З біології з основами генетики icon

З біології з основами генетики
НазваЗ біології з основами генетики
Сторінка1/3
Дата07.06.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Т. в. о. проректора

з науково-педагогічної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____»­­­­­_________________2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з біології з основами генетики

на 2010-2011 навчальний рік


Факультет – фармацевтичний

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Кваліфікація – фармацевт-бакалавр

Кафедра – медичної біології,

генетики та гістології

Курс – I

Семестр – I

Лекції – 18 год

Практичні заняття – 34 год

Самостійна робота – 54 год

Диференційований залік – 2 год (І семестр)

Всього годин – 108


2010 рік

Робоча навчальна програма розроблена професором Пішаком В.П. і до­центом Черновською Н.В. на підставі Програми з медичної біології для студен­тів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факульте­тів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, затвердженої Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпе­чен­ня МОЗ України (К., 2000 р.).


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології «___» ______ 2010 р. (протокол №___)


В.о.завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Робоча навчальна програма схвалена предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін та дисциплін фізіологічного і фізико-хімічного профілю «___» _________2010 р. (протокол №_________).


^

Голова предметної комісії,


професор C. С. Ткачук


Мета:


Медична біологія як фундаментальна дисципліна є теоретичною базою ме­дицини, основою підготовки майбутніх спеціалістів за спеціальністю фарма­цевт-бакалавр. Навчання студентів на кафедрі медичної біології має дві основні мети:

1. Забезпечити високий рівень загально-біологічної підготовки, оскільки фармація органічно входить до системи медико-біологічних наук.

2. Досягти чіткої медико-біологічної орієнтації студентів першого курсу, заклавши фундамент їх навчання на профільних теоретичних кафедрах, а в по­дальшому – на кафедрах фармацевтичного і клінічного профілю.


^ Навчальні цілі:


У результаті вивчення медичної біології

студент повинен знати:

-будову та основні процеси життєдіяльності клітини;

-закономірності спадковості на молекулярному, клітинному рівнях, та на рівні організму;

-мінливість та її форми;

-методи вивчення спадковості людини в нормі і при патології;

-деякі хромосомні та генні хвороби;

-закономірності біології людини та особливості її індивідуального розвитку;

-онтофілогенетичні передумови вад розвитку людини;

-регенерацію та трансплантацію тканин і органів;

-головні поняття паразитології;

-латинські назви паразитів, їх систематику, морфологію, життєві цикли, шляхи зараження людини та механізм патогенної дії на організм, принципи діагнос­тики, лікування і профілактики інвазій;

-закономірності взаємодії організмів з середовищем, вплив людини на середо­ви­ще;

-пояснення процесу формування адаптацій, генетичного поліморфізму, видо­ут­во­рення;

-антропогенез;

-вчення про біосферу;

-проблеми захисту середовища від антропогенного фактора;

-захист навколишнього середовища і флори України як джерела ліків.


студент повинен вміти:

-користуватися мікроскопічними приладами;

-визначати мікропрепарати з цитології, генетики та паразитології;

-аналізувати каріотип людини, хромосомні аберації на мікрофотографіях;

-обгрунтувати методи лабораторної діагностики і заходи профілактики парази­тарних хвороб людини;

-оформити протокол виконаної роботи.

оволодіти навичками:

-виготовлення тимчасових мікропрепаратів;

-роботи зі світловим мікроскопом;

-розв’язування ситуаційних задач з медичної генетики та паразитології;

-визначення групової належності донорської крові;

-складання та аналізу родоводів;

-складання логічних схем, заповнення таблиць;

-роботи з динамічними моделями із різних розділів курсу.

^

Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення медичної біологіїДля вивчення медичної біології студенти повинні мати базові знання се­ред­ньої школи із предметів «Рослини», «Тварини», «Людина та її здоров’я», «За­гальна біологія».


^ Зміст навчальної програми


Медична біологія  це комплексна наука про закономірності розвитку жит­тя, будову і життєдіяльність людського організму на всіх рівнях організації живого, впливу на людину факторів навколишнього середовища. Як фунда­мен­тальна дисципліна медична біологія є теоретичною базою медицини та фарма­ції, основою підготовки майбутніх фармацевтів-бакалаврів. Ґрунтуючись на до­сягненнях хімії, фізики та окремих медико-біологічних дисциплін, курс пови­нен наближатися до проблем сучасної фармації.

Людина органічно вписана у природу, що її оточує, і, взаємодіючи з нею, стає невід'ємною її частиною. Для бакалавра за спеціальністю ”фармація” людина є го­ловним об'єктом уваги і діяльності, тому поряд із знанням загально­біологічних закономірностей живого в курсі медичної біології особливе місце посідає біологія людини з урахуванням її особливостей.

Програма має на меті вивчення специфічних механізмів, які зумовлюють біологічну індивідуальність, гомеостаз, онто- та філогенез. Крім фунда­мента­льної біологічної підготовки, студенти опановують навики, які необхідні для практичної й науково-дослідної роботи фармацевта-бакалавра.

Навчальна програма має у своєму складі такі розділи:

- біологічні основи життєдіяльності людини;

- біогеоценотичний рівень організації життя і місце людини в ньому.

У розділі “Біологічні основи життєдіяльності людини” розглядаються мо­лекулярно-генетичний, клітинний та онтогенетичний рівні організації життя з урахуванням специфіки організму людини, біологія клітини, розмноження та осно­ви генетики людини. Матеріал викладено таким чином, щоб отримані знан­ня були тісно пов'язані з подальшим вивченням спадкової патології на теоре­тич­них та клінічних кафедрах і могли бути використані у практичній діяльнос­ті.

У розділі “Біогеоценотичний рівень організації життя і місце людини в ньому” висвітлюються медико-біологічні аспекти екології людини, що повинно забезпечити формування екологічного мислення, необхідного сучасному фар­ма­цевту. Розглядаються питання структури і функції біосфери, вчення про ноо­сферу та вплив діяльності людей на біосферу в цілому та її складові частини, надається увага захисту навколишнього середовища в національних та міжна­род­них наукових програмах, зокрема захисту флори України, яка є джерелом і сировиною багатьох ліків. У цьому розділі тваринний світ представлений як ком­понент екологічного середовища людини, в якому велика увага надається вив­ченню життєвих циклів паразитів, взаємовідносинам між паразитами і орга­нізмом людини, шляхам зараження, патогенному впливу на організм людини, методам діагностики, принципам лікування та профілактики паразитарних за­хво­рювань. Вивчення паразитології є актуальною проблемою сучасності у зв’яз­ку з широким розповсюдженням паразитарних інвазій серед населення.

Реалізація програми передбачає внутрішньовузівську інтеграцію із суміж­ними кафедрами і наступність у викладанні медико-біологічних дисциплін.

Програма складена так, що впродовж навчального року у зв’язку із запро­вадженням поточного та рубіжного контролю знань з основних підрозділів дис­ципліни проводяться три підсумкових контрольних роботи. Також враховується те, що поряд із загальнотеоретичною підготовкою студенти повинні оволодіти практичними навичками, необхідними для подальшого навчання і самостійної роботи фармацевта-бакалавра.


Тематичний план ^ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

з біології з основами генетики для студентів І курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «фармація» кваліфікації фармацевт-бакалавр на 2010-2011 навчальний рік


п/п

К-сть годин

Теми та зміст лекцій

Наочне

забез­печення

1.

2

Введення до курсу медичної біології. Загальна харак­те­ристика життя. Людина в системі природи. Клітинний рівень організації живого. Спадковий апарат евкаріо­тичної клітини. Генетична інформація та її реалізація в клітині

1. Медична біологія як наука про основи життєді­яль­нос­ті людини (закономірності спадко­вості, мінли­вості, індивідуального розвитку, морфо­фі­зі­о­логіч­ної адапта­ції до умов навко­лишнього сере­до­вища у зв’язку з біо­соціаль­ною сутністю та впливом моле­кулярно-ге­не­­тич­них, клітинних, онтогене­тич­ни­х, популяцій­них, екологічних факторів на здоров’я).

2. Сучасний етап розвитку загальної та медич­ної біології.

3. Місце біології у системі медичної освіти. Зна­чення біологічних знань для розуміння сутності хвороб, охо­рони здоров’я, науково-обгрун­­тованого став­лення до при­роди та її охоро­­ни, в тому числі лікарських рослин як джерела лікарської сировини.

4. Біосоціальна природа людини.

5. Життя як космічне і природне явище. Форми (кл­і­ти­н­на і неклітинна) та основні власти­вос­ті життя (обмін речовин та енергії, здатність проти­сто­яти наростанню ентропії, подразли­вість, само­онов­лен­ня, саморе­гу­ля­ція, самовідтво­рення, дискретність й цілісність). Стра­тегія життя: стійка здатність до передавання інфор­мації та її реалізації, адаптація до умов навколиш­ньо­го середовища, поступаль­ний розвиток.

6. Організація потоку біологічної інформації в клітині:

- ДНК і РНК, їхня роль у зберіганні й перенесенні ін­фор­мації, хімічна будова і просторова організація, видова специфічність;

- реплікація ДНК. Підтримування генетичної ста­біль­нос­ті клітин, репарація ДНК.

7. Генетичний код, його основні принципи і власти­вості: універсальність, триплетність, спе­цифічність, вирод-же­ність, колінеарність, односпрямованість, не­перер-вність.

Таблиці, слайди8. Будова гена. Гени структурні, регуляторні, синтезу т-РНК і р-РНК. Мобільні генетичні елементи. Екзон­но-інтронна організація генів (генома) еукаріотів. Ло­куси генів.

9. Ген як одиниця генетичної функції. Транс­крип­ція, процесинг, сплайсинг. Трансляція: ініціація, елон­га­ція, термінація.

10. Посттрансляційні перетворення білків як осно­ва для їхнього функціонування.

11. Каріотип людини. Аутосоми та гетерохромо­соми. Морфофункціональна характеристика та класи­фікація хромосом людини. Хромо­сом­ний аналіз.

Молекулярні механізми мінливості в людини. Зміни послідовності нуклеотидів ДНК.

12. Генна інженерія та біотехнологія.
2.

2

Організмовий рівень реалізації генетичної інфор­мації. Взає­мо­дія генів та їхній прояв при різних ти­пах успад­ку­вання

1. Генотип людини як цілісна система генів організму

2. Фенотип людини як сукупність видових та ін­ди­ві­ду­альних ознак і властивостей організ­му

3. Взаємодія генів:

- моногенне успадкування. Взаємодія алель­них генів. Менделюючі ознаки лю­ди­ни. Моногенні хвороби. Мно­жинний алелізм;

- взаємодія неалельних генів. Полігенне успадкуван­ня кількісних ознак. Плейо­тро­пія.

4. Експресивність та пенетрантність генів.

Таблиці,

слайди

3.

2.

Хромосомна теорія спадковості. Визначення статі

1. Зчеплене успадкування генів.

2. Хромосомна теорія спадковості (Т.Морган та ін.). Су­часний стан досліджень генома люди­ни

3. Генетичні карти хромосом людини. Гени ауто­сом, ста­тевих хромосом

4. Визначення статі. Типи визначення статі

5. Ознаки зчеплені із статю, залежні від статі та обмеже­ні статтю. Гемізиготність

Таблиці,

слайди

4.

2

Мінливість у людини як властивість життя і гене­тич­не явище. Спадкові хвороби людини

1. Форми мінливості

2. Фенотипова мінливість. Норма реакції. Мультифакто­ріальний принцип формування фенотипу, значення умов середовища для експресивності й пенетрант­нос­ті генів. Генокопії.

3. Генотипова мінливість, її форми. Комбінативна мін­ливість, її значення для фенотипової різноманітності осіб у популяціях людей. Явище гетерозису у людини.

4. Мутаційна мінливість у людини, її прояви на орга­нізмовому рівні.

5. Мутагени: фізичні, хімічні, біологічні. Тератогенні фак­тори. Генетичний моніторинг. Засоби зниження ризику виникнення мутацій. Поняття про фармакогенетику.

6. Хромосомні хвороби, обумовлені порушен­ням кіль­кості хромосом:

- синдром Дауна;

- синдром Патау;

- синдром Едвардса;

- синдром Клайнфельтера;

- синдром трисомії по Х-хромосомі;

- синдром Шерешевського-Тернера;

- синдром полісомії по Y-хромосомі.

Механізм їхнього виникнення та принципи лаборатор­ної діагностики, запобігання поширенню.

7. Хромосомні хвороби, зумовлені порушен­ням будови хромосом; механіз їхнього виник­нен­ня та принципи лабораторної діагностики.

8. Методи вивчення хромосомних хвороб.

Таблиці,

слайди, кі­но­фільм “Мі­тоз в ендоспермі”

5.

2

Генні хвороби людини: принципи і методи діагностики, можливості і перспективи профілактики

1. Генні (молекулярні) хвороби:

- ферментопатія;

- хвороби обміну білків;

- хвороби обміну вуглеводів;

- хвороби обміну ліпідів;

- хвороби обміну нуклеїнових кислот;

- хвороби обміну мінеральних речовин;

- хвороби обміну вітамінів;

 • хвороби обміну гормонів.

Механізми їхнього виникнення та принципи лабора­тор­ної діагностики, запобігання поширенню.

2. Методи вивчення генних хвороб.

3. Генетична гетерогенність спадкових хвороб. Генокопії.

4. Хвороби із спадковою схильністю.

5. Поняття про мультифакторіальні хвороби.

6. Медико-генетичні аспекти сім’ї. Медико-генетичне кон­сультування. Пренатальна діагностика спадкової патології.

Таблиці,

слайди

6.

2

Екологія людини. Медико-біологічні основи паразитиз­му. Найпростіші – паразити людини

1. Поняття про екологічну паразитологію. Явище пара­зи­тизму та його поширення у природі. Паразитарна сис­тема та її складові. Паразити: визначення, класи­фіка­ція. Морфофізіологічні адаптації паразитів. Організм людини як середовище проживання парази­тів. Вплив паразита на хазяїна. Вплив хазяїна на паразита.

2. Шляхи розселення й проникнення паразитів в організм хазяїна. Життєві цикли паразитів.

3. Трансмісійні й природно-осередкові захворювання Сис­тема природних осередків на сучасному етапі, включення її до програми заходів ВООЗ щодо боро­тьби з паразитарними захворюваннями.

4. Підцарство Protozoa. Характерні риси орга­нізації, ме­дичне значення:

5. Тип Sarcomastigophora. Характерні риси організації та медичне значення.

6. Клас Lobosea. Амеба дизентерійна (Entamoeba histoly­tika), амеба кишкова (E.coli), амеба ротова (E.gin­givalis).

7. Клас Zoomastigophorea. Види:

а) трихомонади урогенітальна та кишкова (Trichomonas vaginalis, T.hominis);

б) лямблія (Lamblia intestinalis).

Поширення морфофункціональні особливості, цикли роз­витку паразитів, шляхи зараження людини, лабо­ра­­торна діагностика і профілактика протозоозів – аме­біазу, трихомоніазу, лямбліозу.

8. Тип Apiсomplexa. Клас Sporozoea. Види:

а) токсоплазма (Toxoplasma gondii);

б) збудники малярії людини (Plasmodium vivax, Pl.falci­parum, Pl.malariae, Pl.ovale).

9.Тип Ciliophora. Клас Rimostomatea. Вид балантидій (Balantidium coli). Морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження людини, патогенний вплив. Методи лабо­раторної діагностики і профілактики малярії та балан­тидіазу.

Таблиці,

слайди

7.

2

Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви – пара­зити людини

1. Поняття про гельмінти. Поширення гельмін­тів на Землі й захворювання, які вони викли­ка­ють. Гель­мінтози – як стрес-агенти. Геогель­мін­ти, біогель­мін­ти, контактні гельмінти (К.І.Скрябін).

2. Тип Plathelminthes. Характеристика, класифі­ка­ція, медичне значення.

3. Клас Trematodes. Характеристика класу.

4. Патогенні форми:

а) сисун печінковий (Fasciola hepatica).

б) сисун котячий, або сибірський, (Opisthorchis feli­ne­us),

в) сисун ланцетоподібний (Dicrocoelіum lan­cea­tum),

Морфологія, цикли розвитку, шляхи зараження людини, патогенний вплив, методи лабораторної діагнос­тики і профілактики трематодозів.

5. Клас Cestoidea. Характеристика класу. Патогенні форми:

а) ціп’як неозброєний, або бичачий (Taenia­rhynchus sa­gi­natus);

б)озброєний, або свинячий, ціп’як (Taenia solium),

в) карликовий ціп’як (Hymenolepis nana);

г) ехінокок (Echinococcus granulosus);

д) стьожак широкий (Diphyllobothrium latum).

Морфологія, цикли розвитку, шляхи заражен­ня людини, патогенний вплив, методи лабораторної діагнос­тики, боротьби та профілактики цестодозів.

6. Тип Nemathelminthes. Загальна характерис­тика типу.

7. Клас Nematoda. Патогенні представники:

а) аскарида людська (Ascaris lumbricoides);

б) волосоголовець людський (Trichocephalus trichiu­rus);

в) тріхінела (Trichinella spiralis);

г) гострик дитячий (Enterobius vermicularis);

д) анкілостома (Ankylostoma duodenale).

Морфологія, цикли розвитку, шляхи зараження, па­тоген­ний вплив, обгрунтування методів лабораторної діагнос­тики, боротьби та профілактики нематодозів.

8. Личинки аскаридат (м’ясоїдних, свиней та великої ро­гатої худоби) – збудники шкірної та вісце­раль­ної форм larva migrans.

9. Вчення К.І.Скрябіна про дегельмінтизацію, дева­ста­цію та знезараження навколишнього середо­ви­ща від яєць та личинок гельмінтів.

Таблиці,

слайди

8.

2

Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники та переносники збудників інфекцій та інвазій

1. Тип Arthropoda. Характеристика типу, медичне зна­чення.

2. Клас Crustacea. Характеристика, значення деяких ви­дів як проміжних хазяїв гель­мінтів.

3. Клас Arachnoidea. Характеристика; медичне зна­чен­­ня отруйних павуків та скорпіонів.

4. Кліщі – збудники хвороб, переносники та природні резервуари збудників хвороб:

а) коростяний свербун (Sarcoptes scabiei);

б) іксодові кліщі:

кліщ собачий (Ixodes ricinus);

кліщ тайговий (Ixodes persulcatus);

в) аргасові кліщі (Ornithodorus papillipes).

Морфофізіологічні особливості, цикли розвитку, заходи боротьби та профілактики укусів. Зна­чен­ня трансова­ріа­льної передачі збудників хвороб.

5. Клас Insecta: комахи як ектопаразити, збудники та пере­носники збудників хвороб, отруйні форми.

6. Ряди комах, які мають медичне значення.

7. Ряд воші (Anoplura). Види:

-людські воші (Pediculus humanus, Phthyrus pubis),

-підвиди: P. humanus humanus, P.humanus capitis (або ви­ди: Pediculus capitis та P. corporis).

8. Ряд блохи (Aphaniptera). Види:

а) блоха людська (Pulex irritans),

б) блоха щуряча (Xenopsylla cheopis).

9. Ряд двокрилі (Diptera):

а) комарі родів Culex, Anopheles, Aёdes;

б) мухи: муха хатня (Musca domestica);

жигалка осіння (Stomoxys calcitrans).

Таблиці,

Слайди,

кінофільм

“Кліщовий енцефаліт”

9.

2.

Медико-біологічні питання екології та стан здоров’я людини

 1. Екологія людини як напрям у системі біологічних наук, теоретична основа розробки заходів з охорони природи та здоров’я населення, раціонального вико­ристання природних ресурсів. Екологізація медицини й фармації

 2. Середовище як екологічне поняття. Види середовищ: атмосфера, гідросфера, літосфера, середовище орга­ніз­му. Фактори середовища: абіотичні, біотичні ан­тро­погенні.

Роль середовища й лікарських засобів у підтриманні та порушенні гомеостазу живих організмів.

 1. Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов існування. Формування адаптивних людсь­ких екотипів, їхня характеристика. Поняття про еко­ло­гічну генетику. Екологічний стан в Україні.

 2. Адаптація людей до екстремальних умов, поняття про стрес. Валеологія – наука про здоров’я людини.

 3. Отруйні рослини і гриби. Отруйні тварини.

 4. Медико-біологічні аспекти впливу біосфери та її окремі фактори на здоров’я людини.

 5. Поняття про біополя, біологічні ритми та їх медичне значення.

 6. Людство як активна геологічна сила.

 7. Захист біосфери в національних і міжнародних науко­вих програмах.

Таблиці, слайдиОбговорено та схвалено на засіданні кафедри

медичної біології, генетики та гістології «___» ________2010 р. (протокол №__)


В.о.завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


^

Тематичний план та зміст практичних занять

з біології з основами генетики для студентів І курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «фармація» кваліфікації фармацевт-бакалавр на 2010-2011 навчальний рік


п/п

к-сть

год.

Тема. Зміст

Наочне

обладнання

1.

2

Рівні організації живого. Оптичні прила­ди в біологіч­них дослідженнях

Вивчаються еволюційно зумовлені струк­турні рівні орга­нізації життя і зна­чен­ня цих уявлень для ме­дицини; вив­чається будова світлового мікро­ско­па.

Набуваються навички приготу­ван­ня тим­часових мік­ро­препаратів; вивчення і опи­сування тимчасових і го­тових мікро­пре­паратів

Мікроскопи,

мікропрепа­ра­ти, таблиці

2.

2

Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціо­нування

Вивчається ядро як центральний ін­фор­­маційний апа­рат клітини, його струк­­тура, нукле­ї­но­ві кислоти: ДНК і РНК, реплікація ДНК.

Набуваються навички приготування маз­ка крові щура або жаби і вивчення фор­ми ядер лейкоцитів, опису­вання гото­вих мікропрепаратів та електро­но­грам ядра

Мікроскопи,

мікропрепа­ра­ти, таблиці

3.

2

Потік речовин, енергії, інформації в клітині. Реалізація генетичної інформації. Регуляція дій гена

Вивчається організація потоків речо­вини, енергії, ін­фор­мації в клітині, молекулярні основи будо­ви гена, сучас­ний стан теорії гена, зміст про­цесів реалізації генетич­ної інформації (транскрипції і трансляції), механізм ре­гуляції експресії гена (модель оперона).

Набуваються навички приготування тим­часового мікро­препарата полі­тен­них хро­мосом слинних залоз личинки комара хірономуса або мухи дрозо­філи та розв’язування за­дач на кодуван­ня амінокислот, визна­чен­ня маси білка і гена, довжини ДНК.

Мікроскопи,

мікропрепа­ра­ти, табли­ці, підбірка

генетичних задач

4.

2

Розмноження. Форми, біологічна сут­ність і цито­ло­гічні основи статевого розмноження. Індиві­дуаль­ний розвиток

Вивчається еволюція форм розмно­ження організмів, ста­дії гаметогенезу, будова статевих клітин, заплід­нення, ста­дії онтогенезу. З’ясовуються причини і сут­ність кри­тич­них періодів розвитку людини, вплив тера­тогенних факторів на розвиток ембріона.

Набуваються навички вивчення і опи­сування тимча­сових і готових мікро­­пре­паратів статевих клітин, ок­ре­­мих ста­дій інди­відуаль­ного розвитку, роз­гля­да­ються вологі пре­па­рати з вадами та каліцтвами но­вонароджених.

Мікроскопи, мікро­пре­пара­ти, таблиці, му­ляжі роз­вит­ку ланцет­ника, моделі на плівці «за­родки хре­бетних», во­логі пре­парати де­яких вад роз­витку люди­ни

5.

2

Закономірності успадкування при мо­но-, ди- та полі­гіб­ридному схре­щу­ванні

Вивчаються принципи гібридологічного аналізу, за­кони Г. Менделя та їх цитологічні основи, причини відхилень від очікуваного розщеплення ознак.

Набуваються навички розв’язування генетичних задач на моно, ди та полігібридне схрещування


Таблиці, ди­намічні екран­ні по­сіб­ники, під­бірки си­туацій­них задач

6.

2
^

Взаємодія генів. Множинні алелі. Успадкування груп крові


Вивчається механізм і результати взає­мо­дії алельних (пов­не, неповне домі­ну­ван­ня, зверхдомінування, ко­домі­нуван­ня) і неалельних (полімерія, компле­мен­тар­ні­сть, епі- та гіпостаз) генів, ге­нетика груп крові в людини; фор­­му­єть­ся поняття про тканинну та видо­ву спе­цифіч­ність білків, їхні антигенні власти­вості, про предмет і завдання імуноге­нетики.

Набуваються навички визначення гру­по­вої належності за системою АВО (донор­ська кров), розв’язування ситуа­цій­них за­дач на успадкування груп крові систем АВО, Rh, MN, на різні форми взаємодії генів.


Таблиці,

динамічні

моделі,

набори для визначення груп крові (АВО),

підбірка

ситуаційних задач

7.

2

Закономірності успадкування на клітинному рівні. Хро­мо­сомна теорія спад­ковості. Успадкування ознак, зчеп­лених зі статтю

Вивчаються основні положення хромосомної теорії спад­ковості, закономірності зчепленого успадкування, біо­ло­гіч­ний зміст генетичної рекомбінації; механізм різних ти­пів визначення статі (сингамного, про­гам­ного, епігам­но­го), визначення статі в людини, успад­кування і прояв ознак, зчеплених зі статю. Набу­ва­ють­ся навички розв’я­зання задач на успад­куван­ня ознак, зчеплених зі статю, прогнозування народження здорово­го (або хворого) по­том­ства.


Таблиці,

підбірка

ситуаційних задач

8.

2

Методи генетики людини

Вивчаються принципи методів антро­­­­по­­генетики (близню­ко­вого, популяційно-статистич­ного, дермато-гліфіки, онто­ге­­не­тич­ного, імунологічних, гібриди­зації соматичних клітин, моделювання), особли­вості людини як об’єкту генетичного аналізу.

Набуваються навички виготов­лен­ня і ана­лізу дер­матогліфів, вміння застосувати знання методів антропо­генетики у практиці медико-генетич­ного консуль­туванняМікроскопи, приладдя для виготовлення дерматогліфу, таблиці

9.

2

Каріотип людини. Хромосомні хвороби. Цитогенетичний метод їх діагностики

Вивчається характеристика, класифікація (Денвер­ська номенклатура), методи дослідження каріотипу людини; механізм успадкування та розвитку хво­роб, пов’язаних з геномними мута­ціями аутосом і статевих хромосом, з хромосомними абераціями.

Набуваються навички визначення ста­тевого хроматину у клітинах букаль­но­го епітелію людини (тимчасові мікро­пре­­парати), вивчення мікро­препарату «Каріотип людини», дифе­рен­ційного застосування методів ан­тро­­погенетики у діагностиці хромо­сом­них хвороб, вміння складати і аналі­зувати ідіо­грами з метою діагностики хромосомної патології


Таблиці,

слайди, діапроектор,

мікропрепа­рати, шпателі,

мікроскопи

10.

2

Хвороби обміну речовин. Біохімічний метод їх діагностики

Вивчається механізм виникнення молекулярних хвороб людини, суть генних хвороб вуглеводного, аміно­кис­лот­ного, білкового, ліпідного, міне­раль­ного та обміну нуклеїнових кис­лот на прикладах конкретних нозологічних одиниць; біохімічні методи діагностики і принципи лікування генних хвороб.

Набуваються навички роз’язування задач ситуаційних задач і вміння врахувати дані про пенетрантність генних захво­рювань людини у прогнозуванні на­род­­ження здорового (хворого) потомства.

Набуваються навички складання та аналізу родо­водів, вміння прогнозувати на­род­­ження здорового (хворого) потомства на прикладі розв’язування ситуаційних задач і визначати йомовірність прояву спадкової патології у потомства.


Таблиці,

слайди, діапроектор,

мікропрепа­рати,

мікроскопи

11.

2

Підсумкове заняття з біології клітини та генетики

Проводиться ІІ варіанти контролю кінцевих знань:

1.Письмова контрольна робота:

а) 10 теоретичних питань за білетом;

б) ситуаційна задача;

2.Тестовий комп’ютерний контроль:

а) 20 теоретичних питань;

б) 10 ситуаційних задач.


Набір білетів, підбірка

си­­­ту­аційних задач,

підбірка тестів для комп’ютер­ного контролю

12.

2

Основи медичної паразитології. Екологія найпрості­ших. Паразитичні саркодові та джгутикові

Засвоюються основні поняття, терміни паразитології, принципи класифікації паразитів, уявлення про поход­ження паразитизму, принципи взаємодії паразита і ха­зяї­на, про інтенсивність та екстенсивність інвазії.

Вивчаються особливості організації, життєві цикли пара­зитичних саркодових та джгутикових, шляхи зараження людини, патогенний вплив, особливості лабораторної діаг­нос­тики та профілактики амебіазу, трихомонадозу та лямбліозу.

Набуваються практичні навички визначення видової на­лежності кишкової та дизентерійної амеб за морфо­логіч­ними особливостями цист та вегетативних форм; іденти­фікації лямблій, трихомонад за їх морфо­ло­гічними озна­ками за допомогою цитологічних методів дослідження; проведення лабораторної діагностики і профілактики аме­біазу, трихомонадозу та лямбліозу; розв’язування си­туаційних задач з викорис­танням алгоритмів.


Мікроскопи,

мікропрепа­рати, жива культура амеби прісно­водної,

евглени зе­ле­ної, таблиці,

діапроектор, слайди, підбір­ка ситуаційних

задач

13.

2

Споровики - паразити людини.

Вивчаються особливості організації, життєві цикли маля­рійного плазмодія (Pl.vivax, Pl.malariae, Pl.ovale, Pl.falci­pa­rum), токсоплазми, їхнє патогенне зна­чен­ня, методи ди­ференційної лабо­раторної діагностики і основи профі­лактики маля­рії і токсоплазмозу.

Набуваються навички виявлення ма­ля­рійних плазмо­діїв у мазку крові хво­рого і визначення стадій розвитку ши­зо­н­та, видової належності малярій­них плаз­мо­ді­їв, видової розробки за­ходів профілак­ти­ки малярії і токсо­плазмозу, розв’язування ситуаційних за­дач (у т.ч. з вико­рис­тан­ням алгорит­мів).

Паразитичні інфузорії

Вивчаються особливості морфології, жит­тєвих циклів, шля­хи зараження лю­дини, патогенний вплив пара­зитич­них інфузорій, основи лабораторної діа­гнос­тики і профі­лак­тики балантиді­азу.

Набуваються навички розпізнавання деяких представ­ни­ків інфузорій на гото­вих і тимчасових мікро­препаратах, роз­робки заходів профілактики ба­лан­ти­ді­а­зу, розв’язу­вання ситуаційних задач (у тому числі з використанням алгоритмів).


Мікроскопи,

мікропрепа­рати, таблиці,

підбірка ситуаційних задач

14.

2

Основи гельмінтології.Екологія типу Плос­кі черви. Си­суни – паразити людини. Клас Стьожкові черви. Збуд­ники цес­то­­дозів у людини

Вивчаються морфофізіологічні особли­во­сті й цикли роз­витку сисунів – паразитів людини, ціп’яків озброєного, не­озбро­є­ного, карликового, ехіно­кока, аль­вео­кока, стьо­жа­ка широ­кого, патогенний вплив, основи ла­бораторної діагностики і профі­лак­тики тремато­дозів, цестодозів.

Набуваються вміння розрізняти сису­нів деяких видів – пара­зитів людини, деякі види цестод на мікро- і во­ло­гих препаратах, здійс­нювати лабораторну діаг­нос­тику і про­фі­лактику відповідних тремато­дозів, цистодозів, роз­­в’я­зу­вати ситуаційні задачі (у т.ч. з вико­ристанням алго­ритмів).

Мікроскопи,

мікропрепа­рати, вологі препарати сисунів, таблиці, діапроектор,

слайди,

підбірка

ситуаційних

задач

15.

2

Екологія типу Круглі черви. Збудники нематодозів у лю­дини

Визна­чаються характерні риси органі­за­ції, життєві цикли та медичне значення круглих червів, заходи бо­ротьби, прин­ци­пи лабораторної діа­гностики та основи профілак­тики аска­ридозу, ентеробіозу, трихоцефа­льо­зу, анкілос­то­мозу, трихіне­льозу, дракун­кульозу, строн­гілоїдозу, дея­­ких філярі­озів; формується поняття про личинок аскаридат – збудників шкір­ної та вісце­ральної форм larva migrans.

Набуваються навички розпізнавання ви­дів нематод за їх морфологічними осо­бливостями на мікро- і макро­пре­паратах, вміння здійснювати лабо­ра­торну діагнос­тику і розробляти заходи профілактики окремих нема­тодозів.

Мікроскопи,

мікропрепа­рати, вологі препарати нематод,

таблиці,

діапроектор,

слайди,

підбірка

ситуаційних

задач

16.

2

Основи арахноентомології. Екологія ти­пу Члени­сто­но­гі. Клас Павукоподібні

Вивчаються риси прогресивної організації типу Членистоногі та значення представників класу Павукоподібні як ектопаразитів, збуд­ників, переносників і природних резервуарів збудників захворювань людини.

Набуваються вміння розрізняти стадії розвитку клі­щів (на прикладі собачого кліща), розробляти захо­ди профілак­тики корости, розв’язування ситуацій­них задач (у т.ч. з використанням алгоритмів)

Мікроскопи, мікропрепа­рати, макро­препа­рати, таблиці, діапроектор, слайди,

підбірка

си­туаційних

задач

17.

2

Екологія та медичне значення класу Комахи

Вивчаються риси прогресивної органі­зації та значення комах як ектопаразитів, збудників та переносників збуд­ників трансмісійних хвороб лю­дини; підкреслюється епідеміологічна роль вошей як переносників збудників вошивого висипного і поворотного тифів, бліх як переносників збудників чуми.

Набуваються вміння визначити підвиди людської воші, площицю, блоху, блощицю; розрізняти маля­рійного і звичайного комарів на всіх стадіях роз­витку і за морфологічними особливостями імаго; розв’язувати ситуаційні задачі.

Мікроскопи, мікропрепа­рати, макро­препа­рати, таблиці, діапроектор, слайди,

підбірка

си­туаційних

задач

18.

2

Підсумкове заняття (диференційований залік)

Перевіряється і оцінюється кінцевий рі­вень набутих тео­ре­тичних знань і прак­тичних навичок.

Тривалість заліку – 2 год. Студенти виконують письмову роботу. Кожен отримує завдання яке складається з:

 • 20 тестових завдань;

 • 10 теоретичних запитань;

 • мікропрепарату з медичної паразитології;

 • ситуаційної задачі з медичної генетики.

Контролюється теоретична підготовка студента і якість набутих практичних навичок

Мікроскопи, набір бі­летів,

контрольні

мікропрепа­ра­ти, підбірка тестів
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

медичної біології, генетики та гістології «___» ________2010 р. (протокол №__)


В.о.завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик


Перелік

тем з біології з основами генетики для самостійного опрацювання студентами І курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «фармація» кваліфікації фармацевт-бакалавр

на 2010–2011 навчальний рік

п/п

Назва теми

К-сть

навч.год.

1

Онтогенез та його періодизація. Ембріональний період розвитку, його етапи та характеристика. Постембріональний онтогенез. Ней­рогуморальна регуляція росту, розвитку, старіння. Теорії старіння

6

2

Трансплантація тканин, органів

4

3

Медико-біологічні аспекти регенерації

4

4

Адаптація людини. Адаптивні механізми. Морфофізіологічна ха­рактеристика людей, що проживають в різних умовах середовища

4

5

Біологічні ритми. Медичне значення хронобіології

4

6

Антропогенез, його етапи. Співвідношення біологічних і соціа­льних факторів у становленні людини на різних етапах антро­погенезу. Місце людини в системі тваринного світу. Якісна своє­рідність людини

4

7

Поняття про раси та видову єдність людства. Фактори расо­утво­рення

4

8

Найпростіші – паразити людини. Представники: збудники аме­ри­канського та африканського трипаносомозів, збудники лейш­ма­ніозів, їх поширення, морфологія, цикли розвитку, медичне значення та ін.

4

9

Тип Плоскі черви, клас Сисуни. Патогенні форми: сисун лан­цето­подібний, сисун китайський, си­сун легеневий, кров’я­ні сису­ни. Їх морфологія, цикли розвитку, патогенне значення, діагнос­тика і профілактика відповідних трематодозів.

4

10

Тип Круглі черви, клас Nematoda. Патогенні представники: риш­та, вугриця кишкова, філярії. Їх морфологія, цикли розвитку, па­то­генне значення, діагностика і профілактика відповідних тре­мато­дозів.

4

11

Тип Членистоногі, клас Комахи. Види: муха хатня, вольфартова, жигалка осіння, москіти, таргани, клопи. Їх морфологія, цикли розвитку, епідеміологічне значення.

4

12

Проблеми охорони природи та раціонального природоко­ристу­вання. Отруйні тварини і рослини, їх медичне значення.

4

13

Медико-біологічні аспекти впливу біосфери на здоров’я людини.

4

Всього: 54 год

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

медичної біології, генетики та гістології «___» ________2010 р. (протокол №__)


В.о.завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик

^ ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО,

ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у формі:

- усного опитування на основі теоретичних питань та рекомендованої літе­ратури;

- розв’язування ситуаційних задач на основі рекомендацій у методичних розробках, відповідних методичних матеріалах кафедри, задачників, прак­тикумів;

- письмових контрольних робіт із розділу «Медична паразитологія»;

- контрольного визначення та описування мікропрепаратів.


^ Проміжний контроль проводиться:


- у формі двох письмових контрольних робіт з біології клітини та медичної генетики і медичної паразитології (включаючи теоретичні питання, мікропрепа­рати, ситуаційні задачі) з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних знань та якості набутих практичних навичок;

- у формі тестового контролю з використанням комп’ютерного класу.


^ Підсумковий контроль


По завершенні курсу проводиться диференційований залік. Тривалість заліку 2 години. Кожен студент отримує завдання, яке складається з:

- 20 тестових завдань;

- 10 теоретичних питань;

- мікро­пре­парату з паразитології, що визначається і описується студен­том;

- ситуаційної генетичної задачі, яку студент має розв’язати.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК,

які повинен опанувати студент І курсу фармацевтичного факультету

за спеціальністю «фармація» кваліфікації фармацевт-бакалавр,

що підлягають контролю до або під час проведення дифзаліку з біології з основами генетики на кафедрі медичної біології, генетики та гістології


1. Уміти користуватись світловим мікроскопом.

2. Уміти виготовляти і описувати тимчасові цитологічні мікропрепарати.

3. Уміти визначати групову належність донорської крові за системою АВО.

4. Уміти розв’язувати ситуаційні генетичні задачі на успадкування груп крові за системами АВО, резус, MN.

5. Уміти виготовляти тимчасовий мікропрепарат букального епітелію людини і аналізувати на присутність статевого хроматину (тільця Барра).

6. Уміти виготовляти і аналізувати дерматогліф.

7. Засвоїти методику каріотипування, уміти складати і аналізувати ідіограму.

8. Оволодіти генеалогічним методом антропогенетики, уміти складати і ана­лі­зувати родоводи .

9. Уміти обгрунтовувати диференційоване застосування різних методів антро­по­ге­нетики в практиці медико- генетичного консультування.

10.Уміти розпізнавати цисти і вегетативні форми дизентерійної та кишкової амеб на мікропрепаратах.

11.Уміти розпізнавати лямблії, трихомонади, токсо­плаз­ми, балантидії, малярій­ні плазмодії за їх морфологічними особливос­тями.

12.Уміти розрізняти сисунів – паразитів людини (печінковий, котячий, ланце­топодібний, легеневий, кров’яні) за їх морфологічними особливостями.

13.Уміти розпізнавати стьожкових червів (озброєний, неозброєний, карликовий ціп’яки, ехінокок, стьожак широкий) за їх морфологічними особливостями.

14.Уміти розпізнавати круглих червів (аскарида людська, гострик, воло­со­го­ловець, анкілостоміди – некатор і кривоголовка, трихінелла, ришта та ін.) за їх морфологічними особливостями.

15.Уміти розпізнавати стадії розвитку собачого кліща, коростяного кліща.

16.Уміти розпізнавати яйця, личинки, лялечки та імагінальні форми малярій­ного та немалярійного комарів за їх морфологічними особливостями.

17.Уміти розпізнавати види вошей, бліх, що паразитують на людині, за їх морфологічними особливостями.

18.Знати принципи лікування спадкових і паразитарних захворювань людини.

19.Уміти складати план заходів індивідуальної і загальної профілактики інвазій.


Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

медичної біології, генетики та гістології «___» ________2010 р. (протокол №__)


В.о.завідувача кафедри, д.мед.н. Р. Є. Булик

Перелік питань диференційованого заліку з біології з основами генетики для студентів І курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «фармація» кваліфікації фармацевт-бакалавр на 2010-2011 навчальний рік
  1   2   3

Схожі:

З біології з основами генетики iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету з біології з основами генетики Івано-Франківськ 2011
Міністерство охорони здоров'я України в днз "Івано-Франківський національний медичний університет" Кафедра медичної біології з курсом...
З біології з основами генетики iconТематичний план практичних занять з біології з основами генетики на 2 семестр 2011-2012 н р. Фармацевтичний факультет № т е м а Модуль Біологічні особливості життєдіяльності людини
Особливості генетики людини. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне...
З біології з основами генетики iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань
«Ботаніка та клітинна біологія», «Фізіологія з основами анатомії людини», «Загальна біологія», «Біохімія з основами молекулярної...
З біології з основами генетики iconПрограма Курсу математичні методи в біології
Передбачається, що студенти, що вивчатимуть курс, володіють основами роботи на комп'ютері, знайомі з елементарною математикою та...
З біології з основами генетики iconКафедра генетики І молекулярної біології біологічного факультету
Запрошуємо Вас взяти участь в ІІ міжнародній конференції «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології», яка відбудеться 6-10...
З біології з основами генетики iconРобоча навчальна програма з медичної біології, паразитології та генетики на 2010-2011 навчальний рік
Буликом Р.Є., професором Пішаком В. П. та доцентом Черновською Н. В. на підставі Програми з медичної біології для студентів вищих...
З біології з основами генетики iconМіністерство охорони здоров’я україни
Робоча програма схвалена на засіданні кафедри медичної біології, генетики та гістології 2010 року (протокол № )
З біології з основами генетики iconУкраїнське товариство генетиків І селекціонерів імені М. І. Вавилова
Кафедра генетики та молекулярної біології біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова
З біології з основами генетики iconМіністерство охорони здоров'я україни міністерство освіти І науки україни
Навчальний посібник містить тексти лекцій з основ біології. Висвітлені основні питання загальної біології, загальні закономірності...
З біології з основами генетики icon1. Основи екології
Програма базується на знаннях, здобутими учнями середніх шкіл на курсах загальної біології та зоології з основами екології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи