Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік icon

Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік
НазваРобоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік
Сторінка1/3
Дата22.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. проректора

з науково-педагогічної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____» _________________2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з медичної біології

на 2010-2011 навчальний рік


факультет – № 4 з відділенням молодших і

медичних і фармацевтичних фахівців

спеціальність – лабораторна діагностика

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

кваліфікація – лаборант-бакалавр медицини

кафедра – медичної біології, генетики та гістології

курс – I

семестр – I, ІІ

лекції – 36 год

практичні заняття – 72 год

самостійна робота студентів – 54 год

Всього годин – 162

Залік – I семестр

Іспит – ІІ семестр


Чернівці, 2010 р.


Робоча навчальна програма складена в.о. завідувачем кафедри, д.мед.н. Буликом Р.Є., професором Пішаком В.П. та доцентом Черновською Н.В. на підставі Програми з медичної генетики для студентів медичних училищ за спеціальністю «лабораторна справа», затвердженої Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України (К., 1995), Програми з медичної біології, паразитології та генетики для студентів факультетів медсестринської освіти та коледжів за спеціальністю «сестринська справа», (К., 1998) та Програми з медичної біології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України (К., 2000), затвердженої Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України 25 грудня 2000 р.


Робоча навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології «___» _________ 2010 р.


В.о.завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик


Робоча навчальна програма схвалена предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю “___”___________2010 р. (протокол №___)

^

Голова предметної комісії,


професор C. C. Ткачук


Мета:

Вивчення медичної біології з метою формування у студентів цілісної уяви про загальні закономірності розвитку живої природи; про сутність життя, його форми, індивідуальний та історичний розвиток тваринного світу і місце людини в ньому; про форми біотичних зв’язків у природі, життєві цикли паразитів та паразитарні хвороби людини; про місце людини в біосфері. Забезпечення фундаментальної біологічної підготовки, набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності лаборанта-бакалавра медицини.


^ Навчальні цілі:

В результаті вивчення біології людини, генетики та паразитології студент повинен знати:

-будову та основні процеси життєдіяльності клітини;

-закономірності спадковості на молекулярному, клітинному рівнях та рівні організму;

-мінливість та її форми;

-методи вивчення спадковості людини в нормі і при патології;

-деякі хромосомні та генні хвороби та їх діагностику;

-закономірності онтогенезу;

-філогенез систем органів та онтофілогенетичну обумовленість вад розвитку людини;

-головні поняття паразитології;

-латинські назви паразитів, їхню систематику, морфологію, життєві цикли, шляхи зараження людини, лабораторну діагностику і профілактику інвазій;

-основні положення еволюційного вчення, біологічні та соціальні фактори антропогенезу;

-застосування теорії еволюції для пояснення процесу формування адаптацій, генетичного поліморфізму, видоутворення, походження людини;

-закономірності взаємодії організмів з середовищем;

-закономірності взаємодії людини із середовищем, формування антропоценозів та їхня роль в екологічному гомеостазі;

-вчення про біосферу, розробку рекомендацій щодо поліпшення її сучасного й майбутнього.


Уміти:

 • користуватися мікроскопічними приладами;

 • вивчати під світловим мікроскопом клітини рослин, тварин, людини, а також найпростіших, гельмінтів та членистоногих, які мають медичне значення;

 • аналізувати каріотип людини та виявляти хромосомні мутації;

 • розв’язувати ситуаційні задачі з медичної генетики (різні типи успадкування, успадкування груп крові, використання закону Харді-Вайнберга), а також з медичної паразитології;

 • визначати групи крові за системою АВО;

 • визначати найбільш поширених паразитів людини;

 • знати методи лабораторної діагностики за морфологічними ознаками і заходи профілактики паразитарних інвазій людини;

 • оформляти протокол виконаної роботи.Оволодіти практичними навичками:


 • виготовлення тимчасових мікропрепаратів;

 • роботи із світловим мікроскопом;

 • визначення препаратів з біології клітини, генетики та паразитології;

 • складання та аналізу родоводів;

 • розв'язання ситуаційних задач з медичної генетики (різні типи успадкування, успадкування груп крові, використання закону Харді-Вайнберга), а також з медичної паразитології.

^ Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення

медичної біології

Для вивчення медичної біології студенти мають мати базові знання середньої школи з предметів "Тварини", "Людина та її здоров’я" і "Загальна біологія" та медичного училища із предметів “Медична генетика” і “Паразитологія”.

^ Зміст навчальної програми

Медична біологія як фундаментальна дисципліна є теоретичною базою ме­ди­цини, основою підготовки майбутніх лаборантів-бакалаврів як помічників лікаря. Навчання студентів на кафед­рі медичної біології має дві основні мети:

1. Забезпечити високий рівень загальнобіологічної підготовки, оскільки медицина органічно входить до системи біологічних наук.

2. Досягти чіткої медико-біологічної орієнтації студентів першого курсу, заклав­ши фундамент їх навчання на профільних теоретичних кафедрах, а у по­даль­шому – в клініці.

Людина органічно вписана в природу, що її оточує, і взаємодіючи з нею, стає невід'ємною її частиною. Для лаборанта-бакалавра людина є головним об'єктом уваги і діяль­ності, тому поряд із знанням загальнобіологічних закономірностей живого в курсі медичної біології особливе місце посідає біологія людини з урахуванням її високої біосоціальної організації. Також значна увага звертається на вивчення біо­ло­гічних закономірностей, властивих для організму людини стосовно прак­тики охорони здоров'я.

Навчальна програма складається з чотирьох основних розділів:

 1. Біологічні основи життєдіяльності людини.

 2. Популяційно-видовий рівень організації життя і місце людини в ньому.

 3. Біогеоценотичний рівень організації життя і місце людини в ньому.

 4. Біосфера та людина.

У першому розділі розглядаються молекулярно-генетичний, клітинний та онто­генетичний рівні організації життя з урахуванням специфіки організму лю­дини, біологія клітини, розмноження та основи генетики людини. Матеріал викла­дено таким чином, щоб отримані знання були тісно пов'язані з подальшим вив­ченням спадкової патології на теоретичних та клінічних кафедрах й могли бу­ти використані в практичній діяльності.

У другому розділі з позиції сучасної синтетичної теорії еволюції викладаються питання видоутворення, популяційної структури виду та мікроеволюційні про­цеси. Звертається увага на специфіку дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людини, генетичний і фенотиповий поліморфізм людства. Розглядаються також питання антропогенезу, в зв'язку з філогенією тваринного світу і філогенезом органів та їх систем у хордових – онтофілогенетичні передумови природжених вад розвитку у людини.

У третьому розділі розкриваються медико-біологічні аспекти екології лю­ди­ни, що повинно забезпечити формування екологічного мислення, необхідного сучас­ному медичному працівнику. В цьому розділі тваринний світ показаний як компонент екологічного середовища людини і надається значна увага вивченню життєвих циклів паразитів, різних форм взаємовідношень між ними та організмом люди­ни, походження та еволюції паразитизму, шляхів зараження, методів лабораторної діагнос­тики, профілактики паразитозів. Вивчення різних питань паразитології важливе ще й тому, що велика кількість паразитарних захворювань досить поширена серед населення.

У четвертому розділі розглядаються питання структури і функції біо­сфери, вчення про ноосферу та вплив діяльності людей на біосферу в цілому й її скла­дові частини, звертається увага на захист навколишнього середовища в націо­нальних та міжнародних наукових програмах.

Реалізація програми передбачає внутрішньовузівську інтеграцію із суміж­ними кафедрами ВУЗу.

^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з медичної біології для студентів І курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю «лабораторна діагностика» кваліфікації лаборант-бакалавр медицини

^

на 2010-2011 навчальний рік


п/п

К-сть годин

Теми лекцій

Наочне

забез­печення


^

І семестр2

Введення до курсу медичної біології. Загальна харак­терис­тика життя. Людина в системі при­­ро­ди. Клітинний рівень організації живого. Струк­турно-функціо­наль­на організація евка­ріотич­них клітин

Таблиці2

Спадковий апарат евкаріотичних клітин і його функціо­нування. Генетична інформація та її реалі­зація в клітині

Таблиці,

слайди, кінофільм “Мітоз в ен­до­­спермі”2

Розмноження на клітинному і організмовому рів­нях. Біо­ло­гіч­ні особливості репродукції люди­ни

Таблиці,

слайди2

Організмовий рівень реалізації генетичної інфор­мації. Взає­мо­дії генів та їх прояв при різних ти­пах успадкування

Таблиці,

слайди2

Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі

Таблиці,

слайди

6.

2

Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище

Таблиці,

слайди

7.

2

Методи вивчення спадковості людини (антро­по­генетики)

Таблиці,

слайди

8.

2

Хромосомні хвороби людини: принципи і ме­тоди діагнос­тики, можливості і перспективи про­фі­лак­тики

Таблиці,

діти з хво­ро­­бою Дауна

9.

2

Генні хвороби людини: принципи і методи діагнос­тики, можливості і перспективи профі­лак­тики, запо­бі­­гання поши­рен­ню

Таблиці,

слайди^ Всього за І семестр – 18 год.


ІІ семестр
10.

2

Екологія людини. Медико-біологічні основи пара­зи­тизму

Таблиці,

слайди

11.

2

Медична протозоологія. Найпростіші – парази­ти людини, лабораторна діагностика прото­зойних інвазій

Таблиці,

слайди

12.

2

Медична гельмінтологія. Плоскі черви – пара­зити людини, лабораторна діагностика гельмін­тозів

Таблиці,

слайди

13.

2

Круглі черви – паразити людини, лабораторна діагностика нематодозів

Таблиці,

слайди

14- 15.

4

Медична арахноентомологія. Членистоногі як збуд­­ники та переносники інфекцій та інвазій, лабораторна діагностика корости

Комахи - паразити людини

Таблиці,

слайди,

кінофільм

“Кліщовий енцефаліт”

16.

2

Синтетична теорія еволюції. Особливості дії еволю­ційних факторів у популяціях людей. Меха­нізми антропогенезу

Таблиці,

слайди

17.

2

Філогенез основних систем органів хребет­них

Таблиці,

слайди

18.

2

Біосфера і людина

Таблиці,

слайди^ Всього за ІІ семестр – 18 год.  1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік
Буликом Р.Є., професором Пішаком В. П. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих...
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік
Сестринька справа”; кваліфікації – медична сестра; освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Затвердженої заступником...
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік
Пішаком В. П. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з лабораторної діагностики паразитарних інвазій для студентів медичних...
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної психології
Робоча навчальна програма складена на підставі „Програми з психіатрії, наркології та медичної психології для студентів медичних І...
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма
Буликом Р.Є. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих медичних навчальних закладів...
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2007/2008 навчальний рік
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія”...
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2009-2010 навчальний рік Факультет
Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік iconМіністерство охорони здоров’я україни
Робоча програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології 2010 року (протокол № )
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Робоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи