Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 387.5 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата22.06.2012
Розмір387.5 Kb.
ТипДиплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації дипломного проектування і

виконання дипломних проектів

(для студентів 5 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 7.050400- „Туризм” спеціальності „Туризм”;

напряму підготовки 7.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура” )


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання дипломних проектів (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050400 - „Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки 6.020107 „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура” ). Укл.: Писаревський І.М., Александрова С. А.– Харків: ХНАМГ, 2007. – 36 с.


Укладачі: І.М. Писаревський,

С.А. Александрова


Рецензент: проф., к.екон.н. Н.В. Чебанова


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 4 від 29.11.2007р.

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………

4

ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ………………………...

4

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………...

6

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ, ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ І КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ………………………………………...


9

ОБСЯГ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ……………………...

14

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ....................................................................................................


20

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….

29


ВСТУП


Дипломний проект, який виконується випускником освітньо-кваліфіка-ційного рівня підготовки "спеціаліст", є підсумковою кваліфікаційною робо-тою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань і практич-ної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «спеціаліст» професійного напряму «Туризм» і мають на меті надання допомоги студентам у виконанні дипломного проекту, комплексне висвітлення сучасних вимог до його підготовки та захисту.

Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення робіт розроблені відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", чинного від 1.01. 1996 р. і міжнародного стандарту 180 5966:1982. Для бібліографічного опису джерел використані діючі стандарти з бібліотечної та видавничої справи: ГОСТ 7.1 - 84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582 - 97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила."


^ ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Дипломний проект є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки за спеціалізацією, і проходження всіх видів практик.

Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань з удосконалення ефективності діяльності організацій.

Студент-дипломник має підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломний проект є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «спеціаліст» і видачу відповідного диплома.

У процесі виконання дипломного проекту студент у відповідності до кваліфікаційних вимог має проявити:

 • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії;

 • вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

 • вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом;

 • вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Кваліфікаційний дипломний проект випускника – фахівця з туризму рівня "спеціаліст" повинен мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

 • містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми;

 • вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

 • бути належно оформленою, мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломний проект, який не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написаний без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об'єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Дипломний проект виконують на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань туристської індустрії, спеціальної вітчизняної і зарубіжної літератури,передового досвіду з проблеми,яка вивчається,а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.


Основні етапи виконання дипломного проекту:

 1. Вибір теми і об'єкта дослідження, узгодження теми з науковим керівником, подання заяви на кафедру з метою затвердження теми (Додаток А).

 2. Розробка завдання на дипломну проект, складання календарного плану виконання.

 3. Опрацювання літературних джерел і складання плану дипломного проекту.

 4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на об'єкті дослідження.

 5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.

 6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

 7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломного проекту.

 8. Подання завершеного дипломного проекту на рецензування науковому керівникові.

 9. Подання роботи на кафедру туризму й готельного господарства для внутрішнього рецензування.

 10. Подання проекту на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.

 11. Проходження нормоконтролю на кафедрі туризму й готельного господарства.

 12. Попередній захист дипломного проекту на кафедрі туризму й готельного господарства.

 13. Захист дипломного проекту в ДЕК.


Для досягнення вказаних цілей при виконанні роботи студенту необхідно:

 • обґрунтувати актуальність і значущість обраної теми роботи в теорії та стосовно умов об'єкта дослідження;

 • визначити мету і конкретні завдання дослідження;

 • визначити об'єкт і предмет дослідження;

 • провести огляд опублікованих за темою дослідження літературних джерел та узагальнити зібраний матеріал;

 • проаналізувати особливості функціонування предмета дослідження, виявити їх закономірності;

 • дати техніко-економічну характеристику об'єкта дослідження;

 • вибрати метод (методику) проведення дослідження;

 • проаналізувати виробничо-господарську діяльність об'єкта дослідження;

 • обґрунтувати принципово нові або пристосувати існуючі економічні рішення до об'єкта дослідження;

 • виконати економічне обґрунтування запропонованих рішень і сформулювати висновки;

 • логічно викласти матеріали й одержані результати дослідження;

 • належним чином оформити текстову і графічну частини дипломного проекту для подання матеріалу на кафедру, рецензенту і Державній екзаменаційній комісії для її публічного (відкритого) захисту.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломним проектом. Науковий керівник надає студенту науково-методичну допомогу у самостійній роботі над дипломним проектом:

 • проводить індивідуальне консультування студента,

 • допомагає скласти план дипломного проекту,

 • дає індивідуальне завдання до переддипломної практики,

 • контролює дотримання графіку виконання,

 • рецензує частини роботи і завершений рукопис,

 • готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі й науковці кафедри туризму і готельного господарства.

Тематика дипломних проектів розробляється і затверджується випусковою кафедрою туризму й готельного господарства, щорічно переглядається та поновлюється. Студент за погодженням із керівником та завідувачем кафедри може запропонувати свій варіант теми.

Разом з вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде виконуватися проект (будь-яке підприємство сфери туристської індустрії). Це має бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ, ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ


Термін написання дипломного проекту – 12 тижнів.

При виконанні дипломного проекту студент має дотримуватися затвердженого календарного плану і завдання. При розробці індивідуального календарного графіка роботи слід дотримуватись такого розподілу загального обсягу робіт:

 • вступ – 3%,

 • теоретична частина – 15%,

 • аналітична частина – 25%,

 • рекомендаційна частина – 25%

 • оцінка ефективності пропозицій, висновки – 10%,

 • консультації, нормоконтроль – 5%,

 • оформлення роботи і графічного матеріалу – 17%.

На період виконання дипломних проектів на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника над дипломним проектом.

Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершений дипломний проект та наочні матеріали (5-6 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів на аркушах формату А-1 або у вигляді роздавального матеріалу (близько 25 аркушів з відображенням слайдів) для кожного члена комісії (5 екземплярів), а також диску СD-R з презентацією) на рецензування науковому керівнику, за результатами якого останній складає відзив. При наявності позитивного відзиву на дипломний проект наукового керівника і з підприємства – об’єкта дослідження, дипломний проект направляється на внутрішнє рецензування, після чого підлягає нормоконтролю та попередньому захисту.


Попередній захист роботи приймає завідувач кафедри. До цієї процедури має бути повністю готова й оформлена робота - переплетена, на титульному аркуші мають бути підписи виконавця, керівника, консультантів, нормоконтролера й наочний матеріал. Документи (відгук від керівника, рецензія) мають бути складені в конверти, останні наклеєні до внутрішньої сторони твердої обкладинки. Після підписання роботи завідувачем кафедри робота (проект), графічний матеріал і всі документи залишаються у студента.

На підставі успішного проходження перелічених етапів кафедра приймає рішення про допуск студента до захисту.

У разі значного порушення графіку виконання дипломного проекту за рішенням кафедри туризму й готельного господарства студент може бути недопущений до захисту випускної кваліфікаційної роботи.


Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Випускник подає на захист дипломний проект з усіма підписами, рецензіями, відгуком й залікову книжку. Остання заповнюється студентом перед початком захистів за допомогою пояснень секретаря ДЕКу.

Підготовка до захисту дипломного проекту має бути ґрунтовною і серйозною. Важливо не тільки написати високоякісну роботу, але й вміти кваліфіковано її захистити. Доповідь повинна займати не більше 5-7 хвилин, бути читкою, логічною, динамічною, висвітлювати основні положення роботи, особистий вклад та висновки. Більш конкретно зміст доповіді визначається випускником разом з науковим керівником.

По закінченні доповіді випускнику задають запитання голова і члени комісії. По доповіді й відповідях на запитання члени ДЕКу роблять висновки про широту кругозору випускника, його ерудицію, кваліфікованість, вміння привселюдно виступати й аргументовано відстоювати свою точку зору.

Після відповідей випускника на запитання зачитується відгук наукового керівника, в якому викладаються особливості роботи, ставлення студента до своїх обов'язків, відзначаються позитивні й негативні сторони роботи, а також оголошується зовнішня рецензія. Потім надається заключне слово випускнику.


Оцінюється проект за п’ятибальною системою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”).


Критерії оцінювання дипломного проекту


За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За раціональною шкалою

Коментар

А

90-100 %

відмінно

Побудова докладу на захисті грамотна, логічна, чітка й динамічна, у ході докладу студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Кваліфіковано відповів на всі запитання ДЕКу. Дипломний проект містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений і має всі необхідні супровідні документи.

В

80-90 %

дуже добре

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, чітка й динамічна, у ході доповіді студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання туристської індустрії на рівні вище середнього; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Кваліфіковано відповів на всі запитання ДЕКу. Дипломний проект містить глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений, має всі необхідні супровідні документи.

С

70-80 %

добре

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, але були допущені деякі неточності. У ході доповіді студент проявив фундаментальні знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії на середньому рівні; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив низку помітних помилок. Дипломний проект містить самостійний аналіз досліджуваної теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлений, має всі необхідні супровідні документи


D

60-70 %

задовільно

Побудова доповіді на захисті грамотна, логічна, але були допущені значні неточності. У ході доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії в обсязі, необхідному для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях, принципові з яких може усунути самостійно. Дипломний проект належно оформлений, має всі необхідні супровідні документи.

E

50-60 %

достатньо

У ході доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії в обсязі, достатньому для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.


Відповів на всі запитання ДЕКу, але допустив помилки у відповідях на запитання і при виконанні завдань кваліфікаційної роботи, які може усунути тільки під керівництвом та за допомогою викладача. Дипломний проект оформлений з деякими недоліками, має всі необхідні супровідні документи.

FX

25-50 %

незадовільно

Студент виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності; допускав принципові помилки при відповідях на захисті, у тексті дипломного проекту. Дипломний проект не відповідає вимогам оформлення, структурно-логічній схемі побудови, не був підготовлений, або підготовлений неналежним чином наочний матеріал.

F

0-25 %

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при захисті проекту, а також про присвоєння студенту кваліфікації та видання випускнику диплому (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні.

Після захисту всіх дипломних проектів, що були заплановані на поточну дату, випускникам оголошуються рішення ДЕКу про оцінки та присвоєння кваліфікації «спеціаліст».

Якщо студент отримав на захисті незадовільну оцінку, він відраховується з Академії, йому видається довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до захисту дипломного проекту протягом наступних трьох років.


^ ОБСЯГ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Обсяг основного тексту дипломного проекту має становити 90-100 сторінок.

Структура кваліфікаційної роботи:

 • титульний аркуш;

 • завдання до дипломного проекту;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • вступ;

 • основна частина роботи;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки;

 • наочні матеріали для дипломного проекту.

Титульний аркуш і бланк завдання до дипломного проекту студент отримує на кафедрі й заповнює самостійно (Додатки Б, В).

Реферат призначений для ознайомлення з роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, що дозволяють прийняти рішення про доцільність роботи. Реферат має містити відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно зі списком літератури; текст реферату, анотацію державною та іноземною мовами, що має відбивати подану в роботі інформацію; перелік ключових термінів.

^ Зміст містить найменування та номери всіх розділів і підрозділів дипломного проекту.

У вступі (обсягом близько 3 – 5 сторінок) слід обґрунтувати актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, сформулювати об'єкт і предмет дослідження, вказати обраний метод (або методи) дослідження:

- актуальність - оцінку сучасного стану проблеми з точки зору своєчасності й соціальної значущості, відмічаючи практично розв'язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні підприємства та провідних вчених і фахівців даної галузі;

 • світові тенденції розв'язання поставлених завдань;

 • об’єкт дослідження - підприємство або організація, обрані для вивчення і на базі даних яких виконується проект;

 • предмет дослідження - проблема (коло проблем), що досліджується в роботі на прикладі об'єкта дослідження;

 • мета роботи - формулюється відносно обраного предмета дослідження стосовно об'єкта дослідження;

 • завдання - формулюють відповідно до визначеної мети у формі перерахунку (вивчено..., описано..., встановлено..., проаналізовано..., виявлено..., виведено залежність... тощо). Формулювати завдання слід якомога ретельніше, оскільки описання їх вирішення становить зміст розділів роботи.

^ Основну частину роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Останні можуть поділятися на пункти або на підрозділи й пункти. Основні розділи роботи: теоретичний, аналітико-дослідницький, проектно-рекомендаційний.


Перший розділ, теоретичний ( до 25 % обсягу проекту) містить декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела, іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури (в тому числі іноземної) розкриваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, показується, в чому полягає подібність, а в чому - відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему, подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи наукової новизни, полемічності, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.


Другий розділ, аналітичний, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи й певний методичний інструментарій.

Аналітичний розділ повинен містити:

 • опис, характеристику сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження;

 • діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження;

 • ґрунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань певного методичного інструментарію.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням і висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться у додатках), які обов'язково супроводжувати стислим коментарем.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики. Джерелом інформації є планові й фактичні показники господарської діяльності, статистична й бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломному проекті повинен використати певні комп'ютерні програми.

Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об'єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібне використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітичному чи у проектно-рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

 • поставлене завдання;

 • програму, за якою воно буде вирішуватися;

 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації - баланс, інші форми звітності);

 • формули розрахунку;

 • блок-схему алгоритму розв'язання завдання;

 • результат - у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

 • аналітичний опис результату.

Обсяг другого розділу - в межах 30-35% загального обсягу дипломного проекту.


Завданням третього, рекомендаційного розділу є розробка конкретних рекомендацій і пропозицій з організаційно-технологічного проектування розвитку та діяльності підприємства на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені в першому розділі, а також висновків другого розділу.

У цій частині студент повинен сформувати системний погляд на проект, як на керовану зміну початкового стану будь-якої системи, пов’язану з витратами часу й коштів. Він пропонує ефективний інструмент розв’язання проблемної ситуації на підприємстві у формі інноваційного проекту, розглядаючи й аналізуючи ключові категорії проекту: цілі; кінцеві продукти; суттєві параметри і характер впливу оточуючого середовища; необхідні ресурси; критерії позитивності результатів, ефективності їх досягнення й оцінки; можливі механізми й інструменти діяльності й управління, дає обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності об'єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції з удосконалення діяльності об’єкта мають відповідати напрямку дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено в другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем і недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності й практичної втіленості.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломного проекту.


Четвертий розділ присвячений розгляду питань з охорони праці. Для його написання студент має отримати завдання і консультуватися у викладача кафедри безпеки життєдіяльності, який призначений консультантом.


Висновки (обсягом 3-5 сторінок) є стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломного проекту й поставленим у вступі завданням, окреслено елементи наукової новизни, пропозиції з удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано в третьому розділі. У висновках не можуть даватися пропозиції, які не були розглянуті у третьому розділі.

^ Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. Список літератури має містити до 40-50 назв. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.


У додатках вміщують інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою, і розміщуються на останніх сторінках. Додатки є необхідними для повноти роботи, але включення їх до основної частини роботи може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу; матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (копії звітів підприємств, що застосовувались для розрахунків; інструкції, методики, опис комп'ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи тощо). Обсяг додатків не обмежується.


^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Основна частина

Мова дипломного проекту – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Викладати матеріал пояснювальної записки треба від третьої особи однини ("автор вибрав", "автор визначив") або в невизначеній формі ("приймається", "вибирається", "визначається" і т.д.).

Пряме переписування в роботі матеріалів з літературних джерел є неприпустимим.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату АЗ (297 х 420 мм).

У друкованому варіанті текст розташовують через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервалу, шрифт – Times New Roman). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату АЗ (не більше 40 рядків на сторінку). Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту роботи й дорівнювати п'яти знакам.

Текст дипломного проекту розміщують на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - 20, з правого - 10, зверху - 20, знизу - 20 мм.

Під час виконання проекту треба дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення упродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту повинна максимально наближуватись до щільності основного зображення.

Структурні елементи ^ "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" не нумерують як розділи, їх назви друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Номер розділу ставлять після слів "РОЗДІЛ", наприклад, «^ РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ».

Підрозділи нумерують арабськими цифрами у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставлять крапку: наприклад, "1.4" (четвертий підрозділ першого розділу). Потім утому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Наприклад, «2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства».

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше двох рядків.

Кожний розділ пояснювальної записки слід починати з нової сторінки.

Скорочення слів у тексті не допускається, окрім загальноприйнятих термінів (ЕОМ, АСУ, ДБН та ін.). Допускається використовувати скорочення вузькоспеціалізованих термінів у тому випадку, коли їх загальна кількість дорівнює або більша 20 і кожний термін повторюється в тексті не менше 3-5 раз. У цьому випадку, при першому згадуванні терміну наводиться його повна назва і в дужках дається скорочений варіант, наприклад, життєвий цикл туристського продукту (ЖЦТП), а далі по тексту термін дається у скороченому варіанті, наприклад, "...технологічні основи формування і оптимізації ЖЦТП...".

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту. Остання сторінка розділу має бути заповнена текстом не менш ніж наполовину.

^ Нумерація сторінок роботи

Всі сторінки записки, включаючи додатки, повинні мати суцільну нумерацію. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Номери сторінок (починаючи з другої) ставлять у правому верхньому кутку арабськими цифрами без знака №. Не допускається заключати номери сторінок в лапки та інші знаки.

Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми тощо) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2" (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією, приклад наведений нижче.Рис. 1.2 Обсяг виручки від реалізації послуг туристським підприємством

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, відокремлені одна від одної вертикальними й горизонтальними лініями.

Наводити в роботі треба тільки ті таблиці, які неможливо передати звичайним текстом (зіставлення розбіжності, детальні довідкові дані і т.ін.). Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. У цьому разі назву вміщують тільки над її першою частиною.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу), нижче розміщується назва таблиці.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Приклад побудови таблиці наведений нижче.


Таблиця 2.1 – Характеристика номерного фонду готелюТип номеру

2005 р.

2006 р.

кількість номерів

кількість місць

кількість номерів

кількість місць

1

2

3

4

5

Апартаменти

3

6

3

6

Люкс

10

14

13

18


У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться:

Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

5

Напівлюкс

5

10

2

4

Формули

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння має бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння в дипломному проекті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(2.1)" (перша формула другого розділу).

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки. Наприклад, ціна медичної послуги у санаторно-курортному закладі складається з наступних елементів:

Ц=В+П + ПДВ, (2.1)

де Ц - ціна медичної послуги;

В - валові витрати;

П – прибуток;

ПДВ – податок на додану вартість.


Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, або після яких пояснюються її символи, відокремлюють комою. В іншому випадку після формули ставиться крапка.

Посилання

Посилання в тексті роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "…у працях [1-7]...".

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору треба наводити цитати. Загальні вимоги до цитування такі:

 • текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

 • цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

 • кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

 • при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути максимально точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і робити відповідні посилання на джерело.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел, що мають велику кількість сторінок, тоді в посиланні треба точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул джерела, на яке дано посилання в роботі.

Приклад:

Цитата в тексті: «...сьогодні важливо те, що макроекономічну стабільність і можливість інтеграції у світову економіку зможуть реалізувати ті країни з перехідною економікою, які матимуть темпи зростання на рівні не меншому як 5-6 % ...» [6].

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Геєць В.М., Буковинський С.А. Перспективи економіки світу, окремих регіонів і країн на порозі третього тисячоліття // Фінанси України. -1997. - № 3. – С.5-17.

Список літератури

Список літератури – елемент бібліографічного апарата, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список – одна із суттєвих частин дипломного проекту, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження (Додаток Г).

Джерела слід розміщувати таким чином: спочатку закони України, укази Президента, документи уряду України, інструктивно-нормативні матеріали, далі – в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку літературні джерела:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті з журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використо­вуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Рекомендується до списку літератури включати не менше 75 найменувань. Відомості про джерело надають мовою оригіналу.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (див. приклад нижче).

Книги:

 1. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 378 с.

Статті в періодичних виданнях:

 1. Білоус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - № 11. - С. 4-13.

Додатки

Додатки треба оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи в порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. З правої сторони малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово "Додаток____" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки треба позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, И, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад,

А. 2 - другий розділ додатка А; Г. 3.1 - підрозділ 3.1 додатка Г; Д. 4.1.2 - пункт 4.1.2 додатка Д; Ж. 1.3.3.4 - підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

Ілюстрації, таблиці, формули й рівняння, що є у тексті додатка, треба нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г. З - третій рисунок додатка Г; таблиця А. 2 - друга таблиця додатка А; формула (А. 1) - перша формула додатка А.

Якщо у звіті як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, його копію вміщують у роботі без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово "ДОДАТОК" і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи (не займаючи власної нумерації сторінок документа).


^ Наочні матеріали до дипломного проекту.

У разі, якщо студент для супроводу своєї доповіді використовував плакати (5-6 аркушів формату А-1), після процедури захисту останні остаються на кафедрі разом з пояснювальною запискою для подальшої здачі в архів.

Якщо для наочності доповіді студент розробляв презентацію дипломного проекту, він має підшити наочний матеріал (25 сторінок) до диплому (приклад титульного аркушу наведений у додатку Д) та вкласти диск з презентацією у конверт вклеєний на твердій обкладинці у кінці роботи.


ДОДАТКИ


Додаток А


Завідувачу кафедри ТіГГ

д.е.н. проф. Писаревському І.М.

студентки 5 курсу

денної форми навчання

групи ТУР– 1

____________________________


ЗАЯВА


Прошу закріпити за мною тему дипломного проекту «____________________________» й призначити науковим керівником_______________________________________________

Проект буде виконуватися на базі матеріалів ______________________.


„_____” _____________ 20___ р. _______________

(підпис студента)

Додаток Б


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Кафедра туризму і готельного господарства


ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА


^ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ НА ТЕМУ


«______________________________________________________________________________________________________________________________»


Студент групи (_________________) __________________________

підпис (шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові)


Керівник роботи (_________________) ___________________________

підпис вчене звання, ступінь, ПІБ

Завідувач кафедри (_________________) __________________________

підпис вчене звання, ступінь, ПІБ

Консультанти (_________________) __________________________

підпис вчене звання, ступінь, ПІБ


2007 р.

Додаток В

^ Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Факультет менеджменту Кафедра туризму і готельного господарства


Спеціальність туризм


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри ТіГГ _____________________

«___» ___________ 20___ р.


ЗАВДАННЯ

^ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ


____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ______________________________________________________

____________________________________________________________________

затверджена наказом по академії № ______ від _____ __________ 20_____ р.

2. Термін здачі закінченої роботи ______________________________________

3. Початкові дані до дипломного проекту -______________________________ ____________________________________________________________________

 1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових рисунків)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження дод. В


6. Консультанти по роботі, з вказівкою розділу роботи, яка до них відноситься


Розділ


Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Розробка проектної частини


Основна частина


Охорона праці


Нормоконтроль7. Дата видачі завдання ________________________

Керівник _____________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____________________

(підпис)


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
п/п


Найменування етапів дипломного проекту

Термін виконаного етапу роботиПримітка

1.


2.


3.


4.


5.


6.
Студент _____________________

(підпис)


Керівник роботи _____________________

(підпис)


Додаток Г

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Бланк И. А. Управление прибылью. – СПб.: Ника – Центр Эльга, 1998. – 543 с.

Чотири автори

Финансовое управление компаний / Дж. В. Смит, Е. В. Кузнецова, С.К. Курочкин, К. Дж. Уолперс / Под ред. Е. В. Кузнецовой. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – 383 с.

П’ять та більше авторів

Финансы предприятий : Тексты лекций / Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А.Н. Павликовский и др. / Под ред. А. Н. Поддерегина. – К.: Международ. ун-т финансов, 1998. – 256 с.

Колективний автор

Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 році: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 1999. – 100 с.

Багатотомні видання

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. – К.: Ника-Центр Эльга, 1999. – Т. 2

Перекладені видання

Блех Ю., Гетце У. Ивестиционные расчеты: Пер. с нем. – Калининград: Янтарь. сказ, 1997. – 438 с.

Збірники наукових праць

Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 1996. – 244 с.

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / А. З. Мешков, С. Н. Константинов / Науч.-произв. Корпорация «Киев. ин-т автоматики». - К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. В ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 – Ук 96 // Аннот. В журн. «Автоматизация производственных процессов». – 1996. - № 2.

Складові частини книги

Фатхутдинов Р. А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-синтез», 1998. – С. 65-113

Складові частини журналу

Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. – 1996. - № 5. - С. 7-17.

Електронні джерела

http: // www. nau. kiev. ua – Нормативні акти України.

http // www. liga. kiev. ua - Інформаційний бізнес портал компанії «Ліга»

Додаток Д


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Кафедра туризму і готельного господарства


НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

на тему «________________________________________»


студентки 5 курсу групи ТУР – 1

факультету менеджменту

напряму підготовки 6.020107 „Туризм”

____________________________________________________

(ПІБ студента)


Науковий керівник

__________________


Харків 2007

Навчальне видання


Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання дипломних проектів (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050400 - „Туризм” спеціальності „Туризм”; напряму підготовки 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура” )


Укладачі: Ілля Матвійович Писаревський,

Світлана Анатоліївна Александрова


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007, поз. (додатково)

Підп. до друку 06.12.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Обл.-вид. арк. 2,0 Ум.-друк арк.1,5

Замовл. № Тираж 200 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи