Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
НазваРобоча навчальна програма
Сторінка1/5
Дата28.07.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. проректора

з науково-педагогічної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____» _________________2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з медичної біології

на 2010-2011 навчальний рік


Факультет – медичний №1

Спеціальність – медична психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Кафедра – медичної біології, генетики та гістології

Курс – I

Семестри – I-II

Кількість модулів – 2

Лекції – 20 год

Практичні заняття – 80 год

Самостійна робота – 50 год

Заключний модуль – ІІ семестр

Всього годин – 150

Кількість кредитів ESTS – 5


Чернівці, 2010 р.


Робоча навчальна програма складена в.о. завідувачем кафедри, д.мед.н. Буликом Р.Є. та доцентом Черновською Н.В. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації, затвердженої на засіданні комісії з медицин науково-методичної ради МОН України (2010 р.).


Схвалено на методичній нараді

кафедри медичної біології, генетики та гістології

«___» _________ 2010 р. (протокол № __)


В. о. завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Схвалено предметною методичною комісією

з медико-біологічних дисциплін фізіологічного

та фізико-хімічного профілю “___”___________2010 р. (протокол №___)


Голова предметної методичної комісії

професор C. C. Ткачук


Структура робочої навчальної програми з дисципліни “Медична біологія”


1. Мета та кінцеві цілі вивчення дисципліни “Медична біологія”


Кінцева мета навчальної дисципліни "Медична біологія" випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначаються змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти медичний психолог. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни "Медична біологія", є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійно-практичну (блок ПП) підготовку.

Вивчення медичної біології формує у студентів цілісну уяву про загальні закономірності розвитку живої природи; про сутність життя, його форми, індивідуальний та історичний розвиток органічного світу і місце людини в ньому; про форми біотичних зв’язків у природі, життєві цикли паразитів та паразитарні хвороби людини; про місце людини в біосфері; забезпечує фундаментальну біологічну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності медичного психолога.


^ Кінцеві навчальні цілі навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-профе­сійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної харак­теристики (ОКХ):

1. Трактувати закономірності проявів життєдіяльності організму людини на різних рівнях організації живого.

2. Застосувати знання фенотипового прояву для пояснення механізмів винекнення спадкових хвороб людини.

3. Застосувати дію загальнобіологічних законів і закономірностей в обґрунтуванні закономірностей онтогенезу людини.

4. Робити попередній висновок щодо наявності в людини паразитарних захворювань і визначити заходи профілактики інвазійних хвороб.

5. Обґрунтувати біологічну суть і механізми розвитку хвороб людини, які виникають внаслідок антропогенних змін у довкіллі.


В результаті вивчення медичної біології студент повинен з н а т и:

 • сутність, фундаментальні властивості, атрибути та рівні організації життя;

 • поділ клітин і розмноження організмів;

 • генетичний апарат клітини;

 • сучасний стан досліджень генома людини;

 • клонування клітин і організмів;

 • біологію ембріонального та постембріонального розвитку людини;

 • закономірності спадковості;

 • закономірності успадкування ознак;

 • закономірності мінливості;

 • генетичне успадкування груп крові за антигенною системою АВ0;

 • генетичне успадкування резус-фактора;

 • механізми розвитку резус-конфлікту;

 • механізми генетичного визначення статі;

 • класифікацію мутацій і мутагенних факторів;

 • механізми виникнення та принципи діагностики спадкових хвороб;

 • методи визначення спадкових хвороб;

 • елементи екології людини;

 • біологічні основи паразитизму;

 • трансмісивні та природно-осередкові захворювання.

В м і т и:

 • розв’язати ситуаційні задачі з основних розділів дисципліни;

 • диференціювати компоненти клітин;

 • скласти ідіограму хромосом людини;

 • ідентифікувати первинну структуру, кількість амінокислот, молекулярну масу поліпептида за структурою гена, що його кодує;

 • аналізувати структуру генів про- та еукаріотів;

 • проаналізувати послідовність етапів регуляції експресії генів;

 • визначити типи успадкування менделюючих ознак людини;

 • передбачити генотипи та фенотипи нащадків за генотипами батьків;

 • виключити батьківство при визначенні груп крові батьків і дитини;

 • аналізувати складні механізми спадкування ознак у людини;

 • розробити заходи для зниження ступеня прояву патологічного стану у хворих зі спадковою патологією;

 • вибрати відповідні методи вивчення спадковості людини для діагностики різних спадкових хвороб;

 • розрахувати ймовірність прояву спадкових хвороб у нащадків залежно від пенетрантності гена;

 • диференціювати хромосомні хвороби людини;

 • провести генеалогічний аналіз родоводів зі спадковою хворобою;

 • розрахувати роль спадковості та умов середовища у розвитку ознак (за результа­тами близнюкового аналізу);

 • вирахувати генетичний склад популяцій людей;

 • застосувати біогенетичний закон для визначення онтофілогенетично зумов­лених природжених вад розвитку людини;

 • порівняти механізми виникнення природжених вад розвитку людини різного генезу;

 • засвоїти основоположні принципи регенерації та трансплантації;

 • визначити місце людини як біологічного об’єкта в системі живої природи;

 • обґрунтувати приналежність паразитарних хвороб людини до групи трансмі­сивних і природно-осередкових;

 • діагностувати на макро- і мікропрепаратах збудників та переносників збудників паразитарних хвороб;

 • ідентифікувати різні стадії життєвого циклу паразитів людини;

 • обґрунтувати методи лабораторної діагностики паразитарних хвороб;

 • диференціювати діагноз інвазій за допомогою лабораторних методів;

 • доводити ефективність методів профілактики паразитарних хвороб, залежно від способів зараження ними;

 • передбачити вплив факторів довкілля на організм людини.


О в о л о д і т и н а в и ч к а м и:

 • техніки мікроскопування;

 • виготовлення тимчасових мікропрепаратів;

 • побудови та генеалогічного аналізу родоводів людей;

 • аналізу ідіограм;

 • визначення групової належності крові за системою АВ0;

 • визначення видової належності збудників протозоозів;

 • визначення видової належності гельмінтів і їхніх яєць;

 • визначення видової належності переносників збудників інфекцій.^ 2. Міжпредметна інтеграція

Медична біологія як навчальна дисципліна:

а) базується на попередньо вивчених студентами в середній загальноосвітній школі таких предметів як "Загальна біологія", "Біологія людини", "Біологія тварин", " Біологія рослин";

б) забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки;

в) закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульно-рейтинго­вою системою відповідно до вимог Болонської декларації.


^ 3. Структура дисципліни “Медична біологія”

Опис структурованого навчального плану з дисципліни “Медична біологія
для студентів медико-психологічних факультетів за спеціальностями
^ 7.110110 “Медична психологія”, кваліфікація – лікар-психолог


Структура навчальної дисципліни

“Медична біологія”
^

Кількість годин, із нихРік навчання, семестр


Вид
контролю

Всього


годин/

кредити

Аудиторних
СРС

Л

ПЗ


150 / 5

20

80

50

Модуль 1

Змістових модулів 3

1

2

3

72 / 2,510


4

6

-

38


14

20

4

24


4

6

14

1-й, І

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Практичні навички

Модуль 2

Змістових модулів 5

4

5

6

7

8

74 / 2,510


4

2

2

2

-

38


14

6

8

8

2

26


11

-

-

7

8

1-й, ІІ

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Практичні навички

Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулів

4
4

  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи