Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління
Скачати 218.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління
Дата07.06.2012
Розмір218.15 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ


ПРОГРАМА, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

(для студентів 5 курсу денної форми навчання

фахового напрямку 8.050201 „Менеджмент організацій”)


Харків 2004


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання фахового напрямку 8.050201 „Менеджмент організацій”) / Укл. Г.Г.Фесенко – ХНАМГ, 2004. – 20 с.


Укладач: к. філос. н., доцент кафедри історії та культурології

Фесенко Галина Григорівна


Рецензент: зав. кафедри філософії, теорії державного управління та менеджменту Харківського регіонального інституту

Української Академії державного управління при Президентові України к.е.н., проф. Мільтюхова Н.О.


Сучасний менеджмент ґрунтується на активізації людського потенціалу з урахуванням психологічних особливостей персоналу. Людські ресурси є найважливішим фактором підвищення конкурентноздатності будь-якої організації. Програма дисципліни „Психологія управління” інтегрує професійно-теоретичні знання та практику сучасних психологічних шкіл з метою підвищення організаційної ефективності підприємств.

Предметом вивчення дисципліни є характеристика психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності.

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, практичні заняття, самостійна робота. Самостійна робота спрямована на поглиблення, закріплення та творче осмислення психоуправлінських знань та впровадження відповідного інструментарію в професійну діяльність менеджера.


Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 7 від 17 травня 2004 р.

^ 1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”


Програма вивчення нормативної дисципліни „Психологія управління” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста і магістра з напряму 0502 „Менеджмент”.

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок в психологічному управлінні організаціями різних форм власності й різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Предметом вивчення дисципліни „Психологія управління” є психологічні закономірності управлінської діяльності, психологічних стосунків та поведінки людей в організації, традиційні соціально-психологічні явища (соціально-психологічний клімат, спілкування та ін.); психологія праці.

Програма нормативної навчальної дисципліни „Психологія управління” тісно пов’язана з дисциплінами, які характеризують об’єкт та суб’єкт управління або окремі його функції, а саме „Основи менеджменту”, „Управління персоналом”, „Організація праці менеджера”, „Психологія та педагогіка”, „Соціологія”.

Метою вивчення дисципліни „Психологія управління” є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань щодо психосоціологічних підходів у сучасній управлінській парадигмі; оволодіння сучасними психологічними методами ефективного використання людських ресурсів; розуміння психологічних основ системного управління організаціями; набуття умінь психологічного аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організації і практичних навичок психологічного забезпечення професійної діяльності, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням дисципліни „Психологія управління” є теоретична підготовка студентів з таких питань:

 • сутність основних категорій психології менеджменту та управління;

 • історія розвитку психології менеджменту;

 • суть психологічних явищ організації та взаємозв’язку їх внутрішніх елементів і зовнішнього середовища;

 • система соціально-психологічних методів управління;

 • зміст соціально-психологічних процесів організації та психологічні технології управління;

 • психологічні фактори здійснення мотивування та контролювання;

 • психологічні особливості прийняття індивідуальних та групових рішень у менеджменті;

 • соціально-психологічна характеристика основних типів організаційних структур управління (лідерство, стилі управління);

 • психологія управління конфліктами,


а також практична підготовка та формування умінь з таких питань:

   • налагоджування ефективної комунікації у процесі управління;

   • здійснення делегування повноважень;

   • технологія розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;

   • профілактика та вирішення конфліктів;

   • самоменеджмент;

   • подолання опору організаційним змінам;

   • управління розвитком трудового колективу;

   • оволодіння технологією прийняття адекватних управлінських рішень і практичними навичками щодо психологічного забезпечення професійної діяльності;

   • психологічного аналізу особистостей та між особистісних взаємин у групах,

   • володіння інструментарієм психологічного стимулювання працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;

   • набуття умінь психологічного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації;

   • визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі;

   • застосування психологічних методів оцінки персоналу.

Вступ

Предмет, структура та завдання дисципліни „Психологія управління”. Мета вивчення дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.


^ Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи психології управління

Міждисциплінарний характер психології управління. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічна структура професійної діяльності, професіографія. Вихідні принципи психологічного підходу в управлінні. Школа людських відносин.

Виникнення та становлення психолого-управлінської думки. Психосоціологічні теорії європейського менеджменту. Теорії та практика психології американського менеджменту. Інженерна психологія в класичному менеджменті. Практика японського менеджменту.

Розвиток психолого-управлінської думки в Україні.


^ Тема 2. Психологічна структура особистості та управлінська діяльність

Психологічні теорії особистості. Структура психіки за З. Фрейдом. Модель психічної структури особистості в аналітичній психології К. Юнга. Гуманістичний та когнітивний підходи до розуміння психіки особистості (А. Маслоу). Особливості розумових процесів, культура професійного мислення.

Особистість в організації. Детермінація поведінки особистості в діловому спілкуванні. Макро- і мікросередовище особистості. Психологічні регулятори особистості: сприйняття; воля; мотиви; темперамент. Властивості особи та їх вияви в поведінці, діяльності, спілкуванні.

Рольова поведінка в діловому спілкуванні. Взаємозалежність успіху в діяльності від психічного стану особистості.

^ Тема 3. Психічне здоров`я менеджера

Психічні стани особистості й працездатність. Психологічні й фізіологічні особливості працівника. Антропометричні показники, що враховуються при організації робочих місць.

Управління емоційним станом людини. Самокерування психічним здоров’ям: установка на позитивне мислення; способи психічного захисту. Рівень самоконтролю (інтернали та екстернали); методи психокорекції.

Профілактика стресів у менеджменті. Взаємоадаптація людини та ЕОМ в системах управління.


^ Тема 4. Стиль та соціально-психологічні проблеми керівництва

Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера. Сутність поняття стилю керівництва. Класична типологія стилів керівництва. Вибір оптимального стилю керівництва: ситуаційний підхід. Багатовимірні моделі стилів керівництва

Організаторські здібності. Психологічна типологія лідерів. Деструктивна й термінаторна поведінка керівника.. Психологічні особливості національних систем керівництва.

Гендерна типізація стилів керівництва. Активна взаємодія з підлеглими як вираження жіночого начала в менеджменті. Чоловік-менеджер і „діловий” стиль керівництва.


^ Тема 5. Психологія ділового спілкування

Феномен ділового спілкування і комунікативна компетентність. Спілкування як взаємодія. Спілкування як комунікація. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок у процесі комунікації. Етапи ділового спілкування.

Спілкування в організації як рольова взаємодія. Теорія трансакцій І.Берна. Складання характеристики (стратегограма).

Психологічні механізми і технологія переговорного процесу. Тактичні прийоми на переговорах. Психологічні умови успіху на переговорах. Значення міміки та жестикуляції в процесі спілкування. Класифікація типів співрозмовників.

Психологічні аспекти підготовки та проведення нарад і зборів (мозкова атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження рішення). Способи впливу на поведінку учасників наради.


^ Тема 6. Психологія трудового колективу.

Соціально-психологічні характеристики колективу. Формальні й неформальні групи. Соціально-економічні особливості трудового колективу та психологічний потенціал групи. Механізми групового впливу. Ефект синергії.

Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Сутність та стадії згуртованості колективу. Психологічні закономірності розвитку групи.

Роль керівника у формуванні колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку трудового колективу.

Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій.


^ Тема 7. Психологія управління конфліктами

Картографія конфлікту. Конфлікти в особистісно-емоційній сфері. Психосоціологічна характеристика суб’єктів, які схильні до конфліктів.

Типологія конфліктів. Основні стилі поведінки при конфліктах (конкуренція, співробітництво, компроміс, пристосування, ухилення). Психологічні техніки профілактики конфліктних ситуацій.

Стратегія управління конфліктом. Керований конфлікт: типи, структура, стадії протікання.


^ Тема 8. Психологічні основи управлінських функцій менеджера

Психологія керівного впливу та дисципліни праці. Психологія стратегічного управління: постановка проблеми; інноваційна діяльність; тайм-менеджмент. Психологічні бар’єри нововведенням, мотивація нововведень. Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях.

Психологічні фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління та процесу прийняття рішень.

Психологічні основи організації праці та її безпеки. Психологія адміністраторської діяльності (адаптація персоналу до організації; атестація; планування кар’єри). Контролююча функція менеджера: психологічний вимір.

Психологічні методи у мотиваційній діяльності менеджера. Стимулювання персоналу організації відповідно до потреб робітника.


^ Тема 9. Психологія маркетингу

Психологічні можливості реклами в менеджменті. Психологічні аспекти сегментації ринку споживачів. Психологія економічної поведінки споживача. Психологічні та особистісні характеристики покупця

Психосоціологічні характеристики процесу просування товару на ринок. Психологічні можливості впливу реклами на споживачів у відповідності з їх соціальним статусом, статево-вікових особливостей, тощо. Афективні, когнітивні та конативні складові рекламного впливу.

Психологічні особливості вибору властивостей товару, що рекламується. Психологічна експертиза рекламної продукції.

Паблік-рілейшинз організації: психологічний вимір внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Зв’язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та підприємства. Психосоціологічні способи позитивного впливу на суспільну думку.


^ 2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Заняття 1. Сутність, роль та методологічні основи психології управління

 1. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання.

 2. Предмет та завдання психології управління.

 3. Психологія управління – самостійна наукова дисципліна.

 4. Вихідні принципи психологічного підходу в управлінні.


Карпов А.В. Психология менеджмента. – М., 1999.

Психология менеджмента / Под ред. Г. С. Никифорова. – Х., 2002.

Розанова В. Психология управления. – К., 2001.

Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. Лавриненко В. Н. – М.,2001.


Заняття 2. Виникнення та становлення психолого-управлінської думки

    1. Психосоціологічні теорії європейського менеджменту.

    2. Теорії та практика психології американського менеджменту.

    3. Практика японського менеджменту.

 1. Управлінська думка в Україні.


Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К.,2000.

Уроки организации бизнеса / Под ред. А.А.Демина, В.С.Катькало. – Спб.,1994.

Фромм Э. Бегство от свободы. – М.,1995.

Хейне П. Экономический образ мышления. – М.,1993.


Заняття 3. Психологічна структура особистості та управлінська діяльність

 1. Психологічні теорії особистості (З. Фрейд, Д. Юнг, А. Маслоу).

 2. Психологічні регулятори особистості:

а) сприйняття;

б) воля;

в)мотиви;

г)темперамент.

3. Психічний стан і успіх в діяльності.


Гибсон Дж. Экологический поход к зрительному восприятию. – М.,1988.

Козелецкий Ю. Человек многомерный (психологическое эссе). – К.,1991.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. – СПб.,1997.

Швальбе Б., Швальбе Х. Личность. Карьера. Успех. – М.,1993.


Заняття 4. Психічне здоров`я менеджера

1. Психічне здоров’я особистості.

2. Самокерування психічним здоров’ям:

а) установка на позитивне мислення;

б) способи психічного захисту за Фрейдом;

в) рівень самоконтролю (інтернали та екстернали);

г) методи психокорекції

3. Формування стійкості до стресів.


Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.,1991.

Кричевський Р.Л. Если Вы руководитель. – М.,1993.

Макшанов С.И. Психология тренинга. – СПб.,1997.

Никифоров Г.С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности // Работе с кадрами – научное обеспечение. – СПб.,1991.

Советы психолога менеджеру / Под ред. М. К. Тутушкиной. – СПб.,1994.


Заняття 5. Стилі керівництва

 1. Сутність поняття стилю керівництва.

 2. Типологія стилів керівництва.

 3. Деструктивна й термінативна поведінка керівника.

 4. Особова схильність до стилю керівництва.

 5. Гендерна типізація стилів керівництва.


Андреев В.Н.Саморазвитие менеджера. – М.,1995.

Дедерихс М. Хиллари Клинтон и власть Женщин. – М.,1995.

Какой руководитель нам нужен. – М.,1993.

Кобзева Е. Гендерные аспекты деловой жизни и занятости. – Набережные Челны,1994.

Кови С. Семь навыков лидера. – Минск,1996.


Заняття 6. Психологія ділового спілкування

 1. Феномен ділового спілкування і комунікативна компетентність.

 2. Спілкування як взаємодія.

 3. Спілкування як комунікація.

 4. Етапи ділового спілкування.


Емельянов Ю.Н. Обучение паритетному диалогу. – Л.,1991.

Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М.,1987.

Пыз А. Язык телодвижений. – Н. Новгород, 1994.

Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. Лавриненко В.Н. – М.,2001.

Психотехнология. – М.,1996.


Заняття 7. Психологія трудового колективу

 1. Соціально-економічні особливості трудового колективу.

 2. Потенціал групи.

 3. Роль керівника у формуванні колективу.


Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.,1990.

Пызин В.А. Профессиональный выбор и отбор персонала управления. – М.,1996.

Экономическая психология в системе рыночных отношений/ Под ред. Потемкина В.К. – СПб,1999.

Якокка Ли. Карьера менеджера. – М.,1991.


Заняття 8. Управління конфліктами

 1. Керований конфлікт: типи; структура; стадії протікання.

 2. Суб’єкти, які схильні до конфліктів.

 3. Основні стилі поведінки у конфліктах.

 4. Стратегія управління конфліктом.


Анцупов А.Я., Малишев А.А. Введение в конфликтологию. – Ужгород, 1995.

Берн Э Игры, в которые играют люди. – М.,1988.

Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.,1990.

Китов А.И. Психология хозяйственного управления. – М.,1984.

Мастенбрук У.Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М.,1996.

Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М.,1990.

Хасан Б. И. Психотехника конфликта. – Красноярск, 1995.


Заняття 9. Психологічні аспекти управлінських функцій менеджера


 1. Психологія стратегічного управління

а) постановка проблеми;

б) інноваційна діяльність;

в) тайм-менеджмент.

 1. Психологія адміністраторської діяльності.

 2. Контролююча функція менеджера: психологічний вимір.

 3. Психологічні методи в мотиваційній діяльності менеджера.


Меллер К., Хегедаль П. Качественный сервис через личностное развитие. – М.,1992.

Парето В. Чистая экономия. – Воронеж,1912.

Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. – М.,1999.

Технология эффективной профессиональной деятельности. – М.,1996.

^ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота спрямовується на закріплення практичних навичок і умінь з впровадження методик діагностики психологічного клімату та оптимізації процесу прийняття управлінських рішень. Закріплення навичок та оволодіння культурою прийняття психолого-управлінських рішень здійснюється шляхом виконання письмової роботи „Вплив психологічних факторів на систему управління організації”.

Предмет дослідження – психологічні фактори, що впливають на систему управління.

Об’єкт дослідження – система управління організацій або їх підрозділи.

Конструктивною основою роботи слід визнати концепцію психологічного забезпечення професійної діяльності, що ґрунтується на ідеях системного та комплексного підходів. Оскільки система управління визначається характером взаємодії суб’єктів в організації, необхідно виявити психологічні явища організації та дослідити:

 • професійну поведінку особистостей (особливо керівників),

 • соціально-психологічний клімат у робочому колективі,

 • психологічний контекст функціональної діяльності менеджера.

Аналіз поведінки особистості в організації передбачає виявлення тенденцій поведінки особистості в колективі за тестом К.Томаса. Методика К.Томаса дає уявлення про схильність індивіда до певної форми поведінки в різноманітних ситуаціях (співпраця, компроміс, конкуренція тощо).

Психологічні особливості праці (функціональні психічні стани; якість, надійність та безпека праці), психологію лідерства, ціннісні орієнтації особистості за методикою М. Рокіча. Використання цієї методики дозволяє встановити диспозицію ціннісних орієнтацій шляхом прямого ранжування. Виділяються дві групи ціннісних орієнтацій: термінальні (цілі життя) та інструментальні (способи поведінки, що розглядаються людиною як шлях, засіб для досягнення цілей життя). Уявлення про цілі життя членів робочого колективу враховуються під час розробки системи їх мотивації (уточнюються особливості їх професійного спрямування, точніше прогнозується поведінка).

Дослідження соціально-психологічного клімату в робочому колективі треба здійснювати шляхом експрес-діагностики і використовуючи біполярну шкалу за методом А. Ф. Фідлера (метод семантичного диференціалу). Методика А. Фідлера має високий рівень надійності, оскільки характер психологічного клімату в колективі визначається на основі середньоарифметичних показників індивідуальних профілів (суджень). Результативні показники досліджень психологічної атмосфери в групі за Фідлером відображають не лише реальний психологічний стан в колективі, а й дозволяють виявити резерви щодо підвищення рівня співробітництва, взаємо підтримки один одного тощо.

Психологічний аналіз управлінської діяльності передбачає також функціональний вимір. З точки зору взаємостосунків керівника з підлеглими успішне виконання стратегічної функції пов’язується з подоланням таких психологічних проблем: прийняття рішень „одноосібно – колективно”; делегування повноважень; інноваційної тактики, що будується на мотивах психологічного опору людей організаційним нововведенням. Характеристика комунікативної функції вимагає дослідження феномену каузальної атрибуції (переоцінка особистісних факторів і недооцінка ситуаційних, нерівні можливості рольової поведінки тощо).

Зацікавленість особи в результатах та якості праці пов’язана із мотиваційною психологічною структурою. Розглядати психологічні аспекти мотиваційної практики в організації слід відповідно до двофакторної моделі трудової мотивації Ф. Герцберга. Перша група факторів є „зовнішньою” по відношенню до праці і створює сприятливий або несприятливий психологічний фон в організації - гарантії збереження роботи, соціальний статус, умови праці, стосунки з безпосереднім керівником, особисті схильності працівника, зарплата тощо. Друга група факторів є власне мотиваційною, безпосередньо пов’язаною з процесом праці - трудові успіхи, визнання професійних досягнень, власне процес праці, міра відповідальності, службове й професійне зростання.

Психологічний підхід в управлінні демонструє також важливу роль неформальних стосунків у діяльності організацій. Будь-яка структура неформального характеру проектується на формальну структуру, тобто на систему ділових, офіційних стосунків і тим самим впливає на згуртованість колективу, його продуктивність. Для діагностики міжособистісних та міжгрупових взаємовідносин використовується соціометрична техніка, що дозволяє виразити внутрішньогрупові взаємовідносини у графічному вигляді.

Використання соціометричних методів дає змогу виділити „соціометричні позиції”, тобто відносний авторитет членів групи за ознаками симпатії-антипатії, групові підсистеми колективу, на чолі яких можуть бути неформальні лідери.

Конфліктні ситуації аналізуються за таким планом: зміст конфліктної ситуації, обґрунтування її складності і значимості в умовах конкретної організації, описання рішень, які були прийняті для розв’язання конфлікту; аргументування того, чому було прийняте саме таке рішення, а не інше; до яких результатів (позитивних чи негативних) привело таке розв’язання конфлікту; чи можна було б, враховуючи ці результати, вирішити конфліктну ситуацію іншим способом.

Аналіз конфліктних ситуацій дає можливість розв'язувати такі практичні завдання: створити банк конфліктних ситуацій в організації; класифікувати конфліктні ситуації (за рівнем управління, конкретним напрямком професійної діяльності); проаналізувати процес розв'язання конфлікту; виявити об'єктивні (соціально-політичні, економічні) та суб'єктивні (психологічні) фактори, які впливають на прийняття рішення в ситуації конфлікту; обмінятися досвідом розв'язання конфліктних ситуацій; виробити можливі способи найбільш ефективного розв'язання конфлікту залежно від типу ситуації та індивідуально-психологічних характеристик учасників конфліктів.

У підсумку дослідження впливу психологічних факторів на систему управління організації в умовах ринкової системи господарювання слід сформулювати соціально-психологічні рекомендації щодо ефективного використання людських ресурсів та покращення морального клімату в колективі.

^ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Авдеев В.В. Формирование команды. – М.,1998.

 2. Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. - СПб.,1998.

 3. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.,1990.

 4. Андреев В.Н.Саморазвитие менеджера. – М.,1995

 5. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. – Ужгород, 1995.

 6. Берн Э Игры, в которые играют люди. – М.,1988.

 7. Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент: В поисках новой парадигмы. – К.,2001.

 8. Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: деловые игры: Уч. пос. – М. 1998.

 9. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.,1991.

 10. Галкина Т.П. Социология управления: От группы к команде: Уч. пос. – М.,2001.

 11. Гибсон Дж. Экологический поход к зрительному восприятию. – М.,1988.

 12. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. Навч. посіб. – К.,1998.

 13. Дедерихс М. Хиллари Клинтон и власть женщин. – М.,1995.

 14. Дейнека О. С. Экономическая психология: социально-политический аспект. – СПб, 1995

 15. Емельянов Ю.Н. Обучение паритетному диалогу. – Л.,1991.

 16. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.,1990.

 17. Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. – М.,2001.

 18. Іванова І.В. Соціологія та психологія праці. – К.,1993.

 19. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент. – М.,1998.

 20. Какой руководитель нам нужен. – М.,1993.

 21. Карпов А.В. Психология менеджмента. – М.,1999.

 22. Китов А. И: Экономическая психология. М., 1987.

 23. Кобзева Е. Гендерные аспекты деловой жизни и занятости. – Набережные Челны,1994.

 24. Кови С. Сем навыков лидера. – Минск,1996.

 25. Козелецкий Ю. Человек многомерный (психологическое ссе). – К.,1991.

 26. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К.,2000.

 27. Кричевский Р.Л. Если Вы руководитель. – М.,1993.

 28. Курицин А.Н. Організація управління і підготовка персоналу в японських компаніях. – К., 1995.

 29. Ладанов Н.Ф. Практический менеджмент. – М.,1995.

 30. Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы: Уч.пособ. – СПб., М., Х., Минск, 2003.

 31. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. – М.,2000.

 32. Лущихина И.М. Как построить рекламу в условиях рынка? // Советы психолога менеджеру / Под ред. М. К. Тутушкиной. – СПБ.,1994.

 33. Макшанов С.И. Психология тренинга. – Спб.,1997.

 34. Малахов С. В. Экономический человек и рациональность экономической деятельности // Психологический журнал. - 1990. - Т. 11.

 35. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997.

 36. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М.,1996.

 37. Меллер К., Хегедаль П. Качественный сервис через личностное развитие. – М.,1992.

 38. Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М.,1987.

 39. Морозов А.В. Деловая психология: Курс лекций. –СПб.,2001.

 40. Никифоров Г.С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности // Работе с кадрами – научное обеспечение. – СПб.,1991.

 41. Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. - М., 1988.

 42. Парето В. Чистая экономия. – Воронеж,1912.

 43. Паркер Г. Формирование команды: Сборник упражнений. – СПб., М., 2002.

 44. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимосвязи // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. - М., 1994.

 45. Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки. – Львів, 2000.

 46. Пиз А. Язык телодвижений. – Н.Новгород,1994.

 47. Практикум по психологии менеджмента / Никифоров Г.С. – Спб.,2001.

 48. Психология и психоанализ рекламы: Личностно-ориентированный подход: Сб. ст. –Самара,2001.

 49. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. Лавриненко В.Н. – М.,2001.

 50. Психология менеджмента / Под ред. Г.С.Никифорова. – Х.,2002.

 51. Психология управления: Курс лекций / Аверченко Л.К., Залесов Г.М., Мокшанцев Р.И. –М.: Новосибирск, 1997.

 52. Пызин В.А. Профессиональный выбор и отбор персонала управления. – М.,1996.

 53. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. – М.,1999.

 54. Резнік В.С. Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності. –Камянець-Подільськ,2001.

 55. Розанова В. Психология управления: Уч. пос. – М., 2002.

 56. Романовський О.Г. Проблеми формування особистості лідера. –Х.,2000.

 57. Свергун О.Ю. Психология успеха, или как стать хозяином своей жизни. – М.,1999. -384.

 58. Советы психолога менеджеру / Под ред. М. К. Тутушкиной. – СПб.,1994.

 59. Технология эффективной профессиональной деятельности. – М.,1996

 60. Уроки организации бизнеса / Под ред. А.А.Демина. – Спб.,1994.

 61. Филиппов А. В., Ковалев С. В. Психология и экономика // Психологический журнал.- 1989. - Т. 10.

 62. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М.,1990.

 63. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.,1995.

 64. Хасан Б. И. Психотехника конфликта. – Красноярск,1995.

 65. Хейлброннер Р. Экономическая теория как универсальная наука // THESIS. - 1991. - Вып. 1.

 66. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.,1993.

 67. Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. – Спб.,1997.

 68. Швальбе Б., Швальбе Х. Личность. Карьера. Успех. – М.,1993.

 69. Экономическая психология в системе рыночных отношений/ Под ред. Потемкина В.К. – СПб,1999.

 70. Якокка Ли. Карьера менеджера. – М.,1991.


ЗМІСТ


 1. Програма дисципліни „Психологія управління” 3

 2. Плани семінарських занять 9

 3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи 13

 4. Список рекомендованої літератури 16ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ: Програма, плани семінарських занять, методичні вказівки щодо самостійної роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання фахового напрямку 8.050201 „Менеджмент організацій”)


Укладач Фесенко Галина Григорівна


Відповідальний за випуск О.Л. Рябченко


Комп’ютерна верстка Н.В.Зражевська

Редактор М.З. Аляб’єв


План 2004 р., поз. 279

____________________________________________________________________

Підп. до друку 7.06.2004 р. Формат 60*84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн. друк.арк..1,0; Обл.. –вид. арк. 1,8

Тираж 50 прим. Зам № Ціна договірна

____________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції,12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко психологія управління
Кайлюк Є. М., Фесенко Г. Г. Психологія управління: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Харків:...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: синергія взаємодії
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства колонтаєвський олег петрович
Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Конспект лекцій з навчальної дисципліни «психологія управління та конфліктологія»
Фесенко Г. Г. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи