З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» icon

З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства»
НазваЗ дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства»
Сторінка1/3
Дата07.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до організації самостійної роботи

та проведення практичних занять

з дисципліни «Організація виробництва»

(для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»)


Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства») – Харків: ХНАМГ, 2006 – 50 с.


Укладачі: Г.М. Грецька,

Є.М. Кайлюк


Рецензент: О.А. Карлова


Затверджено кафедрою МММГ, протокол № 3 від 10.10. 2006 р.

Зміст

Стор.

Загальні положення.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. Програма курсу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1. Загальногалузеві питання організації виробництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2. Організація виробництва в галузях житлово-комунального

господарства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

2.1. Тематика практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

2.2. Зміст практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Організація виробництва - наукова дисципліна про організацію виробництва на підприємстві, яка поглиблює і розвиває раціональне поєднання в часі та просторі всіх основних, допоміжних і обслуговуючих процесів.

Ринкові відносини кардинально змінюють погляд на організацію виробництва, що створює вимоги для найкращого використання техніки і трудових ресурсів у процесі виробництва і тим самим підвищує його ефективність.

Прибутково працювати в умовах ринку - це не тільки працювати на споживача, але й раціонально організовувати виробництво, досягати належних результатів при максимальному використанні ресурсів.

Координація і оптимізація руху ресурсів підприємства й ув'язування в єдине ціле основних факторів і аспектів діяльності підприємства - фінансових, організаційних, ринкових, технологічних - основна задача організації виробництва.

Ефективні організаційні рішення потребують від керівництва визначення умов рівноваги в самому підприємстві та за його межами, вивчення підприємства як цілісної системи. Відповідне співвідношення між внутрішніми можливостями та зовнішніми умовами виробництва призначена забезпечити саме його організація.

Сучасна організаційна модель виробництва повинна бути ефективною, чіткою, практично спрямованою, але в той же час відкритою системою, що припускає вкладення коштів.

Об'єкт вивчення курсу "Організація виробництва" - промислове підприємство як виробнича система з усіма характерними для неї ознаками, що розглядається як відкрита система.

Мета вивчення - формування у студентів системного мислення та отримання ними комплексу спеціальних знань з організації виробництва підприємств різних форм власності.

Предмет вивчення - методи й засоби найбільш раціональної організації виробництва.

1. Самостійна робота студентів з дисципліни «Організація виробництва» проводиться відповідно до навчального плану за фахом «Економіка підприємства» і містить у собі:

а) проведення практичних занять обсягом 16 годин (перелік практичних занять і їхня тематика наводяться в табл. 2.1.);

б) самостійну роботу студентів в аудиторіях під керівництвом викладача певним обсягом годин (зміст цієї роботи приводиться в табл. 2.1.);

в) самостійну роботу студентів з літературою, індивідуальним завданням викладача за власним планом.

2. Основне завдання самостійної роботи з дисципліни – закріплення знань, отриманих студентом в процесі конспектування лекцій викладача і вивчення літератури.

3. По кожній темі дисципліни (див. робочу програму) передбачено виконання одного практичного завдання. Крім вирішення задач на кожному занятті викладач повинен провести опитування з теоретичної частини прочитаних їм лекцій і законспектованої самостійно студентами одній з тем дисциплін.

4. Всього студент самостійно повинен вивчити три теми дисципліни, перелік яких наводиться в розділі 2.1.


^ 1. ПРОГРАМА КУРСУ

1.1. Загальногалузеві питання організації виробництва


Тема 1 «Теоретичні та наукові основи організації підприємства

(виробництва)»


Роль організаційного фактора в розвитку ринкової економіки. Об’єкт, предмет та метод організації виробництва. Розвиток науки про організацію виробництва. Взаємозв’язок теорії організації виробництва з практикою.

Взаємодія предмета з іншими дисциплінами. Сучасний підхід до теорії організації виробництва. Роль та значення теорії організації виробництва. Організація виробництва як складова частина менеджменту.


Запитання для самопідготовки


1. Роль організаційного фактора в розвитку ринкової економіки.

2. Організація виробництва як складова частина менеджменту.

3. Історія розвитку організації виробництва.

4. До яких дисциплін відноситься дисципліна “організація виробництва”?

5. Що є основою вивчення даної дисципліни?

6. З якими науковими дисциплінами пов’язана дисципліна “організація виробництва”?

7. Визначення дисципліни “організація виробництва”.

Література


1. Курочкин А.С. Организация производства: Уч. пособие. - К.: МАУП, 2001. – 216 с.

2. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: – Уч. пособие. – Ростов-на-Дону.: МарТ, 2002. – 546 с.

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с.


Тема 2 «Виробничі системи. Виробничий процес та

принципи його раціональної організації.

Структура підприємства»


Процес виробництва, його фактори: робоча сила й засоби виробництва. Виробнича система, її елементи. Поняття виробничого процесу і його загальна характеристика. Поняття технологічного процесу і його характеристика. Технологічна операція як первинний елемент виробничого процесу. Загальні принципи раціональної організації виробничого процесу. Структура підприємства та фактори, що її визначають.

Суть організації виробництва. Організація виробництва на діючому підприємстві як упорядкована система елементів виробництва в просторі і часі, яка забезпечує їх найбільш ефективне використання в процесі руху виробу: від появи у вигляді сировини до відправки споживачу.

Промислове підприємство як основна ланка промисловості. Види підприємств залежно від їх форм власності, розміру, характеру виготовленої продукції, рівня спеціалізації, типів виробничих процесів, організаційно-виробничої структури.

Адміністративно-господарська самостійність, виробничо-технічна, організаційна та економічна єдність як основні риси, що визначають промислові підприємства.

Найбільш характерні особливості діяльності підприємства в сучасних умовах. Сучасні погляди на управління підприємством.

Підприємство як відкрита система, його визначальні риси й властивості, компоненти, зв'язки, взаємодії, процеси та ін. Підприємство - складна, динамічна техніко-економічна та соціальна система, яка складається з чотирьох блоків: підготовка та розвиток виробництва, безпосередньо виробництво, забезпечення виробництва, обслуговування виробництва.


Запитання для самопідготовки


1. Найбільш характерні особливості діяльності підприємства в сучасних умовних.

2. Сучасні погляди на управління підприємством.

3. Ситуаційний та системний підхід щодо організації підприємства.

4. З яких факторів складається процес виробництва?

5. Що таке виробнича система?

6. Яка головна мета будь-якого виробництва?

7. Що відноситься до засобів виробництва?

8. Види підприємств у залежності від їх форм власності, розміру, характеру виробленої продукції, рівня спеціалізації, типів виробничих процесів, організаційно-виробничої структури.

9. З чого складається виробничий процес?

10. Визначення технологічної операції, залежно від рівня технічної оснащеності які бувають технологічні операції?

11. Розкрити принципи раціональної організації виробничого процесу?


Література


1. Закон України “Про власність” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. - № 20. – С. 249.

2. Закон України “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. - № 49. С. 682.

3. Кожекин Г.Я., Лисица Л.М. Организация производста: Уч. пособие. – Мн.: ИП “Экоперспектива”, 1998. – 334 с.

4. Курочкин А.С. Организация производства: Уч. пособие. - К.: МАУП, 2001.- 216 с.

5. Фатхутдинов Р.А. Организация производста: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.

6. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособие. – Ростов-на-Дону.: МарТ, 2002. – 546 с.


Тема 3 «Організація виробничого процесу в часі:

виробничий цикл та його тривалість»


Поняття і структура виробничого і технологічного циклу. Склад виробничого циклу: час виробництва, час перерви. Перерви партіонності й очікування. Тривалість виробничого і технологічного циклу. Види руху деталей партії з операцій технологічного процесу: послідовний, паралельний і паралельно-послідовний.

Основні фактори, які визначають тривалість виробництва. Поняття партії та серії продукції.ляхи скорочення тривалості виробничого циклу. Шляхи удосконалення організації труда та виробництва (раціональне планування робочих місць, скорочення часу перерви, прискорення допоміжних процесів та ін.).


Запитання для самопідготовки


1. Економічне значення скорочення тривалості виробничого циклу.

2. Надати визначення виробничого циклу.

3. З чого складається тривалість виробничого циклу?

4. Розрахунок тривалості технологічного циклу.

5. Як розраховуються перерви партіонності?

6. Коли виникають перерви очікування в тривалості виробничого циклу?

7. Із чого складаються час виробництва та перерви?

8. Які існують види руху деталей партії по операціям технологічного процесу?

9. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу.


Література


1. Кожекин Г.Я., Лисица Л.М. Организация производства: Уч. пособие. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 334 с.

2. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. Уч-метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 392 с.

3. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия /Под ред. С.М. Бухало и др. - К.: Вища школа, 1989. – 387 с.

4. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособие. – Ростов-на-Дону.: МарТ. 2002. – 546 с.


Тема 4 «Організація допоміжних виробництв і

обслуговуючих господарств»


Значення та організація ремонту основних виробничих фондів підприємства. Ремонтна служба та її структура на підприємстві. Система планово-запобіжних ремонтів. Основні напрямки вдосконалення ремонтного виробництва. Організація інструментального господарства. Система індексації інструмента: цифрова, літерна, змішана. Шляхи підвищення ефективності роботи інструментального господарства.

Роль і значення енергетичних ресурсів у виробництві, задачі енергетичного господарства підприємств. Види енергії та енергоносіїв, що використовують у промисловому виробництві. Вторинні енергоресурси. Склад енергетичного господарства. Організація енергопостачання виробництва. Енергобаланс та його складові. Виробнича структура енергетичного господарства. Визначення потреб промислового підприємства в енергоресурсах. Шляхи зниження енерговитрат.

Роль і завдання внутрішньозаводського транспорту. Види перевезення вантажів: зовнішні, внутрішньозаводські, внутрішньо цехові види транспортних засобів. Організація роботи внутрішньозаводського транспорту. Класифікація транспортних засобів: за видами, призначенням перевезення, способом дії, направленням переміщення вантажів. Шляхи підвищення ефективності внутрішньозаводського транспорту.


Запитання для самопідготовки


1. Сучасні організаційні форми підприємств.

2. Поняття виробничої структури підприємства.

3. Типові організаційні структури виробничих підприємств різних галузей промисловості, недоліки їх збутової орієнтації в умовах ринкової економіки.

4. Які цехи відносяться до допоміжних виробництв, а які цехи - до обслуговуючих господарств?

5. Що таке ремонт? Його визначення. Які бувають ремонти?

6. Системи управління ремонтами.

7. Основні задачі ремонтного господарства.

8. Який буває інструмент? Системи індексації інструмента. Яка система індексації інструмента в нашій країні?

9. Шляхи підвищення ефективності роботи інструментального господ-дарства.

10. Склад цехів енергетичного господарства.

11. Основні завдання енергетичного господарства.

12. На основі чого визначається потреба підприємства в енергії та паливі?

13. Що є основою організації первинного енергетичного обліку?

14. Класифікація транспортних засобів.

15. Визначення потоку вантажів, обігу вантажів.

16. Шляхи підвищення ефективності роботи внутрішньозаводського транспорту.


Література


1. Кириченко И.С., Постевой А.Г. Организация складских работ на предприятиях материально-технического обеспечения. – К.: Техніка, 1989. – 86 с.

2. Мелехин В.Т. и др.. Организация и планирование энергохозяйства промышленных предприятий. –Л.: Энергоатомиздат, 1988. 124 с.

3. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. Уч-метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 392 с.

4. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия /Под ред. С.М. Бухало и др. - К.: Вища школа, 1989. – 387 с.

5. Попкова Л.В. Вспомогательное производство: организация и планирование в управлении: Уч. пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 1988. – 54 с.

6. Потапов Г.П. Организация и планирование транспортных работ в производственном объединении: Уч. пособие. – Ярославль: Ярослав. универ., 1986. – 46 с.

7. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособие. – Ростов-на-Дону.: МарТ. 2002. – 546 с.


Тема 5 «Організація трудових процесів і робочих місць»


Елементи процесу труда. Трудові процеси: ручні, машинно-ручні, машинні та автоматизовані. Метод труда. Елементи операції: трудові рухи, трудові дії, трудові заходи, комплекси заходів. Класифікація робочих рухів. Дослідження трудових процесів. Фотографія робочого часу, хронометраж.

Організація та обслуговування робочих місць. Функції обслуговування робочого місця. Класифікація робочих місць. Вимоги до системи обслуговування робочих місць.

Запитання для самопідготовки


1. Техніко-економічна сутність і склад трудового процесу.

2. Надати визначення терміну “трудовий процес”.

3. З яких елементів складається трудовий процес?

4. Що є предметом і продуктом праці робочого і спеціаліста?

5. Що таке трудові рухи, трудові дії, трудові прийоми, комплекс прийомів.

6. Визначити, що таке “фотографія робочого часу” та “хронометраж”?

7. Класифікація трудових рухів.

8. Що таке термін “робоче місце”?

9. Структура функцій обслуговування. Функції обслуговування робочого місця.

10. Соціальна та економічна ефективність заходів, які направлені на удосконалення праці.


Література


1. Научная организация труда в городском хозяйстве: Уч. пособие для вузов/ Э.Я. Турчихин, Ф.Г. Таги-заде и др. – М.: Стройиздат, 1989. – 297 с.

2. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Уч-метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 392 с.

3. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия /Под ред. С.М. Бухало и др. - К.: Вища школа, 1989. – 387 с.

4. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2001. – 184 с.


Тема 6 «Нормативи та методи нормування праці»


Суть, функції та принципи нормування праці. Види норм праці: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності, нормоване завдання. Методи обгрунтування норм праці. Фактори, що впливають на норми праці.

Нормативні матеріали з праці. Методи розробки норм праці. Едині та типові норми витрат праці. Нормативи з праці: місцеві, галузеві, міжгалузеві.


Запитання для самопідготовки


1. Норма як міра праці, її економічне та соціальне значення. Науково-методичні основи нормування праці.

2. Які існують принципи нормування праці?

3. Види технічних засобів, які застосовуються в нормуванні праці.

4. Надати види норм витрат праці.

5. Приклади розрахунку норм витрат праці.

6. Де використовуються норми витрат праці і для чого?

7. Наукові та методичні основи нормування праці в потоково-масовому виробництві.


Література


1. Научная организация труда в городском хозяйстве: Уч. пособие для вузов/ Э. Я. Турчихин, Ф.Г. Таги-заде и др. – М.: Стройиздат, 1989. – 297 с.

2. Нормирование труда в промышленности /Под ред. С.С. Новожилова и др. - М.: Экономика, 1988. – 265 с.

3. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2001. – 184 с.

4. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособие. – Ростов-на-Дону.: МарТ. 2002. – 546 с.


Тема 7 «Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції»


Поняття та показники якості продукції. Одиничні, комплексні, узагальнюючі і показники якості праці. Задачі промислового підприємства при досягненні оптимального рівня якості. Фактори якості продукції.

Технічний контроль. Види та засоби технічного контролю. Якість комунально-побутового обслуговування. Показники, що характеризують якість та надійність роботи підприємств житлово-комунального господарства. Шляхи підвищення якості продукції (послуг) підприємств комунального господарства та побутового обслуговування.


Запитання для самопідготовки


1. Система оцінки рівня якості сучасної продукції.

2. Показники рівня якості сучасної продукції.

3. Задачі підприємства при досягненні рівня якості.

4. Фактори, які впливають на якість продукції.

5. Об’єкти технічного контролю.

6. Види та засоби технічного контролю. Засоби пасивного та активного контролю.

7. Чим визначається якість комунально-побутового обслуговування?

8. Показники, які характеризують якість та надійність роботи підприємств житлово-комунального господарства.

9. Шляхи підвищення якості продукції (послуг) підприємств комунального господарства та побутового обслуговування.


Література


1. Качество продукции/Под ред. Т.Н. Калиновского. - М.: Экономика, 1990.

2. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия /Под ред. С.М. Бухало и др. - К.: Выща школа, 1989. – 387 с.

3. Юрьева Т.П. Экономика предприятий городского хозяйства: Уч. пособие. – Харьков: ХГАГХ, 2002. – 187 с.


Тема 8 «Одиничний і партійний методи організації

виробництва»


Характерні риси партіонного методу організації виробництва. Три різновиди партіонного методу організації виробництва.

Вплив розміру партії деталей на ефективність виробництва. Резерви підвищення ефективності партіонного методу організації виробництва: рівномірність, паралельність, безперервність, пропорційність, прямоточність. Характерні риси одиничного (індивідуального) методу організації виробництва. Шляхи досконалості одиничного методу організації виробництва.


^ Запитання для самопідготовки


1. В яких випадках застосовується одиничний (індивідуальний) метод організації виробництва?

2. Риси, що характеризують одиничний (індивідуальний) метод організації виробництва?

3. Техніко-економічні розрахунки в одиничному (індивідуальному) виробництві.

4. Шляхи удосконалення одиничного (індивідуального) методу організації виробництва.

5. Де застосовується партіонний метод організації виробництва?

6. Які існують різновиди партіонного методу організації виробництва ?

7. Вплив розміру партії деталей на ефективність виробництва. Методи розрахунку партії деталей.

8. Резерви підвищення ефективності партіонного методу організації виробництва.

Література


1. Кожекин Г.Я., Лисица Л.М. Организация производства: Уч. пособие. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1998.

2. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия /Под ред. С.М. Бухало и др. - К.: Вища школа, 1989. – 387 с.

3. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособие. – Ростов-на-Дону.: МарТ. 2002. – 546 с.

Тема 9 «Організація потокового й автоматизованого

виробництва»


Умови застосування потокового методу організації виробництва. Характерні риси потокового методу організації виробництва. Потокова лінія як основна ланка потокового (масового) крупно серійного виробництва, ефективність її використання. Класифікація потокових ліній, принципи класифікації. Види потокових ліній за різноманітністю номенклатури продукції: одно продуктові, багато продуктові та поєднані; за ступенем безперервності процесу: безперервно-потокові та перервно-потокові.

Етапи розвитку автоматизації виробництва: напівавтомат, автомат, автоматичні лінії. Організація комплексно-автоматизованих ділянок, цехів та заводів з використанням електронно-обчислюваної техніки. Гнучке автоматизоване виробництво.


Запитання для самопідготовки


1. Які умови доцільні при застосовуванні потокового методу організації виробництва?

2. Ознаки, які характеризують потоковий метод організації виробництва?

3. Де застосовується потоковий метод організації виробництва?

4. Принципи класифікації та види потокових ліній.

5. Розрахунки основних показників потокової лінії.

6. Резерви підвищення ефективності потокового методу організації виробництва.

7. Які етапи розвитку пройшов процес автоматизації виробництва?

8. Перевага станків з числовим програмним управлінням перед звичайними станками.


Література


1. Кожекин Г.Я., Лисица Л.М. Организация производства: Уч. пособие. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1998.

2. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Уч-метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 392 с.

3. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия /Под ред. С.М. Бухало и др. - К.: Вища школа, 1989. – 387 с.

4. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособие. – Ростов-на-Дону.: МарТ. 2002. – 546 с.


Тема 10 «Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції. Організаційне проектування виробничих

систем»


Поняття і значимість нової продукції для підприємства. Процес розробки і освоєння нової продукції на підприємстві. Планування процесів створення і освоєння нової продукції.

Зміст технічної підготовки, її етапи: науково-дослідницький, конструкторський, технологічний, організаційно-економічний.

Зміст та задачі технічної підготовки виробництва. Склад та призначення робіт з підготовки виробництва.

Вимоги до технологічної підготовки виробництва. Склад робіт щодо технологічної підготовки виробництва.

Основний склад організаційно-економічної підготовки виробництва.

Стадії підготовки технологічних процесів та їх перевірка в експериментальних цехах. Вибір варіантів технологічних процесів на стадії розробки виробництва з уточненням ефективності обраного варіанта на подальших етапах підготовки.

Заходи щодо прискорення технічної підготовки виробництва.


^ Запитання для самопідготовки


1. Особливості технічної підготовки виробництва в різних галузях промисловості.

2. Які стадії науково-технічної підготовки виробництва проходить принципово нова складна продукція?

3. Процес розробки і освоєння нової продукції на підприємстві.

4. Зміст технічної підготовки, її етапи: науково-дослідницький, конструкторський, технологічний, організаційно-економічний.

5. Планування процесів створення і освоєння нової продукції.

6. Надати визначення таким термінам: нововведення, винахід, раціоналізаторська пропозиція, ліцензія, патент.

7. Організаційне проектування виробних систем.

Література


1. Кожекин Г.Я., Лисица Л.М. Организация производства: Уч. пособие. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1998.

2. Нормирование труда в промышленности /Под ред. С.С. Новожилова и др.- М.: Экономика, 1988.

3. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.


^ 1.2. Організація виробництва

в галузях житлово-комунального господарства


Тема 11 «Особливості організації міського господарства»


Особливості міського господарства як об’єкта організації підприємства, основні тенденції його розвитку. Галузі житлово-комунального господарства. Специфічні особливості організації міського господарства. Основні типи підприємств побутового обслуговування.

Зв’язки та взаємодія підприємств галузі залежно від розміру міської території та чисельності населення.

Специфічність зв’язку виробництва та споживання в житлово-комунальному господарстві. Основні напрямки удосконалення організації міського господарства.

Запитання для самопідготовки


1. Поняття та склад міського господарства.

2. Взаємозв’язок міського господарства з промисловістю.

3. Від чого залежать розміри міського господарства?

4. Основні напрямки удосконалення житлово-комунального господарства в сучасних умовах

Література


1. Научная организация труда в городском хозяйстве: Уч. пособие/Э.Я. Турчихин, Ф.Г. Таги-заде и др. – М.: Стройиздат, 1989.

2. Юрьева Т.П. Экономика предприятий городского хозяйства: Уч. пособие. - Харьков, ХГАГХ, 2002. – 187 с.


Тема 12 «Побудова виробничої структури підприємств

житлово-комунального господарства»


Основні характерні риси підприємств житлово-комунального господарства. Підприємства та власність. Поняття виробничої структури підприємства. Організаційні типи побудови виробничої структури.

Характерні риси виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств комунального господарства. Основні фактори, які обумовлюють необхідність удосконалення виробництва підприємств комунального господарства.


Запитання для самопідготовки

1. Підприємство і власність.

2. Характерні риси виробничо-експлуатаційної діяльності комунальних підприємств.

3. Чим відзначається управління житлово-комунальними підприємствами від промислових підприємств?


Література


1. Научная организация труда в городском хозяйстве: Уч. пособие/Э.Я. Турчихин, Ф.Г. Таги-заде и др. – М.: Стройиздат, 1989.

2. Орлова Р.И. и др. Экономика коммунального хозяйства. - М.: Стройиздат, 1988.

3. Юрьева Т.П. Экономика предприятий городского хозяйства: Уч. пособие. - Харьков, ХГАГХ, 2002. – 187 с.


Тема 13 «Організація виробництва на підприємствах

водопостачання та водовідведення»


Організація виробничого процесу на водопостачальних і каналізаційних станціях, очисних спорудах.

Особливості водопровідного та каналізаційного господарств. Структурні елементи водопровідного господарства. Типи водопровідних підприємств і каналізаційних підприємств. Склад водопровідних і каналізаційних споруд. Організація диспетчерської служби і служби ремонту водопровідних і каналізаційних мереж.

Показники оцінки якості у водопровідному та каналізаційному господарствах. Організація контролю якості послуг підприємств водопровідного та каналізаційного господарств. Показники їх виробничої потужності.


Запитання для самопідготовки


1. Які структурні елементи виділяють у водопровідному господарстві?

2. Виробнича програма водопровідного підприємства.

3. Основні фактори збільшення використання виробничих потужностей міських водопроводів.

4. Водовідведення. Надати визначення.

5. Типи та спосіб переміщення стокових вод.


Література


1. Агаджанов Г.К. Экономика водопроводно-канализационных предприятий. - Харьков.: ХГАГХ, 2000.

2. Научная организация труда в городском хозяйстве: Уч. пособие/Э.Я. Турчихин, Ф.Г. Таги-заде и др. – М.: Стройиздат, 1989.

3. Орлова Р.И. и др. Экономика коммунального хозяйства. - М.: Стройиздат, 1988.


Тема 14 «Організація виробничої діяльності на міському

пасажирському електротранспорті»


Характеристика й особливості міського пасажирського транспорту на ринку транспортних послуг. Організація виробничого процесу та шляхи його удосконалення. Структура виробничих підрозділів міського пасажирського електротранспорту, їх склад і завдання. Служби шляху, депо, ремонтно-експлуатаційні дільниці.

Організація руху на міському пасажирському електротранспорті. Нерівномірність пасажиропотоків та їх вплив на організацію руху.

Показники оцінки якості на міському електротранспорті. Організація контролю якості обслуговування пасажирів.

Організація виробничої діяльності депо по зберіганню, утриманню та поточному ремонту рухомого складу. Організація капітального ремонту рухомого складу.

Організація виробничої діяльності служби шляху й служби електротранспорту. Організація поточного утримання і ремонту трамвайних шляхів.


Запитання для самопідготовки


1. Яке значення має міський пасажирський електротранспорт для населення?

2. Основні техніко-економічні показники міського пасажирського електротранспорту.

3. Розрахунок виробничої програми підприємств міського пасажирського електротранспорту.

4. Показники використання транспортних засобів.

5. Пропускна здатність. Коефіцієнт оновлення шляху.


Література


1. Научная организация труда в городском хозяйстве: Уч. пособие/Э.Я. Турчихин, Ф.Г. Таги-заде и др. – М.: Стройиздат, 1989.

2. Орлова Р.И. и др. Экономика коммунального хозяйства. - М.: Стройиздат, 1988.

3. Титяев В.И., Кислощеков А.Г. Организация и планирование жилищно-коммунального хозяйства. – Харьков: Вища школа, 1980.


Тема 15 «Організація виробництва на підприємствах

теплоенергопостачання»


Особливості теплоенергетичних підприємств як об’єктів енергоринку.

Особливості технологічних процесів виробництва електроенергії, тепла. Показники оцінки якості роботи підприємств комунальної енергетики.

Організація виробництва на підприємствах теплопостачання. Виробнича структура теплопостачальних підприємств, їх особливості.

Організація експлуатації газового господарства. Виробнича структура підприємств з експлуатації газових мереж.

Особливості організації виробництва на теплових мережах, електромережах і газовому господарстві міста.

Запитання для самопідготовки


1. Яка найголовніша особливість виробничого процесу електростанцій?

2. Основні показники режиму роботи та ступінь використання обладнання електростанції.

3. Організаційна структура управління міської електромережі та теплоенергетичних підприємств.

4. Особливості організації виробничої діяльності ТЕЦ та теплових мереж.

5. Основні функції ремонтно-експлуатаційного персоналу на підприємствах тепло- та енергоспоживання.


Література


1. Научная организация труда в городском хозяйстве: Уч. пособие/Э.Я. Турчихин, Ф.Г. Таги-заде и др. – М.: Стройиздат, 1989.

2. Орлова Р.И. и др. Экономика коммунального хозяйства. - М.: Стройиздат, 1988.

3. Титяев В.И., Кислощеков А.Г. Организация и планирование жилищно-коммунального хозяйства. – Харьков: Вища школа, 1980.


^ 2. Методичні вказівки до проведення

практичних занять

2.1. Тематика практичних занять


Тематика практичних занять наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Тематика практичних занятьтижня

Тематика практичних занять

та самостійних тем

Кількість годин

I

Задачі № 1, 2, 3, 4 – Технічний розвиток та виробнича потужність підприємств взагалі.

2

II

Задачі № 5, 6, 7 – Розрахунок тривалості циклу технологічних операцій обробки деталей при послідовному, паралельному і паралельно-послідовному виді їхнього руху.

Задачі № 8, 9 – Визначення тривалості ремонтного циклу, міжремонтного і технічного обслуговування обладнання.

2

III

Задачі № 10, 11, 12, 13 – Визначення чисельності робочих-ремонтників, норми запасу інструмента, обсягу замовлення обладнання, необхідної кількості транспортних засобів для транспортування готової продукції підприємства.

2

IV

Прийом теми № 1 – Організація трудових процесів і робочих місць.

2

V

Задачі № 14, 15, 16, 17, 18 – Обчислення основних параметрів потокової лінії: такту, ритму, швидкості і довжини конвейєра (безупинно-потокової лінії).

2

VI

Задачі № 19, 20, 21 - Розрахунок кількості робочих місць на окремих операціях, чисельності робітників та коефіцієнта завантаження робочих місць на потокових лініях.

Прийом теми № 2 – Нормативи та методи нормування праці.

2

VII

Прийом теми № 3 – Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції. Організаційне проектування виробничих систем.

2

VIII

Підсумкове заняття. Підсумковий тестовий контроль з дисципліни. Підготовка до іспиту.

2
Разом

16

    1. Зміст практичних занять

Практичне заняття № 1

Тема. Технічний розвиток та виробнича потужність

підприємств

План заняття:

1. Вирішення задач № 1, 2, 3, 4.

Задача № 1


Визначення і порівняння фондо - і механооснащеності

праці на окремих підприємствах


На основі вихідних показників, що наведені у табл. 2.2, необхідно:

1) розрахувати рівень фондо- і механооснащеності праці і його динаміку за порівнювані роки по кожному підприємству;

2) зробити загальний висновок про рівень фондо- і механооснащеності праці на підприємствах.


Таблиця 2.2 – Фінансово-економічні показники окремих підприємств
Показник

Завод А

Завод Б

Завод В

1

2

1

2

1

2

Балансова вартість

виробничих основних

фондів, тис. у. о.


281437


844282


182400


191500


16904


16728

У тому числі

вартість машин і

устаткування, тис. у. о.


125628


331657


84106


88324


6984


7113


Загальна чисельність

персоналу, чол.


4126


3843


1742


1781


508


492

У тому числі

робітників, чол.


3211


2989


1467


1360


437


421


Примітка: 1 – базовий рік, 2 – розрахунковий рік.


Задача № 2


Визначення та аналіз рівня прогресивності технології

на окремих підприємствах


На одногалузевих підприємствах ВАТ «Неон» і ВАТ «Ауріка» застосовуються різні технологічні процеси, що характеризуються техніко-економічними показниками, які наведені в табл. 2.3.


Таблиця 2.3 – Основні техніко-економічні показники застосування

технологічних процесів у 2002 - 2004 рр.Показник

ВАТ «Неон»

ВАТ «Ауріка»

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Трудоємність річної програми виробів за стадіями технології,

тис. нормо-год:- заготівельна

2143

2364

2525

1241

1395

1524

- механообробна

3067

2974

2969

2618

2582

2510

- складська

2150

2132

2096

1081

1143

1256

Усього

7360

7470

7590

4940

5120

5290

Трудоємність продукції, яка

виготовлена за допомогою

нових технологічних процесів,

тис. нормо-год.


1535


1690


1895


790


931


1028

Коефіцієнт використання металу

0,69

0,71

0,72

0,63

0,66

0,68

Для визначення інтегрального рівня технології необхідно прийняти наступну вагомість окремих показників: коефіцієнт використання металу – 0,43; частка заготівельної стадії технології – 0,38; частка продукції, яка виготовлена за допомогою нової технології – 0,19.

Необхідно:

1) визначити структуру стадій технологічних процесів з трудоємності і частку продукції, яка виготовлена за допомогою нових технологічних процесів за відповідні роки на обох підприємствах;

2) обчислити інтегральний рівень технології за окремими показниками в ВАТ «Неон» і ВАТ «Ауріка» та індекс його росту за 2002 – 2004 рр.


Задача № 3


Обчислення інтегрального коефіцієнта технічного рівня

металорізальних верстатів у машинобудівному об'єднанні


Машинобудівне об'єднання «Квазар» виробляє спеціальну техніку для внутрішнього і зовнішнього ринків. Для виконання щорічної виробничої програми воно використовує кілька груп металорізальних верстатів – токарські, свердлильні, фрезерні, шліфувальні та інші. Їхня характеристика наведена в табл. 2.4.


^ Таблиця 2.4 – Кількісний склад і техніко-експлуатаційні показники окремих

груп металорізальних верстатів за станом на початок розрахункового року


Показник

Групи металорізальних верстатів

Кількість одиниць верстатів, що знаходяться

в експлуатації, шт.

1781

62

78

48

69

Коефіцієнт продуктивності в порівнянні з кращими світовими зразками аналогічного

обладнання

0,76

0,82

0,78

1,05

0,66

Коефіцієнт ремонтоємності (відношення

кількості ремонтів до прогнозованого терміну

експлуатації)

1,10

1,00

1,20

0,90

0,90

Коефіцієнт питомої металоємності в

порівнянні з кращими світовими зразками

0,80

0,74

0,82

0,76

0,84

Частка прогресивних видів верстатів у загальній

кількості верстатів групи

0,19

0,14

0,13

0,12

0,09

Частка технічно та економічно застарілого

обладнання в загальному парку групи верстатів

0,59

0,63

0,57

0,69

0,71


Примітка. Верстати: 1 – токарські, 2 – свердлильні, 3 – фрезерні, 4 – шліфувальні, 5 - інші


Експертна оцінка складається з таких коефіцієнтів вагомості (значимості): коефіцієнт продуктивності – 0,26; коефіцієнт ремонтоємності – 0,16; коефіцієнт питомої металоємності – 0,18; частка прогресивних видів верстатів – 0,19; частка технічно та економічно застарілого обладнання – 0,22.

Розрахувати:

1) середні значення коефіцієнтів продуктивності, ремонтоємності і питомої металоємності, а також частки прогресивних видів, технічно та економічно застарілого обладнання по групі металорізальних верстатів у цілому;

2) інтегральний показник технічного рівня окремих груп і загального парку металорізальних верстатів об'єднання «Квазар».

Задача № 4


Визначення рівня і динаміки механізації та автоматизації

виробництва на окремих підприємствах


Використовуючи вихідні дані, які приведені в табл. 2.5, розрахувати рівень і динаміку наступних показників на окремих підприємствах:

1) ступінь охоплення робітників механізованою працею;

2) частку робітників, що використовують на своїх робочих місцях персональні комп'ютери;

3) загальний ступінь охоплення персоналу підприємства механізованою працею;

4) частку обсягу продукції, яка зроблена за допомогою автоматизованих засобів праці;

5) інтегральний коефіцієнт механізації та автоматизації виробництва.


Таблиця 2.5 – Фінансово-економічні показники окремих машинобудівних підприємствПоказник

Завод А

Завод Б

Завод В

1

2

1

2

1

2

Загальна чисельність персоналу, чол.

2800

2900

1560

1620

840

900

Чисельність виробничих робітників, чол.

2410

2490

1310

1380

670

730

Чисельність робітників, що

працюють за допомогою машин і

механізмів, чол.

1540

1810

740

790

390

480

Чисельність робітників, що

використовують на своїх робочих

місцях персональні комп'ютери, чол.

42

55

49

70

34

63

Загальний обсяг товарної

продукції, тис. у. о.

35700

38100

21700

23400

16500

18800

Обсяг продукції, яка виготовлена за допомогою автоматизованих засобів праці, тис. у. о.

9150

12250

5200

9350

4900

6300
  1   2   3

Схожі:

З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconГ. М. Грецька " організація виробництва" Конспект
Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – “Економіка І підприємництво”,...
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconМіського господарства г. М. Грецька програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання...
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства
Економіка підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 050100 “Економіка підприємства”, 050100 “Облік...
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
«Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 050100...
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconПотенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”)
Робоча програма навчальної дисципліни Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconДо друку Перший проректор Стадник Г. В
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» спеціальності...
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства” для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 050100
Внутрішній економічний механізм підприємства” для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 050100
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050100 "економіка підприємства"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050100 – "економіка підприємства"
З дисципліни «Організація виробництва» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100 – «Економіка підприємства» icon«Державне регулювання економіки» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей 050100 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Державне регулювання економіки» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи