Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Скачати 487.39 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Сторінка1/4
Дата22.06.2012
Розмір487.39 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Т. в. о. проректора з навчальної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____» _________________2010 р.


Робоча навчальна програма

з медичної біології, паразитології та генетики

на 2010-2011 навчальний рік


факультет – медичний № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

спеціальність – сестринська справа (денна форма і навчання з неповним робочим тижнем)

кваліфікація – медична сестра-бакалавр

кафедра – медичної біології, генетики та

гістології

курс – I

семестр – I

лекції – 18 год.

практичні заняття – 34 год.

самостійна робота студентів – 54 год.

диференційований залік – 2 год (І семестр)


всього – 108 год.


Чернівці, 2010 р.


Робоча навчальна програма складена доцентами кафедри Черновською Н.В. та старшим викладачем Сметанюк О.І. на підставі Програми з медичної біології, генетики та паразитології для студентів факультетів медсестринської освіти та коледжів за спеціальністю «сестринська справа», К., 1998 і Програми з медичної біології для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації, К., 2000, затверджених Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України.


Схвалено на методичній нараді

кафедри медичної біології, генетики та гістології

“___”________­ 2010 р. (протокол №­ ___)


В.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик


Схвалено предметною методичною комісією

з медико-біологічних дисциплін фізіологічного

та фізико-хімічного профілю “___” _______ 2010 року (протокол № ____)


Голова предметної комісії,

професор C.C. Ткачук


Мета: Вивчення медичної біології, генетики та паразитології сформує у медичних сестер-бакалаврів цілісні уявлення про закономірності розвитку живої природи, про рівні організації життя на Землі і місце людини в системі природи, про закономірності спадковості і мінливості, завдання і проблеми антро­погенетики, про особливості функціонування системи паразит-господар і вплив паразита на організм людини, про взаємовплив людини і середовища. Забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки сприятиме активній участі сестер-бакалаврів в організації лікувально-профілактичної роботи.


^ Медичні сестри-бакалаври повинні знати:

 • структурні рівні організації спадкового матеріалу;

 • закономірності спадковості і мінливості на молекулярному, клітинному рівнях та рівні організму;

 • механізм реалізації генотипу в фенотип;

 • типи взаємодії генів і явище множинного алелізму;

 • мінливість та її форми;

 • методи вивчення спадковості людини в нормі і при спадкових захво­рю­ваннях;

 • онтогенез і філогенетичну обумовленість вад розвитку;

 • цикли розвитку паразитів і патогенний вплив на організм людини;

 • методи діагностики і профілактики паразитарних інвазій;

 • закономірності взаємодії організмів з середовищем;

 • екологічні проблеми і роль людського суспільства.


Медичні сестри-бакалаври повинні вміти:

 1. працювати із світловим мікроскопом;

 2. визначати паразитів та стадії їх розвитку на мікропрепаратах;

 3. розв’язувати ситуаційні задачі на діагностику паразитарних і спадкових захворювань;

 4. проводити профілактику паразитарних і спадкових захворювань;

 5. володіти методами ранньої діагностики спадкових захворювань (метод статевого хроматину, метод навантаження та інші);

 6. складати і аналізувати родоводи;

 7. виконувати завдання (виготовлення тимчасових мікропрепаратів, визна­чення групової належності донорської крові, складання логічних схем).


Медичні сестри-бакалаври повинні оволодіти практичними навичками:

 • роботи зі світловим мікроскопом;

 • мікроскопії готових і тимчасових препаратів;

 • визначення груп крові за АВО-системою;

 • визначення статевого хроматину;

 • визначення основних паразитів на різних стадіях розвитку (яйця, личинки, головки, членики) за морфологічними особливостями;

 • організації доцільних заходів особистої та громадської профілактики.


^ Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення

медичної біології, паразитології та генетики

Для вивчення медичної біології, паразитології та генетики студенти мають мати базові знання середньої школи з предметів "Тварини", "Людина та її здоров’я", "Загальна біологія" та медичного училища із предметів “Медична генетика” й “Паразитологія”.

^ Зміст навчальної програми

Медична біологія як фундаментальна дисципліна є теоретичною базою медицини, основою підготовки медсестри-бакалавра, має велике значення при вивченні теоретичних і клінічних дисциплін. Викладання цих предметів відіграє важливу роль у вивченні людини як біологічного та соціального обєкта. Звертається особлива увага на вивчення біологічних закономірностей, властивих людині, стосовно до практики охорони здоровя.

Програма має на меті вивчення специфічних механізмів, які зумовлюють біологічну індивідуальність, гомеостаз, онто- та філогенез. Крім фунда­мен­тальної біологічної підготовки, студенти опановують навики, які необхідні для практичної роботи медсестри-бакалавра.

В програмі розглядаються молекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя з урахуванням сцепифіки організму лю­дини, біологія клітини, розмноження та основи генетики людини. Матеріал викладено таким чином, щоб отримані знання були тісно пов’язані з подальшим вивченням спадкової патології на теоретичних та клінічних кафедрах й могли бути використані в практичній діяльності.

Достатньо розкриваються медико-біологічні аспекти екології людини, що повинно забезпечити формування екологічного мислення у сестер-бакалаврів. В цьому розділі тваринний світ показаний як компонент екологічного середовища людини і надається значна увага вивченню життєвих циклів паразитів, різних форм взаємовідношень між ними та організмом людини, походження та еволюції паразитизму, шляхів зараження, методів діагностики, профілактики паразитозів. Вивчення різних питань паразитології важливе ще й тому, що велика кількість паразитарних захворювань досить поширена серед населення.

Також розглядаються питання структури і функції біосфери, вчення про ноосферу та вплив діяльності людей на біосферу в цілому й її складові частини, звертається увага на захист навколишнього середовища в національних та міжнародних наукових програмах.

Програма складена так, що впродовж навчального року в зв’язку із запровадженням поточного та рубіжного контролю знань з основних підрозділів дисципліни виконується дві підсумкових контрольних робіт. Також врахо­вується те, що поряд із загальнотеоретичною підготовкою студенти повинні оволодіти практичними навичками, необхідними для подальшого навчання й самостійної роботи медсестри-бакалавра.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

з медичної біології, паразитології та генетики для студентів
I курсу медичного факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “сестринська справа” кваліфікації медична сестра-бакалавр (денна форма і навчання з неповним робочим тижнем)


на 2010-2011 навчальний рік


п/п

К-сть годин

Теми та зміст лекцій

Наочне

забез­печення

1.

2

Введення до курсу медичної біології. Загальна харак­те­ристика життя. Людина в системі природи. Клітинний рівень організації живого. Спадковий апарат евкаріо­тичної клітини. Генетична інформація та її реалізація в клітині

1. Медична біологія як наука про основи життєді­яль­нос­ті людини (закономірності спадко­вості, мінли­вості, індивідуального розвитку, морфо­фі­зі­о­логіч­ної адапта­ції до умов навко­лишнього сере­до­вища у зв’язку з біо­соціаль­ною сутністю та впливом моле­кулярно-ге­не­­тич­них, клітинних, онтогене­тич­ни­х, популяцій­них, екологічних факторів на здоров’я).

2. Сучасний етап розвитку загальної та медич­ної біології.

3. Місце біології у системі медичної освіти. Зна­чення біологічних знань для розуміння сутності хвороб, охо­рони здоров’я, науково-обгрун­­тованого став­лення до при­роди та її охоро­­ни, в тому числі лікарських рослин як джерела лікарської сировини.

4. Біосоціальна природа людини.

5. Життя як космічне і природне явище. Форми (кл­і­ти­н­на і неклітинна) та основні власти­вос­ті життя (обмін речовин та енергії, здатність проти­сто­яти наростанню ентропії, подразли­вість, само­онов­лен­ня, саморе­гу­ля­ція, самовідтво­рення, дискретність й цілісність). Стра­тегія життя: стійка здатність до передавання інфор­мації та її реалізації, адаптація до умов навколиш­ньо­го середовища, поступаль­ний розвиток.

6. Організація потоку біологічної інформації в клітині:

- ДНК і РНК, їхня роль у зберіганні й перенесенні ін­фор­мації, хімічна будова і просторова організація, видова специфічність;

- реплікація ДНК. Підтримування генетичної ста­біль­нос­ті клітин, репарація ДНК.

7. Генетичний код, його основні принципи і власти­вості: універсальність, триплетність, спе­цифічність, вирод-же­ність, колінеарність, односпрямованість, не­перер-вність.

8. Будова гена. Гени структурні, регуляторні, синтезу т-РНК і р-РНК. Мобільні генетичні елементи. Екзон­но-інтронна організація генів (генома) еукаріотів. Ло­куси генів.

9. Ген як одиниця генетичної функції. Транс­крип­ція, процесинг, сплайсинг. Трансляція: ініціація, елон­га­ція, термінація.


Таблиці, слайди10. Посттрансляційні перетворення білків як осно­ва для їхнього функціонування.

11. Каріотип людини. Аутосоми та гетерохромо­соми. Морфофункціональна характеристика та класи­фікація хромосом людини. Хромо­сом­ний аналіз.

Молекулярні механізми мінливості в людини. Зміни послідовності нуклеотидів ДНК.

12. Генна інженерія та біотехнологія.

2.

2

Організмовий рівень реалізації генетичної інфор­мації. Взає­мо­дія генів та їхній прояв при різних ти­пах успад­ку­вання

1. Генотип людини як цілісна система генів організму

2. Фенотип людини як сукупність видових та ін­ди­ві­ду­альних ознак і властивостей організ­му

3. Взаємодія генів:

- моногенне успадкування. Взаємодія алель­них генів. Менделюючі ознаки лю­ди­ни. Моногенні хвороби. Мно­жинний алелізм;

- взаємодія неалельних генів. Полігенне успадкуван­ня кількісних ознак. Плейо­тро­пія.

4. Експресивність та пенетрантність генів.


Таблиці,

слайди

3.

2.

Хромосомна теорія спадковості. Визначення статі

1. Зчеплене успадкування генів.

2. Хромосомна теорія спадковості (Т.Морган та ін.). Су­часний стан досліджень генома люди­ни

3. Генетичні карти хромосом людини. Гени ауто­сом, ста­тевих хромосом

4. Визначення статі. Типи визначення статі

5. Ознаки зчеплені із статю, залежні від статі та обмеже­ні статтю. Гемізиготність


Таблиці,

слайди

4.

2

Мінливість у людини як властивість життя і гене­тич­не явище. Спадкові хвороби людини

1. Форми мінливості

2. Фенотипова мінливість. Норма реакції. Мультифакто­ріальний принцип формування фенотипу, значення умов середовища для експресивності й пенетрант­нос­ті генів. Генокопії.

3. Генотипова мінливість, її форми. Комбінативна мін­ливість, її значення для фенотипової різноманітності осіб у популяціях людей. Явище гетерозису у людини.

4. Мутаційна мінливість у людини, її прояви на орга­нізмовому рівні.

5. Мутагени: фізичні, хімічні, біологічні. Тератогенні фак­тори. Генетичний моніторинг. Засоби зниження ризику виникнення мутацій. Поняття про фармакогенетику.

6. Хромосомні хвороби, обумовлені порушен­ням кіль­кості хромосом:

- синдром Дауна;

- синдром Патау;

- синдром Едвардса;

- синдром Клайнфельтера;

- синдром трисомії по Х-хромосомі;

- синдром Шерешевського-Тернера;

- синдром полісомії по Y-хромосомі.

Механізм їхнього виникнення та принципи лаборатор­ної діагностики, запобігання поширенню.

7. Хромосомні хвороби, зумовлені порушен­ням будови хромосом; механіз їхнього виник­нен­ня та принципи лабораторної діагностики.

8. Методи вивчення хромосомних хвороб.


Таблиці,

слайди, кі­но­фільм “Мі­тоз в ендоспермі”

5.

2

Генні хвороби людини: принципи і методи діагностики, можливості і перспективи профілактики

1. Генні (молекулярні) хвороби:

- ферментопатія;

- хвороби обміну білків;

- хвороби обміну вуглеводів;

- хвороби обміну ліпідів;

- хвороби обміну нуклеїнових кислот;

- хвороби обміну мінеральних речовин;

- хвороби обміну вітамінів;

 • хвороби обміну гормонів.

Механізми їхнього виникнення та принципи лабора­тор­ної діагностики, запобігання поширенню.

2. Методи вивчення генних хвороб.

3. Генетична гетерогенність спадкових хвороб. Генокопії.

4. Хвороби із спадковою схильністю.

5. Поняття про мультифакторіальні хвороби.

6. Медико-генетичні аспекти сім’ї. Медико-генетичне кон­сультування. Пренатальна діагностика спадкової патології.


Таблиці,

слайди

6.

2

Екологія людини. Медико-біологічні основи паразитиз­му. Найпростіші – паразити людини

1. Поняття про екологічну паразитологію. Явище пара­зи­тизму та його поширення у природі. Паразитарна сис­тема та її складові. Паразити: визначення, класи­фіка­ція. Морфофізіологічні адаптації паразитів. Організм людини як середовище проживання парази­тів. Вплив паразита на хазяїна. Вплив хазяїна на паразита.

2. Шляхи розселення й проникнення паразитів в організм хазяїна. Життєві цикли паразитів.

3. Трансмісійні й природно-осередкові захворювання Сис­тема природних осередків на сучасному етапі, включення її до програми заходів ВООЗ щодо боро­тьби з паразитарними захворюваннями.

4. Підцарство Protozoa. Характерні риси орга­нізації, ме­дичне значення:

5. Тип Sarcomastigophora. Характерні риси організації та медичне значення.

6. Клас Lobosea. Амеба дизентерійна (Entamoeba histoly­tika), амеба кишкова (E.coli), амеба ротова (E.gin­givalis).

7. Клас Zoomastigophorea. Види:

а) трихомонади урогенітальна та кишкова (Trichomonas vaginalis, T.hominis);

б) лямблія (Lamblia intestinalis).

Поширення морфофункціональні особливості, цикли роз­витку паразитів, шляхи зараження людини, лабо­ра­­торна діагностика і профілактика протозоозів – аме­біазу, трихомоніазу, лямбліозу.

8. Тип Apiсomplexa. Клас Sporozoea. Види:

а) токсоплазма (Toxoplasma gondii);

б) збудники малярії людини (Plasmodium vivax, Pl.falci­parum, Pl.malariae, Pl.ovale).

9.Тип Ciliophora. Клас Rimostomatea. Вид балантидій (Balantidium coli). Морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження людини, патогенний вплив. Методи лабо­раторної діагностики і профілактики малярії та балан­тидіазу.


Таблиці,

слайди

7.

2

Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви – пара­зити людини

1. Поняття про гельмінти. Поширення гельмін­тів на Землі й захворювання, які вони викли­ка­ють. Гель­мінтози – як стрес-агенти. Геогель­мін­ти, біогель­мін­ти, контактні гельмінти (К.І.Скрябін).

2. Тип Plathelminthes. Характеристика, класифі­ка­ція, медичне значення.

3. Клас Trematodes. Характеристика класу.

4. Патогенні форми:

а) сисун печінковий (Fasciola hepatica).

б) сисун котячий, або сибірський, (Opisthorchis feli­ne­us),

в) сисун ланцетоподібний (Dicrocoelіum lan­cea­tum),

Морфологія, цикли розвитку, шляхи зараження людини, патогенний вплив, методи лабораторної діагнос­тики і профілактики трематодозів.

5. Клас Cestoidea. Характеристика класу. Патогенні форми:

а) ціп’як неозброєний, або бичачий (Taenia­rhynchus sa­gi­natus);

б)озброєний, або свинячий, ціп’як (Taenia solium),

в) карликовий ціп’як (Hymenolepis nana);

г) ехінокок (Echinococcus granulosus);

д) стьожак широкий (Diphyllobothrium latum).

Морфологія, цикли розвитку, шляхи заражен­ня людини, патогенний вплив, методи лабораторної діагнос­тики, боротьби та профілактики цестодозів.

6. Тип Nemathelminthes. Загальна характерис­тика типу.

7. Клас Nematoda. Патогенні представники:

а) аскарида людська (Ascaris lumbricoides);

б) волосоголовець людський (Trichocephalus trichiu­rus);

в) тріхінела (Trichinella spiralis);

г) гострик дитячий (Enterobius vermicularis);

д) анкілостома (Ankylostoma duodenale).

Морфологія, цикли розвитку, шляхи зараження, па­тоген­ний вплив, обгрунтування методів лабораторної діагнос­тики, боротьби та профілактики нематодозів.

8. Личинки аскаридат (м’ясоїдних, свиней та великої ро­гатої худоби) – збудники шкірної та вісце­раль­ної форм larva migrans.

9. Вчення К.І.Скрябіна про дегельмінтизацію, дева­ста­цію та знезараження навколишнього середо­ви­ща від яєць та личинок гельмінтів.

Таблиці,

слайди

8.

2

Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники та переносники збудників інфекцій та інвазій

1. Тип Arthropoda. Характеристика типу, медичне зна­чення.

2. Клас Crustacea. Характеристика, значення деяких ви­дів як проміжних хазяїв гель­мінтів.

3. Клас Arachnoidea. Характеристика; медичне зна­чен­­ня отруйних павуків та скорпіонів.

4. Кліщі – збудники хвороб, переносники та природні резервуари збудників хвороб:

а) коростяний свербун (Sarcoptes scabiei);

б) іксодові кліщі:

кліщ собачий (Ixodes ricinus);

кліщ тайговий (Ixodes persulcatus);

в) аргасові кліщі (Ornithodorus papillipes).

Морфофізіологічні особливості, цикли розвитку, заходи боротьби та профілактики укусів. Зна­чен­ня трансова­ріа­льної передачі збудників хвороб.

5. Клас Insecta: комахи як ектопаразити, збудники та пере­носники збудників хвороб, отруйні форми.

6. Ряди комах, які мають медичне значення.

7. Ряд воші (Anoplura). Види:

-людські воші (Pediculus humanus, Phthyrus pubis),

-підвиди: P. humanus humanus, P.humanus capitis (або ви­ди: Pediculus capitis та P. corporis).

8. Ряд блохи (Aphaniptera). Види:

а) блоха людська (Pulex irritans),

б) блоха щуряча (Xenopsylla cheopis).

9. Ряд двокрилі (Diptera):

а) комарі родів Culex, Anopheles, Aёdes;

б) мухи: муха хатня (Musca domestica);

жигалка осіння (Stomoxys calcitrans).


Таблиці,

Слайди,

кінофільм

“Кліщовий енцефаліт”

9.

2.

Медико-біологічні питання екології та стан здоров’я людини

 1. Екологія людини як напрям у системі біологічних наук, теоретична основа розробки заходів з охорони природи та здоров’я населення, раціонального вико­ристання природних ресурсів. Екологізація медицини й фармації

 2. Середовище як екологічне поняття. Види середовищ: атмосфера, гідросфера, літосфера, середовище орга­ніз­му. Фактори середовища: абіотичні, біотичні ан­тро­погенні.

Роль середовища й лікарських засобів у підтриманні та порушенні гомеостазу живих організмів.

 1. Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов існування. Формування адаптивних людсь­ких екотипів, їхня характеристика. Поняття про еко­ло­гічну генетику. Екологічний стан в Україні.

 2. Адаптація людей до екстремальних умов, поняття про стрес. Валеологія – наука про здоров’я людини.

 3. Отруйні рослини і гриби. Отруйні тварини.

 4. Медико-біологічні аспекти впливу біосфери та її окремі фактори на здоров’я людини.

 5. Поняття про біополя, біологічні ритми та їх медичне значення.

 6. Людство як активна геологічна сила.

 7. Захист біосфери в національних і міжнародних науко­вих програмах.

Таблиці, слайди
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з фізичного виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи