Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 420.9 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/3
Дата07.06.2012
Розмір420.9 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ» «СХВАЛЕНО»

Т. в. о. проректора Вченою радою Буковинського

з науково-педагогічної роботи державного медичного

професор Ю. Т. Ахтемійчук університету

«____»_________________2010 р. «___»_____________2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

перепідготовки лікарів спеціальності «медична психологія» за спеціальністю «лікувальна справа»

у 2010-2011 навчальному році

(медична біологія)


Тривалість навчання на кафедрі медичної біології,

генетики та гістології - 54 годин

Кафедра: медичної біології, генетики та гістології

Лекції – 0 годин

Практичні заняття – 36 годин

Самостійна робота – 18 годин

Всього – 64 години

Форма контролю Залік

Робочих днів - 6,5

Кількість кредитів ESTS - 1


Чернівці, 2010 р.


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології «___» _________ 2010 року (протокол № ____ )


В.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик


Робоча навчальна програма схвалена організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти __ ________ 2010 року (протокол № __)


Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти, професор В.М. Пашковський


^ «ЗАТВЕРДЖУЮ» «СХВАЛЕНО»

Т. в. о. проректора Вченою радою Буковинського

з науково-педагогічної роботи державного медичного

професор Ю. Т. Ахтемійчук університету

«____»_________________2010 р. «___»_____________2010 р.


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

перепідготовки лікарів спеціальності «медична психологія» за спеціальністю «лікувальна справа»

у 2010-2011 навчальному році

(медична біологія)


Код курсу

Назва дисципліни

Кількість годин

Дні

Лекції

Практи-чні заняття

Само-стійна робота

Всього
Основна дисципліна
Медична біологія

-

36

18

54

6,5
Форма контролю

залікРобоча програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології «___» _________ 2010 року (протокол № ____ )


В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Робоча навчальна програма схвалена організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти __ ________ 2010 року (протокол № __)


Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти, професор В.М. Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

перепідготовки лікарів спеціальності «медична психологія» за спеціальністю «лікувальна справа»

у 2010-2011 навчальному році

(медична біологія)


п/п

к-сть

год.

Тема. Зміст

Наочне

обладнання

1.

2

Структурно-функціональна організація евка­ріо­тичних клітин

Вивчаються функціональні властивості клітини, її хімічний склад, клітинні мембрани, органели та включення цитоплазми.

Набуваються навички приготування тимчасових мікропрепаратів включень та деяких органоїдів клітини і описування постійних мікропрепаратів органоїдів та включень клітини.

Мікроскопи,

мікропрепа­рати,

таблиці

2.

2

Спадковий апарат евкаріотичних клітин і його функціонування

Вивчається ядро як центральний інфор­маційний апарат клітини, його структура, каріотип людини і нуклеїнові кислоти: ДНК і РНК, реплікація ДНК.

Набуваються навички приготування мазка крові щура або жаби і вивчення форми ядер лейкоцитів, описування готових мікропрепаратів та електронограм ядра

Мікроскопи,

мікропрепа­рати,

таблиці

3.

2

Розмноження на клітинному та організмовому рівнях. Індивідуальний розвиток людини

Вивчається еволюція форм розмноження організ­мів, стадії гаметогенезу, будова статевих клітин, запліднення, загальні закономірності та регуляція онтогенезу. З’ясовується роль генетичної інфор­мації в інди­відуаль­­ному розвитку організму, при­чи­ни і сутність критичних періодів роз­витку людини, вплив радіаційного забруднення на онто­генез, терато­ген­ний ефект інших чинників.

Набуваються навички вивчення і описування тим­часових і готових мікро­пре­паратів статевих клітин, мік­ро­­пре­паратів окремих стадій інди­відуаль­ного розвитку тварин­них орга­ніз­мів, обгрунтування подібності онто­генезу тварин і людини, оволодіння елементами санітарно-просвітньої ро­бо­­ти з метою профілак­тики вад розвитку людини.

Мікроскопи,

мікропрепа­ра­ти, муляжі розвитку ланцетника,

моделі на плівці «Зародки хребетних»,

вологі препарати деяких вад розвитку людини, діапроектор, слайди,

таблиці

4.

2

Закономірності успадкування на організмовому рівні. Закони Менделя

Вивчаються принципи гібридо-логіч­ного аналізу, закони Г. Менделя та їх цитологічні основи, при­чини відхи­лень від очікуваного розщеплення ознак.

Набуваються навички розв’язуван­ня ге­не­тич­них задач на моно, ди та полі­гіб­рид­не схрещування

Таблиці,

динамічні екранні посібники,

підбірки

ситуаційних задач

5.

2

Взаємодія генів. Успадкування груп крові

Вивчається механізм і результати взає­мо­дії алель­них (повне, неповне домі­ну­ван­ня, зверхдо­міну­ван­ня, кодомінуван­ня) і неалельних (полімерія, ком­пле­ментарність, епі- та гіпостаз) генів, генетика груп крові у людини; формується поняття про тка­нинну та видову специфічність білків, їх антигенні властивості, про предмет і завдання імуногенетики.

Набуваються навички визначення групової належ­нос­ті за системою АВ0 (донорська кров), розв’язу­ван­ня ситуа­цій­них задач на успадкування груп кро­ві систем АВ0, Rh, MN, на різні форми взаємодії генів.

Таблиці,

динамічні

моделі,

набори для виз­начення груп крові (АВ0),

підбірка

си­туаційних задач

6.

2

Зчеплене успадкування. Генетика статі

Вивчається механізм різних типів визначення статі (сингамного, прогамного, епігамного), балансова тео­рія визначення статі, детермінація статі у лю­ди­ни, успадкування і прояв ознак, обмежених статтю, залежних від статі.

Набуваються навички розв’язування ситуаційних задач на успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Таблиці, підбірка

ситуаційних задач

7.

2

Мінливість та її форми

Вивчається зміст різних форм мінли­вості (мо­ди­фікаційна, в тому числі тривалі модифікації, ком­бінаційна та мутаційна), роль спадковості та умов сере­довища у формуванні ознак людини; теорія мутацій, значення спонтанного та індукованого му­тагенезу; закон гомологічних рядів спадкової мін­ливості (М.І.Вавілова) і його практичне значен­ня.

Набуваються навички визначення форми мін­ли­вості за умовою ситуаційної задачі, по мікро­пре­паратах «Мутації дрозофіл»; вміння складати ва­ріаційні ряди мінливості кількісних ознак, буду­вати варіаційні криві, визначити середнє значення (М).

Таблиці,

підбірка

ситуаційних

задач, мікроскопи,

мікропрепара­ти,

мікрокальку­лятори

8.

2

Хромосомні хвороби та методи їх діагностики (цитогенетичний метод, дерматогліфіка)

Вивчається характеристика, класифікація (Денвер­ська номенклатура), методи дослідження каріотипу людини; механізм успадкування та розвитку хво­роб, пов’язаних з геномними мута­ціями аутосом і статевих хромосом, з хромосомними абераціями. Вивчаються принципи методів антропогенетики (цитогенетичного, дерматогліфіки), особли­вості людини як об’єкту генетичного аналізу.

Набуваються навички визначення ста­тевого хроматину у клітинах букаль­но­го епітелію людини (тимчасові мікро­пре­­парати), виготов­лен­ня і ана­лізу дер­матогліфів, вміння застосувати знання методів антропо­генетики у практиці медико-генетич­ного консуль­тування

Мікроскопи,

обладнання для виготовлення дермато-гліфів,

таблиці

9.

2

Хвороби обміну речовин і біохімічний метод антропогенетики

Вивчається механізм виникнення молекулярних хвороб людини, суть генних хвороб вуглеводного, аміно­кис­лот­ного, білкового, ліпідного, міне­раль­ного та обміну нуклеїнових кис­лот на прикладах конкретних нозологічних одиниць; методи діагностики і принципи лікування генних хвороб.

Набуваються навички роз’язування задач ситуаційних задач і вміння врахувати дані про пенетрантність генних захво­рювань людини у прогнозуванні на­род­­ження здорового (хворого) потомства

Таблиці,

діапроектор,

слайди,

підбірка

ситуаційних задач

10.

2

Медико-генетичне консультування та методи антропогенетики (близнюковий, генеалогічний, популяційно-статистичний)

Вивчається ос­но­ви медико-генетичного консультування, ме­дико-генетичні аспекти сім’ї, завдання медико-генетичних консультацій і обов’язки лікаря в організації консультування; можливості пренатальної діагностики спадкових хвороб і роль лікаря в діагностиці генних хвороб на ранньому етапі новонародженості.

Набуваються навички складання та аналізу родо­водів, вміння прогнозувати народження здорового (хворого) потомства на прикладі розв’язування ситуаційних задач і визначати йомовірність прояву спадкової патології у потомства, вміння розв’язувати задачі на закон Харді-Вайнберга.

Таблиці,

діапроектор,

слайди,

підбірка

ситуаційних задач

11-12.

4

Основи медичної паразитології. Екологія найпрос­тіших

Засвоюються основні поняття, терміни парази­то­ло­гії, принципи класифікації паразитів, уявлення про походження паразитизму, принципи взаємодії па­ра­зита і хазяїна, про інтенсивність та екстен­сив­ність інвазії.

Вивчаються особливості організації, жит­тєві цикли паразитичних саркодових, джгутикових, споровиків та інфузорій, шляхи зараження лю­дини, патоген­ний вплив, особливості лабораторної діагностики та профілактики амебіазу, пато­генний вплив пара­зитичних джгутикових (трихо­монад, трипаносом, лейшманій, лям­блій), особливості організації, життєві цикли малярійного плазмодія (Pl.vivax, Pl.malariae, Pl.ovale, Pl.falcipa­rum), токсоплазми, балантидія; основи лабораторної діагностики і профілактики відповідних інвазій.

Набуваються практичні навички визначення видо­вої належності паразитичних найпростіших за їх морфо­логічними ознаками; проведення лабораторної діа­гностики і профілактики протоозів; розв’язування ситуаційних задач з використанням алгоритмів.

Мікроскопи,

мікропрепа­рати,

таблиці

діапроектор,

слайди, підбірка

ситуаційних

задач

13-14.

4

Основи гельмінтології. Екологія типу Плоскі чер­-

ви

Вивчаються морфофізіологічні особливості і цикли розвитку сисунів і стьожаків – паразитів людини, патогенний вплив, основи лабораторної діагностики і профілактики трематодозів і цестодозів.

Набуваються вміння розрізняти сисунів і стьожаків деяких видів - паразитів людини, здійс­нювати лабораторну діагностику і профілактику відповідних трематодозів і цестодозів, розв’язувати ситуаційні задачі (у т.ч. з ви­ко­ристанням алгоритмів).

Мікроскопи,

мікропрепа­рати,

вологі препа­рати сисунів і стьожаків, таблиці, діапроектор,

слайди,

підбірка

ситуаційних

задач

15-16.

4

Екологія типу Круглі черви. Збудники нематодозів людини

Визначаються характерні риси організації, життєві цикли та медичне значення круглих червів, заходи боротьби, принципи лабо­раторної діа­гностики та основи профілактики аскаридозу, ентеробіозу, трихоцефальозу, анкіло­сто­мозу, трихінельозу, дракункульозу, стронгі­лоїдозу, деяких філярі­озів; формується поняття про личинок аскаридат - збудників шкірної та вісце­ральної форм larva migrans.

Набуваються навички розпізнавання видів нематод за їх морфологічними особливостями на мікро- і макро­пре­паратах, вміння здійснювати лабо­ра­торну діагностику і розробляти заходи профілактики окремих нематодозів

Мікроскопи,

мікропрепа­рати,

вологі препарати нематод,

таблиці,

діапроектор,

слайди,

підбірка

ситуаційних

задач

17-18.

4

Основи арахноентомології. Екологія типу Члени­стоногі. Залік

Вивчаються риси прогресивної організації типу Членистоногі та значення представників класів Ракоподібні, Павукоподібні та Комахи як ектопаразитів; збудників, переносників і природних резервуарів збудників захворювань людини, підкреслюється епідеміологічна роль вошей як переносників збудників вошивого висипного і поворотного тифів, бліх як переносників збудників чуми.

Набуваються вміння розрізняти стадії розвитку кліщів (на прикладі собачого кліща), визначити підвиди людської воші, площицю, блоху, блощицю; розрізняти малярійного і звичайного комарів на всіх стадіях розвитку і за морфологічними особливостями імаго; розв’язувати ситуаційні задачі (у т.ч. з використанням алгоритмів)

Мікроскопи,

мікропрепа­рати,

макропрепа­рати,

таблиці, діапроектор, слайди,

підбірка

ситуаційних

задач

^ Всього: 36 годин


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології «___» _________ 2010 року (протокол № ____ )


В.о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Робоча навчальна програма схвалена організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти __ ________ 2010 року (протокол № __)


Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти, професор В.М. Пашковський

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ

перепідготовки лікарів спеціальності «медична психологія» за спеціальністю «лікувальна справа»

у 2010-2011 навчальному році

(медична біологія)

п/п

Назва теми

К-сть

годин

1.

Медико-біологічні аспекти регенерації.

2

2.

Адаптація людини. Адаптивні механізми. Морфофізіологічна характеристика людей, що проживають в різних умовах середовища.

2

3.

Біологічні ритми. Медичне значення хронобіології.

2

4.

Біологічний і морфологічний прогрес: критерії, генетичні основи.

2

5.

Біогенетичний закон. Поняття про ценогенези і філембріогенези.

2

6.

Раси та видову єдність людства. Фактори расоутворення.

2

7.

Анцестральні (атавіс­тич­ні) вади розвитку

2

8.

Космопланетарна сутність люди­ни. Антропогенна дія на біосферу, людство як активна геологічна сила

2

9.

Поняття про біополя.

2


^ Всього: 18 годин


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології «___» _________ 2010 року (протокол № ____ )


В.о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Робоча навчальна програма схвалена організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти __ ________ 2010 року (протокол № __)


Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти, професор В.М. Пашковський


^ ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

перепідготовки лікарів спеціальності «медична психологія» за спеціальністю «лікувальна справа»

у 2010-2011 навчальному році

(медична біологія)


Студент повинен знати:

-мінливість та її форми;

-методи вивчення спадковості людини в нормі і при патології;

-хромосомні та генні хвороби;

-закономірності онтогенезу;

-філогенез систем органів та онтофілогенетичну обумовленість вад розвитку людини;

-головні поняття паразитології;латинські назви паразитів, їх систематику, морфологію, життєві цикли, шляхи зараження людини, діагностику і профілактику інвазій;

-головні положення синтетичної теорії еволюції та застосування їх для пояснен­ня процесів формування адаптацій, видоутворення, походження людини;

-основні положення еволюційного вчення, біологічні та соціальні фактори антропогенезу;

-закономірності взаємодії людини із середовищем, формування антропоценозів та їхня роль в екологічному гомеостазі;

-вчення про біосферу, розробку рекомендацій щодо поліпшення її сучасного й майбутнього.


Студент повинен вміти:

-працювати з світловим мікроскопом та визначати мікропрепарати з генетики та паразитології;

-виконувати завдання (розв’язок ситуаційних задач, виготовлення тимчасових мікропрепаратів, визначення групової належності донорської крові, складання логічних схем, робота з динамічними моделями, заповнення таблиць і т. ін.).


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології «___» _________ 2010 року (протокол № ____ )


В.о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Робоча навчальна програма схвалена організаційно-методичною комісією з післядипломної освіти __ ________ 2010 року (протокол № __)


Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти, професор В.М. Пашковський

  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи