в умовах ринку, що враховує вплив фінансової й амортизаційної політики будівельного підприємства на вартість забезпечення засобами механізації;

удосконалено:

- класифікацію факторів, що необхідно враховувати при оцінці способів забезпечення реалізації проектів будівельними машинами;

- методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації засобів механізації, що дозволяє підвищити точність розрахунку вказаної величини у рамках розробленої підприємством фінансової і амортизаційної політики;

набули подальшого розвитку:

- науково-методичні підходи до визначення оптимального періоду заміни будівельних машин та механізмів, що ґрунтуються на застосуванні методів динамічного програмування, еквівалентного ануїтету та показників рентабельності експлуатації машин та механізмів.

Практичне значення одержаних результатів: науково-методичні й практичні рекомендації, розроблені автором в межах дисертаційного дослідження щодо оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації, розробки політики їх заміни, можуть бути використані як підрядником, так і замовником будівельного проекту.

Матеріали дисертації, зокрема механізм оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами в ринкових умовах, були впроваджені у Державному проектному інституті „Придніпровський Промбудпроект” (акт впровадження від 02.03.2004 р.) і в ТОВ „Алком” концерну „Дніпробуд” (акт від 15.05.2004 р.). Методика визначення економічно-доцільного терміну експлуатації будівельних машин була впроваджена спеціалістами ТОВ „Алком” концерну „Дніпробуд” (акт від 15.05.2004 р.).

Теоретичні положення та окремі наукові розробки щодо вирішення багатокрокових оптимізаційних задач розвитку машинного парку використані ВАТ „Дніпробудмеханізація” концерну „Дніпробуд” для розробки політики заміни засобів механізації (акт впровадження від 18.11.2004 р.).

Ряд положень дисертаційної роботи щодо розробки механізму оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами; фінансової та амортизаційної політики будівельного підприємства; політики заміни засобів механізації з урахуванням режиму експлуатації, показників рентабельності експлуатації машин та механізмів, використовуються при викладанні навчальних курсів „Фінанси”, „Фінансовий аналіз”, „Фінансова діяльність підприємств”, а також при написанні дипломних робіт студентами зі спеціальності „Фінанси” в Придніпровський державній академії будівництва та архітектури (акт від 17.05.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Положення та рекомендації, відображені в тексті дисертації і подані до захисту, отримані особисто автором. Висновки й положення дисертації мають самостійний характер. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційному дослідженні використані тільки ті ідеї та положення, що отримані автором особисто і які визначено у списку опублікованих праць.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися й одержали позитивну оцінку на наукових конференціях: «Актуальные проблемы современного строительства» (м. Пенза, 2001р.); “Україна наукова '2001” (м. Дніпропетровськ – Харків – Одеса, 2001р.); “Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття” (м. Полтава, 2001р.); „Проблеми ефективного регіонального та корпоративного управління в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища” (м. Дніпропетровськ, 2001 р.); “Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи” (м. Київ, 2002р.); “Наука і освіта '2002” (м. Дніпропетровськ, 2002р.); „Строительство, материаловедение, машиностроение» (м. Дніпропетровськ, 2002р.); «Экономика и маркетинг – ХХ век» (м. Донецьк, 2002р.); “Україна наукова '2002” (м. Дніпропетровськ – Харків – Одеса, 2002р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 16 наукових працях, у тому числі 4 наукових статтях у фахових наукових виданнях, 3 наукових статтях в інших виданнях, 9 тезах доповідей. Загальний обсяг їх 3,64 др. ум. арк., з них особисто авторові належать 3,15 др. ум. арк.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 198 сторінок комп’ютерного тексту, з них основного тексту 123 сторінки. Дисертаційна робота містить 24 рисунки, 40 таблиць, список використаних джерел, що містить 223 найменування, 6 додатків, які займають 50 сторінок.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, предмет і об’єкт дослідження, сформульовано задачі, відображено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

^ У першому розділі – „Організаційно-економічні й методологічні передумови забезпечення будівельних проектів машинами та механізмами у ринкових умовах” - проведено аналіз розвитку організаційних форм експлуатації будівельних машин та механізмів; визначено, що використання сучасних організаційних форм передбачає автономне забезпечення будівельних підприємств засобами механізації; обґрунтовано необхідність формування механізму оцінки й вибору економічного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації у ринкових умовах та заміни таких засобів; виявлено способи забезпечення реалізації будівельних проектів машинами та механізмами, які характерні для сучасного етапу розвитку економіки, наводяться їх ознаки, переваги і недоліки використання; окреслено коло завдань, які необхідно вирішувати при оцінці та виборі способів забезпечення.

Розвиток ринкових відносин, роздержавлення в будівельній галузі обумовили створення нових організаційних форм і методів управління механізацією виробництва будівельно-монтажних робіт. Раніше, в умовах планової економіки, існували три основні організаційні форми експлуатації парку будівельних машин. Кожній з них відповідав певний характер взаємин. Діяльність управлінь та трестів механізації була нерозривно зв’язана з діяльністю будівельно-монтажних організацій, які забезпечували їх машинами та механізмами відповідно до планових потреб. Основними методами розрахунку потреби будівельно-монтажних організацій в будівельних машинах були: нормативний (на 1 млн. руб. будівельно-монтажних робіт); на вид робіт у штуках або одиницях виміру головного параметра (місткість ковша, вантажопідйомність і т.н.). Роздержавлення, розукрупнення і приватизація призвели до появи нових організаційних форм. Будівельні трести реорганізуються в акціонерні підприємства, а міністерства та відомства - у фінансові холдингові компанії. Якщо раніше забезпечення будівництва необхідною технікою мало плановий характер, то тепер будівельні підприємства будь-якої форми власності (суб’єкти ринку) самостійно повинні вирішувати це питання. Існуюча сьогодні нормативна база дає змогу вибору найкращої машини за технічними і техніко-економічними показниками. Нажаль питання, яким способом це забезпечити, не розглядається.

Аналіз тенденцій сучасного розвитку будівельної галузі України дозволяє зробити висновок, що перехід підприємств галузі від регламентованої, централізовано-планової до ринкової економіки зумовив потребу в конструктивних змінах традиційних методів управління, обумовив актуальність розробки науково-методичних та практичних рекомендацій щодо оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації з мінімальними витратами.

Оскільки будівельні корпорації, холдинги, які засновані на базі державних трестів та управлінь механізації, успадкували морально й фізично зношене устаткування, машини та механізми (ступінь зносу основних засобів у будівництві у 2002р. склав 59,3%), існує необхідність розробки науково-методичних підходів до визначення економічно-доцільного періоду їх заміни.

Автором виявлені можливі способи забезпечення реалізації будівельних проектів машинами та механізмами, які наведені на рис. 1:Рис.1. Способи забезпечення реалізації будівельних проектів засобами механізації


Кожному з цих способів відповідає певне коло завдань, які необхідно вирішувати для того, щоб обрати найбільш ефективний (рис. 2).
^
У першому розділі також аналізуються існуючі методики фінансово-економічної оцінки вартості забезпечення машин на основі лізингу.

У другому розділі – „Механізм оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами” - визначено фактори, які необхідно враховувати при оцінці вартості забезпечення розглянутими способами; здійснено оцінку впливу фінансової політики на вартість забезпечення засобами механізації; розроблено науково-методичні підходи до оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами; запропоновано методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації засобів механізації.

Одним з головних завдань керівництва будівельного підприємства є обґрунтування вибору оптимальних умов фінансування забезпечення відсутніх ресурсів, а саме будівельних машин та механізмів. У зв'язку з цим після встановлення можливих способів забезпечення потреби у засобах механізації необхідно виявити фактори, що визначають їх вартість. Автором встановлено множинність факторів, які можна розділити на економічні та організаційно-технологічні. Будівельне підприємство повинно враховувати і те, що за рахунокРис.2. Структурно-логічна схема формування механізму оцінки та вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами

суми виплачуваних відсотків по кредиту на покупку машини, її амортизації та витрат по страхуванню зменшується його оподаткований прибуток.

Якщо будівельним підприємством прийняте рішення скористатися банківським кредитом для покупки будівельних машин, то треба вирішити, на яких умовах це вигідніше зробити і який відсоток позикових коштів у загальній вартості покупки варто прийняти (наприклад, позикові кошти можуть скласти 30-50 відсотків вартості техніки, що покупається). Виникає завдання розробки політики фінансування. Відпрацьовуються конкретні механізми погашення кредиту, що є вигідними для кредитора й позичальника і є об'єктом пильної уваги при укладанні угоди. Основним завданням фінансової політики при цьому є знаходження найбільш вигідного способу повернення кредиту і виплати процентних платежів для зацікавлених сторін. Автором здійснено розрахунок витрат будівельного підприємства для погашення кредиту, який дозволяє встановити найбільш пріоритетний спосіб фінансування.

Будь-які інвестиції в засоби механізації звичайно містять додаткові майбутні витрати на підтримку його в робочому стані, удосконалення і заміну в майбутньому. Такі майбутні витрати (передбачувані на момент аналізу), на які будівельне підприємство само себе приречує, треба розглядати вже на стадії оцінки способів забезпечення реалізації проекту машинами та механізмами. Автором вперше розроблено науково-методичні підходи до оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами. Процес оцінки й вибору відбувається у рамках певного алгоритму, який дає можливість вибору найбільш економічного способу забезпечення будівельного проекту засобами механізації з урахуванням вирішення завдань, характерних для кожного з розглянутих способів забезпечення, і відповідних витрат і вигод (рис.3).Рис.3. Схема алгоритму оцінки й вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами


де PVп – приведена вартість покупки, грн.;

В – вартість покупки машин та механізмів, грн.;

К - витрати на погашення кредиту, грн.;

Е% - податкова економія за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на величину сплачуваних відсотків за кредит, грн.;

Вп - вартість перепродажу машин та механізмів, грн.;

Вз - вартість заміни обладнання, грн.;

А – сума амортизації, грн.;

Еа - податкова економія за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на величину нарахованої амортизації, грн.;

СП - витрати по страхуванню майна, грн.;

Ест - податкова економія за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на величину витрати по страхуванню майна, грн.;

Пмг – витрати, пов’язані з правом власності, грн.;

Зпм - заробітна плата машиністів, грн.;

Пр - вартість незапланованого простою обладнання, грн.;

Векс - експлуатаційні витрати, грн.;

Взн - вартість морального зносу засобів механізації, грн.;

Впб - вартість перебазування будівельних машин та механізмів, грн.;

Врт - витрати на технічне обслуговування і ремонт, грн.;

PVф.л. - приведена вартість фінансового лізингу, грн.;

МОП - мінімальні орендні платежі, грн.;

Св - вартість викупу активу, якщо це передбачено умовами оренди, грн.;

Вд.п. - плата орендаря за додаткові послуги, якщо такі передбачені угодою, грн.;

PVо.л. - приведена вартість оперативного лізингу, грн.;

ОП - орендна плата, грн.;

ПДВ - податок на додану вартість, грн.;

ЕАП - податкова економія за рахунок зменшення оподаткованого прибутку на величину нарахованої орендної плати, грн.;

Ссуб – витрати, пов’язані з експлуатацією будівельної машини на умовах субпідряду, грн.;

Нпр – величина недоотриманого підрядником прибутку, грн.

Автором удосконалено методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації машин та механізмів, яке дозволяє враховувати різні методи визначення зносу, джерел фінансування покупки. Собівартість машино-години експлуатації може бути також критерієм вибору найбільш економічного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації. Собівартість відображає, скільки коштує експлуатація машини її власнику.

^ У третьому розділі – „Організаційно-економічний механізм заміни та оновлення засобів механізації” – виконано дослідження впливу вибору амортизаційної політики на вартість забезпечення машинами та механізмами; проведено аналіз методів визначення оптимальних строків служби будівельних машин; запропоновано методичні підходи до визначення періоду заміни засобів механізації з використанням методів динамічного програмування, еквівалентного ануїтету та показників бухгалтерської та економічної рентабельності.

Автором встановлено вплив вибору амортизаційної політики на вартість забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації на основі покупки й фінансового лізингу. Попередньо треба вирішити, який метод доцільно застосовувати до кожного із способів забезпечення. Більшість фірм, які користуються машинами на основі фінансового лізингу, прагнуть використовувати методи прискореної амортизації. Ці методи забезпечують прискорене списання, скоріше відновлення парку машин, знижену величину оподатковуваного прибутку, що дозволяє акумулювати додаткові грошові кошти, необхідні для розширення виробничої діяльності.

Аналіз існуючих методів визначення оптимальних термінів служби машин з урахуванням різних факторів (фізичного й морального зносу, сумарної величини капітальних вкладень у машини) показав практичну неможливість їх застосування будівельними підприємствами в сучасних умовах. Ці методи були розроблені взагалі для будівельної галузі й потребують використання при розрахунках величин, які можуть бути отримані на підставі аналізу за ряд років складу парку будівельних машин певного класу та його економічних показників у динаміці. Тому в роботі набули подальшого розвитку науково-методичні підходи до визначення оптимального періоду заміни будівельних машин та механізмів, що враховують і ґрунтуються на застосуванні методів динамічного програмування, еквівалентного ануїтету, показників рентабельності експлуатації машин та механізмів, які дозволяють вирішити завдання розробки політики заміни засобів механізації.

Визначення економічно доцільного терміну заміни пропонується здійснювати з використанням критерію мінімальної вартості заміни. Це завдання вирішується методом динамічного програмування. Алгоритм вирішення:

Gi = min (Gj+ PVij),

i = n - 1, n - 2,…, 1, (6)

j = і + 1, і + 2,..., n,

де Gi – мінімальна вартість заміни, грн.;

PVij – приведена вартість машини, яка купується на початку i-го року і продається на початку j-го року, грн.;

Gj – вартість заміни на попередньому кроці, грн.;

n – номер кроку розрахунку.

Знаючи приведені вартості машини, яка купується на початку i-го року і продається на початку j-го року, завдання заміни автор вирішив, використовуючи приведений алгоритм (6).

На практиці час заміни засобів механізації залежить не тільки від часу їх повного зносу, умов експлуатації, але й від економічних умов. Визначення оптимального терміну заміни будівельної машини з урахуванням режиму роботи та методу амортизації здійснюється з використанням показників рентабельності експлуатації машини, визначеної по показникам фінансової звітності та рентабельності експлуатації машини, визначеної по ринковим показникам.

На практиці будь-якому власникові будівельних машин рано чи пізно треба буде вирішувати завдання їхнього відновлення. Що вигідніше – продовжувати експлуатацію машини (k машин) або замінити її (їх) новою? При вирішенні цього завдання треба порівнювати будівельні машини з різними періодами експлуатації. Для цього автором пропонується метод еквівалентного ануїтету для елімінування впливу фактора часу. Знаючи приведену вартість витрат на експлуатацію кожної з розглянутих машин, розраховують їх річні порівнянні витрати (ануїтет). Вибір здійснюють на користь машини з мінімальними порівнянними витратами.


ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі, що є закінченою науково-дослідною працею, наведено теоретичні узагальнення, наукові положення, практичні рекомендації, які в сукупності вирішують науково-практичне завдання оцінки і вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту засобами механізації з мінімальними витратами, сприяючи підвищенню ефективності будівництва. Це знайшло відображення в наступному:

1. Вибір способу забезпечення машинами та механізмами реалізації будівельного проекту, обумовлений їхнім різноманіттям у ринкових умовах, вимагає необхідності визначення економічних і організаційно-технологічних факторів, що впливають на вартість механізації з урахуванням альтернативності фінансової та амортизаційної політики будівельного підприємства. До економічних факторів відносяться: вартість машини; вартість заміни; амортизація; вартість перепродажу; витрати на погашення кредиту; мінімальні орендні платежі; орендна ставка відсотка; витрати майнового страхування; витрати права власності. Організаційно-технологічні фактори – це вартість простою; витрати на технічне обслуговування і ремонт; вартість перебазування; експлуатаційні витрати; вартість зносу.

2. Вибір засобів механізації будівельна організація здійснює на тривалий період, тому потоки грошей, що генеруються при їхній експлуатації, розподілені в часі на період будівництва або період економічної рентабельності цих активів. Для правомірного зіставлення різночасових витрат і результатів необхідно використовувати концепцію приведеної вартості.

3. Установлено, що у виразі забезпечення реалізації будівельних проектів машинами та механізмами на підставі їхньої покупки, коли вона фінансується за рахунок власних коштів, потрібно враховувати множинність методів амортизації; а за рахунок банківського кредиту або при змішаному фінансуванні - необхідно враховувати як різноманітність методів амортизації, так і способів погашення кредиту.

4. Витрати на механізацію будівельно-монтажних робіт при забезпеченні машин та механізмів за рахунок покупки із залученням банківського кредиту залежать не тільки від процентної ставки, терміну, на який надається кредит, але й істотно від умов погашення основного боргу і виплати відсотків.

Зроблена оцінка вартості витрат на погашення кредиту при різних умовах його надання: щорічно виплачуються тільки відсотки (прості або складні), а основний борг погашається наприкінці періоду; щорічно сплачуються незмінні частки основного боргу і загасаючі суми відсотків; щорічно виплачуються постійні суми відсотків і постійні суми погашень основного боргу; борг щорічно погашається рівними терміновими сплатами при процентних ставках, що змінюються; погашення позики здійснюється перемінними виплатами основного боргу (щорічні платежі зростають або убувають в арифметичній прогресії з різницею d); передбачаються неперіодичні виплати відсотків (простих або складних) на основний борг, а їхнє приєднання - наприкінці періоду до суми основного боргу; погашення основного боргу проводиться щорічними платежами, кожний з яких більше або менше попереднього в q-разів.

Встановлено, що найбільш економічним є спосіб, при якому борг погашається рівними терміновими сплатами при процентних ставках, що змінюються, витрати по ньому на 22% менше, ніж при найбільш «дорожчому» (щорічно протягом чотирьох років сплачуються тільки складні відсотки, а основний борг погашається наприкінці періоду). Якщо кредит видається на більш тривалий період, а точніше на сім років, пріоритетність способів зберігається, але різниця у витратах складає близько 60%.

5. Оскільки в сучасних умовах існують різні методи амортизації (прямолінійний; зменшення залишкової вартості; залишку, що знижується; прискореної амортизації; груповий; кумулятивний; подвійного залишку, що знижується; комбінований; виробничий), у роботі встановлено залежність вартості механізації від застосовуваної амортизаційної політики і доведено, що:

- використання того чи іншого методу нарахування амортизації впливає на величину ефекту податкової економії;

- приведена вартість суми амортизаційних відрахувань по кожному з методів різна;

- застосування деяких методів дозволяє повністю відшкодувати первісну вартість будівельних машин та механізмів.

Тому не можна наперед сказати, який метод амортизації слід застосовувати будівельній організації. У будь-якому випадку вибір цього методу визначається мінімальними витратами на механізацію робіт за проектом.

6. Для визначення собівартості будівництва об'єкта, окремих етапів будівництва, конкретної роботи і частки витрат на механізацію, їхнього контролю і управління важливо знати собівартість машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів. У зв'язку з цим запропонована методика калькулювання собівартості машино-години з урахуванням фінансової та амортизаційної політики будівельної організації.

7. У процесі експлуатації будівельні машини та механізми морально й фізично застарівають, тому виникає завдання заміни цих засобів механізації новими. При цьому постають завдання: заміни засобів механізації з її мінімальною вартістю; визначення економічно рентабельного строку заміни устаткування; відновлення парку машин при різних періодах їх експлуатації.

У роботі запропоновано методику заміни машин на основі використання методу динамічного програмування, виходячи з критерію мінімальної приведеної вартості заміни; економічно доцільного періоду заміни із застосуванням показників рентабельності експлуатації машин та механізмів; відновлення парку будівельних машин при зіставленні величини еквівалентного ануїтету їх приведених вартостей витрат по експлуатації.

8. На підставі встановлених залежностей впливу різних факторів на вартість механізації, а також фінансової і амортизаційної політики запропоновано методичне забезпечення оцінки і вибору ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами в ринкових умовах.

Це методичне забезпечення представлено у вигляді методик, алгоритмів, що можуть бути використані як підрядником, так і замовником при розробці політики заміни і відновлення засобів механізації.


^ Основні положення дисертації викладено в таких роботах:

1. Тян Р.Б., Дятлова Н.В. Обеспечение строительного проекта оборудованием (машинами и механизмами) в современных условиях // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2001. - №3. – С.56-61. Особистий внесок автора: постановка завдання; обґрунтування необхідності вирішення будівельним підприємством задачі щодо забезпечення будівництва машинами та механізмами; визначення можливих способів забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами у теперішніх умовах.

2. Дятлова Н.В. Финансовые аспекты обеспечения строительного проекта оборудованием// Матеріали VI міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми ефективного регіонального та корпоративного управління в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 36 - 44.

3. Дятлова Н.В. Экономические проблемы обеспечения строительных проектов оборудованием // Материалы Всероссийской ХХХI научно-технической конференции "Актуальные проблемы современного строительства". – Пенза: ПГАСА, 2001. – Ч.3: Технология строительного производства, машины и механизмы. Естественные и прикладные науки. – С.19.

4. Дятлова Н.В. Влияние методов амортизации на затраты, связанные с механизацией СМР // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова 2001”. - Т.11: Економічні науки. – Дніпропетровськ – Харків – Одеса: Наука і освіта, 2001. – С.14-15.

5. Дятлова Н.В. Возможные способы обеспечения оборудованием строительных проектов // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття”. Т.2. – Полтава: Полтавський державний технічний університет, 2001. – С.77-78.

6. Дятлова Н.В., Нестеренко Е.С. Нормы доходности как определяющий фактор оптимального срока замены оборудования // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2002”. - Т.9: Економіка. – Дніпропетровськ - Житомир - Донецьк: Наука і освіта, 2002. – С. 50-52. Особистий внесок автора: розробка алгоритмів визначення оптимального терміну заміни машин та механізмів з урахуванням режиму експлуатації.

7. Дятлова Н.В. Фактор, определяющий способ реализации строительного проекта оборудованием // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Менеджмент та маркетинг: здобутки і перспективи”. – К.: Політехніка, 2002. – С. 87-88.

8. Дятлова Н.В. Разработка финансовой политики замены оборудования // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. – Вып.15, Ч.3. – Днепропетровск: ПГАСА, 2002– С. 93-94.

9. Дятлова Н.В. Методика оценки выбора способа обеспечения строительного проекта машинами и механизмами // Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна наукова 2002». – Т.3: Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 24-26.

10. Дятлова Н.В. Определение экономически целесообразного срока замены оборудования // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип.129. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 68-78.

11. Дятлова Н.В., Нестеренко Е.С. Метод определения срока замены строительного оборудования, машин и механизмов с учетом режима работы // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. - Вип.130. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 86-97. Особистий внесок автора: постановка та вирішення завдання визначення оптимального терміну заміни машин та механізмів з урахуванням режиму експлуатації та показників рентабельності їх експлуатації.

12. Тян Р.Б., Дятлова Н.В. Влияние амортизационной политики на способ обеспечения строительного проекта оборудованием // Материалы III Международной конференции студентов и молодых ученых «Экономика и маркетинг – ХХI век». – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2002. - С. 65-66. Особистий внесок автора: доведена необхідність врахування впливу амортизаційної складової витрат на вартість забезпечення будівництва машинами та механізмами.

13. Дятлова Н.В. Покупка в кредит как один из способов обеспечения жилищно-коммунального хозяйства машинами и механизмами // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Вып20, Ч.2. - Днепропетровск: ПГАСА, 2002.– С. 68-73.

14. Дятлова Н.В., Нестеренко Е.С. Амортизационная политика и способы обеспечения строительного проекта оборудованием // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип.140. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.– С. 9-17. Особистий внесок автора: обґрунтування необхідності розробки амортизаційної політики; визначення методів амортизації, які можуть використовувати підприємства в даний час; урахування методу амортизації при визначенні вартості забезпечення засобами механізації; розрахунок прикладу нарахування амортизації будівельної машини різними методами.

15. Дятлова Н.В. Модель определения экономически целесообразного способа обеспечения предприятия оборудованием// Экономика, менеджмент, организация. Управление проектами: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск: Наука і освіта, 2003. – С. 198-202.

16. Дятлова Н.В. Амортизация и стоимость обеспечения предприятия машинами и механизмами // Региональные перспективы: Сб. научн. трудов. – Кременчуг: Соло, 2003. – С. 67-69.


Анотація
^

Дятлова Н.В. Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. – Харківська національна академія

^

міського господарства, 2005.


У дисертації викладено механізм оцінки й вибору забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами. Розроблено методику калькулювання собівартості машино-години експлуатації будівельної техніки при різних умовах покупки. Запропоновано методику визначення економічно доцільного терміну заміни; методику оновлення, при порівнянні машин і механізмів з різними термінами експлуатації; методику визначення оптимального терміну заміни засобів механізації з урахуванням режиму експлуатації і показників їх рентабельності.

Актуальність роботи обумовлена тим, що ринкові умови дають більше можливостей будівельним організаціям щодо розширення можливих способів забезпечення реалізації проектів необхідною технікою, і на підставі цього виникає завдання вибору способу забезпечення з мінімальними витратами.

Встановлено, що вартість забезпечення проекту машинами та механізмами залежить від багатьох економічних та організаційно-технологічних факторів. Проведено аналіз впливу обраної амортизаційної та фінансової політики на вартість забезпечення проекту засобами механізації на підставі покупки, а також впливу амортизаційної політики при забезпеченні за рахунок фінансового лізингу. Запропоновано підхід до розробки політики оновлення та заміни будівельної техніки.

На підставі отриманих результатів розроблено: механізм оцінки й вибору економічно доцільного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами; методику визначення оптимального періоду заміни, при порівнянні машин і механізмів з різними термінами експлуатації; методику визначення оптимального терміну експлуатації заміни машин і механізмів з урахуванням режиму експлуатації.

Ключові слова: будівельний проект; машини та механізми; способи забезпечення; економічні та організаційно-технологічні фактори; приведена вартість забезпечення; період заміни.


аннотация

Дятлова Н.В. Оценка и выбор эффективного способа обеспечения реализации строительного проекта машинами и механизмами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.03 – экономика строительства. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, 2005.

В диссертации изложен механизм оценки и выбора эффективного способа обеспечения строительного проекта средствами механизации путем их покупки; обеспечения машинами и механизмами на условиях лизинга и субподряда; алгоритм оценки и выбора эффективного способа обеспечения реализации строительного проекта средствами механизации.

Разработана методика калькулирования себестоимости машино-часа эксплуатации строительной техники при различных условиях финансирования покупки, а также с учетом разработанной амортизационной политики.

Предложена методика замены машин на основе использования метода динамического программирования; методика определения оптимального периода обновления, при сравнении машин и механизмов с различными сроками эксплуатации; методика определения оптимального момента замены машин и механизмов с учетом условий эксплуатации.

Актуальность работы обусловлена результатами анализа современных способов обеспечения строительной техникой. Рыночные условия дают больше возможностей строительным организациям в области расширения возможных способов их обеспечения машинами и механизмами. При этом возникает естественный вопрос: какой из них эффективнее? На сегодняшний день стоимость механизации по отдельным видам работ существенна в общей себестоимости строительно-монтажных работ, т.е. механизация работ требует довольно больших затрат, поэтому задача минимизации затрат является необходимой и важной.

Установлено, что выбор способа обеспечения реализации строительного проекта машинами и механизмами определяют многие экономические и организационно-технологические факторы: стоимость машины, метод амортизации, затраты по погашению кредита, стоимость простоя, стоимость замены, эксплуатационные затраты, затраты на перебазировку, стоимость перепродажи, стоимость износа, арендная плата, затраты имущественного страхования; затраты на техническое обслуживание и ремонт и ряд других.

Проведен анализ влияния амортизационной и финансовой политики на стоимость обеспечения проекта за счет покупки средств механизации; влияния амортизационной политики на стоимость обеспечения на условиях финансового лизинга.

Для выбора наиболее эффективного способа обеспечения предложен алгоритм оценки и выбора эффективного способа обеспечения реализации строительного проекта машинами и механизмами с учетом различных экономических и организационно-технологических факторов.

В процессе эксплуатации строительная техника подвергается износу, вследствие чего ее производительность падает, а эксплуатационные затраты растут. Поэтому собственнику предстоит решить: какую машину продолжать эксплуатировать, а какую стоит заменить. При этом придется сравнивать машины с различными сроками эксплуатации. Для решения этой задачи предлагается методика определения оптимального периода обновления, при сравнении машин и механизмов с различными сроками эксплуатации. В качестве критерия необходимости обновления предлагается использовать показатель эквивалентного аннуитета приведенной стоимости затрат по каждой рассматриваемой единице техники.

Рано или поздно наступает момент, когда машину необходимо заменить. Поэтому предлагается методика определения экономически целесообразного срока замены с использованием метода динамического программирования. В качестве критерия необходимости замены выступает минимальная стоимость замены. На практике время замены оборудования зависит не только от момента его полного износа, условий эксплуатации, но и от экономических условий. Рентабельность эксплуатации машин, рассчитанную по показателям финансовой отчетности и рыночным показателям, предлагается использовать для определения оптимального момента замены средств механизации. Для решения этой задачи предложен алгоритм определения оптимального срока эксплуатации машин и механизмов с учетом режима работы.

Ключевые слова: строительный проект; машины и механизмы; способы обеспечения; экономические и организационно-технологические факторы; приведенная стоимость обеспечения; период замены.

summary


Dyatlova N.V. An Estimation and Selection of an Effective Way of Providing of a Building Project Implementation with Machines and Mechanisms. - Manuscript.

The thesis for the degree of the candidate of economic sciences in speciality 08.07.03 – Economics of Construction. - Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, 2005.

In a thesis the estimation and selection mechanism of providing of a building project implementation with machines and mechanisms is set up. The calculation method of machine-hour cost of building engineering exploitation under different conditions of purchasing has been developed. The technique of evaluation of economically expedient replacement term; a method of reequipment comparing machines and mechanisms with different service life and a technique of determination of optimal term of mechanization means with an allowance for their service conditions have been offered.

The urgency of the work is in the fact that the market conditions give more capabilities to building organizations in an expansion field of possible ways of providing of a building project by indispensable engineering and on the basis of there is a problem of selection of a providing with minimum costs.

It has been established, that the cost of providing of the project with machines and mechanisms depends on many economic, organizational and technological factors. The analysis of influencing of selected amortization and financial policy on the providing cost of the project with mechanization means on the basis of purchasing, and also influencing of amortization policy under maintenance due to financial leasing. The approach to development of policy of reequipment and replacement of building engineering has been offered.

On the bases of the obtained results the following techniques have been developed: of economically expedient way of providing of a building project implementation with machines and mechanisms; a technique of determination of the optimal term of replacement, comparing the machines and mechanisms with various service life; and method of determination of optimal replacement term of machines and mechanisms with allowance for their service conditions.

Key words: the building project; machines and gears; ways of providing; economic, organizational and technological factors; the present value of providing; the term of replacement.

Дятлова Наталія Василівна


^ Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту

машинами та механізмами


Спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Відповідальний за випуск д.т.н., проф. Торкатюк В.І.

Підп. до друку 19.05.05 Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на різографі. Умовн.-друк. арк. 0,9 Обл.-вид. арк. 1,0.

Тираж 100 прим. Замовл.№ 2843

Харківська національна академія міського господарства

61002, Харків, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ,

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи