Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» icon

Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології»
НазваПлани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології»
Сторінка1/4
Дата22.06.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу»


(для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 6.100400 «Транспортні технології»)


Харків – ХНАМГ – 2006

Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» ( для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 6.100400 «Транспортні технології» / Укл. Оспіщев В.І., Вакуленко К.Є. Харків: ХНАМГ, 2006 - 57 с.


Укладачі: к.е.н., проф. В.І. Оспіщев,

ас. К.Є. Вакуленко


Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» є є керівним документом для усіх форм навчаня. Він призначений для закріплення одержаних на лекціях теоретичних знань, а також подальшого їх використання на практиці в умовах ринку.


Рецензент: д.т.н., проф. І.І. Бажин (Харківський військовий інститут внутрішніх військ МВС України).


Рекомендовано кафедрою «Транспортні системи і логістика», протокол №6 від 30.11.2005р.


Вступ


Програма вивчення дисципліни «Основи маркетингу» складена відповідно до її місця і значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра, і охоплює всі змістовні модулі, визначені для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Програма дисципліни передбачає набуття студентами знань з теоретичних та організаційно-методичних основ формування системи маркетингу на підприємстві.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності розвитку маркетингу, системи маркетингу підприємства, процеси оперативного й стратегічного управління маркетингом.

^ Міждисциплінарні зв’язки:

Вивчення дисципліни «Основи маркетингу» базується на загальних знаннях дисциплін «Вища математика», «Дослідження операцій», «Основи економічної теорії», «Економіка підприємства» і т.ін.

Плани проведення семінарських занять складаються з таких розділів:

 • Мета, завдання та зміст тем дисципліни «Основи маркетингу»;

 • планів семінару, що складаються з навчальних питань, рефератів, питань з обговорення, тестів для самоперевірки, практичних завдань;

 • список літератури.

^ Мета і завдання дисципліни «Основи маркетингу»

Метою викладення дисципліни «Основи маркетингу» є формування у майбутніх спеціалістів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів та послуг на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завданням вивчення дисципліни «Основи маркетингу» є надання знань з питань:

 • теоретичних та методологічних основ маркетингу;

 • системного підходу до маркетингу підприємства;

 • вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу;

 • організації та здійснення маркетингових досліджень;

 • сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

 • розроблення комплексу маркетингових засобів.

Головне завдання – ознайомити студентів з теоретичними основами маркетингу, сприяти формуванню маркетингового мислення та придбання практичних навичок з прийняття управлінських рішень.


зміст тем дисципліни


Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Етимологія слова «маркетинг». Хронологія виникнення та розвитку маркетингу. Сутність маркетингу і його визначення. Підходи до розуміння предмета маркетингу. Еволюція концепції маркетингу. Сутність виробничої, товарної, збутової, суто маркетингової та сучасної концепції. Концепція пасивного (стратегічного) маркетингу. Тенденція розвитку сучасної концепції маркетингу. Основні поняття маркетингу: маркетингова тріада (потреби, цінності, запити), їх сутність та класифікація; сутність, види та типи вимірювання попиту; товари та послуги (сутність і класифікація); вартість (споживна і вартість споживання); задоволення (функціональне і психологічне); маркетингова комунікація (сутність та система); маркетинговий розподіл; ринок (поняття та класифікація), цільовий, побічний ринок підприємства та «зона байдужості». Суб’єкти маркетингу: продуценти товарів і послуг; організації, що обслуговують; оптова та роздрібна торгівля; організації та підприємства – споживачі; кінцеві споживачі; маркетингові фірми й спеціалісти; контактні аудиторії, засоби маркетингової інформації.


^ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Кафедра ТС і Л

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри Доля В.К.


ПЛАН СЕМІНАРУ

з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»

ТЕМА 1: Сутність маркетингу і його сучасна концепція.

ЧАС – 2 години.


^ 1.1 НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Предмет, метод, завдання курсу «Основи маркетингу»:

а) еволюція розвитку маркетингу і його основні положення;

б) місце і роль маркетингу в економіці України;

в) зміст, структура і завдання курсу його зв'язок з іншими дисциплінами.

2. Сутність маркетингу:

а) принципи маркетингу;

б) функції маркетингу;

в) основні види і типи маркетингу.


1.2 РЕФЕРАТИ (доповіді, повідомлення):

1. Філософські основи маркетингу.

2. Концепція управління маркетингом.

3. Функції і принципи маркетингу.


  1. ^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Дайте декілька визначень маркетингу. Стосовно кожного з них

з ясуйте:

- що є предметом маркетингу;

- які цілі маркетингу випливають з цих визначень;

- що становить зміст маркетингової діяльності.

Дайте визначення побажань (запитів). Поясніть, чим вони відрізняються від потреб та попиту.

 1. Дайте визначення попиту та охарактеризуйте його види.

 2. Що означає поняття «тип вимірювання попиту»?

 3. Наведіть маркетингове визначення ринку. Охарактеризуйте основні типи ринків.

 4. Охарактеризуйте поняття «цільовий ринок підприємництва», «побічний ринок», «зона байдужості».

 5. Дайте характеристику основних суб’єктів маркетингу.

 6. Чим відрізняється концепція удосконалення товару від концепції удосконалення виробництва? Наведіть приклади.

 7. Чим відрізняється маркетинг як концепція від збуту?

 8. Чому в останні роки маркетинг почали використовувати багато некомерційних організацій? Поясніть на конкретному прикладі.

 9. Чим відрізняється маркетинг як концепція від збуту?

 10. Який з перелічених видів діяльності не входить в маркетинг:

- маркетингові дослідження;

- формування бюджету на рекламну роботу;

- вибір технології виробництва;

- все вище перелічене.


^ 1.4 ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Маркетинг виник:

а) на початку XIX ст. в США;

б) на початку XX ст. в Європі;

в) на початку XX ст. в США.

2. Що таке маркетинг?

а) це система взаємозв'язаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну, котрий задовольняє потреби;

б) це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну;

в) це ринок, торгівля, продаж, комерційна діяльність, завоювання ринку;

г) yci відповіді правильні.

3. Вкажіть концепцію маркетингу:

а) товари - збут та стимулювання продажу - одержання прибутку завдяки зростанню обсягів продажу;

б) товари - дослідження ринку - організація збуту товаров та одержання прибутку;

в) потреби покупців - комплекс маркетингу - одержання прибутку шляхом задоволення потреб покупців.

4. Основним ринковим орієнтиром збутової концепції є:

а) потреби;

б) запити;

в) попит.

5. До основних причин розвитку маркетингу не можна віднести:

а) конкуренцію;

б) розвиток товарного асортименту;

в) науково-технічний прогрес;

г) монополізм.

6. Важливі й значущі з погляду людини предмети, дії, cпociб життя тощо - це:

а) потреби;

б) запити;

в) цінності.

7. Специфічна конкретна форма вияву потреб людей - це:

а) потреби;

б) запити;

в) цінності.


8. Попит - це:

а) готовність покупців у даний пpoмiжoк часу придбати конкретну кількість товару за ціною, що пропонується ринком;

б) готовність покупців у даний проміжок часу придбати товар за певною конкретною ціною;

в) стан готовності потенційних споживачів придбати товар.

9. Який з перерахованих видів діяльності не включається у маркетинг:

а) маркетингові дослідження;

б) формування бюджету на рекламу;

в) формування місячного графіка виробництва;

г) вибір технології виробництва;

д) усе згадане вище.

10. Кінцевими цілями будь-якої маркетингової діяльності є:

а) задоволення існуючих потреб i запитів споживачів;

б) забезпечення одержання підприємством відповідних доходів i прибутків;

в) створення відповідного іміджу.

11. Маркетинг - це:

а) виробляти те, що необхідно споживачу, і можна продати;

б) продавати те, що вже вироблено без урахування вимог споживачів.

12. Маркетинг починається з:

а) розробки та виробництва товару;

б) вивчення ринку та запитів споживачів;

в) інформаційної рекламної кампанії.

13. Система маркетингу ставить виробництво у функціональну залежність від запитів споживачів:

а) так;

б) ні.

^ 1.5. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання1. За результатами маркетингових досліджень пропонується збільшення частки машинобудівельної фірми на ринку з 14 до 18% при місткості ринку 52 млн.шт. бетонозмішувачів. Розрахуйте додатковий прибуток фірми в наступному році, якщо прибуток за один виріб складає 1400 грн., а місткість ринку не змінюється. Витрати на маркетингові зусилля у розрахунку на рік становлять 65 млн.грн.

Методичні рекомендації до розв’язування практичного завдання

Для вирішення завдання треба визначити можливу частку ринку, на яку збільшився ринок машинобудівельної фірми у результаті маркетингових зусиль за формулою:

,

де - частка, на яку збільшився ринок машинобудівельної фірми, %;

- процент, який займає фірма на ринку, %;

- процент, який займала фірма на ринку до збільшення своєї частки, %.

Розрахуємо отриману частку в одиницях виробів, користуючись формулою

,

де А – кількість виробів, еквівалентна отриманій частці, на яку збільшився ринок машинобудівельної фірми , млн. шт.;

N – місткість ринку, млн. шт.

Додатковий валовий прибуток розрахуємо за формулою:

,

де - додатковий валовий прибуток, млн.грн.,

- прибуток за один виріб, млн.грн..

Додатковий прибуток фірми з урахуванням витрат за маркетинг визначимо за формулою:

,

де - додатковий прибуток, млн.грн.,

- маркетингові витрати, млн.грн..

^ ПЛАН – СЕМІНАРУ

з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»

ТЕМА 2: Система та характеристики маркетингу.

ЧАС – 4 години.


2.1 НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Практичне заняття 1:

 1. Принципи маркетингу.

 2. Завдання та функції маркетингу.

 3. Маркетинг товарів споживчого попиту та виробничо-технічного призначення.

 4. Постачальницький, посередницький і збутовий маркетинг.

 5. Стратегічний, тактичний та оперативний маркетинг.

 6. Види маркетингу залежно від попиту.

7. Інтегрований і неінтегрований маркетинг.

 1. Комерційний і некомерційний маркетинг.

Практичне заняття 2:

1. Маркетинг послуг.

2. Глобальний і диференційний маркетинг.

3. Мікро- і макромаркетинг.

4. Внутрішньофірмовий маркетинг.

5. Соціально-етичний маркетинг.

6. Міжнародний маркетинг.

7. Система засобів маркетингу.

8. Навколишнє середовище маркетингу.


2.2 РЕФЕРАТИ (доповіді, повідомлення):

Практичне заняття 1:

 1. Сутність основних принципів маркетингу.

 2. Сутність основних функцій маркетингу.

 3. Види маркетингу, їх характеристика.

Практичне заняття 2:

 1. Охарактеризувати функції відділу маркетингу на прикладі обраної вами фірми.

 2. Міжнародний маркетинг.

 3. Навколишнє середовище маркетингу.

^ 2.3. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Назвіть і прокоментуйте основні принципи маркетингу.

2. Охарактеризуйте основні завдання маркетингу.

3. Назвіть і прокоментуйте основні стратегічні й тактичні завдання маркетингу.

4. Назвіть і поясніть сутність основних функцій маркетингу.

5. Поясніть сутність та наведіть приклади продуктового й споживчого маркетингу.

6. Порівняйте маркетинг промислових і споживчих товарів.

7. Охарактеризуйте особливості торгового маркетингу.

8. Дайте визначення поняття «навколишнє середовище маркетингу». Назвіть та охарактеризуйте його основні суб’єкти, сили та умови.

9.Поясніть, у чому полягає основне завдання досліджень навколишнього середовища маркетингу?


^ 2.4. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Практичне заняття 1:

1. Найважливіший принцип маркетингу – орієнтація кінцевих результатів на вимоги споживача:

а) так;

б) ні;

2. Виділіть основні чотири функції маркетингу:

а) аналітична;

б) управління та контроль;

в) виробнича;

г) сервісна;

д) збутова.

3. Основним завданням маркетингу на споживчому ринку є:

а) вивчення мотивацій, прийняття рішень про купівлю;

б) визначення ціни товару.

4. До складу «маркетингової сумішки» (marketing – mix) входять:

а) ціна;

б) імідж підприємства;

в) стимулювання збуту;

г) продукт;

д) розповсюдження (місце).

5. Залежно від стадії розвитку маркетинг підрозділяється на такі види:

а) інтегрований;

б) пасивний;

в) активний;

г) організаційний.

6. Стимулювання збуту, поліпшення якості товарів, рекламування – це головні інструменти:

а) конверсійного маркетингу;

б) розвиваючого маркетингу;

в) стимулюючого маркетингу.

7. Негативний попит передбачає використання інструментарію:

а) конверсійного маркетингу;

б) стимулюючого маркетингу;

в) тактичного маркетингу.

8. Послаблення рекламної діяльності, посилення системи збуту – це інструменти:

а) демаркетинг;

б) ремаркетинг;

в) конверсійний маркетинг.

9. Надання товару вигляду ринкової новизни, його репозиціювання це інструменти:

а) ремаркетингу;

б) синхромаркетингу;

в) демаркетингу.

10. Яка з перелічених нижче функцій не є маркетинговою функцією:

а) фінансування;

б) виготовлення;

в) складування;

г) несення ризику;

д) стандартизація.

11. Функції маркетингу:

а) маркетингові дослідження, розробка і планування асортименту, збут і розподіл, реклама;

б) маркетингові дослідження, виробництво товарів, збут, реклама;

в) дослідження ринку, виробництво товарів, реклама, доведення товару до споживача.


Практичне заняття 2:

1. Назвіть чотири основні функції відділу маркетингу фірми:

а) дослідження маркетингу і збір інформації;

б) аналіз собівартості продукції;

в) планування асортименту продукції;

г) збут і розподіл;

д) прийняття стратегічних управлінських рішень;

е) рекламування продукції та стимулювання збуту.

2. Розробка, реалізація і контроль за виконанням програм, що призначено для забезпечення сприяння цільовою групою суспільної ідеї руху чи практики, - це є:

а) соціально-етичний маркетинг;

б) маркетинг ідей;

в) маркетинг осіб.

3. Ефективне розміщення ресурсів для завоювання перспективного цільового ринку підприємства – це головне завдання:

а) стратегічного маркетингу;

б) розвиваючого маркетингу;

в) глобального маркетингу.

4. Демаркетинг – це система дій за умов:

а) ажіотажного попиту;

б) негативного попиту;

в) складного попиту.

5. Маркетинг, що спрямовує діяльність підприємства на конкретний сегмент ринку, - це:

а) інтегрований маркетинг;

б) диференційований маркетинг;

в) споживчий маркетинг.

6. Доброзичливим для розвитку маркетингу є:

а) ринок споживача;

б) ринок продавця.

7. Який з девізів відбиває зміст принципу маркетингу «Вплив на ринок»?

а) «виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється»;

б) «споживач – король»;

в) «створюючи товари, створюй і споживача».

8. Який з девізів відбиває зміст принципу маркетингу «Знання ринку»?

а) «виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється»;

б) «споживач – король»;

в) «створюючи товари, створюй і споживача».

9. Види маркетингу залежно від рівня застосування:

а) маркетинг на внутрішньому і зовнішньому ринках, експортний і міжнародний маркетинг;

б) мікромаркетинг, макромаркетинг, метамаркетинг;

в) маркетинг товарів, послуг, підприємств, окремих осіб, місць, територій, ідей.

^ 2.5 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Необхідно заповнити графу 4 табл.2.1..

Таблиця 2.1. – Взаємозв’язок попиту і типів маркетингу

№ п/п

Вид попиту

Зміст маркетингової діяльності

Тип маркетингу

1

2

3

4

1

Негативний

Подолання негативного відношення до товару, створення активного попиту, зниження цін, стимулювання збуту, поліпшення якості товару
2


3


Нульовий


Спадний

Надання товару нових характеристик, рекламування, пропонування товарів іншим ринкам (сегментам).

Надання товару ринкової новизни, репозиціювання
4

Коливальний

(сезонний)

Згладжування сезонних коливань виробництва та продажу, використання гнучких цін, політики знижок
5

Формований

(латентний)

Стимулювання збуту, поліпшення якості товару, рекламування
6

Оптимальний

(повноцінний)

Підтримка попиту, якості товарів, сервіс
7

Перевищений оптимальний рівень (аксіотопений)

Зниження цін, рекламної активності, посилення збутової діяльності
8

Ірраціональний

(небажаний)

Зменшення небажаного попиту. Ліквідування попиту


Обрати тип маркетингу й вписати відповідний номер у графу 4 з 8 нижче запропонованих: з метою протидії; демаркетинг; підтримуючий; розвиваючий; синхромаркетинг; ремаркетинг; стимулюючий; конверсійний.


^ ПЛАН – СЕМІНАРУ

з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»

ТЕМА 3: Підприємства в маркетинговому середовищі.

ЧАС – 4 години.


3.1 НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Практичне заняття 1

  1. Фірма як центральний елемент маркетингового середовища.

  2. Система керування фірмою і місце відділу маркетингу в цій системі.

  3. Функції служби маркетингу, зв'язок з іншими підрозділами фірми.

Практичне заняття 2

 1. Стратегічне планування.

 2. Програма фірм.

 3. Завдання і мета фірми.

 4. Планування маркетингу.

 5. Сучасна логістика структури на фірмі.
  1. РЕФЕРАТИ (доповіді, повідомлення):

Практичне заняття 1

 1. Маркетинг як ринкова концепція керування.

 2. Маркетинг і методи конкурентної боротьби.

 3. Внутрішнє маркетингове середовище конкретної фірми.

Практичне заняття 2

 1. Завдання і мета фірми, роль відділу маркетингу.

 2. Досвід вибору найбільш важливих для фірми (підприємства) ринків.

3. Аналіз кон’юктури ринку по будь-якому з видів промислових товарів.


  1. ^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1.Дайте поняття сегментації ринку.

2. Хто такі конкуренти? Наведіть приклади.

3. Дайте поняття конкурентоспроможності.

4. Наведіть схему взаємодії підприємства із зовнішнім маркетинговим середовищем? (Що є в розпорядженні підприємства, що воно використовує що збуває, і що отримує в результаті взаємодії з зовнішнім середовищем?)

5. Наведіть структуру маркетингової діяльності підприємства?

 1. Яке призначення відділу маркетингу на підприємстві?
  1. Тести для самоперевірки

Дайте повну відповідь на запитання:

 1. Дайте визначення поняттю «сегментація ринку».

 2. Вкажіть основні крітерії сегментації промислових товарів.

 3. Назвіть основні етапи виконання роботи по сегментації ринку.

 4. Дайте визначення поняттю «конкурентоспроможність товару».

 5. Назвіть елементи системи керування маркетингом.


3.5 Практичне завдання

Завдання 1. Виконайте сегментацію ринку по окремих видах товарів та послуг (одного із списку):

а) автомобіль ВАЗ - 2110;

б) мікроавтобус ГАЗ-33023;

в) автомобіль “Шкода-Феліція”;

г) тенти для автомобілей;

д) дизельне паливо;

є) бензин А-76;

ж) факс-папір;

з) горизонтальні захисні жалюзі;

і) перевезення вантажів автомобілем “КАМАЗ” з причепом 20т.

Завдання 2.

Схема маркетингової діяльності фірми.


Зовнішнє Цілі підприємства:

Середовище а) повернення капіталовкладень;

б) оплата праці персоналу;

в) соціальна відповідальність перед суспільством


Цілі маркетингу:

а) задоволення споживачів;

б) перемога над конкурентами;

в) завоювання частки ринку;

г) забезпечення зростання продажу

Аналіз: Система інформації

а) ринкової ситуації; та управління

б) купівельного попиту;

в) конкурентів;

г) товарної пропозиції


Планування

Нові товари та їх випробування, вибір ринку, прогноз ринку, управління виробництвом.

Маркетингові рішення:

Товар, місце торгівлі, система формування попиту та стимулювання збуту, цінова політика, тощо.

Аналіз та контроль:


Ринку, покупців, товарів, конкурентів


Покажіть на схемі стрілками прямі й зворотні зв’язки між різними елементами маркетингу.


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»

ТЕМА 4: Покупець у системі маркетингу.

ЧАС – 4 години.

4.1. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Практичне заняття 1

  1. Споживчий ринок. Поняття, класифікація, показники.

  2. Аналіз кон’юнктури ринку.

  3. Покупець як центральна фігура ринку.

Практичне заняття 2

 1. Процес прийняття рішення про купівлю.

 2. Типологія покупця, її критерії.

 3. Сегментація ринку.
  1. РЕФЕРАТИ (доповіді, повідомлення):

Практичне заняття 1

Типи економічної кон’юнктури і основні показники, що їх визначають. Типологія споживачів.

Практичне заняття 2

 1. Дослідження споживчої поведінки на ринку.

 2. Вивчення запитів і пропозицій споживача.
  1. ^ . ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. На прикладі якого-небудь промислового підприємства дайте перелік товарів, які воно придбає для своїх потреб і продає. Зробіть їх класифікацію. Які мотиви покупок при цьому?

2. Розкажіть про основні фактори зовнішнього середовища, які впливають на рішення придбати для залізниці нові локомотиви для міжміських сполучень.

  1. Тести для самоперевірки

Практичне заняття 1

1. Які спонукаючі фактори треба використовувати:

а) для стимулювання використання міського електричного транспорту;

б) для скорочення продажу тютюнових виробів.

2. Яке з наведених нижче визначень найбільш повно відображає маркетинговий вибір ринку?

а) ринок є населення цієї держави;

б) ринок є група споживачів з однаковими вимогами;

в) ринок є середній об’єм продажу за минулі п’ять років;

г) ринок є група споживачів, які купують наш товар.

3. За якими критеріями можна сегментувати ринок транспортної продукції?

4. Назвіть основні фактори, що впливають на поведінку покупця.

Практичне заняття 2

1. Найбільш важливим критерієм при сегментуванні ринку є :

а) охоплення всіх споживачів;

б) залежність від стратегії розвитку продукту;

в) охоплення всіх покупців товарів.

2. Які основні характеристики ідеального ринкового сегменту:

а) відповідає специфічним потребам, які може виконати виробник;

б) є тенденція до зростання об’єму;

в) всі споживачі платежоздатні;

г) немає конкуренції;

д) все вищеперераховане.

3. Що Ви розумієте під ринком посередників? (Наведіть приклад)


  1. Практичні завдання

Завдання 1. Проілюструйте поведінку покупця на прикладі конкретної покупки.

Завдання 2. Опишіть процес прийняття рішення про купівлю вантажівки для автотранспортної фірми.


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

з навчальної дисципліни «Основи маркетингу»

ТЕМА 5: Маркетингова товарна політика.

ЧАС – 4 години.

5.1 НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Практичне заняття 1

 1. Сутність та структура маркетингової товарної політики.

 2. Маркетингова концепція товару.

 3. Конкурентоспроможність продукції і методи її визначення.

 4. Сутність поняття «новий товар».

 5. Алгоритм розробки нових товарів.

 6. Способи й рівні створення нового товару.

Практичне заняття 2

 1. Концепція життєвого циклу товару.

 2. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товарів.

 3. Товарний асортимент та товарна номенклатура, їх диференціація і диверсифікація.

 4. Критерії та методи елімінування продукції.

 5. Організаційні форми управління продукцією підприємства.

5.2 РЕФЕРАТИ (доповіді, повідомлення):

Практичне заняття 1

1. Фірмовий товар, його роль у товарній політиці.

2. Товарна (асортиментна) політика підприємства (на конкретному прикладі).

Практичне заняття 2

 1. Життєвий цикл товару.

 2. Товарна політика фірми.

5.3 Тести для самоперевірки

Практичне заняття 1

 1. З погляду маркетингу товар – це:

а) будь-який продукт (послуга), призначений для реалізації;

б) результат досліджень, розробок та виробництва;

в) продукт праці, призначений для розпродажу.

2. Вартість товару з погляду маркетингу – це:

а) ціна товару плюс вартість його споживання;

б) вартість споживання, закупівля та утилізація товару;

в) споживча користь плюс вартість споживання товару.

3. Маркетингова товарна політика включає:

а) планування нової продукції, обслуговування товару та його елімінування;

б) розробка товару, його модифікування, обслуговування і елімінування;

в) планування нової продукції, її модифікація, обслуговування та елімінування;

4. Логічно послідовним є планування нової продукції за такими рівнями:

а) товар за задумом, товар з підкріпленням, товар у реальному виконанні;

б) товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням;

в) товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням, товар за задумом.

5. Який з перерахованих факторів найбільше впливає на успіх товару на ринку?

а) преваги перед іншими товарами;

б) маркетингові преваги;

в) можливість ефективної та активної реклами;

г) правильна сегментація та позиціювання;

д) все перераховане вище.

6. Ідея нового товару відхиляється, якщо:

а) місткість ринку перевищує значення точки прибутковості;

б) місткість ринку збільшується;

в) міцність ринку значна, але зменшується.

7. Ідея нового товару виражається зрозумілими і значущими для споживача поняттями на такому етапі його розробки:

а) розробка стратегії маркетингу;

б) оцінка та вибір ідей;

в) розробка та перевірка задуму товару.

8. Рівень сприйняття споживачами потенційно нового товару визначається на такому етапі його розробки:

а) оцінка та вибір ідей;

б) генерування ідей;

в) розробка та перевірка задуму товару.

9. З усіх перерахованих нижче факторів один може завбачити провал продукту на ринку:

а) невдало обраний момент виходу на ринок;

б) невисокі витрати на першочергові просування;

в) технічні проблеми;

г) невірне позиціювання

10. Класичними складовими конкурентоспроможності є:

а) ціна;

б) якість;

в) збут;

г) сервіс.

Практичне заняття 2

1. Позиціювання – це:

а) сегментування ринку;

б) визначення рівня сприйняття споживачами ідеї нового товару;

в) пошуки належного місця товару на ринку, виходячи з його сприйняття споживачами.

2. Одержання прибутку від нового товару можливе на такому етапі його життєвого циклу:

а) запровадження на ринок;

б) розширення ринку збуту;

в) використання переваг.

3. Графік (крива лінія) життєвого циклу продукції відповідає динаміці:

а) доходів і обсягів збуту;

б) прибутків та доходів;

в) прибутку та витрат.

4. Сукупність всіх асортиментних груп і товарних одиниць, що виробляються підприємством, - це:

а) товарна номенклатура;

б) продуктова лінія;

в) товарний асортимент.

5. Доповнення існуючих продуктових ліній новими товарами –це:

а) модифікування;

б) диференціація;

в) диверсифікація.

6. Можливі наступні стратегії вибору продукту:

а) піонера;

б) збирання вершків;

в) і я теж;

г) потягу, що їде.

7. Підприємство виходить на новий ринок з відомим товаром. Який ризик підприємства, що позначається новизною товару:

а) комерційний;

б) іміджевий;

в) технічний.

8. Які з перерахованих функцій слід віднести до упакування:

а) транспортування;

б) зберігання;

в) реклама;

г) складування.

9. Формування асортименту є завданням служб:

а) генерального конструктора;

б) відділу маркетингу.

10. Товарна номенклатура являє собою сукупність:

а) асортиментних груп товарів;

б) товарів-аналогів.


5.4 питання для обговорення

Практичне заняття 1

 1. Дайте визначення маркетингової товарної політики та охарактеризуйте її структуру.

 2. Які основні атрибути товару?

 3. Дайте визначення і поясніть маркетингову концепцію конкурентоспроможності товару.

 4. Поясніть сутність експортного методу оцінки конкурентоспроможності товару.

 5. Поясніть сутність та охарактеризуйте алгоритм оцінки конкурентоспроможності товару за його основними параметрами.

 6. Поясніть логіку алгоритму розробки нової продукції.

 7. Поясніть сутність «поняття новий товар».

 8. Поясніть сутність трьох способів планування нової продукції, трьох рівнів створення нового товару.

 9. Назвіть і прокоментуйте основну мету розробки підприємством нової продукції.

 10. Поясніть сутність стратегії маркетингу нової продукції.

Практичне заняття 2

 1. Дайте визначення марки товару. Назвіть типи марок та поясніть актуальність цього питання в сучасній маркетинговій діяльності.

 2. Охарактеризуйте роль упаковки в сучасній маркетинговій діяльності.

 3. Дайте визначення життєвого циклу продукції та охарактеризуйте його основні етапи.

 4. Охарактеризуйте особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу продукції.

 5. Поясніть сутність та охарактеризуйте основні характеристики товарного асортименту.

 6. Поясніть сутність та охарактеризуйте методи елімінування продукції.

 7. Поясніть сутність та охарактеризуйте види товарної диференціації та диверсифікації.

 8. Охарактеризуйте основні організаційні форми управління продукцією підприємства.

 9. Назвіть основні проблеми управління продукцією підприємства.

  1. Практичне завдання

Завдання1. Які показники якості будуть найважливішими для споживача, якщо цими товарами є: а) авіадвигун; б) тролейбус; в) кросівки; г) чайник.

Завдання2. Який етап життєвого циклу переживають перелічені нижче товари? Занесіть номери позицій товарів у відповідні стовпчики табл.5.1 життєвого циклу товару.

Таблиця 5.1 – Етапи життєвого циклу різних видів товарів.

Види товарів

Етапи життєвого циклу товару

введення

на ринок

зростання

зрілість

спад

1

2

3

4

5

Кольорові телевізори

Чорно-білі телевізори

Біотехнологія

Автомобілі

Трамваї


Завдання 3. Визначте ємкість регіонального ринку й ринкову частку кожного з п’яти підприємств, що виробляють плитку тротуарну. Вихідні дані наведені в табл.5.2.

Таблиця 5.2 – Стан ринку автомобільної продукції

Підприємство

Обсяг виробництва за варіантами, тис.шт./рік

Обсяг експорту за варіантами, тис. шт./рік

1

2

3

1

2

3

1

30

180

290

-

40

35

2

35

200

340

10

50

-

3

40

100

240

15

25

50

4

50

140

210

25

35

10

5

60

160

175

20

45

-
  1   2   3   4

Схожі:

Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» iconМетодичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу " Основи зовнішньоекономічних зв’язків "
Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків” (для...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» icon«основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» icon«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки: 070101 «Транспортні технології»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки:...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» icon«транспортне право» для студентів денної І заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології»
«Транспортні технології»: 100400 тс «Транспортні системи», 100402 ор «Організація І регулювання дорожнього руху» 100403 оп «Організація...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» iconУкраїни як навчальний посібник для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1004 "Транспортні технології" харків ? Хнамг ? 2009
Транспортні технології”, спеціальностей 100400 – «Транспортні системи»; 100400 – «Організація дорожнього руху»; 100400 – «Організація...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» iconОстровський І. А., Шекшуєв О. А. Тексти лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків»
«Основи зовнішньоекономічних зв’язків» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 1004 – «Транспортні...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи економічної...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "кримінальний процес" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Кримінальний процес” для студентів спеціальності 060101...
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології» iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки І завдання для практичних занять, виконання контрольних робіт І самостійної роботи з курсу “Технічна механіка”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи