Методика та організація наукових досліджень icon

Методика та організація наукових досліджень
Скачати 241.25 Kb.
НазваМетодика та організація наукових досліджень
Дата28.07.2012
Розмір241.25 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методика та організація

наукових досліджень(Вказівки і плани практичних занять для студентів

5 курсу спец. 8.050200 “Менеджмент”)


Харків-ХНАМГ-2005


Методика та організація наукових досліджень Вказівки та плани практичних занять для студентів 5 курсу спец. 8.050200 “Менеджмент”. Укладачі: А.В. Меляков, О.Л. Рябченко – Харків: ХНАМГ, 2005. – 18 с.


Укладачі: А.В. Меляков, О.Л. Рябченко


Рецензент: зав. кафедри культурології Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, докт. філос. наук, проф. В.О. Лозовий


Рекомендовано кафедрою історії і культурології, протокол № 6 від 27 січня 2005 р.


Вступ

Мета: ознайомити з методологією наукових досліджень, сформувати вміння застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність.

Предмет: процес наукового дослідження.

Завдання: оволодіти основними елементами методики наукових досліджень, навичками їх оптимальної організації.

Авторитет науки в суспільстві залишається достатньо високим. Завдяки використанню наукових методів у природознавстві, були створені не бачені раніше штучні агрегати, що значно покращили результати людської праці й створили для працівника більш комфортні умови. Втілення наукової методології в дослідження соціальних процесів дозволило людям навчитися оцінювати тенденції розвитку суспільств, культур, прогнозувати події тощо.

Володіння методологією, методикою наукової роботи, навичками її оптимальної організації є обов’язковою складовою професіоналізму дослідника. У зв’язку із зростанням вимог до професійної підготовки молодих спеціалістів, особлива увага приділяється формуванню навичок дослідження і творчої роботи у спеціалістів, бакалаврів, магістрів. Виконання завдань, що поставлені суспільством перед науковими й науково-виробничими установами, можливо тільки шляхом озброєння молодих фахівців новітніми знаннями в галузі наукових досліджень. Отже, введення до навчальних планів дисципліни “Методика та організація наукових досліджень” є своєчасним і актуальним.

Укладачі програми намагалися вирішити наступні завдання:

 • Допомогти молодим фахівцям оволодіти методологією наукової творчості, навчитися оформляти її результати у вигляді кваліфікаційних робіт відповідного рівня.

 • Сформувати у студентів вміння працювати з джерелами інформації, літературою, складати й оформляти науково-довідковий апарат дослідження.

 • Навчити магістрантів визначати напрямки наукових пошуків, використовувати для досягнення цієї мети необхідний методологічний та методичний інструментарій.^

Навички та уміння, яких повинні набути студенти:


 • Засвоїти методологію та методику наукових досліджень.

 • Бути здатним здійснювати пошук, накопичення та обробку наукової інформації.

 • Уміти формулювати мету, завдання та теоретичні засади дослідження

 • Навчитися планувати та здійснювати експериментальні дослідження, відпрацьовувати їх результати.

 • Уміти формулювати й обґрунтовувати висновки наукового дослідження.

 • Бути здатним складати звіти, доповіді, писати статті, що відображають результати наукових досліджень.

 • Уміти планувати й здійснювати роботу над науковим кваліфікаційним дослідженням.
^

Календарно-тематичний план


Теми курсу


Лек.

(год.)

Сем.

(год.)

Сам. робота

1

Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового дослідження

1

2

3
Види наукових досліджень: експериментальні, теоретичні, історіографічні, порівняльно-аналітичні

1

2
2

Поняття методологія, метод, прийом у науковому дослідженні

1

2

3
Типологія методів дослідження: емпіричні, теоретичні, мета і (пост) теоретичні

1

2
3

Емпіричні методи наукового дослідження: спостереження, анкетування, тестування, інтерв’ю, опитування, мозковий штурм, соціометрія, кваліметрія

1

2

3
Емпіричні методи наукового дослідження: мозковий штурм, соціометрія, кваліметрія

1

2
4

Теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, проектування, прогнозування, систематизація, кваліфікація

1

2

3
Теоретичні методи дослідження: моделювання, проектування, прогнозування, систематизація, кваліфікація

1

2
5

Основні поняття і визначення математичних методів та методів статистичної обробки наукових даних

2

4

3

6

Структура дослідження: обґрунтування актуальності й визначення теми дослідження, його мети, завдання

2

4

3

7

Розробка концептуальних положень і апарату дослідження (гіпотези, методи, етапи, об’єкти, засоби)

1

2

3
Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми

1

2
8

Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, концептуальних положень, що покладені в основу дослідження

2

4

3

9

Обробка наслідків дослідження та оформлення результатів

1

2

3
Форми відображення результатів наукового дослідження: науковий звіт, повідомлення, доповіді, тези, статті, навчальні посібники, дисертації, монографії


1


2Всього

18

36

27Тема 1. Поняття наукового дослідження.

Вимоги до наукового дослідження.

Види наукових досліджень


План

 1. Наука як система знань. Наукознавство та його основні розділи. Поняття, зміст, мета і функції науки.

 2. Форми організації та управління наукою в Україні.

 3. Основні ознаки наукового дослідження. Системність, доказовість та теоретичність наукового дослідження.

 4. Емпіричні, логічні та теоретичні пізнавальні завдання наукового дослідження.

 5. Класифікація наукових досліджень.


Питання на семінар

 1. Визначення науки. ЇЇ зміст і функції.

 2. У чому полягає об’єкт і предмет науки ?

 3. Поняття “наукового закону”, “категорії”, “принципу”.

 4. Головні ознаки наукового пізнання світу.

 5. Дайте характеристику теоретичного та емпіричного методів наукового пізнання.


Запитання для самоконтролю

 1. Розкрийте принципи системи національної класифікації наук.

 2. Дайте визначення поняттям “факт” та “гіпотеза”.

 3. Наведіть приклади класифікації наукових досліджень за :

  • призначенням;

  • тривалістю розробки;

  • видами зв’язку із суспільним виробництвом;

  • важливістю;

  • джерелами фінансування.

4. Що таке парадигма ? Як співвідносяться поняття “парадигма” й “наукова картина світу”?


Тема 2. Поняття методологія, метод, прийом у науковому дослідженні.

Типологія методів дослідження (2 год.)


План

  1. Логіка та методологія наукового дослідження.

  2. Поняття системного, комплексного та цілісного підходу в науковому дослідженні.

  3. Загальнонаукові, часткові та спеціальні методи дослідження.

  4. Головні компоненти методики наукового дослідження.Питання на семінар

 1. Охарактеризуйте рівні методології:

 • технологічний

 • конкретно-науковий

 • загальнонауковий

 • філософський

2. Охарактеризуйте функції методології:

 • загальну

 • часткову

3. Емпіричні, теоретичні та пост-теоретичні методи.

4. Приклади систем. Відмінність системи від структури, середовища.

5. Визначте методологію окремого наукового дослідження.


Запитання для самоконтролю

 1. Що таке метод, методика?

 2. Дайте визначення поняттю “концепція”.

 3. Місце експериментально-ігрових методів у менеджменті.

 4. У чому полягають головні переваги системного підходу ?

 5. Наведіть приклади з практики менеджменту, де використовується системний підхід.Тема 3. Емпіричні методи наукового дослідження (2 год.)


План

 1. Характеристика порівняння та вимірювання як наукового методу.

 2. Спостереження: класифікація, етапи .

 3. Знання та уміння, необхідні для проведення спостереження.

 4. Опитування як метод, його переваги та недоліки.

 5. Формалізація та аксіоматизація як методи наукового дослідження.


Питання на семінар

 1. Види анкетування: контактне, заочне, пілотне.

 2. Охарактеризуйте різновиди інтерв’ю за: умовами проведення, метою організації, формою спілкування.

 3. Тестування, його характеристика та етапи.

 4. Теорія масового обслуговування.

 5. Економетричне моделювання.

 6. Соціометрія.


Запитання для самоконтролю

 1. Як скласти анкету? Які вимоги необхідно враховувати при її складанні ?

 2. Дайте характеристику масовим та експертним опитуванням.

 3. Які вимоги висувають до організації “мозкового штурму” ?

 4. Метод Дельфи та його застосування в менеджменті.

 5. Наведіть приклади використання методу “чорної скрині” у вашій професійній діяльності.

 6. Що таке соціометричний критерій?

Тема 4. Теоретичні методи дослідження (2 год.)


План

 1. Аналіз та синтез, їх види: емпіричний, елементарно-теоретичний, структурно-генетичний.

 2. Дедукція та індукція. Поняття загального та часткового.

 3. Аксіоматичний та історичний методи теоретичних досліджень.

 4. Моделювання та його принципи.

 5. Поняття моделювання та моделі. Фізичне та математичне моделювання. Моделі матеріальні (реальні) та уявні (ідеальні).


Питання на семінар

  1. Проектування та прогнозування як методи наукового дослідження.

  2. Методи формальної логіки: метод єдиної схожості, супутніх змін та ін.

  3. Абстрагування та конкретизація.

  4. Аналогія як загальнонауковий метод.


Запитання для самоконтролю

 1. Що таке метод аналогії ? Які вимоги висувають до його використання ?

 2. Які види абстрагування Ви знаєте ?

 3. У чому полягає різниця між індукцією та дедукцією ?

 4. Факторний аналіз: головні особливості та етапи проведення.

 5. Які зв’язки ознак об’єкта, що досліджується, називають кон’юнкцією, диз’юнкцією?Тема 5. Основні поняття і визначення математичних методів та методів

статистичної обробки наукових даних (2 год.)


План

 1. Загальна характеристика кількісних методів наукового дослідження.

 2. Принципи і методи вимірювання. Поняття шкали вимірювання.

 3. Шкала як конструювання еталону вимірювання. Види шкал.

 4. Кількісні та якісні ознаки явища, процесу. Кваліметрія.

 5. Кореляція та регресія. Методи багатомірного статистичного аналізу.


Питання на семінар

 1. Контент-аналіз як засіб вимірювання та формалізації.

 2. Варіаційний ряд – поняття та характеристика.

 3. Вибірковий метод.

 4. Точність та надійність, обсяг та репрезентативність вибірки.

 5. Вимірювання як інтерпретація та моделювання соціальної реальності.

 6. Якісна та кількісна стратегії вимірювання.


Запитання для самоконтролю

 1. У чому полягає суть методу лінійного програмування?

 2. Особливості побудови й використання шкал Лайкерта, Терстоуна, Гуттмана.

 3. Метод семантичного диференціалу (Осгуда): техніка та сфери застосування.

 4. Дайте характеристику систематичним, випадковим, грубим помилкам.Тема 6. Структура дослідження: обґрунтування актуальності

і визначення теми дослідження, його мети, завдання (2 год.)


План

 1. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його наукової розробки.

 2. Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження.

 3. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення головних напрямків дослідження.

 4. Збирання і відбір інформації для проведення дослідження.

 5. Формулювання загальної і проміжної цілей дослідження.


Питання на семінар

 1. Сформулюйте алгоритм наукового пізнання.

 2. Організаційне та інформаційне забезпечення наукового дослідження.

 3. Градації актуальності.

 4. Перетворення, доповнення, конкретизація – головні рівні новизни дослідження.


Запитання для самоконтролю

 1. Що таке техніко-економічне обгрунтування дослідження.

 2. У чому може полягати практична значущість результатів дослідження ?

 3. Які критерії вибору теми Ви знаєте?

 4. Дайте характеристику позитивної та негативної евристики як складових наукового дослідження.

 5. Наведіть приклади формулювання наукової проблеми.

 6. Який з нижченаведених методів не використовується для збору фактологічного матеріалу: спостереження, опитування, класифікація, імітація?Тема 7. Розробка концептуальних положень і апарату дослідження (гіпотези, методи, етапи, об’єкти, засоби). Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми (2 год.)


План

 1. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження.

 2. Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження.

 3. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів дослідження.

 4. Види гіпотез: нульова, описова, пояснювальна, основна, робоча, прогностична.

 5. Складання робочого плану.


Питання на семінар

 1. Констатуючий експеримент – засіб установлення вихідного стану предмета дослідження.

 2. Яким вимогам повинна відповідати гіпотеза, що висувається ?

 3. Охарактеризуйте процес висування і розвитку гіпотези.

 4. Види дослідницької стратегії: монографічне, польове та експериментальне дослідження.


Запитання для самоконтролю

 1. З чого складається ресурсне забезпечення науково-дослідної роботи?

 2. Наведіть приклади організаційного та кадрового ресурсного забезпечення.

 3. Які різновиди планів Вам відомі ?

 4. Охарактеризуйте методику мережевого планування.

 5. Складіть бюджет окремого науково-дослідного проекту.Тема 8. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, концептуальних положень, що покладені в основу дослідження (2 год.)


План

 1. Збирання та накопичення матеріалів дослідження.

 2. Організація і проведення експерименту:

 • перевірка експериментальної документації;

 • вибір засобів вимірювання, їх конструювання;

 • обробка результатів спостереження.

 1. Які вимоги до побудови моделі Ви знаєте ?

 2. Наведіть приклади використання моделей при прийнятті управлінських рішень.


Питання на семінар

 1. Розкрийте сутність методу експертних оцінок. Які вимоги висувають до відбору експертів ?

 2. Процес виміру. Вимірювання прямі та непрямі, сукупні та спільні.

 3. Корегування попередніх висновків і результатів за результатами наукового експерименту.

 4. Пробні досліди: мета та доцільність проведення.

 5. Охарактеризуйте експерименти природні та штучні.


Запитання для самоконтролю

 1. Охарактеризуйте класи вимірювань за ступенем точності.

 2. Що таке клас точності приладу?

 3. Які вимоги до висновків НДР Ви знаєте ?

 4. Які можливі результати теоретико-експериментального аналізу ?

 5. Дайте визначення поняттям “висновок”, “пропозиція”, “рекомендація”.


Тема 9. Обробка даних дослідження та оформлення результатів. Форми відображення результатів наукового дослідження: повідомлення, доповіді, тези, статті, дипломні роботи, розділи до монографій, науково-методичні рекомендації, навчальні посібники,

дисертації, монографії (2 год.)


План

  1. Аналіз і узагальнення даних дослідження. Визначення репрезентативності висновків.

  2. Співставлення результатів дослідження із теорією. Аналіз розходжень.

  3. Уточнення теоретичних моделей, досліджень та висновків.

  4. Проведення додаткових експериментів.

  5. Реалізація результатів виконаного дослідження.


Питання на семінар

 1. Формулювання наукових та виробничих висновків, складання науково-технічного звіту.

 2. Оприлюднення результатів дослідження та впровадження їх у практику.

 3. Прийоми викладу наукових матеріалів. Види науково-дослідних робіт.

 4. Подання текстового матеріалу: загальні вимоги до тексту наукової роботи; мова і стиль наукової роботи; подання окремих видів текстового матеріалу.

 5. Оформлення окремих видів ілюстративного та табличного матеріалу (креслення, графіки, фотографії тощо) .

 6. Правила оформлення списку використаних джерел.


Запитання для самоконтролю

 1. Які вимоги ставлять до магістерської роботи ?

 2. У чому полягає суть процедури спростування ?

 3. Дайте визначення прямого і непрямого доказу.

 4. Виконайте порівняльну характеристику проекту та гранту.Питання для екзамену:


 1. Рівні наукового дослідження. Поняття наукового факту та факту дійсності.

 2. Стадії емпіричного та теоретичного рівнів дослідження.

 3. Ознаки класифікації наукових досліджень.

 4. Рівні та функції методології. Поняття методу та методики.

 5. Методологічний та термінологічний арсенал дослідника.

 6. Спостереження як науковий метод.

 7. Експеримент та його різновиди.

 8. Анкетування. Види анкет, правила їх складання.

 9. Опитування та інтерв’ю.

 10. Формалізація як метод теоретичного дослідження.

 11. Аналіз і синтез.

 12. Індукція та дедукція.

 13. Співвідношення емпіричного та теоретичного рівнів пізнання.

 14. Основні логічні закони та правила їх використання в науковому дослідженні.

 15. Принципи та методи обробки результатів досліджень.

 16. Висновки наукового дослідження та особливості їх формулювання.

 17. Вимоги ВАК України щодо оформлення кваліфікаційних (магістерських, кандидатських) робіт.

 18. Композиційна структура науково-дослідної роботи.

 19. Графічне ілюстрування наукового тексту.

 20. Реферування наукових робіт (тези, статті, монографії).

 21. Презентація текстового матеріалу.

 22. Мовно - стилістична культура наукового дослідження.

 23. Оформлення науково-довідкового апарату дослідження.

 24. Логічна структура наукового дослідження.

 25. Вибір і обґрунтування теми дослідження.

 26. Визначення актуальності та новизни.

 27. Характеристика предмета та об’єкта дослідження.

 28. Поняття джерельної бази дослідження.

 29. Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу.

 30. Глобальна мережа Internet та її використання в наукових дослідженнях.

 31. Побудова гіпотези і постановка завдань дослідження.

 32. Складання програми і робочого плану дослідження.

 33. Евристичний етап наукового дослідження.

 34. Правила вивчення літератури та складання її огляду.

 35. Подання окремих видів текстового матеріалу.

 36. Табличний матеріал та правила його подання.Список літератури


 1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К., 1997. – 271 с.

 2. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избр. произв. – М., 1990.

 3. Воробьев В.В., Оболенський М.А. Основы научных исследований. Курс лекций. Часть 1. – Х., 1993

 4. Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований. – Харків, 1979. – 200 с.

 5. Добров Г.М. Наука о науке. – К., 1998. – 304 с.

 6. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації // Упоряд. Ю.І. Чернецький. – К.: Ред. “Бюлетеня ВАК України”, 1999. – 64 с.

 7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. – К., 1995. – 38 с.

 8. ДСТУ 3852 – 97.Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – На зміну РСТ УРСР 1743-82. – Чинний від 1998 –07-01. – К.: Держстандарт України. – 27 с.

 9. Капица П. Л. Эксперимент, теория, практика. – М., 1977. – 420 с.

 10. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М.: Юрист, 1995.

 11. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование. – К., 1994. – 283 с.

 12. Кожухова Т.В., Кайданова Л.Г., Шпалінський В.В. Основи психолого-педагогічного дослідження. – Харків, 2002

 13. Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы.- М., 1983. – 143 с.

 14. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований. – К., 2000. – 114 с.

 15. Научная деятельность: структура и институты (логика и методология науки). – М., 1980 – 429 с.

 16. Мац А. Д. О математической подготовке будущих инженеров в университетах США // Университеты. – 2003. - № 1. – С. 70-78

 17. Оперативные социологические исследования: методика и опыт организации. – Минск: БГУ, 2001. – 354 с.

 18. Основы научных исследований: Учебник для технических вузов.– М., 1989. – 400 с.

 19. Пілюшенко В. Л. Шкрабак І.В. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 344 с.

 20. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників // Бюлетень ВАК України. – 1997. - №3. – С. 3-14.

 21. Поступной А.Н. Украина еще может стать высокоразвитой страной. (Кричать громче ? Или кричать по-иному ? ) // Университеты. – 2002. - № 4. – С.14-21

 22. Рой О.М. Исследования социально-экономических и политических процессов. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 364 с.

 23. Сидоренко В.К., Хайруддінов М.А., Абдулгазис У.А. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – Сімферополь, 2000. – 168 с.

 24. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – 543 с.

 25. Тарапов И.Е. Несколько слов о роли образования и науки в современном обществе и государстве. Состояние дел в Украине // Университеты. – 2001. - № 3. – С. 6-19

 26. Тарапов И.Е. Реальная угроза национальной безопасности Украины // Университеты. – 1999. - № 1. – С.10-16

 27. Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін і доповнень до порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Постанова від 22.07.99 № 1336// Бюлетень ВАК України. – 1999. - № 4. – С.2-6

 28. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: Постанова від 01.03.99. - № 309 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 9. – С. 71 – 85

 29. Холин Ю.А. Украинские ученые на рубеже веков: успех возможен // Университеты. – 2003. - № 1. – С. 16-29

 30. Чернецкий Ю.А. Высшее образование в рыночной экономике. – М., 1991. – 286 с.

 31. Чернецкий Ю.А. Высшая школа США: общая характеристика и возможные “уроки” для Украины // Университеты. – 1999. – № 2. – С.46-50

 32. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – Харків, 1998. – 288 с.

 33. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М., 2003. – 596 с.

 34. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради. – К., 1990. – 80 с.Приклади тестових завдань для поточного і підсумкового контролю знань


1. Якого виду дослідження не буває:

 • пробного

 • описового

 • пояснювального

 • аналітичного


2. Простіше обробляти анкети, що складені з питань:

 • Закритих

 • Відкритих

Відповідь поясніть:________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Конкурентна оцінка діяча, події, отримана шляхом опитування групи людей, це :______________________


4. Який з критеріїв відбору експертів є центральним:

 • авторитет

 • самооцінка

 • компетентність


5. Нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напряму окремої галузі науки, містяться в такій кваліфікаційній роботі як:

 • Докторська дисертація

 • Кандидатська дисертація

 • Магістерська робота

 • Автореферат


6. Ведучий дискусію у фокус-групі,це:

 • т’ютор

 • інтерв’юєр

 • модератор


7. За принципом ”Якщо це сталося тут, то станеться будь-де”, працює метод:

 • основного масиву

 • критичних

 • снігового кому

випадків


8. Яке з нижченаведених питань є некоректним:

 • “Ви вважаєте себе рішучою людиною?”

 • “Вам важко стримувати себе, коли на вас кричать?”

 • “Вам важко приймати рішення у кризовій ситуації?”


9. До якого розділу програми дослідження входить розгортання робочих гіпотез :

 • Методологічного

 • Процедурного


10. Всі елементи генеральної сукупності мають однакову вірогідність потрапляння до вибірки за:

 • систематичного відбору

 • випадкового відбору


11. Процес визначення чисельного значення деякої величини через порівняння її з еталоном, це:

 • порівняння

 • рахування

 • формалізація

 • вимірювання


12. Друковане видання обсягом від 5 до 48 сторінок, що містить інформацію оперативного характеру, це:

 • брошюра

 • журнал

 • книга

 • рефератДеякі терміни та поняття

Гinотеза - наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ (процесiв) або причин, якi зумовлюють даний наслiдок. Наукова теорiя включає в себе гiпотезу як вихiдний момент пошуку iстини, яка допомагає суттєво економити час i сили, цiлеспрямовано зiбрати i згрупувати факти. Розрiзняють нульову, описову (понятiйно-термiнологiчну), пояснювальну, основну робочу i концептуальну гiпотези. Якщо гiпотеза узгоджується з науковими фактами, то в науцi її називають теорiєю або законом.

3акон - внутрiшнiй суттєвий зв'язок явищ, що зумовлює їx закономiрний розвиток. Закон, винайдений через здогадку, необхiдно потiм логiчно довести, лише в такому разi вiн визнається наукою. Для доведення закону наука використовує судження.

Концеnтуальнiсть - це визначення змiсту, cутi, смислу того, про що йде мова.

Методологiя наукового пiзнання - вчення про принципи, форми i способи нayкoвo-дослiдницької дiяльностi.

Метод дослiдження - це спосiб застосування старого знання для здобуття нового знання. Biн є засобом отримання наукових фактiв.

Наукова дiяльнiсть - iнтелектуальна творча дiяльнiсть, спрямована на здобуття i використання нових знань.

Наукова iдея - iнтуiтивне пояснения явища (процесу) без промiжної аргументації, без усвiдомлення вciєї сукупностi зв'язкiв, на основi яких робиться висновок. Вона базується на наявних знаннях, але виявляє ранiше не помiченi закономiрностi. Наука передбачає два види iдей: конструктивнi й деструктивнi, тобто тi, що мають чи не мають значущостi для науки i практики. Свою специфiчну матерiалiзацiю iдея знаходить у гiпотезi.

Наукова коnцеnцiя - система поглядiв, теоретичних положень, основних думок щодо об'єкта дослiдження, якi об'єднaнi певною головною iдеєю.

Науковий факт - подiя чи явище, яке є основою для висновку або пiдтвердження. Biн є елементом, який у сукупностi з iншими становить основу наукового знання, відображає об'єктивнi властивостi явищ та процесiв. На основi наукових фактiв визначаються закономiрностi явищ, будуються теорiї i виводяться закони.

Наукове дослiдження - цiлеспрямоване пiзнання, результати якого виступають як система понять, законiв i теорiй. Розрiзняють двi форми наукових дослiджень: фундаментальнi й прикладнi.

Науковий результат - нове знання, здобуте у процесi фундаментальних або прикладних наукових дослiджень та зафiксоване на носiях наукової iнформацiї у формi наукового звiту, наукової працi, наукової доповiдi, наукового повiдомлення про науково-дослiдну роботу, монографiчного дослiдження, наукового вiдкриття тощо.

Науково-nрикладний результат - нове конструктивне чи технологiчне рiшення, експериментальний зразок, закiнчене випробування, яке впроваджене або може бути впроваджене у суспiльну практику. Науково-прикладний результат може мати форму звiту, ескiзного проекту, конструкторської або технологiчної документацiї на науково-технiчну продукцiю, натурного зразка тощо.

Пiд nриnциnом у науковiй теорїї розумiють найабстрактнiше визначення iдеї. Принцип - це правило, що виникло в результатi об'єктивно осмисленого досвiду.

Поняття - це думка, подана в узагальненiй формi. Воно вiдображає cуттєвi й необхiднi ознаки предметiв та явищ, а також взаємозв'язки. Якщо поняття увiйшло до наукового обiгу, його позначають одним словом або використовують сукупнiсть слiв - тepмiнiв.

Судження - думка, в якiй за допомогою зв'язку понять стверджується або заперечується що-небудь. Судження про предмет чи явище можна отримати або через безпосереднє спостереження будь-якого факту, або опосередковано - за допомогою умовиводу.

Теорiя - вчення, система iдей, поглядiв, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи iншого явища. Це не безпосереднє, а iдеалiзоване вiдображення дiйсностi. Теорiю розглядають як сукупнiсть узагальнюючих положень, що утворюють науку або її роздiл. Теорiя являє собою систему наукових концепцiй, принципiв, положень, фактiв.

Умовuвiд - розумова операцiя, за допомогою якої з певної кiлькостi заданих суджень виводиться iнше судження, яке певним чином пов'язане з вихiдним.


^

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Методика та організація наукових досліджень Вказівки та плани практичних занять для студентів 5 курсу спец. 8 050200 “Менеджмент”.


^
Укладачі: Антон Володимирович Меляков

Ольга Леонідівна Рябченко


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2005, поз. 395
Підп. до друку 6.04.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Облік – вид. арк. 1,5

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГСхожі:

Методика та організація наукових досліджень iconЗ дисципліни «організація наукових досліджень»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності...
Методика та організація наукових досліджень iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Методологія І організація наукових досліджень»
«Методологія І організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Методика та організація наукових досліджень iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності...
Методика та організація наукових досліджень iconМ. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: Абу, 2002 480 с. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Методологія та методика економічних досліджень виконання та оформлення реферат
Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: Абу, 2002 480 с
Методика та організація наукових досліджень iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Методика та організація наукових досліджень iconПріоритетні напрямки наукових досліджень Крну імені Михайла Остроградського на період із 2010 до 2013 року
У відповідності до існуючих наукових шкіл, лабораторного оснащення та основних напрямів досліджень, що проводяться вченими університету...
Методика та організація наукових досліджень iconІнформація про захід Організатором науково-практичної конференції «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» є громадська організація «Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень» (м. Одеса)
Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси удк та ббк
Методика та організація наукових досліджень iconІнформація про захід Організатором науково-практичної конференції «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» є громадська організація «Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень» (м. Одеса)
Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси удк та ббк
Методика та організація наукових досліджень iconАнотація дисципліни «методологія наукових досліджень»
Досвід наукової роботи набувається протягом усього творчого життя вченого, а фундаментом для нього є знання основ методології наукових...
Методика та організація наукових досліджень iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи