Я україни буковинський державний медичний університет icon

Я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 381.57 Kb.
НазваЯ україни буковинський державний медичний університет
Сторінка2/5
Дата28.07.2012
Розмір381.57 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   52010 рік


Робоча навчальна програма з ботаніки складена проф. Пішаком В.П., та ст.викладачем Сметанюк О.І. на підставі Програми з фармакогнозії з елементами ботаніки для студентів фармацевтичних училищ і фармацевтичних відділень медичних училищ (МОЗ України, К., 1996).


Робоча навчальна програма з ботаніки обговорена та схвалена

на засіданні кафедри медичної біології, генетики і гістології

“____” ____________ 2010 р. (протокол № ____ )


В.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р.Є. Булик


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін

фармацевтичного профілю

“____” _­­­­____________ 2010 р. (протокол № ____ )


Голова комісії,

доц. О.В. Геруш


^ Основна мета викладання ботаніки

Зважаючи на те, що рослини – основне джерело живлення всього тварин­ного світу та неза­мінний матеріал для господарської діяльності людини, вивчен­ня рос­линного світу є об’єктивною необхідністю для майбутнього фарма­цевта. У медицині є особливо важливою роль рослин як лі­кар­ських засобів та сиро­вини для вироб­ництва абсолютної більшості лікарських засобів. Метою є форму­вання у студентів цілісної уяви про загальні закономірності розвитку живої природи та рос­линного світу зокрема; індивідуальний та історичний роз­ви­ток рослинного світу; структуру та фун­кціонування екологічних систем; змі­ну їх під впливом діяльності людини; фор­ми біотичних зв’язків у природі, жит­тє­ві цикли рослин їх медичне та госпо­дар­ське значення; лікарські рослини та їх вплив на організм людини; місце рослин в біосфері; фітоценози як основний об’єкт гео­бо­таніки. За мету ставиться забезпе­чен­ня фундаментальної біоло­гіч­ної підготовки з ботаніки, набут­тя практичних нави­чок для формування майбут­ніх спеціалістів-фармацевтів.


^ Навчальні цілі

У результаті вивчення ботаніки студент повинен знати:

 • будову та основні процеси життєдіяльності рослинної клітини, її відмінності від тварин­ної клітини, грибів;

 • типи рослинних тканин;

 • систематику рослин, її значення; таксономічні категорії і таксономічні одиниці (таксо­ни);

 • безстатеве і статеве розмноження рослин;

 • поділ рослин на нижчі і вищі, риси організації, характерні ознаки;

 • будову та функції вегетативних і генеративних органів рослин;

 • різноманітність будови, способу життя, особливості живлення, розмноження нижчих рослин;

 • особливості будови та процесів життєдіяльності вищих рослин;

 • класифікацію вищих рослин, поділ на відділи, класи, підкласи, порядки, родини;

 • основні представники родин вищих рослин, які мають медичне значення;

 • латинські назви рослин, що мають медичне значення, їх систематичне положення, анато­мічну будову, морфологію, відмінні ознаки близьких за морфологічними ознаками видів;

 • географічне поширення, екологічну, медичну, господарську характеристики, періоди цвітіння та плодоношення лікарських рослин;

 • лікувальні властивості лікарських рослин.


Студент повинен вміти:

 • правильно організувати своє робоче місце і тримати його в порядку;

 • працювати із світловим мікроскопом і лупою;

 • виготовляти тимчасові мікропрепарати із різної рослинної сировини;

 • здійснювати мікроскопічний аналіз постійних і тимчасових мікропрепаратів, їх опису­вання і зарисовку у вигляді схем і деталізованих рисунків;

 • проводити макроскопічний аналіз рослинних органів, їх частин та всієї рослини;

 • препарувати квітки та плоди, робити їх описування і зарисовку;

 • користуватись визначником рослин;

 • систематизувати рослини, визначати видову й родову приналежність рослин;

 • визначати філогенетичні зв’язки родин рослин, що мають медичне значення;

 • розрізняти морфолого-анатомічні ознаки рослин, знаходити основні риси їхньої подіб­ності й відмінності;

 • розпізнавати лікарські рослини за сукупністю діагностичних ознак, за описом, за рисун­ками, гербарними, живими або сухими зразками.^ Перелік дисциплін,

які є необхідними для вивчення ботаніки

Для вивчення ботаніки студенти повинні мати базові знання середньої школи з предметів "Ботаніка" і "Загальна біологія". Їхній об'єм визначений у програмі для вступних іспитів.


^ Зміст навчальної програми

Ботаніка – наука про рослини, які складають велику частину біосфери і відіграють вирі­шальну роль у створенні на Землі органічних речовин. Рослини – основне джерело харчування для всього тваринного світу і цінний матеріал для господарської діяльності людини, а також важлива лікарська сировина.

Незважаючи на бурхливий розвиток хімії і зростання кількості нових, дедалі ефективних синтетичних лікарських препаратів, антибіотиків, лікарські рослини посідають значне місце в ар­сеналі лікувальних засобів.

Використання лікарських рослин у народній та офіційній медицині має багатовікову тра­дицію. Вони здавна користуються великою популярністю серед населення. Препарати рослинного походження характеризуються малою токсичністю і незначним алергічним впливом порівняно з синтетичними сполуками.

Однак, хоча цілющі властивості лікарських рослин загальновизнані, вивчення перспектив раціонального застосування їх в медицині нерідко ведеться однобічно.

Курс ботаніки знайомить студентів з різноманітністю рослиного світу, основними законо­мірностями розвитку і будови рослин, їх походженням, взаємозв’язками між рослинами й іншими живими організмами, демонструє їх зв’язок із середови­щем проживання. Він повинен навчити студентів виявляти причинні зв’язки між різними явищами в житті рослин, формою і функцією тих чи інших структур. Вив­чення цих питань сприяє формуванню у студентів цілісної уяви про загальні зако­номірності живої природи, про форми і сутність життя, формує світогляд на про­цеси, що проходять у природі.

Ботаніка нерозривно зв’язана з іншими біологічними дисциплінами, а саме: з ботанічною гео­графією, екологією, фізіологією рослин, медичними науками.

Вивчення теоретичних основ ботаніки супроводжується лабораторними занят­тями, на яких студенти оволодівають навичками і методами анатомічних, морфоло­гічних, таксономічних дослід­жень, знайомляться з представниками різних система­тичних груп рослин, які мають медичне зна­чення і використовуються як лікарська сировина.

Забезпечення фундаментальної теоретичної підготовки з ботаніки, набуття прак­тичних на­ви­чок сприяє формуванню майбутніх спеціалістів-фармацевтів.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

з ботаніки для студентів І курсу медичного факультету №4

з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю “фармація” на 2010-2011 навчальний рік


п/п

К-ть годин

Тема. Зміст

Наочне обладнання

1

2

Ботаніка – наука про рослини, її значення для підготов­ки спеціалістів у галузі фармації. Будова і життєдіяль­ність рослинної клітини.

Значення ботаніки для фармації і медицини. Цитологія та її завдання. Основні компоненти клітини. Протопласт і його похідні – ядро і цитоплазма. Включення клітини: запасні та екскреторні речовини, їх лікувальне значення. Різноманітність рослинних клітин, утворення тканин.

Таблиці, слайди

2

2

Рослинні тканини, їх класифікація, будова і відмінні діаг­ностичні ознаки

Гістологія рослин‚ її завдання. Визначення тканини. Класи­фікація тканин залежно від будови, функцій і походження їх клітин. Морфологічні ознаки‚ за якими описують тканини. Морфолого-фізіологічна характеристика основних груп тка­нин: твірних‚ покривних‚ механічних‚ провідних‚ асиміля­ційної‚ запасаючої‚ водоносної і аеренхімної. Рослинні тканини і рослинні органи. Рослина як цілісний організм.

Таблиці, слайди

3

4
^

Морфологія вегетативних органів вищих рослин, її значення для макроскопічного аналізу рослин і лікарської рослинної сировини


Визначення морфології рослин‚ її завдання, методи, зна­чення для макроскопічного аналізу рослин і рослинної сиро­вини. Поняття про вегетативні органи. Визначення кореня як органу‚ його розвиток. Види коренів‚ типи кореневих сис­тем. Спеціалізація і метаморфози коренів. Використання ко­ренів. Визначення пагона як комбінованого органа‚ його функції‚ відмінності за будовою від кореня. Структурні складові пагона‚ різноманітність пагонів за морфологічними ознаками. Бруньки: визначення‚ будова‚ класифікація за міс­цеположенням‚ структурою‚ функціями. Стебло: визначен­ня‚ функції‚ морфологічні типи. Використання стебел. Лис­ток, його морфологічне визначення як органа. Частини лист­ків та їх функції. Типи листків, їх різноманітність. Листко­розміщення. Морфологія листкової пластинки. Жилкування. Використання листків. Підземні і надземні метаморфози па­гона: їх походження‚ будова‚ функції‚ діагностичне значення.

Таблиці, слайди

4

2

Мікроскопічна структура кореня, стебла і листка, її таксономічні та діагностичні особливості

Зони кореня‚ їх будова і функції. Первинна і вторинна ана­томічна будова кореня. Особливості анатомічної будови ви­дозмін коренів – коренеплодів. Закономірності первинної бу­дови стебла‚ вторинна будова та її типи. Відмінні особли­вості в будові стебла трав’янистих одно- та дводольних рослин. Анатомічна характеристика підземних видозмін пагона – кореневища‚ бульби‚ цибулини. Анатомічна будова листкової пластинки і черешка. Відмінні особливості в мікроскопічній будові листка покрито- та голонасінних рослин. Анатомічні типи листкових пластинок. Вплив екологічних факторів на морфолого-анатомічну структуру листка.

Таблиці, слайди

5

2

Будова генеративних органів покритонасінних рослин.

Поняття про репродуктивні органи, їх основні функції. Виз­начення квітки. Частини квітки‚ їх функції та морфологічна характеристика: чашечка, віночок, андроцей, гінецей. Дво­статевість‚ одностатевість‚ однодомність‚ дводомність. Фор­мула і діаграма квітки. Використання квіток. Суцвіття як спеціалізований репродуктивний пагін‚ його біологічна роль. Структурні елементи суцвіття. Класифікація суцвіть‚ їх морфологічна характеристика. Використання суцвіть. Визна­чення плоду. Складові частини плоду‚ їх походження. Плоди справжні і несправжні. Супліддя. Морфогенетична класифі­кація‚ морфологічні типи плодів. Характерні ознаки насіння голонасінних‚ одно- і дводольних покритонасінниx. Класи­фікація насіння. Значення насіння і плодів для рослин та їх практичне застосування.

Таблиці, слайди,

муляжі

6

2

Основи ботанічної систематики. Відділ покритонасінні як найбільш організований таксон рослинних організмів.

Визначення систематики як біологічної науки. Завдання бо­танічної систематики. Таксономічні категорії‚ бінарна но­менклатура. Поняття про нижчі і вищі рослини‚ їх відзнаки. Сучасна класифікація судинних рослин, діагностичні ознаки відділів. Прогресивні ознаки‚ загальна характеристика по­критонасінних. Поділ відділу на класи, їх загальна морфо­лого-анатомічна характеристика. Фармакогностичне використання систематики в назві лікарських рослин.

Таблиці, слайди, гербарій

7

2

Морфолого-екологічні особливості та медичне значення найважливіших родин покритонасінних рослин та їх представників.

Систематичний огляд родин і деяких родів дводольних. Ви­дова діагностика лікарських та їстівних рослин‚ їх екологія‚ значення і застосування: гречкові  гірчак перцевий, г. почечуйний, г. зміїний, спориш, ревень тангутський, вересові  багно звичайне, брусниця, чорниця звичайна, мучниця звичайна; макові  чистотіл звичайний, мак снодійний; розові – шипшини‚ горобина звичайна‚ калина звичайна глід криваво-червоний‚ черемха звичайна; перстач прямостоячий, родовик лікарський, малина звичайна; бобові – термопсис ланцетовидний‚ солодка гола‚ астрагал шерстистоквітковий‚ вовчуг польовий‚ буркун лікарський селерові – кмин звичайний‚ кріп запашний‚ болиголов плямистий.

Таблиці, слайди, гербарій

8

2

Морфолого-екологічні особливості та медичне значення найважливіших родин покритонасінних рослин та їх представників.

Діагностичні ознаки родин та основних представників лікарських рослин: ранникові  види наперстянок, губоцвіті – м’ята перцева‚ шавлія лікарська‚ чебрець плазкий‚ материнка звичайна‚ собача кропива п'ятилопатева; пасльонові – беладонна звичайна‚ дурман звичайний‚ блекота чорна, паслін часточковий; айстрові – деревій звичайний‚ цмин пісковий‚ полин гіркий‚ ромашка лікарська‚ нагідки лікарські‚ волошка синя‚ кульбаба лікарська‚ пижмо звичайне‚ підбіл звичайний‚ сухоцвіт баг­новий‚ череда трироздільна‚ оман високий. Клас однодольні: конвалієві – конвалія звичайна‚ купина запашна, чемериця Лобелієва; злакові  кукурудза звичайна.

Таблиці, слайди, гербарій

9

2

Лікарські рослини помірної зони та їхні представники, що мають фармакопейне значення.

Рослинні ресурси України (охорона‚ раціональне використання та збереження).

Морфолого-екологічні особливості та медичне значення: алтеї лікарської, подорожника великого, льону звичайного, золототисячника малого, синюхи блакитної, горицвіту весняного, кропиви дводомної, грициків звичайних, аїру звичайного, валеріани лікарської, звіробою звичайного, фіалки триколірної, бузини чорної.

Фармакопейні лікарські рослини, які потребують охоронних заходів: глечики жовті, пізньоцвіт осінній, родіола рожева, барвинок малий.

Таблиці, слайди
1   2   3   4   5

Схожі:

Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Я україни буковинський державний медичний університет iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Я україни буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Я україни буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Я україни буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи