Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік icon

Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік
НазваРобоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік
Сторінка1/8
Дата07.06.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. проректора

з науково-педагогічної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____» _________________2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з медичної біології, паразитології та генетики

на 2010-2011 навчальний рік


факультет – стоматологічний

спеціальність – стоматологія

кафедра – медичної біології,

генетики та гістології

курс – I

семестр – I, II

кількість модулів – 3

лекції – 10 год.

практичні заняття – 70 год.

самостійна робота студентів – 55 год.

заключний модуль – ІІ семестр

Всього годин – 135

Кількість кредитів ECTS – 4,5


Чернівці, 2010 р.


Робоча навчальна програма складена в.о. завідувачем кафедри, д.мед.н. Буликом Р.Є., професором Пішаком В.П. та доцентом Черновською Н.В. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність – стоматологія (МОЗ України К., 2010).


Схвалено на методичній нараді

кафедри медичної біології, генетики та гістології

«___» _________ 2010 р. (протокол № __)


В.о.завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Схвалено предметною методичною комісією

з медико-біологічних дисциплін фізіологічного

та фізико-хімічного профілю “___”___________2010 р. (протокол №___)


Голова предметної методичної комісії

професор C. C. Ткачук


Структура робочої навчальної програми з дисципліни “Медична біологія”


1. Мета та кінцеві цілі вивчення дисципліни “Медична біологія”


Кінцева мета навчальної дисципліни "Медична біологія" випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначаються змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти лікар-стоматолог. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни "Медична біологія", є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійно-практичну (блок ПП) підготовку.

Вивчення медичної біології формує у студентів цілісну уяву про загальні закономірності розвитку живої природи; про сутність життя, його форми, індивідуальний та історичний розвиток органічного світу і місце людини в ньому; про форми біотичних зв’язків у природі, життєві цикли паразитів та паразитарні хвороби людини; про місце людини в біосфері; забезпечує фундаментальну біологічну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності лікаря-стоматолога.


^ Кінцеві навчальні цілі навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-профе­сійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної харак­теристики (ОКХ):

1. Трактувати закономірності проявів життєдіяльності організму людини на різних рівнях організації живого.

2. Застосувати знання фенотипового прояву для пояснення механізмів виникнення спадкових хвороб людини.

3. Застосувати дію загальнобіологічних законів і закономірностей в обґрунтуванні закономірностей онтогенезу людини.

4. Робити попередній висновок щодо наявності в людини паразитарних захворювань і визначити заходи профілактики інвазійних хвороб.

5. Обґрунтувати біологічну суть і механізми розвитку хвороб людини, які виникають внаслідок антропогенних змін у довкіллі.

В результаті вивчення медичної біології студент повинен з н а т и:

 • сутність, фундаментальні властивості, атрибути та рівні організації життя;

 • поділ клітин і розмноження організмів;

 • генетичний апарат клітини;

 • сучасний стан досліджень генома людини;

 • клонування клітин і організмів;

 • біологію ембріонального та постембріонального розвитку людини;

 • закономірності спадковості;

 • закономірності успадкування ознак;

 • закономірності мінливості;

 • генетичне успадкування груп крові за антигенною системою АВ0;

 • генетичне успадкування резус-фактора;

 • механізми розвитку резус-конфлікту;

 • механізми генетичного визначення статі;

 • класифікацію мутацій і мутагенних факторів;

 • механізми виникнення та принципи діагностики спадкових хвороб;

 • методи визначення спадкових хвороб;

 • елементи екології людини;

 • біологічні основи паразитизму;

 • трансмісивні та природно-осередкові захворювання.


В м і т и:


 • розв’язати ситуаційні задачі з основних розділів дисципліни;

 • диференціювати компоненти клітин;

 • скласти ідіограму хромосом людини;

 • ідентифікувати первинну структуру, кількість амінокислот, молекулярну масу поліпептида за структурою гена, що його кодує;

 • аналізувати структуру генів про- та еукаріотів;

 • проаналізувати послідовність етапів регуляції експресії генів;

 • визначити типи успадкування менделюючих ознак людини;

 • передбачити генотипи та фенотипи нащадків за генотипами батьків;

 • виключити батьківство при визначенні груп крові батьків і дитини;

 • аналізувати складні механізми спадкування ознак у людини;

 • розробити заходи для зниження ступеня прояву патологічного стану у хворих зі спадковою патологією;

 • вибрати відповідні методи вивчення спадковості людини для діагностики різних спадкових хвороб;

 • розрахувати ймовірність прояву спадкових хвороб у нащадків залежно від пенетрантності гена;

 • диференціювати хромосомні хвороби людини;

 • провести генеалогічний аналіз родоводів зі спадковою хворобою;

 • розрахувати роль спадковості та умов середовища у розвитку ознак (за результа­тами близнюкового аналізу);

 • вирахувати генетичний склад популяцій людей;

 • застосувати біогенетичний закон для визначення онтофілогенетично зумов­лених природжених вад розвитку людини;

 • порівняти механізми виникнення природжених вад розвитку людини різного генезу;

 • засвоїти основоположні принципи регенерації та трансплантації;

 • визначити місце людини як біологічного об’єкта в системі живої природи;

 • обґрунтувати приналежність паразитарних хвороб людини до групи трансмі­сивних і природно-осередкових;

 • діагностувати на макро- і мікропрепаратах збудників та переносників збудників паразитарних хвороб;

 • ідентифікувати різні стадії життєвого циклу паразитів людини;

 • обґрунтувати методи лабораторної діагностики паразитарних хвороб;

 • диференціювати діагноз інвазій за допомогою лабораторних методів;

 • доводити ефективність методів профілактики паразитарних хвороб, залежно від способів зараження ними;

 • передбачити вплив факторів довкілля на організм людини.


О в о л о д і т и н а в и ч к а м и:


 • техніки мікроскопування;

 • виготовлення тимчасових мікропрепаратів;

 • побудови та генеалогічного аналізу родоводів людей;

 • аналізу ідіограм;

 • визначення групової належності крові за системою АВ0;

 • визначення видової належності збудників протозоозів;

 • визначення видової належності гельмінтів і їхніх яєць;

 • визначення видової належності переносників збудників інфекцій.^ 2. Міжпредметна інтеграція

Медична біологія як навчальна дисципліна:

а) базується на попередньо вивчених студентами в середній загальноосвітній школі таких предметів як "Загальна біологія", "Біологія людини", "Біологія тварин", " Біологія рослин";

б) забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки;

в) закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін (медичної хімії, медичної генетики, клінічної імунології, інфекційних хвороб із епідеміологією, внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії тощо).

^ Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульно-рейтинго­вою системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Опис структурованого навчального плану з дисципліни “^ Медична біологія
для студентівстоматологічного факультету за спеціальностю
7.110106 “Стоматологія”, кваліфікація – лікар-стоматолог


Структура навчальної дисципліни

“Медична біологія”
^

Кількість годин, із них


Рік навчання, семестр

Вид

контролю

Всього


годин/

кредити

Аудиторних
СРС

Л

ПЗ


135 / 4,5

10

70

55

Модуль 1

Змістових модулів 1

30 / 1,0218

16

10

10

1-й, І

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Практичні навички

Модуль 2

Змістових модулів 2

2

3

45 / 1,54

4

2

2

26

24

10

14

15

15

2

13

1-й, І-ІІ

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Практичні навички

Модуль 3

Змістових модулів 4

4

5

6

7

60 / 2,04

4

2

1

1

-

26

24

6

8

6

4

30

30

4

9

6

11

1-й, ІІ

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Практичні навички

Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулів

6
6

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік
«сестринська справа», (К., 1998) та Програми з медичної біології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації...
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної біології на 2010-2011 навчальний рік
Сестринька справа”; кваліфікації – медична сестра; освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Затвердженої заступником...
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету з біології з основами генетики Івано-Франківськ 2011
Міністерство охорони здоров'я України в днз "Івано-Франківський національний медичний університет" Кафедра медичної біології з курсом...
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconМіністерство охорони здоров’я україни
Робоча програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології 2010 року (протокол № )
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з лабораторної діагностики паразитарних інвазій на 2010-2011 навчальний рік
Пішаком В. П. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з лабораторної діагностики паразитарних інвазій для студентів медичних...
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconМіністерство охорони здоров'я україни міністерство освіти І науки україни
Навчальний посібник містить тексти лекцій з основ біології. Висвітлені основні питання загальної біології, загальні закономірності...
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з медичної психології
Робоча навчальна програма складена на підставі „Програми з психіатрії, наркології та медичної психології для студентів медичних І...
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма
Буликом Р.Є. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих медичних навчальних закладів...
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2007/2008 навчальний рік
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія”...
Робоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2009-2010 навчальний рік Факультет
Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи