Буковинський державний медичний університет icon

Буковинський державний медичний університет
Скачати 381.83 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет
Дата22.06.2012
Розмір381.83 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКий ДЕРЖАВНий МЕДИЧНий університет«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. проректора

з науково-педагогічної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____»_________ 2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ

на 2010 – 2011 навчальний рік

Підготовче відділення для іноземних громадян


Відділення – підготовче (іноземні студенти)

Кафедра – медичної біології, генетики та гістології


Термін навчання – 1 рік

Семестр – ІІ

Лекції – 24 години

Практичні заняття – 120 годин

Лабораторні заняття – 22 години

Самостійна робота – 83 години

Іспит – ІІ семестр

^ Всього – 249 годин


2010 рік


Робоча навчальна програма складена доцентом кафедри Черновською Н.В. та асистентом Висоцькою В.Г. на підставі Програми з біології для вступних іспитів до вищих навчальних закладів України, затвердженої Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України (К., 2004 р.).


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології «__» _______ 2010 р.(протокол № __)


В.о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Схвалено предметною комісією

з медико-біологічних дисциплін, фізіологічного

та фізико-хімічного профілю “___”__________ 2010 р. (Протокол № __)


Голова предметної методичної комісії

з медико-біологічних дисциплін професор C.С. Ткачук


Мета: вивчення загальної біології, генетики, зоології, анатомії. Формування у слухачів цілісної уяви про закономірності розвитку живої природи; про сутність життя, його форми, індивідуальний та історичний розвиток тваринного світу і місце людини в ньому; про форми біотичних зв’язків у природі, життєві цикли паразитів та паразитарні хвороби людини; про місце людини в біосфері. Забезпечення фундаментальної біологічної підготовки.


^ Навчальні цілі:

В результаті вивчення біології людини, генетики, зоології, анатомії слухач повинен знати:

- будову та основні процеси життєдіяльності клітини;

- закономірності спадковості на молекулярному, клітинному рівнях, та рівні організму;

- мінливість і її форми;

- методи вивчення спадковості людини в нормі і при патології;

- деякі хромосомні та генні хвороби;

- головні поняття зоології (паразитології);

- назви паразитичних представників, їхню систематику, морфологію, життєві цикли, шляхи зараження людини, профілактику інвазій;

- головні поняття анатомії і гігієни людини;

- закономірності взаємодії організмів з середовищем;

- формування антропогеоценозів та їхню роль в екологічному гомеостазі;

- вчення про біосферу.


Уміти:

 • користуватися приладами мікроскопічних досліджень (лупа, світловий мікроскоп);

 • вивчати під світловим мікроскопом клітини рослин, тварин, людини, а також найпростіших, гельмінтів та членистоногих, які мають медичне значення;

 • визначати найбільш поширених паразитів людини.


^ Оволодіти практичними навичками:

- роботи зі світловим мікроскопом;

- виготовлення тимчасових мікропрепаратів;

- розв’язування ситуаційних задач з медичної генетики (різні типи успадкування моно-, ди-, та полігібридне скрещування, успадкування груп крові тощо).

^

Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення біології


Для вивчення біології слухачі мають мати базові знання середньої школи з предметів “Зоологія”, “Анатомія з фізіологією людини” і “Загальна біологія”.

Їхній об’єм визначений в програмі для вступних іспитів.


^ Зміст навчальної програми

Біологія, як фундаментальна дисципліна, є теоретичною базою медицини, тому її вивчення є основою підготовки слухачів підготовчого відділення як майбутніх лікарів. Навчання слухачів має дві основні мети:

 1. Забезпечити високий рівень загально-біологічної підготовки.

 2. Досягти чіткої медико-біологічної орієнтації слухачів підготовчого відділення.

Людина органічно вписана в природу, що її оточує, і, взаємодіючи з нею, стає невід’ємною її частиною, тому поряд із знанням загально-біологічних закономірностей живого особливе місце посідають анатомія і здоров’я людини з урахуванням її високої біосоціальної організації. Також значна увага звертається на вивчення зоології.

Навчальна програма складається з чотирьох основних розділів:

 1. Біологічні основи життєдіяльності людини

 2. Біологічний рівень організації життя і місце людини в ньому.

 3. Анатомічна будова людини її здоров’я.

 4. Біосфера та людина.

У першому розділі розглядаються молекулярно-генетичний, клітинній та онтогенетичний рівні організації життя з урахуванням специфіки організму людини, біологія клітини, розмноження та основи генетики людини. Матеріал викладено таким чином, щоб отриманні знання були тісно пов’язані з подальшим вивченням спадкової патології.

У другому розділі розкриваються медико-біологічні аспекти екології людини, що повинно забезпечити формування екологічного мислення, необхідного сучасній людині. В цьому розділі тваринний світ показаний як компонент екологічного середовища людини; надається значна увага вивченню типів, класів, представників тварин, які є паразитами або переносниками збудників паразитарних інвазій. Вивчаються різні форми взаємовідносин між ними та організмом людини.


У третьому розділі розкриваються особливості будови людини і функціонування систем органів у здорової людини. Організм людини розглядається як цілісна біологічна система, з цього погляду вивчаються всі системи органів, їхнє функціонування та елементи гігієни.

У четвертому розділі розглядаються питання структури і функції біосфери, вчення про ноосферу та вплив діяльності людей на біосферу в цілому й її складові частини, звертається увага на захист навколишнього середовища в національних та міжнародних наукових програмах.


^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З БІОЛОГІЇ

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН – СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

БУКОВИНСЬКОго ДЕРЖАВНОго МЕДИЧНОго університету

на 2010-2011 н.р.


п/п

Теми лекцій

Наочне приладдя

К-сть

годин

1.

Сутність життя. Рівні організації живого. Людина в системі природи
^
Таблиці, схеми

2

2.

Клітина – елементарна одиниця живого, її структурні компоненти, їхнє призначення

Таблиці, схеми

2

3.

Хімічний склад клітини

Таблиці, схеми

2

4.

Обмін речовин і енергії у автотрофних і гетеротрофних організмів

Таблиці, схеми

2

5.

Поділ клітини. Розмноження та індивідуаль­ний розвиток організмів

Таблиці, схеми

2

6.

Основні закономірності спадковості

Таблиці, схеми

2

7.

Основи загальної генетики і селекції. Генетична інформація

Таблиці, схеми

2

8.

Основи генетики людини

Таблиці, схеми

2

9.

Введення в паразитологію

Таблиці, схеми

2

10.

Історичний розвиток (філогенез) основних груп тварин

Таблиці, схеми

2

11.

Проблеми екології, екологічного виховання населення

Таблиці, схеми

2

12.

Біосфера і людина

Таблиці, схеми

2
Всього:
24
Всього на лекції: 24 годиниВ.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАННЯТЬ З БІОЛОГІЇ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН – СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

^

БУКОВИНСЬКОго ДЕРЖАВНОго МЕДИЧНОго університету


на 2010-2011 навчальний рік


^

Теми занять


Наочне обладна-ння

К-сть

годин

1

Введення в біологію. Предмет вивчення біології, методи біологічних досліджень. Характерні властивості живих організмів

Таблиці, схеми

2

2

Клітинна будова живих організмів. Основні положення клітинної теорії. Будова і функції ядра, цитоплазми, її основних органел.

Таблиці, схеми, мікропрепарати

4

3

Хімічний склад клітини. Вміст хімічних елементів у клітині. Вода та неорганічні речовини, їхня роль в життєдіяльності клітини. Органічні речовини, їхня роль у клітині

Таблиці схеми,

модель

ДНК

4

4

Обмін речовин і енергії у клітині. Пластичний обмін. Біосинтез білка у клітині. Код ДНК. Генотип, етапи енергетичного обміну. Значення АТФ в енергетичному обміні. Взаємозв’язок процесів енергетичного і пластичного обмінів

Таблиці, схеми

4

5

Розмноження та індивідуальний розвиток організ­мів, форми ділення клітин. Інтерфаза. Хромосоми, їхня роль. Статеве і нестатеве розмноження організмів. Статеві клітини. Мейоз і гаметогенез. Індивідуальний розвиток організмів, розвиток зародка. Постембріональний розвиток організму

Таблиці, схеми,

муляжі

4

6

Підсумкове заняття з цитології

Набір білетів

2

7

Введення в генетику. Етапи її історії. Предмет та завдання генетики. Основні поняття і терміни сучасної генетики

Таблиці, схеми, діапозитиви

2

8

Закономірності успадкування. Моногібридне схре­щування. Правило одноманітності гібридів першого покоління. Правило розщеплення. Гіпотеза “чистоти гамет”. Домінантні і рецесивні вияви ознаки у спадковості людини

Таблиці, схеми

2

9

Аналізуюче схрещування, неповне домінування, відхилення від очікуваного розщеплення, які пов’язані з летальними генамиТаблиці, схеми

2

10

Полігібридне схрещування. Дигібридне схрещуван­ня як приклад полігібридного. Правило незалежного комбінування ознак


Таблиці, схеми

2

11

Зчеплене успадкування. Порушення зчеплення. Гру­пи зчеплення. Механізм кросинговеру. Хромосомна теорія спадковості. Основні положення теорії Т.Моргана


Таблиці, схеми

2

12

Взаємодія генів. Класифікація форм взаємодії алельних і неалельних генів


Таблиці, схеми

2

13

Генетика статі. Визначення статі. Генетичний механізм визначення статі. Первинні і вторинні статеві ознаки

Таблиці, схеми

2

14

Основи молекулярної генетики. Хімічна природа гена, будова гена. Сучасний стан теорії гена. Позахромосомна спадковість

Таблиці, схеми

2

15

Типи мінливості. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Поняття про генотип і фенотип. Генотипова мінливість. Генні, хромосомні геномні мутації, їхні причини

Таблиці, схеми

2

16

Спадковість людини. Методи генетики людини. Спадкові хвороби.

Таблиці, схеми, слайди

4

17

Успадкування груп крові у людини. Групи крові за системою АВО і Rh-фактора. Поняття антиген антитіло. Запис генотипів за ознакою груп крові людини. Явище кодомінування

Таблиці, схеми

2

18

Підсумкове заняття з генетики

Набір білетів

2

19

Введення в анатомію і фізіологію людини. Тканини і системи органів людського організму


Таблиці, схеми

2

20

Опорно-рухова система. Будова скелета людини. Види з’єднання кісток скелета, їх класифікація, будова


Таблиці, схеми

4

21

Форми будови скелетних м’язів. Основні групи м’язів, їхні функції

Таблиці, схеми

4

22

Кров і кровоносна система. Склад і функції крові

Таблиці, схеми

4

23

Будова і робота серця. Види кровоносних судин. Кола кровообігу

Таблиці, схеми

4

24

Дихальна система, будова дихальної системи. Механізм дихання

Таблиці, схеми

4

25

Травна система. Склад їжі

Таблиці, схеми

2

26

Будова травної системи. Процес травлення

Таблиці, схеми

4

27

Видільна система. Будова видільної системи

Таблиці, схеми

2

28

Нервова система. Будова і функції нервової тканини. Будова і функції спинного мозку

Таблиці, схеми

4

29

Будова і функції головного мозку. Периферична нервова система, поняття про вегетативну нервову систему

Таблиці, схеми

4

30

Система органів чуттів. Орган зору. Орган слуху. Органи нюху, смаку

Таблиці, схеми

2

31

Ендокринна система. Ендокринні залози: гіпофіз, щитоподібна залоза, підшлункова залоза, наднирникові залози, статеві залози


Таблиці, схеми

4

32

Підсумкове заняття з анатомії людини

Набір білетів

2

33

Ведення в зоологію. Систематика тварин. Основні систематичні одиниці. Класифікація тваринного світу


Таблиці, схеми

2

34

Основи медичної зоології та паразитології

Таблиці, схеми

2

35

Підцарство Одноклітинні організми або Най­простіші. Загальна характеристика. Особли­вості будови одноклітинних і процесів їхньої життєдіяльності. Класифікація Найпростіших


Таблиці, схеми

2

36

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу. Особливості будови і процесів життєдіяльності


Таблиці, схеми

2

37

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, класифікація типу. Клас Війчасті черви


Таблиці, схеми

2

38

Тип Плоскі черви. Представники класів Сисуни і Стьожкові. Медичне значення


Таблиці, схеми

2

39

Тип Круглі черви (або первиннопорожнинні). Загальна характеристика типу. Різноманітність круглих червів і середовище їхнього існування. Медичне значення


Таблиці, схеми

2

40

Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика типу. Різноманітність кільчастих червів. Медичне значення

Таблиці, схеми

2

41

Тип Членистоногі. Загальна характеристика і класифікація. Класи Ракоподібні і Павукоподібні. Медичне значення


Таблиці, схеми,

2

42

Тип Членистоногі, клас Комахи. Загальна характеристика і класифікація. Різноманітність комах. Медичне значення

Таблиці, схеми

2

43

Тип Молюски. Загальна характеристика типу. Класи типу

Таблиці, схеми

2

44

Тип Хордові. Загальна характеристика і класифікація типу. Нижчі хребетні


Таблиці, схеми

2

45

Вищі хребетні. Клас Плазуни, клас Птахи, клас Ссавці – характерні риси представників класів. Медичне значення

Таблиці, схеми

2

46

Підсумкове заняття з зоології

Набір білетів

2
Всього:
120


Всього на практичні заняття: 120 годин


В.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик

п/п

Теми лабораторних занять

Наочне приладдя

К-сть

годин

1

Вивчається будова світлового мікроскопа. Набуваються навички приготування тимчасових мікропрепаратів; вивчення і описування тимчасових і готових мікропрепаратів

Таблиці, схеми, мікроскопи, мікропрепарати, жива культура

2

2

Розв’язування задач з молекулярної генетики

Таблиці, схеми, набір задач

2

3

Розв’язання задач на закономірності успадкування при моно-, ди-, полігібридному схрещуванні

Таблиці, схеми, набір задач

2

4

Розв’язування задач на зчеплене успадкування, кросинговер

Таблиці, схеми, набір задач

2

5

Розв’язування задач на взаємодію неалельних генів

Таблиці, схеми, набір задач

2

6

Розв’язування задач на успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Таблиці, схеми, набір задач

2

7

Розв’язування задач на модифікаційну мінливість людини

Таблиці, схеми, набір задач

2

8

Розв’язування задач на успадкування груп крові і резус-фактора

Таблиці, схеми, набір задач

2

9

Вивчення представників типу найпростіших: кл. Саркодові, Джгутикові, Споровики, Інфузорії

Таблиці, схеми, мікроскоп, мікропрепарати, жива культура

2

10

Вивчення представників типу Плоскі черви: Війчасті, Сисуни, Стьожкові.

Таблиці, схеми

2

11

Вивчення представників типу Круглі черви

Таблиці, схеми, мікроскоп, мікропрепарати, макропрепарати

2

Всього:

22
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З БІОЛОГІЇ

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРРОМАДЯН – СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на 2010-2011 н.р.


Всього на лабораторні заняття: 22 години


В.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик


^ ПЕРІЛІК ТЕМ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ іноземними громадянами - СЛУХАЧАМИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННя

БУКОВИНСЬКОго ДЕРЖАВНОго МЕДИЧНОго університету

на 2010-2011 навчальний рік

п/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Прокаріотичні та еукаріотичні клітини: подібність та відмінні риси. Спеціалізація та інтеграція клітин у багатоклітинному організмі

2

2

Постембріональний онтогенез. Нейрогуморальна регуляція росту, розвитку, старіння. Теорії старіння

4

3

Трансплантація тканин і органів.

2

4

Аспекти регенерації

2

5

Біологічні ритми

2

6

Органічний світ як результат процесу еволюції. Етапи розвитку життя на Землі

2

7

Біогенетичний закон

2

8

Будова вірусів, їхнє розмноження і медичне значення

2

9

Будова дроб’янок і їхня життєдіяльність. Роль дроб’янок у природі і значення у медицині

2

10

Ботаніка – наука про рослини. Основні групи рослин

2

11

Водорості і лишайники. Їхнє значення у природі і медицині

2

12

Мохи і папоротеподібні. Їхнє значення у природі і житті людини

2

13

Голонасінні. Значення у природі і житті людини

2

14

Покритонасінні. Значення у природі і житті людини

2

15

Вегетативні органи: корінь, пагін

2

16

Генеративні органи: квітка, насінина, плід

2

17

Гриби, їхня будова і розмноження. Значення у природі й житті людини

2

18

Зоологія – наука про тварини, їхнє значення їх у природі і житті людини. Подібність і відмінність тварин і рослин. Класифікація тварин

2

19

Паразитологія – наука про тварини, що ведуть паразитичний спосіб життя. Введення у паразитологію

2

20

Отруйні тварини і рослини, їхнє медичне значення

4

21

Тип Найпростіші. Клас Саркодові

4

22

Тип Найпростіші. Клас Джгутикові

4

23

Тип Найпростіші: клас Споровики, клас інфузорії

4

24

Тип Кишковопорожнинні: клас Гідрозої, клас Сцифоїдні медузи, клас коралові поліпи

2

25

Типи Плоскі черви: клас Сисуни

6

26

Тип Плоскі черви: клас Стьожкові

2

27

Тип Круглі черви: клас Власне круглі черви

2

28

Тип Молюски

2

29

Тип Членистоногі: клас Ракоподібні

2

30

Тип Членистоногі: клас Павукоподібні

2

31

Тип Членистоногі: клас Комахи.

2


Обговорено і схвалено на засіданні

кефедри медичної біології,

генетики та гістології «__» _________ 2010 р.(протокол № __)


В.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик


^ ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО,

ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять у формі:

 • усного опитування на основі теоретичних питань та рекомендованої літератури;

 • розв’язування ситуаційних задач на основі рекомендацій у методичних розробках, підбірки задач, відповідних методичних матеріалів кафедри, задачників, практикумів;

 • письмових контрольних робіт з розділу.
 1. Проміжний контроль проводиться на підсумкових заняттях наприкінці вивчення окремих розділів програми:

 • у формі трьох письмових контрольних робіт з біології клітини, генетики, анатомії людини.
 1. ^ Підсумковий контроль:

по завершенні курсу проводиться усний перевідний іспит на основі білетної програми, яка щорічно переглядається, затверджується на засіданні кафедри, цикловою та центральною методичними комісіями.

^

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК,


ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СЛУХАЧ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

на 2009-2010 навчальний рік


 1. Уміти користуватись світловим мікроскопом.

 2. Уміти виготовляти і описувати тимчасові цитологічні мікропрепарати з об’єктів рослинної природи.

 3. Уміти розв’язувати генетичні і ситуаційні задачі на моно-, ди- та полігібридне схрещування.

 4. Уміти розв’язувати генетичні ситуаційні задачі на зчеплене успадкування й кросинговер, прогнозування ризику народження хворого потомства.

 5. Уміти розв’язувати генетичні ситуаційні задачі з використанням таблиці кодування амінокислот, на визначення молекулярної маси білка і гена, довжини ДНК, відстані між генами в групі зчеплення.

 6. Уміти визначати групову належність донорської крові за системою АВО.

 7. Уміти розв’язувати ситуаційні генетичні задачі на успадкування груп крові систем АВО, резус.

 8. Уміти розв’язувати ситуаційні задачі на різні форми взаємодії алельних і неалельних генів.

 9. Уміти розв’язувати генетичні ситуаційні задачі на успадкування зчеплених зі статтю ознак.

 10. Уміти розв’язувати генетичні ситуаційні задачі на визначення різних форм мінливості, складання варіаційних рядів мінливості кількісних ознак, визначення середнього арифметичного варіаційного ряду; уміти будувати і аналізувати варіаційні криві.^ ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ТА НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ,

які використовуються в навчальному процесі

на кафедрі медичної біології, генетики та гістології
п/п

Вид засобів

К-сть

один.

Використання


1.

Діапроектор “Етюд”

3

Демонстрування діапозитивів, слай­дів на практичних заняттях та лек­ціях

2.

Діапроектор “Екран-3”

3

– // –

3.

Діапроектор “Київ-універсальний”

1

– // –

4.

Діапроектор “Пеленг”

1

– // –

5.

Графоскоп “Лектор-2000”

2

Демонстрування таблиць, схем на лек­ціях. Показ рисунків з підруч­ників на лекціях

6.

Епіпроектор

2

– // –

7.

Кінопроектор “Радуга-2”

1

Демонстрування кінофільмів на лек­ціях

8.

Кінопроектор “Україна”

1

– // –

9.

Комп’ютер (комп’ютерний клас)

14

Друкування навчальних посібни­ків, монографій, методичних матеріа­лів, проведення тестового контро­лю знань студентів

10.

Плотер HP DesignJet 500

1

Друкування навчальних таблиць

11.

Мікроскопи

70

Вивчення тимчасових і постійних мікропрепаратів

12.

Мікрокалькулятори

6

При роз’язуванні генетичних задач

13.

Макропрепарати

80

Демонстрування на заняттях

14.

Мікропрепарати

1950

Вивчення на практичних заняттях

15.

Муляжі

60

Демонстрування на заняттях і лек­ціях

16.

Навчальні стенди

30

Наочний матеріал до занять

17.

Динамічні посібники з магнітними екранами

40

Для розв‘язування ситуаційних за­дач

18.

Таблиці

840

Для демонстрування на заняттях і лекціях

19.

Стенди-вітрини

40

Для демонстрування на заняттях

20.

Навчальні кінофільми

2

Для демонстрування на лекціях


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

відповідей слухачів підготовчого відділення (іноземних громадян)

з біології на 2010-2011 навчальний рік


Іспит з біології проводиться у письмовій формі. Білет складається з трьох теоретичних питань і задачі.

Вступник до вищого навчального закладу повинен показати:

 1. Знання найголовніших понять, закономірностей та законів, які стосуються будови, життєдіяльності та розвитку живої природи, трактування процесів еволюції, явищ спадковості та мінливості.

 2. Знання будови і життєдіяльності прокаріотів, рослин, грибів, тварин і людини; знання класифікації рослинного і тваринного світу.

 3. Уміння обґрунтувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з наведенням прикладів з сільського господарства та промислового виробництва, охорони здоров’я тощо.


В основу визначення рівня знань з курсу біології покладено наявність теоретичних знань (рівень засвоєння фактичного матеріалу) та практичні вміння і навички (застосування знань при розв’язуванні задач).

Оцінюючи відповідь вступника, враховується:

 • характер відповіді: елементарна, фрагментарна, неповна, повна, логічна, доказова, обґрунтована, творча;

 • якість знань: правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;

 • ступінь сформованості загально-навчальних та предметних умінь і навичок при розв’язуванні задач;

 • рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

 • творчий підхід до розв’язування проблеми, формулювання гіпотез;

 • самостійність оціночних суджень.


Згідно із зазначеними орієнтирами виділено чотири рівні знань вступників: початковий, середній, достатній, високий.


^ I рівень – початковий (рецептивний). Відповідь вступника при відтворенні теоретичного матеріалу елементарна або фрагментарна. Відсутні або невірні відповіді на два питання. Задача не розв’язана, не приведено розв’язку або кінцевого результату.

^ II рівень – середній (репродуктивний). Відповідь вступника при відтворенні теоретичного матеріалу неповна або фрагментарна. Відповіді на два теоретичних питання обмежені лише викладенням основних положень програмного матеріалу, які не відзеркалюють повністю його суть. Відповідь на одне теоретичне питання відсутня. Задача розв’язана правильно, але є помилки у приведенні розв’язку та інтерпретації кінцевого результату.

^ III рівень – достатній (продуктивний). Відповідь вступника повністю розкриває зміст двох теоретичних питань. У відповіді на кожне з них допускається дві неістотні неточності, які не змінюють суті відповіді; відповідь на одне з теоретичних питань обмежена викладенням лише основних положень програмного матеріалу (не висвітленого його повністю). Задача розв’язана вірно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат. Вступник у своїх відповідях показує здатність аналізувати, порівнювати, встановлювати причини, узагальнювати та робити висновки.

^ IV рівень – високий (творчий). Відповідь вступника повністю розкриває зміст всіх трьох питань білета згідно з програмою. Визначені і вірно використані наукові терміни, правильно сформульовано біологічні закони та закономірності, розкрито їх зміст, наведено приклади, які демонструють дію біологічних законів, закономірностей та їх застосування в практичній діяльності людини; знання з ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини мають чіткий логічний зв’язок з курсом загальної біології. Вступник пропонує нестандартні шляхи вирішення проблем, показує здатність аналізувати, порівнювати, встановлювати причини, узагальнювати та робити висновки. Відповіді на теоретичні питання чіткі та конкретні. Задача розв’язана вірно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат.


^ Рівень знань

Оцінка


Критерії оцінки рівня знань вступника

I. Початковий


1(2-)

Відповідь вступника при відтворенні теоретичного матеріалу елементарна. Відсутні або невірні відповіді на три питання. Задача не розв’язана.

2(2)

Відповідь вступника при відтворенні теоретичного матеріалу елементарна або фрагментарна. Відсутні або невірні відповіді на два питання. Задача не розв’язана, не приведено розв’язку або кінцевого результату.

3(2+)

Відповідь вступника при відтворенні теоретичного матеріалу елементарна або фрагментарна. Відсутня або невірна відповідь на одне питання. Задача розв’язана невірно, не приведено розв’язку або кінцевого результату.

^ II. Середній

4(3-)

Відповідь вступника при відтворенні теоретичного матеріалу неповна або фрагментарна. Відповіді на три теоретичних питання обмежені лише викладенням основних положень програмного матеріалу, які не відзеркалюють повністю його суть. Відповідь на одне теоретичне питання відсутня. Задача розв’язана правильно, але є помилки у приведенні розв’язку та інтерпретації кінцевого результату.

5(3)

Відповідь вступника при відтворенні теоретичного матеріалу неповна або фрагментарна. Відповіді на два теоретичних питання обмежені лише викладенням основних положень програмного матеріалу, які не відзеркалюють повністю його суть. Відповідь на одне теоретичне питання відсутня або викладена неправильно. Задача розв’язана правильно, але є помилки у приведенні розв’язку та інтерпретації кінцевого результату.

6(3+)

Відповідь вступника при відтворенні теоретичного матеріалу неповна або фрагментарна. Відповіді на теоретичні питання обмежені лише викладенням основних положень програмного матеріалу, які не відзеркалюють повністю його суть. Відповідь на одне теоретичне питання відсутня або викладена неправильно. Задача розв’язана правильно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат.

^ III. Достатній

7(4-)

Відповідь вступника повністю розкриває зміст двох теоретичних питань. У відповіді на кожне з них допускаються дві неістотні неточності, які не змінюють суті відповіді; відповідь на одне з теоретичних питань обмежена викладенням лише основних положень програмного матеріалу (не висвітлено його повністю). Задача розв’язана вірно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат. Вступник у своїх відповідях показує здатність робити висновки.

8(4)

Відповідь вступника повністю розкриває зміст двох теоретичних питань. У відповіді на одне з теоретичних питань допускається одна неістотна неточність, яка не змінює суті відповіді; відповідь на одне з теоретичних питань обмежена викладенням лише основних положень програмного матеріалу (не висвітленого його повністю). Задача розв’язана вірно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат. Вступник у своїх відповідях показує здатність встановлювати причини, узагальнювати та робити висновки.

9(4+)

Відповідь вступника повністю розкриває зміст трьох теоретичних питань. У відповіді на одне з теоретичних питань допускається одна неістотна неточність, яка не змінює суті відповіді. Задача розв’язана вірно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат. Вступник у своїх відповідях показує здатність аналізувати, порівнювати, встановлювати причини, узагальнювати та робити висновки. Відповіді на теоретичні питання чіткі, стислі та конкретні.

^ IV. Високий

10(5-)

Відповідь вступника повністю розкриває зміст всіх трьох питань білета згідно з програмою. Задача розв’язана вірно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат. Визначені і вірно використані наукові терміни, правильно сформульовано біологічні закони та закономірності, розкрито їхній зміст, наведені приклади, які демонструють дію біологічних законів, закономірностей та їх застосування в практичній діяльності людини; знання з ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини мають чіткий логічний зв’язок з курсом загальної біології. Вступник показує здатність узагальнювати та робити висновки. Відповіді на теоретичні питання чіткі, стислі та конкретні.

11(5)

Відповідь вступника повністю розкриває зміст всіх трьох питань білету згідно програми. Задача розв’язана вірно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат. Визначені і вірно використані наукові терміни, правильно сформульовано біологічні закони та закономірності, розкрито їх зміст, наведені приклади, які демонструють дію біологічних законів, закономірностей та їх застосування в практичній діяльності людини; знання з ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини мають чіткий логічний зв’язок з курсом загальної біології. Вступник показує здатність аналізувати, порівнювати, встановлювати причини, узагальнювати та робити висновки.

12(5+)

Відповідь вступника повністю розкриває зміст всіх трьох питань білету згідно з програмою. Задача розв’язана вірно, наведено хід розв’язку та кінцевий результат. Визначені і вірно використані наукові терміни, правильно сформульовано біологічні закони та закономірності, розкрито їхній зміст, наведені приклади, які демонструють дію біологічних законів, закономірностей та їх застосування в практичній діяльності людини; знання з ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини мають чіткий логічний зв’язок з курсом загальної біології. Вступник пропонує нестандартні шляхи вирішення проблем, показує здатність аналізувати, порівнювати, встановлювати причини, узагальнювати та робити висновки.Схвалено на методичній нараді кафедри медичної біології, генетики та гістології «___» ________ 2010 р.(протокол № __)


В.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик


Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін

фізіологічного та фізико-хімічного профілю

“__” ________2010 р. (Протокол № __)


Голова предметної комісії

професор С.С. Ткачук

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Pishak V., Grytsiuk M., Bulyk R. Medical Biology (I. Cytology, II Medical Genetic. – Manual for foreign students. – Chernivtsi: 2006)

 2. Бажора Ю.І. Medical Biology: Навч. посібник до практичних занять для студентів І курсу. – Одеса: Одес. Держ. Мед. Ун-т, 2006. – 352с. – Мова англ.

 3. Lazarev K. L. Medical Biology: Textbook. – Second edition. – Simpheropol: IAD CSMU, 2003. – 592 p.

 4. В.П.Пішак, Т.М.Бойчук, Б.І.Бажора Ю.І. Структурований довідник з біології, Ч.4. Загальна біологія. – Чернівці.: Медніверситет, 2006. – 222 с.

 5. В.Ф.Мислицький, В.П.Пішак, С.С.Ткачук. Структурований довідник з біології. Ч.2. Біологія людини. – Чернівці: Медуніверситет, 2006. – 310 с.

 6. В.П.Пішак. Структурований довідник з біології. Ч.2. Тварини. – Чернівці: Медуніверситет, 2006. – 192 с.

 7. Биология для иностранных студентов / Чигирь В.Н. - К.: Академпрес, 1993.

 8. . Биология: Учебное пособие для слушателей подготовительных отделений вузов / Викторов Д. П., Иванова В. А., Лакомкина О. А. и др. -- М.: Высш. шк., 1981.

 9. Учебное пособие по биологии для слушателей и студентов подготовительного отделения (задачи по генетике и молекулярной биологии) / Щеулов А. П., Криштопа В. И., Овчинников С. А. и др. - Донецк, 1981.

 10. Учебные задания по биологии (для слушателей подготовительных отделений) / Щеулов А. П., Криштопа В. И., Анненков А. А. - К.: РМК МЗ Украины, 1983.

 11. Учебное пособие по биологии для иностранных граждан подготовительного факультета (медицинский профиль) / Ивановская Н.Г.; Под ред. В.А. Королёва. – Симферополь, 1994.

 12. Ванюшин Н.М., Криштопа В.И., Самойленко Т.И. и др. Учебное пособие по русскому языку и биологии для студентов-медиков подготовительных факультетов вузов Украины.– Донецк, 1998.


Додаткова література

 1. Alters S. Biology. Understanding life. – Fifth edition. – Mosby-Year Book, 1996. – 845 p.

 2. Bhatti K. A to Z in Biology: Textbook. – Forth edition. – Jahandhar City: Maanglik Printers, Focal Point, 2003. – 1246 p.

 3. Roberts M., Reiss M., Monger G. Advanced Biology. – Midas Printing International, Ltd, 2000. – 800 p.

 4. Ковалёв Н. Е., Шевчук Л. Д., Щуренко О. И. Биология: Пособие для слушателей подготовительных отделений мед. институтов / Под ред. Н.Е.Ковалева - М.: Высш. шк., 1985.

 5. Справочник по биологии под редакцией Сытника - К.: Наукова думка, 1985.

 6. Биология: Учебное пособие / А. А. Слюсарев, А. В.Самсонов, В. Н. Мухин и др.; под ред. В. А. Мотузного. - К.: Вища шк., 1985, 1986, 1990.

 7. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Пособие по биологии для абитуриентов. – 2-е изд. – Мн.: Высш. шк., 1997.

 8. Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в вузы. – К.: ГИППВ, 1998.

 9. Сидоров Е. П. Общая биология для поступающих в вузы (2-е издание, стереотипное). - Компания «Евразийский регион». Росийский университет дружбы народов «Уникум - центр». – М., 1998.

 10. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. – М.: Дрофа, 1998.

 11. Дербенева А.Г., Шаламов Р.В. Общая биология. Учебное пособие. Под ред. П.А. Калимана. – Харьков: Мир детства, 1997.

 12. Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. – М.: Роль, 1997.

 13. Общая биология: Учеб. для 10 - 11 кл. шк. с углубл, изуч. биологии / Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. и др.; Под ред. А.О.Рувинского - М.: Просвещение, 1993.

 14. Энциклопедический словарь юного биолога / Сост. М. Е. Аспиз. - М.: Педагогика, 1986.

 15. Тимченко А. Д. Краткий медико-биологический словарь. - К.: Вища шк. Головное изд-во. 1988.

 16. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров. - 2-е изд., исправл. - М.: Сов. Энциклопедия. 1989.

 17. Мамонтов С. Г. Биология: Справ, издание. - М.: Высш. шк., 1992.


Схожі:

Буковинський державний медичний університет iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи