Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Скачати 360.12 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Дата07.06.2012
Розмір360.12 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи


з курсу «Аудит»


(для студентів заочної форми навчання спеціальностей

6.050106 «облік та аудит», 6.050107 «Економіка та підприємництво»,

6.050201 «Менеджмент організацій»)


Харків - ХНАМГ - 2006

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.050106 «облік та аудит», 6.050107 «Економіка та підприємництво», 6.050201 «Менеджмент організацій»).

Укл. О.В.Харламова – Харків: ХНАМГ, 2006. – 23 с.


Укладач: О.В.Харламова


Рецензент: Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 3 від 20 вересня 2005р.

ВСТУП


Аудит – одна із спеціальних дисциплін, що забезпечує рівень підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік та аудит», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент організацій».

Мета курсу – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг, організації аудиторської діяльності і здійснення операційного аудиту на підприємствах різних галузей господарства.

Завданнями вивчення дисципліни є набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів, а також ознайомлення студентів із стандартами та нормами аудиту в Україні.

Предметом курсу є діяльність суб’єктів господарювання.

Курс “Аудит” вивчається на базі засвоєння студентами таких дисциплін навчального плану:

 • в теоретико-методичному відношенні – мікроекономіка;

 • в методичному відношенні – економіка, організація і технологія виробництва, теорія бухгалтерського обліку;

 • у відображенні результатів діяльності підприємства – загальна теорія статистики, економічний аналіз, бухгалтерський облік.

^ У результаті вивчення дисципліни “Аудит” студент повинен

мати уявлення:

 • про роль і місце знань з дисципліни у процесі освоєння основної професійної освітньої програми за фахом;

знати:

 • законодавство про аудиторську діяльність в Україні, порядок її здійснення;

 • стандарти аудиту й етику аудитора;

 • сутність аудиту;

 • організацію аудиторської служби;

 • види аудиту;

 • процедури проведення аудиту;

 • документи, що регламентують аудиторську діяльність;

 • вимоги до стандартів аудиту;

 • вимоги, що пред’являються до аудиторів, їхні права й обов'язки;

 • методи аудиторської діяльності;

 • функції аудиту;

 • порядок проведення аудиторських перевірок;

 • порядок оформлення аудиторського висновку;

вміти:

 • планувати роботу аудиторів, працівників внутрішньо-господарського контролю, роботу аудиторських фірм;

 • складати план аудиторської перевірки;

 • готувати проекти аудиторських висновків;

 • використовувати дані бухгалтерського обліку з метою вживання заходів щодо зміцнення касової, розрахункової і платіжної дисципліни.^

Зміст дисципліни


Тема 1. Суть і предмет аудиту

Історія виникнення аудиту. Поняття аудиторської діяльності. Управління аудиторською діяльністю в Україні. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності. Сутність специфіки аудиту. Види аудиту та супутні послуги. Предмет аудиту. Об’єкти аудиту, їх класифікація. Функціональні завдання аудиту. Методи і методичні прийоми аудиту. Загальнонаукові та власне аудиторські методи. Міжнародні стандарти і концептуальні основи аудиту.

^ Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту

Мета аудиту. Мета аудиторської перевірки. Користувачі фінансової інформації. Методологічні принципи аудиту. Принципи професійної етики. Якість аудиту і роботи аудиторів.

^ Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту

Структура системи внутрішнього контролю. Методика вивчення системи внутрішнього контролю клієнта. Оцінювання системи внутрішнього контролю. Тестування системи контролю. Суб”єкти та об”єкти внутрішнього аудиту.

^ Тема 4. Аудиторські докази

Поняття аудиторських доказів. Достатність і відповідність аудиторських доказів. Види і джерела аудиторських доказів та їх доказове значення. Тести систем контролю. Процедури по суті. Незалежні тести. Основні умови збору доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Аналітичні процедури в аудиті. Підходи до здійснення аудиторської вибірки. Похибки вибірки. Фактори впливу на обсяг вибірки.

^ Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності

Стадії аудиту. Попередня і робоча документація. Поняття та класифікація робочих документів аудитора. Методика складання робочих документів аудитора та ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації. Основні етапи та послідовність робіт на стадії планування аудиторської перевірки. Попереднє планування аудиторської перевірки. Збір загальних відомостей про клієнта. Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту. Порядок розробки плану та програми аудиту. Календарний графік проведення аудиторської перевірки. Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту активів. Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту пасивів. Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту фінансової звітності.

^ Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи.

Поняття аудиторського висновку. Структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків. Вплив думки аудитора на вибір виду аудиторського висновку. Аудиторські висновки спеціального призначення. Аудиторський звіт.

^

Самостійна робота


Самостійне вивчення матеріалу курсу здійснюється за темами:


Теми самостійної навчальної роботи

Джерело, стор.

Тема 1 Суть і предмет аудиту

2 (с.27-134, 207-262); 3 (с.26-45);

4 (10-29)

Тема 2 Мета і загальні принципи аудиту

2 (с.7-15); 3 (с.8-16)

Тема 3 Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту

2 (с.187-205); 3 (с.121-134, 220-239);

4 (с.51-66); 5 (с124-134)

Тема 4 аудиторські докази

2 (с.135-160); 3 (с.182-188);

4 (35-40)

Тема 5 аудит активів, пасивів та фінансової звітності

3 (с.324-336, 386-389, 421-425, 449-453, 485-488, 501-504, 530-532, 550-554,

574-575); 4 (с.134-213); 5 (с.275-386)

Тема 6 аудиторський висновок та інші підсумкові документи

2 (277-302); 3 (с.205-219);

4 (с.68-81); 5 (с.252-274)


Студенті виконують контрольну роботу згідно з наведеними нижче методичними вказівками.


^ Виконання контрольної роботи


Контрольна робота з курсу «Аудит» складається з трьох блоків. Перший блок містить теоретичне питання з основ аудиту, другий блок є завданням з 5 тестів, третій - практичне завдання з планування аудиту. Варіант виконання контрольної роботи вибирають на підставі останніх двох цифр залікової книжки. Питання вибираються відповідно до таблиць.


Таблиця 1 - Вибір варіанта питання з першого блоку
передостання цифра

1


2


3


4


5


6


7


8


9


0


остання цифра
1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3


21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6


21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9


21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Таблиця 2 - Вибір варіанта питання з другого блоку

 

передостання цифра

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

0

 

остання цифра

 

1

 

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

2

 

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

3

 

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

4

 

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

5

 

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

6

 

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

7

 

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

8

 

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

9

 

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

0

 

1,11,21,

31,41

2,12,22,

32,42

3,13,23,

33,43

4,14,24,

34,44

5,15,25,

35,45

6,16,26,

34,46

7,17,27,

37,47

8,18,28,

38,48

9,19,29,

39,49

10,20,30

40,50
Третій блок виконують всі студенти незалежно від варіанта.


БЛОК 1 - Теоретичне питання з основ аудиту

 1. Поняття аудиторської діяльності

 2. Організаційне забезпечення аудиту

 3. Методологічне забезпечення аудиту

 4. Специфіка аудиторської діяльності

 5. Співвідношення аудиту, ревізії, економічного аналізу

 6. Функціональні задачі аудиту

 7. Предмет і методи аудиту

 8. Ризики в аудиті

 9. Власне аудиторські методи аудиту

 10. Загальна класифікація об'єктів аудиту

 11. Детальні класифікації об'єктів аудиту

 12. Принципи аудиту

 13. Види аудиту

 14. Характеристика обов'язкового аудиту

 15. Суб'єкти, що підлягають обов'язковому аудиту

 16. Характеристика добровільного аудиту

 17. Характеристика внутрішнього аудиту

 18. Характеристика зовнішнього аудиту

 19. Користувачі фінансової інформації і їх права

 20. Планування аудиту

 21. Стадії аудиту

 22. Процедури аудиту

 23. Аудиторські докази, їх суть і класифікація

 24. Класифікація аудиторських доказів за рівнем доказового значення

 25. Процедури отримання аудиторських доказів

 26. Коротка характеристика документального забезпечення аудиту

 27. Робоча документація аудиторів

 28. Підсумкова документація аудиту

 29. Поняття і структура аудиторського висновку

 30. Види аудиторських висновків.


Блок 2 - Тестове завдання з аудиту


1. Аудиторська діяльність включає:

а) практичне виконання перевірок,

б) економічний аналіз діяльності підприємств,

в) організаційне і методологічне забезпечення аудиту,

г) консультації по економічній і правовій діяльності підприємства.


2. Організаційне забезпечення аудиту здійснюється:

а
8
) суб'єктами господарювання,

б) аудиторською палатою України,

в) міністерством фінансів України,

г) аудиторськими фірмами.


3. Методологічне забезпечення аудиту є:

а) правила здійснення аудиторських перевірок,

б) методологічні принципи аудиту,

в) нормативну і правову базу аудиту,

г) документальне забезпечення аудиту.


4.Аудиторские послуги не можуть надаватися у формі:

а) аудиторських перевірок,

б) експертиз,

в) ревізій,

г) консультацій.


5. Аудит - це:

а) незалежна перевірка обліку, звітності й первинних документів з метою виявлення в них помилок і порушень,

б) комплексна перевірка обліку, звітності й первинних документів з метою виявлення в них помилок і порушень,

в) незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку і первинних документів з метою визначення їх повноти, достовірності й відповідності чинному законодавству,

г) повне і глибоке дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, що повністю або частково фінансуються з бюджету.


6. Аудит може здійснюватися:

а) незалежними аудиторами,

б) працівниками податкової інспекції,

в) працівниками підприємства,

г) аудиторськими фірмами.


7. Аудит може проводиться:

а) відповідно до вимог законодавства,

б) за ініціативою перевіряючих органів,

в) за ініціативою господарюючих суб'єктів,

г) за ініціативою матеріально зацікавлених осіб.


8. Обов'язковий аудит проводиться:

а) відповідно до вимог законодавства,

б) за ініціативою перевіряючих органів,

в) за ініціативою господарюючих суб'єктів,

г) за ініціативою матеріально зацікавлених осіб.

9. Зовнішній аудит проводиться:

а) незалежними аудиторами,

б) працівниками податкової інспекції,

в) працівниками підприємства,

г) аудиторськими фірмами.


10. Внутрішній аудит проводиться:

а) незалежними аудиторами,

б) працівниками податкової інспекції,

в) працівниками підприємства,

г) аудиторськими фірмами.


11. Користувачами фінансової інформації можуть бути:

а) власники суб'єктів господарювання,

б) матеріально зацікавлені фізичні і юридичні особи,

в) засновники суб'єктів господарювання,

г) немає правильної відповіді.


12. Аудит характеризується:

а) як процес зменшення рівня інформаційного ризику,

б) прийняттям відповідальності за достовірність звітності підприємства,

в) незалежністю і об'єктивністю,

г) аудит звільняє керівництво підприємства від відповідальності.


13. До функціональних завдань аудиту відносяться:

а) завдання коректування і санації,

б) завдання поточного аналізу,

в) завдання оперативного аудиту,

г) завдання стратегічного аудиту.


14. Предметом аудиту є:

а) бухгалтерська і фінансова звітність підприємств,

б) господарські процеси і явища, їх економічна і кількісна оцінка,

в) стан різних характеристик системи, що знаходиться в полі зору аудиту,

г) активи і пасиви підприємства.


15. Методи аудиторської діяльності діляться на:

а) первинні,

б) вторинні,

в) загальнонаукові,

г) власне аудиторські.


16. Метод аудиту є:

а) визначення реального відповідного дійсності якісного і кількісного стану об'єктів, виявлення відхилень і їх оцінка по критеріях доцільності і ефективності,

б) визначення кількісного і якісного стану об'єкта,

в) визначення відхилень характеристик об'єкта від нормативного або базового рівня,

г) оцінку стану об'єкта в минулому, теперішньому часі й майбутньому.


17. Об'єкти аудиту - це:

а) бухгалтерська і фінансова звітність підприємств,

б) господарські процеси і явища, їх економічна і кількісна оцінка,

в) взаємозв'язані різні сторони функціонування підприємства, що перевіряється,

г) немає правильної відповіді.


18. Об'єкти аудиту класифікують на:

а) активи і пасиви,

б) господарські факти як процеси,

в) економічні результати діяльності,

г) немає правильної відповіді.


19. За характером оцінки об'єкти аудиту класифікуються як об'єкти, що можуть бути оцінені:

а) тільки якісно,

б) тільки кількісно,

в) якісно і кількісно,

г) немає правильної відповіді.


20. Методологічні принципи аудиту включають:

а) планування аудиту,

б) принципи професійної етики,

в) дотримання методики і техніки аудиту,

г) дотримання конфіденційності.


21. При плануванні аудиту складаються такі документи:

а) договір на проведення аудиту,

б) загальний план аудиту,

в) програма аудиту,

г) проект аудиторського висновку.


22. Стадії аудиту включають:

а) дослідницьку,

б) основну,

в) заключну,

г) немає правильної відповіді.

23. Вивчення систем обліково-аналітичного і контрольного процесів на підприємстві здійснюється на стадії:

а) дослідницькій,

б) підготовчо-узгоджувальній,

в) основній,

г) заключній.


24. Узгодження із замовником рівня відповідальності аудиторів здійснюється на стадії:

а) дослідницькій,

б) підготовчо-узгоджувальній,

в) основній,

г) заключній.


25. Оформлення додаткової підсумкової документації здійснюється на стадії:

а) дослідницькій,

б) підготовчо-узгоджувальній,

в) основній,

г) заключній.


26. Визначення стану об'єкта аудиту в натуральному і вартісному вираженні - це:

а) стадія аудиту,

б) метод аудиту,

в) процедура аудиту,

г) немає правильної відповіді.


27. Аудиторський доказ – це:

а) документ, що підтверджує право надавати аудиторські послуги,

б) підтверджена інформація отримана аудиторами в ході перевірки,

в) робочий документ аудитора,

г) немає правильної відповіді.


28. Аудиторські докази класифікують на:

а) офіційні,

б) неофіційні,

в) прямі,

б) непрямі.


29. Який аудиторський доказ має найбільше доказове значення:

а) головна книга,

б) звітність,

в) первинні документи,

г) матеріали минулих перевірок і ревізій.

30. Який аудиторський доказ має найменше доказове значення:

а) головна книга,

б) звітність,

в) первинні документи,

г) матеріали минулих перевірок і ревізій.


31. Який аудиторський доказ має найбільше доказове значення:

а) звітність,

б) головна книга,

в) облікові записи,

г) матеріали минулих перевірок і ревізій.


32. Який аудиторський доказ має найменше доказове значення:

а) головна книга,

б) звітність,

в) облікові записи,

г) плани, кошториси, калькуляції.


33. Неофіційні й допоміжні документи можуть служити джерелом аудиторських доказів:

а) так,

б) ні,

в) у деяких випадках,

г) за вибором аудитора.


34. До процедур отримання аудиторських доказів відносяться:

а) перевірки,

б) підтвердження,

в) інвентаризації,

г) немає правильної відповіді.


35. Документальне оформлення аудиту включає:

а) первинну документацію,

б) робочу документацію,

в) підсумкову документацію,

г) немає правильної відповіді.


36. Записи, в яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману інформацію і висновки, - це:

а) первинна документація,

б) робоча документація,

в) підсумкова документація,

г) немає правильної відповіді.


37. Робоча документація:

а) є власністю підприємства, що перевіряється,

б) є власністю аудитора,

в) може бути вилучений за рішенням суду,

г) передається замовнику після закінчення перевірки.


38. Робочі документи аудитора:

а) повинні включати документацію про планування аудиту,

б) в сукупності є аудиторським досьє,

в) не містить висновків аудитора,

г) не включає копії первинних та інших документів.


39. Підсумкова документація аудитора:

а) є власністю аудитора,

б) включає аудиторський висновок,

в) є документом внутрішнього користування підприємства, що перевіряється,

г) включає додаткову підсумкову документацію, що передається замовнику.


40. Аудиторський висновок:

а) офіційний документ, що складається відповідно до встановлених вимог,

б) містить висновки аудитора про достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству обліку на підприємстві,

в) є власністю аудитора,

г) є документом внутрішнього користування підприємства, що перевіряється.


41. Аудиторський висновок містить наступні розділи:

а) заголовок,

б) адресат,

в) дата,

г) немає правильної відповіді.


42. Аудиторський висновок може бути:

а) позитивний,

б) негативний,

в) умовно-позитивний,

г) немає правильної відповіді.


43. Наявність нефундаментальної незгоди веде до:

а) видачі позитивного висновку,

б) видачі умовно-позитивного висновку,

в) видачі негативного висновку,

г) відмові від видачі висновку.

44. Наявність нефундаментальної невпевненості веде до:

а) видачі позитивного висновку,

б) видачі умовно-позитивного висновку,

в) видачі негативного висновку,

г) відмові від видачі висновку.


45. Наявність фундаментальної невпевненості веде до:

а) видачі позитивного висновку,

б) видачі умовно-позитивного висновку,

в) видачі негативного висновку,

г) відмові від видачі висновку.


46. Наявність нефундаментальної незгоди веде до:

а) видачі позитивного висновку,

б) видачі умовно-позитивного висновку,

в) видачі негативного висновку,

г) відмові від видачі висновку.


47. Аудиторська діяльність:

а) вимагає ліцензування,

б) дохід від аудиторської діяльності не підлягає оподаткуванню,

в) здійснюється сертифікованими аудиторами,

г) полягає у виправленні помилок в бухгалтерському обліку.


48. Аудиторські фірми мають право займатися:

а) торгівлею,

б) аудиторською діяльністю,

в) посередницькою діяльністю,

г) виробничою діяльністю.


49. Аудиторська фірма може здійснювати свою діяльність:

а) за наявності в ній хоча б одного аудитора,

б) за відсутності в ній сертифікованих аудиторів,

в) якщо директор фірми – аудитор,

г) навіть якщо директор фірми - не аудитор.


50. Частка аудиторів у статутному фонді аудиторської фірми може бути:

а) менше 30%,

б) більше 30%,

в) менше 70 %,

г) більше 70%.


^ БЛОК 3 - Планування аудиту


Скласти укрупнений загальний план проведення комплексної перевірки суб’єкта господарювання. Студент повинен стисло описати вибране підприємство. Для цього необхідно вказати його масштаби (мале, середнє, крупне), форму власності, вид діяльності, чисельність працівників, наявність зовнішньоекономічної діяльності та інші особливості вибраного підприємства.

При складанні загального плану аудиту приймається, що він буде проводиться аудиторською групою у складі трьох осіб. При цьому всі аудитори мають рівну кваліфікацію.

Загальний план аудиту складається у формі таблиці:


Загальний план аудиту
Етапи робіт

Тривалість робіт у днях

Період перевірки

Виконавець


Загальний план комплексного аудиту повинен включати від 20 до 25 етапів робіт, починаючи з аудиту статутних документів і закінчуючи складанням аудиторського висновку.

Визначаючи тривалість робіт в днях, студент повинен грунтуватися на можливих об'ємах облікової інформації і документації по кожному етапу робіт, а також враховувати особливості діяльності вибраного підприємства. Наприклад, перевірка стану розрахунків з бюджетом на малих підприємствах може зайняти 2-3, на середніх - 4-5, а на крупних - 6-7 днів. Слід врахувати, що орієнтовно загальна трудомісткість комплексного аудиту складає: для малих підприємств - близько 500-600, середніх - 1000-1200, крупних - 1800-2000 людино-годин.

Для заповнення граф «Період перевірки» і «Виконавець» необхідно скласти календарний графік проведення аудиту, враховуючи при цьому, що етапи аудиту можуть бути зв'язані між собою, а також те, що кожний аудитор виконує конкретний етап робіт.

Важливою умовою при плануванні аудиту є синхронність роботи аудиторів, тому треба прагнути того, щоб аудитори максимально одночасно закінчили свою роботу. При складанні календарного графіка не можна забувати про вихідні дні. Календарний графік проведення комплексного аудиту має наступний вигляд:


№ етапу
1

 

2

 

 


3

 

 


4

 

 

 4
 

 

 
5
 

 

 
6 

 

 

.

1

2

3

4

5

6дні

.
. 

аудитор 1

. 

аудитор 2

. 

аудитор 3


 

перехід аудитора на новий етап


Після складання календарного графіка комплексного аудиту заповнюють графи «Період перевірки» і «Виконавець», розраховують загальну трудомісткість перевірки в людино-днях і людино-годинах. При виконанні цього завдання рекомендується використовувати [2, с.51-53] .

^ Базові терміни і поняття курсу


Аудит - це незалежна перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності, іншої інформації про фінансову діяльність суб'єкта господарювання з метою формування висновку аудитора щодо фінансового стану цього суб'єкта, достовірності відображення його в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил згідно з вимогами її користувачів. Аудит здійснюється аудиторами (аудиторськими фірмами), які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

Аудитор - громадянин України, іноземний громадянин, який має сертифікат, що визначає кваліфікаційну придатність на ведення аудиторської діяльності на території України.

Аудиторська фірма - юридична особа, яка має право на ведення виключно аудиторської діяльності відповідно до законодавства з питань діяльності господарських товариств і внесена до Національного реєстру аудиторських фірм. Аудиторські фірми можуть створюватися у будь-яких організаційно-правових формах, за винятком відкритих акціонерних товариств.

Аудиторська діяльність - це вид підприємницької діяльності, яка включає в себе проведення аудиту і надання аудиторських послуг.

Аудиторська вибірка - означає використання аудиторських процедур стосовно менше ніж 100 % проведень і позицій фінансової звітності, котрі дають змогу аудитору отримати аудиторські докази (свідчення) і, оцінивши окремі характеристики відібраних даних, поширити дієвість цих доказів (свідчень) на всю сукупність даних.

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається з дотриманням міжнародних стандартів аудиту, і містить думку аудитора про повноту, достовірність і законність перевіреної фінансової звітності.

Аудиторський доказ - це інформація, отримана аудитором у процесі формування висновків, на яких базується аудиторська думка. До складу аудиторських доказів входять первинні документи та облікові записи, які є основою для складання фінансових звітів, а також підтверджена інформація з інших джерел.

Внутрішній (властивий) ризик - вразливість залишку на певному бухгалтерському рахунку або за певною категорією операцій щодо суттєвих перекручень або вразливість щодо перекручень цих показників у комплексі з перекрученнями за іншими рахунками чи операціями, з припущенням, що до них не застосовувалися заходи внутрішнього контролю підприємства.

Договір на проведення аудиту - основний документ, що свідчить про досягнення домовленості між клієнтом та виконавцем про проведення аудиторської перевірки. Договір документально засвідчує, що сторони дійшли згоди з усіх моментів, обумовлених у ньому.

Допустима помилка - це максимальне значення помилки в сукупності даних, котра виявляється суттєвою у разі прийняття рішення про ефективність перевірки.

Етичні принципи - чесність, незалежність, об'єктивність, компетентність, конфіденційність, доброзичливість.

Завдання оперативного контролю - проведення аудиту безпосередньо в процесі діяльності підприємства для попередження помилок та варіантів їх рішень.

Користувачі бухгалтерської звітності - уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади, юридичні та фізичні особи, заінтересовані в наслідках господарської діяльності суб'єктів, у тому числі: власники, засновники суб'єкта господарювання, кредитори, інвестори та інші особи, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання інформації, що міститься у фінансовій звітності.

Мета проведення аудиту - складання аудиторського висновку про фінансовий стан об'єкта, який перевіряється.

Мета аудиту фінансової звітності підприємства - висловлення думки стосовно достовірності звітності, обліку, його повноти, відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам з урахуванням аспектів суттєвості.

Програма аудиту - перелік аудиторських процедур, які заплановані з визначенням їх виду, змісту та часу проведення.

Процедури перевірки на суттєвість - перевірки, що виконуються для одержання аудиторських доказів з метою виявлення суттєвих перекручень у фінансовій звітності. Вони бувають двох типів: у вигляді перевірок операцій та залишків на рахунках і проведення аналітичних процедур.

Процедури по суті – це перевірки, виконані для отримання аудиторських доказів з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах.

Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор під час проведення аудиторської перевірки, фіксує процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки.

Ризик аудиту - ризик того, що аудитор може зробити неадекватний висновок у тих випадках, коли у фінансовій звітності існують суттєві перекручення. Ризик аудиту має три складові: внутрішній (притаманний) ризик; ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю; ризик невиявлення.

Ризик надмірної довіри - ризик того, що результати проведеної аудитором вибіркової перевірки підтверджують визначений аудитором рівень ризику невідповідності управління підприємством, але реальне значення такого ризику значно більше.

Ризик, не пов'язаний з вибіркою - ризик, не пов'язаний з вибіркою, виникає внаслідок дії факторів, які призводять до того, що аудитор доходить помилкових висновків з будь-якої причини, не пов'язаної з обсягом вибірки. Наприклад, більшість аудиторських свідчень є за своїм характером скоріше переконливими, ніж остаточними; аудитор може застосувати невідповідні процедури; аудитор може дати неправильне тлумачення доказів і не розпізнати помилку.

Ризик, пов'язаний з вибіркою - ризик, пов'язаний з вибіркою, виникає внаслідок імовірності того, що висновки аудитора, зроблені на основі вибірки, можуть відрізнятися від висновків, які зробив би аудитор, якби застосував ту саму аудиторську процедуру до всієї генеральної сукупності.

Сертифікація аудиторів - визначення кваліфікаційної придатності. Наявність певних знань з питань аудиту визначається проведенням відповідного іспиту. Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які здобули вищу освіту, мають досвід роботи не менше трьох років підряд фахівцем у галузі фінансів, економіки права, бухгалтерського обліку та стаж роботи не менше одного року в аудиторській фірмі, зареєстрованій в Україні, й одержали в ній рекомендацію для складання іспиту.

Суттєвість - інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від величини суми статті або значущості помилки, які розглядаються за конкретних обставин пропуску або неправильного відображення. Суттєвість створює поріг або межу відсічення, але вона не є первинною якісною характеристикою, яка обов'язково властива корисній інформації.

Тести систем контролю - тести, що виконуються для одержання аудиторських доказів щодо відповідності структури та ефективності функціонування систем обліку і внутрішнього контролю.

^ СПИСОК літературИ


Основна:


 1. Аудит і ревізія. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Гордієнко Н.І. – Харків, ХДАМГ, 2002- 91с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 607 с.

 3. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

 4. Давидов Г. М. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — 3. вид., стер. — К. : Знання, 2002. — 363с.

 5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: «Каравелла»; Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 504 с.

 6. Труш В.Є., Калінська Т.А., Алексєєва Т.А., Дмітрієнко І.О. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: Навч.-метод. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2001. – 149 с.


Додаткова:


 1. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов. – Харьков: Конус, 2001. – 192 с.

 2. Аудит і ревізія. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Гордієнко Н.І. – Харків, ХДАМГ, 2002- 91с.

 3. Аудит: Конспект лекцій / Міжнародний науково- технічний ун-т / О.А. Петрик (укл.). — К., 1995. — 164с.

 4. Бардаш С.В., Дерій В.А., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., що навч. за освітньо- проф. програмою підготовки бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит" / Житомирський інженерно- технологічний ін-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.). — Житомир : ПП "Рута", 2000. — 382с.

 5. Бирюкова И. К., Випих Г. Т. Практический бухгалтерский учет и аудит в Украине. — К. : Экономика и право, 1996. — 224с.

 6. Билуха М.Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. — К. : Знання, 2000. — 770с.

 7. Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф., Виговська Н. Г., Петренко Н. І., Шигун М.М. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Житомир : ПП "Рута", 2001. — 416с.

 8. Бычкова С. М., Карзаева Н. Н. Аудит: ситуации, примеры, тесты: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец.. — М. : Аудит, 1999. — 128с.

 9. Василевич И. П., Ширкина Е. И. Сборник задач по аудиту: Учеб. пособие для студ. вузов. — М. : Финансы и статистика, 1999.

 10. Глушков Иван Евгеньевич. Практический аудит на современном предприятии: Эффективное пособие по практ. аудиту — М. : КноРус, 1997. — 288с.

 11. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій. — Т. : Джура, 2002. — 86с.

 12. Коченев Ю.Ю. Аудит. – СПб: Питер, 2003. – 304 с.


Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу „Аудит” (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.050106 «Облік та аудит», 6.050107 «Економіка та підприємництво», 6.050201 «Менеджмент організацій»)

Укладач: Харламова Олена Вікторівна

Редактор: С.Д.Сусло

Коректор З.І.Зайцева
План 2005, поз. 328


Підп. до друку 20.09.2005 Формат 60 х 84 х 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.- друк. арк. 0,7 Обл.-вид.арк. 0,66

Тираж 200 прим. Зам. №____________ Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» для студентів заочної форми навчання спеціальностей
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconЕкономіка І організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconБогдан Н. М., Харк нац акад міськ госп-ва
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи