Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сторінка1/3
Дата07.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

курсу „ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Всього годин

Кількість кредитів

У тому числі (год.):

Само-стійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінарські

Денна

5

9

108

3

24

-

10

74

-

-

-

9

-

Заочна

5

9

108

3

8

-

2

98

-

-

-

9

-


Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Напряму____06.01.“Право”_____________________________________________________


Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Федорук Н. С.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол 1 .

29” серпня 2009 р.

Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М. В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“30” серпня 2009 р.

^ Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


Сітка годин і тематичний план дисципліни “Теорія управління”


№ пп

Тема лекції

Тема семінару

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

Семінари

Разом

Лекції

Семінари

РазомФункції права: поняття і види
2
2

1
1Управлінська підфункція права: поняття і структура

Місце управлінської підфункції права в системі функцій права

2

2

4

1
1Еволюція доктринальних підходів до розуміння теорії управління

Позитивістський та соціологічний підходи до розуміння функцій права

4

2

6

1
1Основні предметно-методологічні характеристики теорії управління як юридичної науки
2
2

1
1Співвідношення теорії управління з іншими юридичними науками

Місце теорії управління в правознавстві

2

2

4
Сутність юридичного механізму реалізації управлінської підфункції права

Юридичний механізм та закономірності реалізації управлінської підфункції права

4


2

6

1
1Механізм реалізації управлінської статичної підфункції права
4
4

1
1Механізм реалізації управлінської динамічної підфункції права

Механізм реалізації управлінської статичної та управлінської динамічної підфункцій права

2

2

4

1
1Виміри ефективності реалізації управлінської підфункції права
2
2

1
1Всього

24

10

34

8
8
Укладач
Н.С.Федорук1.1 Мета викладання дисципліни. Програма спецкурсу „Теорія управління” побудована з метою дати студентам знання про управлінські властивості права та специфіку реалізації правом його управлінської підфункції, яка є специфічним проявом регулятивної функції права.

1.2 Завдання вивчення дисципліни Для досягнення мети передбачено вивчення основних доктринальних підходів до розуміння управлінської підфункцї права, поняття, зміст та структура управлінської підфункції права, зміст юридичного механізму реалізації управлінської підфункції права, його основні стадії та закономірності, виміри та критерії ефективності управлінського впливу права.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. Концепція спецкурсу передбачає поступове оволодіння студентом у процесі навчання наступних компетенцій:

1) Формування уявлень про предмет спецкурсу „Теорія управління”: сприйняття і нагромадження інформації; вироблення навичок аналізу управлінських властивостей права; формування і збагачення знань, що забезпечують повноцінне сприйняття процесу реалізації управлінської підфункції права.

2) Формування знань про зміст управлінської підфункції права: оволодіння категорійно-понятійним апаратом теорії управління; осмислення категорійно-понятійного апарату теорії управління та його місця в системі категорій і понять юриспруденції; оволодіння прийомами аналізу, групування, класифікації та узагальнення правових явищ, пов’язаних з реалізацією правом його управлінської підфункції з метою цілісного її сприйняття.

3) Оволодіння вміннями практичного застосування набутих знань у самостійній практичній діяльності та у самостійній науково-дослідній діяльності.

Концепція спецкурсу передбачає формування у студентів уявлень про предмет спецкурсу „Теорія управління”; формування знань про управлінські властивості права та про специфіку реалізації правом його управлінської підфункції, а також оволодіння вміннями практичного застосування набутих знань в самостійній практичній та науково-дослідній діяльності. На основі отриманих теоретичних знань з спецкурсу „Теорія управління” студенти повинні виробити практичні навички з оцінювання управлінського потенціалу правових норм з подальшим використанням отриманих знань та навичок в процесі правозастосовчої та правотворчої діяльності.

Після вивчення даного спецкурсу студенти повинні: бути здатними продовжувати процес вивчення проблем теорії управління самостійно; розуміти зміст нормативних актів і застосовувати їх норми до конкретних ситуацій; мати навички науково-дослідної роботи в сфері теорії управління.

Навчання будується з використанням активних методів: поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Значну частину програми курсу займають методичні вказівки до вивчення даного предмета, список рекомендованої літератури і нормативних актів, з якими студент повинен ознайомитись при підготовці до іспиту.

№ НЕ

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср
1

2

3

4

5

6


7


8

9

10

11

 

^ ЗМ 1. Поняття та предмет теорії управління

 

 

 

 

 

НЕ 1.1.

Функції права: поняття і види.

 • поняття функцій права;

 • класифікація функцій права;

 • регулятивна функція права: специфіка і структура;

 • зміст регулятивної статичної функції права;

 • зміст регулятивної динамічної функції права;

2

1
усне опитування5
5

НЕ 1.2.

Управлінська підфункція права: поняття і структура

 • управлінська підфункція як аспект регулятивної функції права;

 • поняття і види управлінських функцій;

 • управлінська статична підфункція права;

 • управлінська динамічна підфункція права;

2

1
усне опитування55

НЕ 1.3.

Еволюція доктринальних підходів до розуміння теорії управління.

 • суть юридичного позитивізму до розуміння права та його функцій

 • суть соціологічного позитивізму до розуміння права та його функцій
4

1
усне опитування5

Особливості радянського позитивістського розуміння функцій права.
10

5

НЕ 1.4.

Основні предметно-методологічні характеристики теорії управління як юридичної науки


 • об’єкт теорії управління;

 • предмет теорії управління;

 • методологія теорії управління;

 • понятійний апарат теорії управління;
4

1
усне опитування55

НЕ 1.5.


Співвідношення теорії управління з іншими юридичними науками

 • загальнотеоретичний характер теорії управління;

 • співвідношення теорії управління з теоретичними юридичними науками;

 • співвідношення теорії управління з галузевими юридичними науками;

 • відмінність теорії управління від теорії державного управління;

2

1
усне опитування5

Співвідношення теорії управління та адміністративного права10

5Всього за модулем 1

25
^ ЗМ 2. Поняття та механізм реалізації управлінської підфункції права
НЕ 2.1

Сутність юридичного механізму реалізації управлінської підфункції права

 • сутність управлінської природи права;

 • поняття та ознаки державно-правових закономірностей;

 • поняття та система закономірностей реалізації управлінської підфункції права;

 • поняття та стадії реалізації юридичного механізму управління;41


Усне опитування
5

5НЕ 2.2.

Механізм реалізації управлінської статичної підфункції права


 • поняття та елементи системи управління;

 • основні принципи побудови управлінських систем;

 • поняття та види системоутворюючих управлінських зв’язків;

 • сутнісні риси організаційної структури управління;22


Усне опитування

тестування
5

5

Поняття та елементи системи управління1010
НЕ 2.3.

Механізм реалізації управлінської динамічної підфункції права


 • поняття нормативного акту як форми управлінської діяльності держави;

 • класифікація нормативних актів з управлінської точки зору;

 • форми та методи правотворчої управлінської діяльності;21


Усне опитування

тестування5

5

10
НЕ 2.4.

Виміри ефективності реалізації управлінської підфункції права

 • поняття ефективності управлінської діяльності;

 • способи оцінки управлінської ефективності нормативного акту;

 • поняття загальної та індивідуальної ефективності управлінського впливу права:21


Усне опитування

тестування

5

5

10
Всього за модулем 2

35
^ Модуль контроль підсумковий (екзамен)

40
 

^ Всього годин
24

10

74
ІІІ. Тематика ІНДЗ (рефератів, доповідей та есе) зі спецкурсу „Теорія управління”

 1. Зміст регулятивної функції права.

 2. Види та зміст основних функцій управління.

 3. Управлінські властивості Конституції України

 4. Особливості радянського позитивістського розуміння функцій права.

 5. Роль порівняльно-правового та історико-правового методів у вивченні управлінських властивостей права.

 6. Співвідношення теорії управління та адміністративного права.

 7. Поняття та елементи системи управління.Перелік екзаменаційних питань із спецкурсу “Теорія управління”

(для студентів V курсу денної форми навчання)


 1. Загальна характеристика теорії управління як юридичної науки.

 2. Об’єкт теорії управління.

 3. Структурні елементи об’єкта теорії управління.

 4. Предмет теорії управління.

 5. Методологія теорії управління.

 6. Понятійно-категорійний апарат теорії управління.

 7. Загальнотеоретичний характер теорії управління.

 8. Співвідношення теорії управління та теорії держави і права.

 9. Співвідношення теорії управління та соціології права.

 10. Співвідношення теорії управління та науки адміністративного права.

 11. Співвідношення теорії управління та науки конституційного права.

 12. Необхідність розмежування теорії управління та теорії державного управління.

 13. Загальна характеристика юридико-позитивістського підходу до розуміння теорії управління та її місця в науці.

 14. Німецький юридико-позитивістський підхід до розуміння теорії управління.

 15. Французький юридико-позитивістський підхід до розуміння теорії управління.

 16. Радянський юридико-позитивістський підхід до розуміння теорії управління.

 17. Загальна характеристика соціолого-позитивістського підходу до розуміння теорії управління та її місця в науці.

 18. Вчення про управлінські функції права представників російської школи соціологічної юриспруденції.

 19. Європейська соціолого-правова школа дослідження функцій права.

 20. Американська соціолого-правова школа дослідження функцій права.

 21. Сучасні соціолого-правові підходи до розуміння теорії управління та її місця в системі юридичних наук.

 22. Поняття функцій права.

 23. Класифікація функцій права за характером впливу права (регулятивна, охоронна).

 24. Класифікація функцій права за цілями впливу права (ідеологічна, виховна).

 25. Поняття та види загальносоціальних функцій права.

 26. Поняття та види спеціально-соціальних функцій права.

 27. Загальна характеристика регулятивної функції права.

 28. Структура регулятивної функції права.

 29. Загальна характеристика управлінської підфункції як аспекту регулятивної функції права.

 30. Поняття управлінських функцій.

 31. Види управлінських функцій.

 32. Роль управлінських функцій в реалізації управлінської підфункції права.

 33. Поняття та структура управлінської статичної підфункції права.

 34. Поняття та структура управлінської динамічної підфункції права.

 35. Сутність управлінської природи права.

 36. Управлінські властивості нормативних актів.

 37. Загальна характеристика закономірностей реалізації управлінської підфункції права.

 38. Закономірності реалізації управлінської статичної підфункції права.

 39. Закономірності реалізації управлінської динамічної підфункції права.

 40. Поняття та особливості юридичного механізму реалізації управлінської підфункції права.

 41. Стадії юридичного механізму реалізації управлінської підфункції права.

 42. Співвідношення юридичного механізму управління і правового регулювання.

 43. Загальна характеристика управлінської системи.

 44. Структура управлінської системи та її елементи.

 45. Поняття організаційної структури управління.

 46. Критерії класифікації організаційних структур управління.

 47. Способи організаційної побудови системи управління та їх нормативне вираження.

 48. Загальна характеристика системоутворюючих управлінських зв’язків та їх нормативне вираження.

 49. Поняття, види та способи нормативного виразу прямих управлінських зв’язків.

 50. Поняття, види та способи нормативного виразу зворотних управлінських зв’язків.

 51. Загальна характеристика нормативного акту як форми управлінського рішення.

 52. Управлінський підхід до класифікації нормативних актів.

 53. Вимоги до нормативних актів як форм управлінських рішень.

 54. Форми реалізації управлінської динамічної підфункції права.

 55. Методи реалізації управлінської динамічної підфункції права.

 56. Етапи реалізації управлінської динамічної підфункції права.

 57. Поняття ефективності реалізації управлінської підфункції права.

 58. Об’єкти та суб’єкти оцінювання ефективності управлінського впливу права.

 59. Загальні критерії ефективності управлінського впливу права.

 60. Індивідуальні критерії ефективності управлінського впливу права.Література до дисципліни

Література до М.1.

 1. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – К.: Наукова думка, 1979. - 150с.

 2. Адміністративне право України. Академічний курс. Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004.- 584с.

 3. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: Юридическая литература. – 1966. – 188с.

 4. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: Юридическая литература, 1966. – 188с.

 5. Атаманчук Г.В. Государственное управление: организационно-функциональные вопросы. – М.: Экономика, 2000. – 302с.

 6. Атаманчук Г.В. К вопросу о взаимосвязи объектов и субъектов социального управления // Вопросы философии. – 1974. - №7.- С.29-37.

 7. Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). –М.: Юридическая литература, 1975. – 198с.

 8. Бачило И.Л. Функция управления: содержание и правовое регулирование // Советское государство и право. – 1969. - №12. – С.76-82.

 9. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. – М.: NOTA BENE, 2000. – 576с.

 10. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах запада: США, Великобритания, Франция, Германия – М.: Логос, 2000.- 200с.

 11. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / Под общ. Ред. Е.Б. Кубко – К.: Юрінком, 1997. – 192с.

 12. Государственное управление: основы теории и организации. В 2-х томах / Под ред. В.А. Козбаненко – М.: Статут, 2002. – 592с.

 13. Гурне Б. Державне управління. – К: Основи, 1993. – 176с.

 14. Державне управління в Україні (навчальний посібник). За заг.ред. В.Б.Авер'янова. –К., 1999. – 265с.

 15. Дюги Л. Право социальное, право индивидуальное и преобразование государства. – М., 1909.- 318с.

 16. Дюрягин И.Я. Право и управление. – М.: Юрид.лит., 1981.- 168с.

 17. Ивакин В.И. Предмет науки административного права. – Оренбург, 1999. – 114с.

 18. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.: Аванта +, 2001. – 560с.

 19. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – 219с.

 20. Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: 1999. – 376с.

 21. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – СПб, 1894.- 364с.

 22. Ней Н.С. Місце теорії управління в правознавстві: Монографія. – Чернівці: Рута, 2007. – 244с.

 23. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. – 652с.

 24. Нижник Н.Р., Машков О.Л. Системний підхід в організації державного управління: Навч.посіб. – К.: вид-во УАДУ, 1998. – 160с.

 25. Никитинский В.И., Глазырин В.В. Общие законы управления и правовое регулирование. // Советское государство и право. – 1978- №9. – С.40-47.

 26. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорей нравственности. – СПб, 1909.- 318с.

 27. Рабінович П.М. До питання про специфіку державно-правових закономірностей // Вісник Львівського державного університету ім І.Франка. Серія юридична, 1974. – С.17-18.

 28. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К.: Атіка, 2001. – 176с.

 29. Радько Т.Н. Методологические вопросы познания функций права. – Волгоград, 1974. – 152с.

 30. Радько Т.Н. Основные функции социалистического права. – Волгоград, 1970. – 164с.

 31. Радько Т.Н. Социальные функции советского права. – Волгоград, 1971. – 74с.

 32. Райт Г. Державне управління. – К.: Основи, 1994. – 191с.

 33. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – К: Оріяни, 1998. – 364с.

 34. Савчук С.В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук. – Чернівці: Рута, 2003. – 240с.

 35. Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. – Изд-во Ленинградского университета, 1965. – 152с.

 36. Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. –М.: Наука, 1978. – 336с.

 37. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина. – Харьков, 1998. – 292с.

 38. Туманов Г.А. Организация как функция государственного управления. // Советское государство и право. – 1986. - №1. – С.35-45.

 39. Фарбер И.Е. О воспитаельной функции общенародного права // Советское государство и право. – 1963. – №7. – С.17-22.

 40. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. – Изд-во Казанского университета, 1987.- 336с.

 41. Халфина Р.О. Право как средство социального управления. – М.: Наука, 1988.- 256с.

 42. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства. – К., 2001. – 248с.

 43. Цивільне право України. Підручник. У 2-х книгах. Книга 1. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 786с.

 44. Циппеліус Р. Філософія права. – К.: Тандем, 2000. – 300р.

 45. Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. –М.: Юристъ, 2001. – 320с.

 46. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 440с.Література до М.2

 1. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. –К.: Наук. Думка, 1979. - 150с.

 2. Аверьянов В.Б., Цветков В.В. Государственное управление и право. – К.,1979. – 192с.

 3. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: Юридическая литература. – 1966. – 188с.

 4. Атаманчук Г. Щодо соціальної ефективності держави. // Державне управління перехідних суспільств в умовах глобалізації. Матеріали засідання міжнародного круглого столу. – К.: Українські пропілеї, 2001. – С.8-10.

 5. Атаманчук Г.В. К вопросу о взаимосвязи объектов и субъектов социального управления // Вопросы философии. – 1974. - №7.- С.29-37.

 6. Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). – М.: Юридическая литература, 1975. – 198с.

 7. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / Под общ. Ред. Е.Б. Кубко – К.: Юрінком, 1997. – 192с.

 8. Державне управління в Україні (навчальний посібник). За заг.ред. В.Б.Авер'янова. –К., 1999. – 192с.

 9. Державне управління: навчальний посібник / За ред. А.Ф.Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343с.

 10. Дюрягин И.Я. Право и управление. – М.: Юрид.лит., 1981. – 168с.

 11. Козлов Ю.М,, Фролов Е.С. Научная организация управления и право. М., 1986. – 245с.

 12. Кравцов А.К. План и право. – Воронеж, 1976. – 156с.

 13. Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления. – М., 1987. – 294с.

 14. Медведчук В. Питання ефективності чинного законодавства. // Право України. -1998. - №6. – С.68-74.

 15. Ней Н.С. Місце теорії управління в правознавстві: Монографія. – Чернівці: Рута, 2007. – 244с.

 16. Нижник Н.Р., Машков О.Л. Системний підхід в організації державного управління: Навч.посіб. – К.: вид-во УАДУ, 1998. – 160с.

 17. Никитинский В.И., Глазырин В.В. Общие законы управления и правовое регулирование. // Советское государство и право. – 1978- №9. – С.40-47.

 18. Оболонский А.В,, Рудашевский В.Д. Методология системного исследования проблем государственного управления . – М.: Наука, 1978. – 234с.

 19. Рабінович П.М. До питання про специфіку державно-правових закономірностей // Вісник Львівського державного університету ім І.Франка. Серія юридична, 1974. – С.17-18.

 20. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – К: Оріяни, 1998. – 364с.

 21. Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности: методология и теория. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1991. – 136с.

 22. Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. –М.: Наука, 1978. – 336с.

 23. Халфина Р.О. Право как средство социального управления. – М.: Наука, 1988. – 256с.

 24. Цветков В.В. К вопросу об эффективности и качестве государственного управления // Советское государство и право. – 1980. - №6. – С.21-29.

 25. Цветков В.В. эффективность и качество управленческой деятельности. – К.: Наукова думка, 1980. – 307с.

 26. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Харків., 1997. – 165с.

 27. Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2001. – 320с.Додаткова література до кожної теми.


  1   2   3

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи