Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/6
Дата02.06.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


(для студентів економічних спеціальностей за напрямом

0501 “Економіка та підприємництво” та 0502 „Менеджмент”

заочної форми навчання)
Харків – ХНАМГ - 2005Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фінансового менеджменту (для студентів економічних спеціальностей за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво” та 0502 „Менеджмент” заочної форми навчання) –Укл.: Мочаліна З.М. – Харків: ХНАМГ, 2005. - 35 с.


Укладач: доц. канд. екон. наук З.М. Мочаліна.


Рецензент: доц. канд. екон. наук Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол № 4 від 23.11. 2004 р.


Зміст

Стор.

Вступ

4

1.Мета і задачі курсової роботи

5

2. Зміст курсової роботи

5

3. Завдання до курсової роботи „Поточне фінансове планування

діяльності підприємства”


7

4.Методичні поради до процесу розробки бюджету

8

Список літератури

24

Додатки (з варіантами завдань курсової роботи)

25


ВСТУП


Фінансовий менеджмент - наука управління фінансами підприємства, спрямована на досягнення його стратегічних і тактичних цілей.

Названі цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта: у складних умовах податкового клімату і високої інфляції підприємства мають різні інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Але ці й багато інших аспектів діяльності підприємства (збільшення майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування та ін.) піддаються управлінню за допомогою універсальних методів, напрацьованих ринковою цивілізацією й об'єднаних у науці фінансового менеджменту.

З метою напрацювання практичного досвіду з фінансового управління підприємства: управління оборотними і необоротними активами, прибутком і власним капіталом, планування і прогнозування фінансової діяльності і фінансового стану підприємства розроблені методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами економічних спеціальностей заочної форми навчання.


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Невизначеність, властива ринковим умовам господарювання, визначає загальну необхідність планування або моделювання діяльності підприємства. При цьому фінансове планування можна визначити як один з основних інструментів зміни фінансових потоків на підприємстві.

Умови, від яких залежить ефективність фінансового планування, витікають із самих цілей цього процесу і необхідного кінцевого результату. Акцепт повинен бути зроблений на:

1. Здатності складати акуратні і обґрунтовані прогнози.

2. Виборі оптимального фінансового плану.

Курсова робота з предмету “Фінансовий менеджмент” служить для закріплення студентами знань, отриманих у процесі вивчення предмета і ґрунтується на розвитку їх практичних навичок і вміння обґрунтовувати фінансові прогнози і плани підприємства.

^ Мета курсової роботи – відповідно до теми розкрити зміст основних понять і порядку розробки фінансових прогнозів, набути практичних навичок розробки бюджету підприємства і розглянути задачі, що виникають при реалізації принципів фінансового менеджменту в практичній діяльності підприємства.

У процесі виконання курсової роботи студенти вирішують наступні завдання:

 • знайомляться з інформаційною базою, яка слугує основою прийняття рішень в фінансовій діяльності підприємства.

 • розглядають основні аспекти фінансового менеджменту на підприємствах щодо прогнозування бюджетів;

 • освоюють бізнес-діагностику підприємства.
^
2. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


У курсовій роботі повинен розкриватися зміст основних аспектів курсу “Фінансовий менеджмент”. Тема курсової роботи містить у собі визначену проблему: внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Її поглиблене вивчення дозволяє у визначеній мірі змоделювати процеси, що відбуваються з даної проблеми, розглянути варіанти її рішення.

Студенти виконують відповідні аналітичні дослідження і розрахунки з питань, які потребують відповідних висновків для правильного обрання фінансової політики підприємства.

Студенти вибирають варіанти сценаріїв відповідно до останньої цифри в заліковій книжці студента, чи узгоджують з керівником курсової роботи.


Структура курсової роботи:

1. Вступ.

2. Основна частина.

3. Висновок.

4. Список літератури.

У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, визначається ціль курсової роботи.

В основній частині:

1. Викладається сутність і зміст понять, що дозволяють дати характеристику проблеми на підставі наукових і літературних джерел;

2. Надається аналітична оцінка фінансовим і інвестиційним можливостям підприємства, прогнозуються наслідки поточних рішень, обґрунтовується варіант обраних рішень з ряду можливих, оцінюються результати підприємства порівняно з цілями, встановленими у фінансовому плані.

У процесі написання курсової роботи студентами можуть бути приведені різні ілюстративні, графічні або цифрові приклади.

У висновку підводяться підсумки написання курсової роботи. Узагальнюються основні поняття, які розглянуті в роботі, доводяться логічні виводи та свої умозаключення, що були зроблені студентом у процесі виконання роботи.

Список літератури містить найменування не менше п'ятьох джерел, використаних при написанні роботи. На початку списку доводяться законодавчі і нормативні акти, потім за алфавітом – інші літературні джерела.


^ Об’єм і оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна містити 20-25 сторінок друкованого (комп’ютерний набір) тексту на стандартних аркушах форматом А4 (210х297 мм) із полями: зліва - 30 мм, зверху - 20 мм, знизу - 25 мм, справа - 10 мм.

Всі сторінки нумеруються. Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок.

Розділи роботи повинні мати змістовні назви. Нумерація розділів у роботі повинна бути наскрізна, арабськими цифрами.

Зміст курсової роботи містить усі заголовки, що є в тексті, а також номера відповідних початкових сторінок.

Курсова робота акуратно переплітається і підписується студентом і керівником.


^ Порядок написання курсової роботи

Викладач дисципліни (він же керівник роботи) доводить до студентів завдання на курсову роботу. У процесі індивідуальних консультацій із керівником студент визначає основні напрямки роботи і попередній план виконання.

Керівник курсової роботи розглядає розроблений студентом докладний план роботи, робить свої зауваження і дає вказівки про необхідні зміни і доповнення.

Після написання курсової роботи студент дає її керівнику для перевірки. Після цього робота підлягає поверненню для доробки, якщо це необхідно, або для співбесіди, щоб виставити остаточну оцінку.


^ 3. ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ „ПОТОЧНЕ ФІНАНСОВЕ

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА”

Короткий опис роботи

Підприємство почало підготовку короткострокового фінансового плану на наступний звітний рік. Система бюджетів складається на щоквартальній основі згідно з необхідними вихідними даними. Сукупність зібраної інформації приведена в Додатку 1.

Система бюджетів, що розраховується, включає (див. Додаток 2):

1. Прогноз продажу.

2. План виробництва продукції (підприємство виробляє єдиний продукт).

3. Бюджет витрат на основні матеріали.

4. Бюджет витрат на оплату праці основного персоналу.

5. Бюджет накладних витрат.

6. Бюджет запасів готової продукції на кінець року.

7. Бюджет операційних витрат.

8. Бюджет коштів.

9. Плановий Звіт про фінансові результати за рік.

10. Плановий Баланс на кінець року.

Підготувавши відповідні бюджети і фінансові документи, необхідно обґрунтувати прийняття рішення щодо способів фінансування операцій підприємства в майбутньому році.

Бюджет може бути схвалений лише після розробки фінансової політики підприємства і прийняття у ключовому бюджеті коштів рішення про способи фінансування і завершення останніх трьох бюджетів.

У процесі виконання роботи студент повинний провести ситуаційний (сценарний) аналіз бюджету.


^ Підготовча частина роботи

Перед виконанням аналітичної частини курсової роботи студент має дати теоретичне обґрунтування темі, відповівши на наступні запитання:

 1. Основні задачі поточного фінансового планування підприємства.

 2. Структура і порядок складання бюджету підприємства.

 3. Питання інвестування при веденні поточного планування.

 4. Фактори, що можуть визначати мінімально припустимий залишок грошей на рахунку.

 5. Пошук прийнятних умов зовнішнього фінансування.


Виконання роботи

Виконуючи аналітичну частину роботи, слід дотримуватися такого порядку:

1. Заповнити вихідні дані з Додатка 1.

2. Провести процедуру розрахунку бюджетів підприємства.

3. Проаналізувати кожний з бюджетів підприємства, взаємозв'язок між бюджетами.

4. Проаналізувати отриманий бюджет коштів. Пояснити, чи існує можливість у даній ситуації обійтися без залучення додаткових позикових засобів.

5. Обґрунтувати, який тип кредиту необхідний: короткостроковий чи довгостроковий.

6. Провести необхідні розрахунки для наступної схеми фінансування: виплата відсотків відбувається одночасно з частковим погашенням основної суми боргу при нарахуванні відсотка тільки на частину позички, що погашається; плануючи одержання позички і її повернення, підприємство повинне завжди тримати на розрахунковому рахунку не менш 35000 грн.

7. Після розрахунку фінансування проаналізувати прогнозний баланс і звіт про фінансові результати підприємства: як виглядають основні фінансові пропорції підприємства за результатами даного фінансового плану? Які з них можуть говорити про слабкі сторони позиції компанії?

8. Сценарії річного бюджету розроблюються студентами виходячи з наступної можливої ситуації: за даними маркетологів можливе зниження цін на продукцію підприємства на М%, в зв’язку з чим частка оплати в кредит знизиться до К % (розрахунки проводяться за варіантами).

Зробити висновок про необхідне фінансування в кожному кварталі.

Оцінити фінансовий стан підприємства на основі розробленого прогнозного звіту про фінансові результати, бюджету коштів і балансу підприємства (для базового варіанта бюджету), а також для відповідного розрахованого за варіантом сценарію (Додаток 4).

Зробити висновки щодо платоспроможності підприємства на основі критеріїв Альтмана (Бівера).


^ 4. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ БЮДЖЕТУ

Бюджетування – це процес планування майбутньої діяльності підприємства, результати якого оформляються системою бюджетів.

Розробка бюджетів додає кількісну визначеність обраним перспективам існування фірми.

З погляду послідовності підготовки документів для складання основного бюджету виділяють дві складові частини бюджетування, кожна з яких є закінченим етапом планування:

1) Підготовка операційного бюджету.

2) Підготовка фінансового бюджету.

Традиційним періодом бюджетування вважається складання бюджету з розбивкою року по місяцях (кварталам) і складання всіх бюджетних таблиць окремо для кожного місяця. Ідеальний випадок, якщо фінансовий менеджер робить детальне бюджетування з розбивкою місяця на тижні чи на декади.

Процес бюджетування починається зі складання бюджету продажів.

^ Бюджет продажів - операційний бюджет, що містить інформацію про запланований обсяг продажів, цін і очікуваний доход від реалізації кожного виду продукції.

При складанні бюджету продажів потрібно відповісти на такі запитання:

 • яку продукцію випускати?

 • в яких обсягах вона буде реалізована для продажу з розбивкою на визначені проміжки часу?

 • яку установити ціну продукції?

 • який відсоток продажів буде оплачений у поточному місяці, який у наступному?

 • чи варто планувати безнадійну заборгованість?

Вибір найбільш прийнятного з можливих варіантів установлення цін на продукцію здійснюється на основі аналізу ринку, цілей і стану компанії.

Розглядаючи питання оплати реалізованої продукції, відзначаємо, що вся реалізована покупцям продукція може бути оплачена наступними видами платежів: передоплата й оплата за фактом одержання продукції і продаж товару в кредит, тобто з тимчасовою відстрочкою платежу.

Одночасно з бюджетом продажів доцільно складати бюджет комерційних витрат (витрати на збут), тому що бюджет комерційних витрат безпосередньо пов'язаний з бюджетом продажів і комерційні витрати плануються тими ж підрозділами.

^ Бюджет виробництва – це виробнича програма, що визначає заплановані номенклатуру й обсяг виробництва в бюджетному періоді (у натуральних показниках). Він спирається на бюджет продажів, враховує виробничі потужності, збільшення (зменшення) запасів, а також величину зовнішніх закупівель. Для розрахунку обсягу товарів, що повинні бути зроблені, використовується наступна універсальна формула^ Залишки готової продукції на початок періоду + Планований обсяг виробництва продукції = Планований обсяг продажів + Залишки готової продукції на кінець періоду.Одночасно з бюджетом виробництва варто складати бюджет виробничих запасів. Він повинний відбивати плановані рівні запасів сировини, матеріалів і готової продукції. Бюджет підготовляється у вартісному вираженні і покликаний кількісно представити побоювання постачальників підприємства щодо перебоїв у постачаннях сировини, неточності прогнозу продажів і ін. Інформація бюджету виробничих запасів використовується також при складанні прогнозного балансу і звіту про фінансові результати (прибутки і збитки).

^ Бюджет прямих витрат на матеріали – це кількісне вираження планів відносно прямих витрат компанії на використання і придбання основних видів сировини і матеріалів.

Методика складання бюджету прямих витрат виходить з наступного:

 • усі витрати підрозділяються на прямі і непрямі;

 • прямі витрати на сировину і матеріали - витрати на сировину і матеріали, з яких виробляється кінцевий продукт;

 • бюджет прямих витрат на матеріали складається на основі виробничого бюджету і бюджету продажів;

 • обсяг закупівель сировини і матеріалів розраховується як обсяг використання плюс запаси на кінець періоду і мінус запаси на початок періоду;

 • бюджет прямих витрат на матеріали складається з урахуванням термінів і порядку погашення кредиторської заборгованості на матеріали.

На додаток до бюджету прямих витрат на матеріали складають графік оплати придбаних матеріалів:

^ Бюджет прямих витрат на оплату праці - це кількісне вираження планів щодо витрат компанії на оплату праці основного виробничого персоналу.

Бюджет прямих витрат на оплату праці складається виходячи з бюджету виробництва, даних про продуктивність праці і ставок оплати праці основного виробничого персоналу. Крім того, у бюджеті прямих витрат на оплату праці виділяють фіксовану і відрядну частину оплати праці.

Якщо на підприємстві нагромадилася заборгованість з оплати праці чи підприємство підозрює, що не зможе виплачувати заробітну плату у встановлений термін, то додатково до бюджету прямих витрат на оплату праці складається графік погашення заборгованості з заробітної платні. Цей графік складається по тому ж принципу, що і графік оплати, придбання сировини і матеріалів.

^ Бюджет виробничих накладних витрат - це кількісне вираження планів щодо всіх витрат компанії, зв'язаних з виробництвом продукції, за винятком прямих витрат на матеріали й оплату праці.

Виробничі накладні витрати містять у собі постійну і перемінну частини. Постійна частина (амортизація, поточний ремонт і т.д. ) планується залежно від реальних потреб виробництва, а перемінна частина використовує підхід, заснований на нормативах. Під нормативом розуміється сума витрат на одиницю базового показника. Розрахунок нормативів проводиться на основі даних попередніх періодів з можливими коректуваннями на інфляцію і деякі кон'юнктурні фактори.

^ Бюджет управлінських витрат – це плановий документ, у якому приведені витрати на заходи, безпосередньо не зв'язані з виробництвом і збутом продукції.

До управлінських витрат відносять витрати на утримання відділу кадрів, праці і заробітної плати, АСУ (і ін. передбачені штатним розкладом), опалення і освітлення приміщень невиробничого призначення, послуги зв'язку, податки, відсотки з отриманих кредитів і т.д.

Склавши попередні бюджети, можна приступати до формування основного звіту про фінансові результати підприємства, який складається для того, щоб визначити і врахувати виплату податку на прибуток у бюджеті коштів (відтік коштів).

Прогнозний варіант Звіту складається на підставі даних, що містяться в бюджетах продажів, собівартості реалізованої продукції і поточних витратах. При цьому додається інформація про інші прибутки, інші витрати і величину податку на прибуток.

Прогноз Звіту про фінансові результати підприємства містить дані всіх прибуткових операцій підприємства і тим самим дозволяє менеджерам простежити вплив кошторисів на річну суму прибутків. Якщо кошторисний чистий прибуток незвичайно малий у порівнянні з обсягом продажів чи власним капіталом, необхідно провести додатковий аналіз усіх складових кошторисів і переглянути їх.

^ Бюджет коштів – плановий документ, що відбиває майбутні платежі і надходження грошей (прихід і витрати). Очікуване сальдо грошових коштів на кінець періоду порівнюється з мінімальною сумою коштів, яка повинна постійно підтримуватися (розміри мінімальної суми визначаються менеджером підприємства). Різниця являє собою або невитрачений надлишок грошей, або недолік коштів.

Мінімальна грошова сума являє собою свого роду буфер, що дозволяє врятувати положення при помилках у керуванні рухом наявних засобів і у випадку непередбачених обставин. Ця мінімальна сума коштів не є фіксованою. Як правило, вона буде трохи більше протягом періодів високої ділової активності, чим під час спаду. Крім того, для підвищення ефективності керування коштами значна частина зазначеної суми може знаходитися на депозитних рахунках.

^ Бюджет коштів складають окремо за трьома видами діяльності: операційній, інвестиційній і фінансовій. Такий поділ дуже зручний і наочно представляє грошові потоки.

Дані з бюджетів продажів, різних бюджетів виробничих і поточних витрат, а також з бюджету капітальних витрат відображаються в бюджеті коштів. До уваги також приймаються виплати дивідендів, плани фінансування за рахунок власних коштів чи довгострокових кредитів, а також інші проекти, що вимагають грошових витрат.

На заключному етапі процесу бюджетування складається прогнозний баланс.

^ Прогнозний баланс - це форма фінансової звітності, яка містить інформацію про майбутній стан підприємства на кінець прогнозованого періоду, допомагає розкрити окремі несприятливі фінансові проблеми, рішенням яких керівництво не планувало займатися (наприклад, зниження ліквідності підприємства), дозволяє виконувати розрахунки різних фінансових показників і служить засобом контролю всіх інших бюджетів на майбутній період. Тобто, якщо всі бюджети складені методично правильно, баланс "повинен зійтися", тобто сума активів повинна дорівнювати сумі зобов'язань підприємства і його власного капіталу


Технологія складання бюджету підприємства

Дані щодо фінансової ситуації на підприємстві

Відповідно за традиції фінансовий менеджер складає систему бюджетів на щоквартальній основі, одержавши з відділу маркетингу дані про прогнозні обсяги збуту і ціни:


Таблиця 4.1 - Прогноз обсягів продажів і цін

Показники

Періоди

Прогноз збуту і цін

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Очікуваний обсяг

10000

30000

40000

20000

Очікувана ціна одиниці продукції, грн.

20.00

20.00

20.00

20.00


Частка оплати грошима в даному кварталі складає 70% від розміру виручки, 30%, що залишилися, оплачуються в наступному кварталі. Планований залишок запасів готової продукції на кінець планового періоду (кварталу) складає 20% від обсягу продажів майбутнього періоду.

Запаси готової продукції на кінець року плануються в обсязі 3000 одиниць продукції.

Необхідний обсяг матеріалу на одиницю продукції складає 5 кг, причому ціна одного кілограма сировини оцінюється на рівні 0,60грн. Залишок сировини на кінець кожного кварталу планується в обсязі 10% від потреби майбутнього періоду. За оцінкою необхідний запас матеріалу на кінець року складає 7500 кг. Оплата постачальнику за сировину проводиться за наступними умовами: частка оплати за матеріали, придбані в поточному кварталі, складає 50% від вартості придбаної сировини. На інші 50% сировини постачальник надає відстрочку платежу, яка повинна бути погашена в наступному кварталі.

Оплата прямої праці розраховується за наступними умовами: витрати праці основного персоналу на одиницю продукції складають 0.8 години, вартість однієї години разом з нарахуваннями складає 7,50 грн.

Накладні витрати представлені перемінною і постійною частинами окремо. Планування перемінних витрат проводиться виходячи з нормативу 2,00грн. на 1 годину роботи основного персоналу. Постійні накладні витрати оцінені на рівні 60600 грн. за квартал, причому з них на амортизацію приходиться 15000 грн.

Величина витрат на реалізацію і керування також планується у вигляді двох частин – перемінної і постійної. Норматив перемінної частини складає 1,80 грн. на одиницю проданого товару. Плановані обсяги постійних адміністративних і yпpaвлінських витрат з розподілом по кварталах року наведені у табл.4.2.


Таблиця 4.2 - Обсяги постійних адміністративних і yпpaвлінських витрат, грн
Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Реклама

40000

40000

40.000

40000

^ Зарплата керуючих

35000

35000

35000

35000

Страховка
1900

37750
^ Податок на нерухомість


18150


Підприємство планує закупівлю устаткування на суму 30000 грн. у першому кварталі і 20000грн. – у другому кварталі.

Планована до виплати сума дивідендів рівномірно розподіляється по кварталах і складає 40000 грн. у рік. Підприємство має можливість брати банківську позичку під 10% річних. Причому виплата відсотків проводиться одночасно з частковим погашенням основної суми боргу при нарахуванні відсотка тільки на частину позички, що погашається.

Приймемо, що ставка податку на прибуток складає 30%.

Стан активів і пасивів підприємства на початок планового періоду представлено у виді балансу (див. табл. 4.3.).


Таблиця 4.3 - Початковий баланс підприємства

Активи^ Оборотні активиКошти

42500
^ Дебіторська заборгованість

90000
Запаси сировини

4200

7000 кг

Запаси готової продукції

26000

2000 штук

^ Усього оборотних активів

162700
Основні засобиЗемля

80000
^ Спорудження й устаткування

700000
Накопичена амортизація

(292000)
^ Спорудження й устаткування (залишкова вартість)

408000
Разом активи

650700
Зобов'язання^ Поточні зобов'язанняРахунки до оплати

25800
^ Акціонерний капіталЗвичайні акції, без номіналу

175060
^ Нерозподілений прибуток

449900
Усього акціонерного капіталу

624900
Разом зобов'язання і капітал

650700
^ Перевірка балансу
На підставі приведених даних необхідно побудувати систему бюджетів підприємства.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи