Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» icon

Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика»
Скачати 446.15 Kb.
НазваГ. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика»
Сторінка2/3
Дата22.06.2012
Розмір446.15 Kb.
ТипДокументи
1   2   3


^ Тема 6. Показники варіації

Поняття варіації. Необхідність і завдання статистичного вивчення варіації.

Показники варіації як характеристики закономірності виучуваної сукупності. Характеристики варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

Види дисперсій: загальна дисперсія, міжгрупова дисперсія, середня усередині групових дисперсій, дисперсія якісної ознаки.

^ Тема 7. Вибірковий метод

Статистична вибірка. Її переваги й недоліки в порівнянні з повним (цілковитим) спостереженням. Способи відбору, що забезпечують репрезентативність вибірки.

Повторна й безповторна вибірка. Залежність помилок вибірки від варіації і обсягу вибірки.

Середня і гранична помилки повторної і безповторної вибірки.

Мала вибірка.

Оптимальна чисельність вибірки.

^ Тема 8. Статистичні методи аналізу кореляційних зв’язків

Загальний зв’язок явищ. Види й форми зв’язку. Кореляційний і регресивний методи аналізу. Рівняння зв’язку та його вибір.

Визначення параметрів кореляційного рівняння. Помилки параметрів кореляційного рівняння. Показники тісноти зв’язку.

Лінійний коефіцієнт кореляції, кореляційне відношення (індекс кореляції), коефіцієнт кореляції рангів.

^ Тема 9. Аналіз інтенсивності динаміки

Поняття і основні особливості рядів динаміки.

Види рядів – інтервальні й моментні.

Середній рівень інтервального і моментного ряду. Середня хронологічна.

Показники рядів динаміки. Рівні, відхилення (приріст) і темпи. Зростання 1% відхилення (приросту). Середній темп зміни (росту) ряду динаміки.

^ Тема 10. Аналіз тенденцій розвитку

Визначення загальної тенденції ряду динаміки.

Загладжування рядів динаміки за допомогою збільшення інтервалів і за ковзною середньою.

Аналітичне вирівнювання і вивчення сезонних коливань.

Інтерполяція і екстраполяція рядів динаміки.

^ Тема 11. Індекси

Поняття, значення і історія індексного методу. Класифікація індексів. Основні напрямки використання індексного методу.

Основні форми індексів. Особливості агрегатних і арифметичних індексів. Агрегатна й арифметична формули індексу обсягу продукції.

Побудова загальних індексів. Агрегатна і арифметична формули індексів цін. Взаємообов’язок індексів. Індексні системи. Загальні (основні) формули для побудови індексів порівняння рівнів показників і індексів впливу факторів.

Індекси ланцюгові й базисні.

Використання індексів в економічно – статистичному аналізові.

Індекси – індикатори. Індекси у прогнозуванні.

^ Тема 12. Графічний метод

Призначення і основні особливості статистичних графіків. Основні види графіків. Стовпчикові й колові графіки – об’ємні, об’ємно-структурні й структурні. Криві динаміки, залежності й розподілу.

Спеціальні графіки: картограма, картодіаграма, точковий графік, фігурний, фігурно – стрічковий, графік Варзара, квадратний графік, радіальний, стрічково-векторний, графік відхилень, графік Ганту.


^ III. РОБОТА З ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ


Самостійне вивчення статистики неможливе без використання літературних джерел. У наш час знайомство з літературою навіть із самого вузького питання становить нелегке й досить трудоємне завдання. Статистика за період свого існування нагромадила величезну кількість літературних джерел - підручників і навчальних посібників, монографій та журнальних статей, публікацій різних статистичних даних і оглядів. Тому раціональна організація вивчення літератури курсу особливо необхідна.

Для ефективного використання літератури й виконання позааудиторної контрольної роботи варто вести конспект підручників. Конспектування інших літературних джерел має рекомендаційний характер. За підручником конспектуються лише ті питання, які через обмежене число лекцій та практичних занять не знайшли відбиття в лекційних конспектах й у зошитах для практичних занять. На лекціях і практичних заняттях розглядається найбільш складний матеріал, представлений у питаннях для самопідготовки, які наведені до кожної теми курсу. Усі інші питання, викладені в запропонованому підручнику конспектуються в зошиті для самостійних робіт.

Треба ознайомитися спочатку з основною (підручниками й навчальними посібниками), а потім з прикладною (монографіями і статтями) літературою. При цьому важливо вивчити насамперед книги, а потім статті (у першу чергу останніх років видання) - вітчизняні й закордонні.

Матеріал для конспектування доцільно оформляти в такій послідовності:

1) назва вивченої теми курсу;

2) конспект робіт з питань статистики (з вказівкою назви й сторінок першоджерела);

3) конспект вказаних вище питань підручника (виписують їхні заголовки і сторінки підручника);

4) конспект(за вибором студента) інших літературних джерел з даної теми (при цьому вказують їхніх авторів, назву, рік і місце видання, сторінки).

Конспектувати матеріал краще не в процесі першого читання (це заважає стежити за ходом думки автора), а після знайомства з абзацом, параграфом або главою: тільки розібравшись у прочитаному, можна виділити головне. Конспектувати треба тільки необхідне для досліджуваної теми. При цьому матеріал доцільно записувати на одній стороні аркуша, залишаючи великі поля (приблизно до 1/3 ширини аркуша) для власних заміток: коментарів, міркувань, тлумачень, що виникають при вивченні матеріалу. Прикладом подібних заміток може бути наступне: «Дане питання важливе з такої причини»; «Про це говориться у такій-то роботі» (назвати джерело, його сторінки); «З цього питання таке-то автор дотримується іншої точки зору» (указати автора, назву роботи і т.д.). при конспектуванні повинен бути повністю розкритий зміст досліджуваного питання. Найважливіші місця конспекту слід виділяти підкресленням однією, двома, хвилястою і т.д. лініями.

При самостійному вивченні літератури доцільно використати найбільш авторитетні, фундаментальні роботи.

Найбільш важливі питання статистики висвітлені в наступних підручниках і навчальних посібниках останніх років видання:

Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. 2-е изд. - М.: ИНФРА. - М, 2004.

Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. - К., Центр навчальної літератури, 2005.

Попов И.И., Федорченко В.С. Теория статистики.: Уч. пособие - К.: КНТЕУ, 2001.

Статистика. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів. – К: ДТЕУ, 1997.

Статистика: Підручник/С.С. Герасименко, А.В. Головач та ін..-К.: КНЕУ, 2000.

Статистика: Уч. пособие/Под. ред. М.Р.Ефимовой. – М: ИНФРА- М .- 2000.

Теория статистики: Уч. пособие/ Под. ред. Г.Л. Громыко - М.: ИНФРА - М., 2000.

Короткі довідки з різних питань статистики можна одержати в таких виданнях:

Большой экономический словарь/Под. Ред. А.Н. Азрилияна. -2-е изд., доп. и перераб .- М: Ин-т новой экономики, 1997.

Елисеева И.И. и др. Международная статистика: Уч. пособие / И.И. Елисеева, Т.В. Костеева, Л.И. Хоменко. - Мн.: Высш. шк., 1995.

Кевиш П. Теория индексов и практика экономического анализа: Пер. с венг. – М.: Финансы и статистика, 1990.

Парфенцева Неля. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: впровадження і використання. - К.: Основи, 2000.

Статистика України: Журн. Держкомстату України.

Для пошуку літератури доцільно використати каталоги бібліотек.

Розрізняють алфавітні й систематичні читацькі каталоги бібліотек. В алфавітному каталозі книгу можна знайти відповідно до алфавітного порядку прізвища автора книги або її назви. Роботи зі статистики звичайно містяться в розділах «Суспільні науки в цілому» (тематичний заголовок «Статистика»), «Економічні науки» (заголовок «Економічна статистика»), а також «Математика» (заголовок «Математична статистика»).

Статті із статистики публікують в щоквартальному журналі «Статистика України», у загальному й спеціальному економічному журналах: «Економіка України», «Бухгалтерський облік», «Бізнес - інформ» та ін. Статистичні дані публікують у статистичних щорічниках, таких як: «Статистичний щорічник України за .... рік», «Україна в цифрах в .... році», «Харківська область в .... році» і т.д. Крім цього, існують такі статистичні збірники: «Довкілля України за .... рік», «Національні рахунки України за .... рік», «Фінанси України за .... рік», «Населення України за ....рік », «Праця в Україні у .... році», «Індекси споживчих цін України за .... рік» та ін.


^ IV. ЗАВДАННЯ НА ПОЗААУДИТОРНУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ


Студенти денної форми навчання основну частину завдань із статистики виконують в аудиторіях під керівництвом викладача. Разом з тим для вироблення навичок самостійної роботи з курсу вони виконують позааудиторну контрольну роботу (в зошиті для самостійних робіт зі статистики). До виконаної роботи варто додати список використаної літератури, в якому вказують прізвища й ініціали авторів видань, їхню повну назву, найменування видавництва, рік видання.

Контрольна робота з курсу для студентів денної форми навчання повинна містити вирішення чотирьох задач, номери яких для кожного студента визначають відповідно до останньої цифри номера залікової книжки студента (табл. 1). Наприклад, якщо номер залікової книжки 85150, то остання цифра 0 і за табл. 1 студенту необхідно виконати завдання 10,20,30,40.

Таблиця 1

^ Остання цифра номера залікової книжки студента

Номери завдань, що підлягають розв’язанню

1

1 11 21 31

2

2 12 22 32

3

3 13 23 33

4

4 14 24 34

5

5 15 25 35

6

6 16 26 36

7

7 17 27 37

8

8 18 28 38

9

9 19 29 39

0

10 20 30 40


^ Завдання 1 – 10. У кожному з цих завдань використайте відповідні дані табл. 2

Таблиця 2 Вихідні данні для завдань 1 – 10

(відомості про 50 студентів-заочників)

п/п

Витрати часу на вивчення курсу, год.

Іспитова оцінка, бали

^ Стаж роботи, років

Середня місячна зарплата, грн.

1

2

3

4

5

1

120

5

8

720

2

105

4

6

750

3

80

4

4

640

4

70

5

7

680

5

60

4

10

800

6

90

4

4

820

7

60

3

5

752

8

90

5

8

790

9

85

5

4

780

10

50

3

6

830

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

11

70

4

9

835

12

80

4

7

750

13

105

4

6

700

14

100

5

11

900

15

90

5

3

520

16

100

4

8

810

17

60

4

4

565

18

50

3

5

600

19

70

4

7

750

20

105

5

4

570

21

115

5

9

855

22

110

5

12

930

23

80

4

3

550

24

120

5

7

755

25

100

5

4

580

26

80

5

6

645

27

50

3

8

810

28

60

4

10

890

29

30

2

4

575

30

40

3

3

520

31

90

4

8

808

32

85

5

12

950

33

110

5

7

750

34

120

5

9

855

35

110

5

5

735

36

115

5

8

840

37

70

4

4

570

38

90

5

5

610

39

100

4

6

680

40

80

4

5

740

41

105

5

9

855

42

70

3

4

550

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

43

70

4

7

790

44

110

5

8

840

45

80

4

5

600

46

50

4

9

850

47

95

5

6

710

48

90

4

3

530

49

110

5

11

870

50

100

4

5

580


Умови для завдань 1 -5. У кожному з цих п’яти завдань потрібно:

 1. Скласти групування студентів за успішністю (в балах);

 2. Визначити залежність іспитової оцінки від витрат часу на вивчення курсу, виділивши для цього три групи з рівними інтервалами;

 3. Навести отримані дані у вигляді таблиць та відповідних графіків (секторної діаграми й лінійного графіку (з осями абсцис і ординат) залежності іспитової оцінки від витрат часу на вивчення курсу);

 4. Проаналізувати отримані результати.

Для виконання цих завдань використайте такі вихідні дані:

Завдання 1 – відповідно дані табл. 2 про всіх 50 студентів;

Завдання 2 – дані студентської групи №1 (перші 25 номерів табл. 2);

Завдання 3 - дані студентської групи №2 (останні 25 номерів табл. 2);

Завдання 4 – перші 30 номерів табл. 2;

Завдання 5 – перші 40 номерів табл. 2.


Умови для завдань 6 - 10. У кожному з цих завдань потрібно:

 1. Скласти групування студентів-заочників за стажем роботи;

 2. Визначити залежність оплати праці від стажу роботи, виділивши для цього три групи з рівними інтервалами;

 3. Навести отримані дані у вигляді таблиць та відповідних графіків (секторної діаграми та лінійного графіку (із осями абсцис та ординат) залежності іспитової оцінки від витрат часу на вивчення курсу);

 4. Проаналізувати отримані результати.

Для виконання цих завдань використайте такі вихідні дані:

Завдання 6 – відповідно дані табл. 2 про всіх 50 студентів;

Завдання 7 – дані студентської групи №1 (перші 25 номерів табл. 2);

Завдання 8 - дані студентської групи №2 (останні 25 номерів табл. 2);

Завдання 9 – перші 30 номерів табл. 2;

Завдання 10 – перші 40 номерів табл. 2.


^ Завдання 11 – 20. За даними табл. 3 визначити середні витрати часу на одну деталь в цілому по двох бригадах.


Таблиця 3

Показники

Номери завдань

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Витрати часу на одну деталь (у хв.)
а) бригада 1

5

6

10

10

20

10

12

5

20

10

б) бригада 2

4

12

12

20

30

8

24

6

16

15

Число робітників (чол.)а) бригада 1

10

20

50

15

20

20

40

25

24

20

б) бригада 2

12

10

20

20

20

24

20

10

20

10


^ Завдання 21 – 30. Для вирішення цих завдань використовується один з рядів динаміки табл. 4, де наведені показники, що характеризують господарську діяльність підприємства за 10 років.


Таблиця 4

Роки

Прибуток, тис. грн.

Витрати на 1 грн. продукції, грн.

Рентабельність, %.

Середньомісячний заробіток робітників, грн.

^ Виробництво чистої продукції на одного працівника, грн.2576

0,93

6,8

1010

80432623

0,92

7,5

1040

81812595

0,93

7,1

1067

94302680

0,91

8,6

1082

97802684

0,90

10,2

1110

105212703

0,88

11,5

1140

109532750

0,87

11,7

1200

115422886

0,86

12,4

1250

122433100

0,84

15,5

1260

134403410

0,83

16,2

1300

14278


Умови для завдань 21 - 25. У кожному з цих завдань необхідно:

1. Визначити абсолютні прирости (відхилення) за кожний рік;

2. Обчислити темпи зростання за кожний рік;

3. Зробити згладжування ряду динаміки укрупненням інтервалів; фактичний ряд і згладжений зобразити у вигляді лінійної діаграми.

Студент обробляє тільки один ряд динаміки. Для виконання завдань використовують наступні дані (див. табл. 3):

Завдання 21 - відомості про прибуток за 1998-2007 рр.;

Завдання 22 - дані про витрати на 1 грн. продукції (грн.);

Завдання 23 - матеріали про рентабельність (відсотки);

Завдання 24 - дані про середньомісячний заробіток робітників (грн.);

Завдання 25 - відомості про виробництво чистої продукції на одного працівника (грн.);

Умови для завдань 26 - 30. У кожному з цих завдань необхідно:

 1. Встановити абсолютні значення 1 % відхилення (приросту) за роками.

 2. Обчислити середньорічний темп зростання за період з 1996 по 2005рр.

 3. Зробити згладжування ряду динаміки за допомогою ковзних середніх; фактичний і згладжений ряди подати у вигляді лінійної діаграми.

Студент обробляє тільки один ряд динаміки. Для виконання завдань використовують наступні дані (див. табл. 4):

Завдання 26 - відомості про прибуток за 1998-2007 рр.;

Завдання 27 - дані про витрати на 1 грн. продукції (грн.);

Завдання 28 - матеріали про рентабельність (відсотки);

Завдання 29 - дані про середньомісячний заробіток робітників (грн.);

Завдання 30 - відомості про виробництво чистої продукції на одного працівника (грн.).


^ Завдання 31 – 35. У кожному з цих завдань визначити за відповідними даними табл. 5 індивідуальні й загальні індекси фізичного обсягу продукції, цін і вартості продукції. Пояснити, що означають отримані індекси. Як вони взаємозалежні?

Таблиця 5

^ Номера завдань

Види продукції

Од. виміру

Обсяг продукції


^ Ціна за одиницю продукції, грн.

Базисний період

Звітний період

Базисний період

Звітний період


А

Б

Шт.

м3

500

1200

550

1800

20

25

18

20В

Г

т

м3

500

1500

600

2000

30

15

27

12,3Д

Е

шт.

т

750

1800

800

2000

40

50

40

43,4Ж

З

м2

т

1000

2000

1200

2400

20

40

18

30И

К

шт.

т

1000

2000

2000

3000

30

20

27

10

Завдання 36 - 40. У кожному з цих завдань визначити за відповідним даними табл. 6 загальні індекси фіксованого (постійного) складу - фізичного обсягу продукції й собівартості, а також зміну загальних витрат на виробництво продукції (у гривнях) за рахунок зростання її фізичного об'єму та зниження собівартості одиниці.

Таблиця 6

^ Номера завдань

Види продукції

Од. виміру

Об'єм продукції


^ Собівартість одиниці продукції, грн.

Базисний період

Звітний період.

Базисний період

Звітний періодА

Б

шт.

м2

4000

300

6000

500

35

120

30

100В

Г

м3

кг

8000

1000

10000

2000

50

100

40

80Д

Е

шт.

кг

10000

2500

12000

3000

40

140

40

110Ж

З

м2

кг

14000

4000

20000

4000

50

200

40

160И

К

шт.

кг

20000

6000

24000

8000

10

200

8

200

1   2   3

Схожі:

Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconДо виконання самостійної роботи з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconДо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconДо виконання ргр з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconМіністерство освіти І науки
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Статистика” (для студентів 2 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Житлове право» для студентів спеціальностей 060101
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Житлове право» / Укладач М. М. Рєзнік. – Суми: Видавництво Сум ду, 2010....
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика» iconХарківська національна академія міського господарства н. Ю. Мущинська методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання ргр та самостійної роботи «Достовірність проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та 6...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи