Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Сторінка1/5
Дата07.06.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Т. в. о. проректора

з науково-педагогічної роботи

професор Ю. Т. Ахтемійчук

«____»­­­­­_________________2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з біології з основами генетики

на 2010-2011 навчальний рік


факультет – фармацевтичний

спеціальність – фармація

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

кафедра – медичної біології,

генетики та гістології

курс – I

семестр – I

кількість модулів – 2

лекції – 20 год.

практичні заняття – 40 год.

самостійна робота студентів – 48 год.

заключний модуль – І семестр

Всього годин – 108

Кількість кредитів ECTS – 3,0


Чернівці, 2010 р.


Робоча навчальна програма складена в.о. завідувачем кафедри, д.мед.н. Буликом Р.Є., професором Пішаком В.П. та доцентом Черновською Н.В. на основі навчальної програми з біології з основами генетики для студентів фармацевтичного вищого навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів (направлена на затвердження в Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України в грудні 2009 р.)


Схвалено на методичній нараді

кафедри медичної біології, генетики та гістології

«___» _________ 2010 р. (протокол № __)


В.о. завідувача кафедри,

д.мед.н. Р. Є. Булик


Схвалено предметною методичною комісією

з медико-біологічних дисциплін фізіологічного

та фізико-хімічного профілю “___”___________2010 р. (протокол №___)


Голова предметної методичної комісії

професор C. C. Ткачук


^ Структура робочої навчальної програми з дисципліни “Біологія з основами генетики”


1. Мета та кінцеві цілі вивчення дисципліни “Біологія з основами генетики”


Кінцева мета навчальної дисципліни "Біологія з основами генетики" випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників ви­щого фармацевтичного навчаль­но­го закладу та визначаються змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти провізор. Знання, які студенти отри­мують із цієї навчальної дисципліни, є базовими для бло­ку дисциплін, що за­без­печують природничо-наукову (блок ПН) і про­фесій­но-практичну (блок ПП) підготовку.

Вивчення біології з основами генетики формує у студентів-провізорів цілісну уяву про загальні закономірності розвитку живої природи; про сутність життя, його форми, індивідуальний та історичний розвиток органічного світу та місце людини в ньому; про форми біотичних зв’язків у природі, життєві цикли паразитів та паразитарні хвороби людини; про місце людини в біосфері; забезпечує фундаментальну біологічну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності провізора.


^ Кінцеві навчальні цілі навчальної дисципліни сформульовано відпо­відно до освіт­ньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ):

1. Трактувати закономірності проявів життєдіяльності організму людини на різних рівнях організації живого.

2. Застосувати знання фенотипового прояву для пояснення механізмів ви­ник­нення спад­ко­вих хвороб людини.

3. Застосувати дію загальнобіологічних законів і закономірностей в обґру­нт­у­ванні зако­но­мір­ностей онтогенезу людини.

4. Робити попередній висновок щодо наявності в людини паразитарних захво­рювань і виз­на­чити заходи профілактики інвазійних хвороб.

5. Обґрунтувати біологічну суть і механізми розвитку хвороб людини, які ви­никають внас­лідок антропогенних змін у довкіллі.


У результаті вивчення біології з основами генетики студент повинен знати:

 • сутність, фундаментальні властивості, атрибути та рівні організації життя;

 • поділ клітин і розмноження організмів;

 • генетичний апарат клітини;

 • сучасний стан досліджень генома людини;

 • клонування клітин і організмів;

 • біологію ембріонального та постембріонального розвитку людини;

 • закономірності спадковості;

 • закономірності успадкування ознак;

 • закономірності мінливості;

 • генетичне успадкування груп крові за антигенною системою АВ0;

 • генетичне успадкування резус-фактора;

 • механізми розвитку резус-конфлікту;

 • механізми генетичного визначення статі;

 • класифікацію мутацій і мутагенних факторів;

 • механізми виникнення та принципи діагностики спадкових хвороб;

 • методи визначення спадкових хвороб;

 • елементи екології людини;

 • біологічні основи паразитизму;

 • трансмісивні та природно-осередкові захворювання.


Уміти:

 • розв’язати ситуаційні задачі з основних розділів дисципліни;

 • диференціювати компоненти клітин;

 • скласти ідіограму хромосом людини;

 • ідентифікувати первинну структуру, кількість амінокислот, молекулярну масу поліпептида за структурою гена, що його кодує;

 • аналізувати структуру генів про- та еукаріотів;

 • проаналізувати послідовність етапів регуляції експресії генів;

 • визначити типи успадкування менделюючих ознак людини;

 • передбачити генотипи та фенотипи нащадків за генотипами батьків;

 • виключити батьківство при визначенні груп крові батьків і дитини;

 • аналізувати складні механізми спадкування ознак у людини;

 • розробити заходи для зниження ступеня прояву патологічного стану у хворих зі спадковою патологією;

 • вибрати відповідні методи вивчення спадковості людини для діагностики різних спадкових хвороб;

 • розрахувати ймовірність прояву спадкових хвороб у нащадків залежно від пенетрантності гена;

 • диференціювати хромосомні хвороби людини;

 • провести генеалогічний аналіз родоводів зі спадковою хворобою;

 • розрахувати роль спадковості та умов середовища в розвитку ознак (за результа­тами близнюкового аналізу);

 • вирахувати генетичний склад популяцій людей;

 • застосувати біогенетичний закон для визначення онтофілогенетично зумов­лених природжених вад розвитку людини;

 • порівняти механізми виникнення природжених вад розвитку людини різного генезу;

 • засвоїти основоположні принципи регенерації та трансплантації;

 • визначити місце людини як біологічного об’єкта в системі живої природи;

 • обґрунтувати приналежність паразитарних хвороб людини до групи транс­мі­сивних і природно-осередкових;

 • діагностувати на макро- і мікропрепаратах збудників та переносників збудників паразитарних хвороб;

 • ідентифікувати різні стадії життєвого циклу паразитів людини;

 • обґрунтувати методи лабораторної діагностики паразитарних хвороб;

 • диференціювати діагноз інвазій за допомогою лабораторних методів;

 • доводити ефективність методів профілактики паразитарних хвороб, залежно від способів зараження ними;

 • передбачити вплив факторів довкілля на організм людини.


О в о л о д і т и н а в и ч к а м и:

 • техніки мікроскопування;

 • виготовлення тимчасових мікропрепаратів;

 • побудови та генеалогічного аналізу родоводів людей;

 • аналізу ідіограм;

 • визначення групової належності крові за системою АВ0;

 • визначення видової належності збудників протозоозів;

 • визначення видової належності гельмінтів та їхніх яєць;

 • визначення видової належності переносників збудників інфекцій.^ 2. Міжпредметна інтеграція

Біологія з основами генетки як навчальна дисципліна:

а) базується на попередньо вивчених студентами в середній загальноосвітній школі таких предметів як "Загальна біологія", "Біологія людини", "Біологія тварин", " Біологія рослин";

б) забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки;

в) закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін (медичної хімії, фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії, фізіології, анатомії людтни тощо).

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульно-рейтинго­вою системою відповідно до вимог Болонської декларації.


^ 3. Структура дисципліни “Біологія з основами генетики”


Опис структурованого навчального плану з дисципліни

«Біологія з основами генетики»

для студентів фармацевтичного вищого навчального закладу та фармацевтичних факультетів за спеціальністю 7.110201 «Фармація», кваліфікація – провізор


Структура навчальної дисципліни

«Біологія та основи генетики»
^

Кількість годин, із нихРік навчання, семестр

Вид контролю

Всього


годин/

кредити

Аудиторних

СРС

Л

ПЗ


108 / 3,0

20

40

48

Модуль 1

Змістових модулів 4

1

2

3

4

54 / 1,510


4

2

4


22


8

6

8

22


6

4

4

8

1-й, І

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні запитання

Практичні навички

Модуль 2

Змістових модулів 3

5

6

7

54 / 1,510


2

4

4

18


6

6

6

26


8

8

6

1-й, І


55,6

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні запитання

Практичні навички


44,4
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з фізичного виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи