Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 211.99 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата10.07.2012
Розмір211.99 Kb.
ТипДиплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту "Охорона праці"


(для студентів усіх форм навчання спец.

7.092103 - МБГ і 7.092101 - ПЦБ)


Харків - ХНАМГ - 2006

Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту (для студентів усіх форм навчання спец. 7.092103 - МБГ і 7.092101 - ПЦБ). Укл. Б.М. Коржик, В.І.Шевченко. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 22 с.


Укладачі: Б.М.Коржик,

В.І.Шевченко.


Рецензент: В.І. Торкатюк


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол №7 від 21.12.05 р.


1. Загальні положення


У ст. 4 закону "Про охорону праці" в Україні до основних засад державної політики з охорони праці віднесені "пріоритет життя і здоров'я працівників" та "повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці на всіх робочих місцях".

Удосконалення організації виробництва, забезпечення на будівельно-монтажному майданчику умов праці, що виключають виробничий травматизм і професійні захворювання - одне з найважливіших завдань підвищення продуктивності праці в будівництві, успішне вирішення якого багато в чому залежить від компетенції керівників виробництва.

З метою набуття практичних навичок з охорони праці в дипломних проектах передбачена глава "Охорона праці", що дозволяє студентам реалізувати знання, здобуті з цього предмету під час навчання в академії.

Зміст глави повинен мати творчий, дослідницький характер, відображати вміння аналізувати умови праці на будівельному майданчику, виявляти небезпечні й шкідливі виробничі фактори, здійснювати правильний вибір засобів колективного та індивідуального захисту працюючих у конкретній виробничій ситуації відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових документів, забезпечувати працюючим необхідні санітарно-побутові умови та додержання вимог пожежної безпеки.

Глава має бути написана конкретно, без викладання загальних теоретичних положень з підручників, правил, норм та інструкцій. Всі рішення, які приймаються, повинні бути обґрунтовані розрахунками або посиланнями на відповідні нормативні документи.

Главу "Охорона праці" дипломного проекту оформляють у вигляді пояснювальної записки. В її тексті повинні міститися посилання на використану літературу та нормативні документи, що наводяться в загальному списку літературних джерел пояснювальної записки до дипломного проекту.

При написанні глави необхідно використовувати термінологію з охорони праці, встановлену відповідними ДСТУ.

Без підпису консультанта з охорони праці дипломні проекти до захисту не допускаються.

Керівник дипломного проекту при складанні графіка його виконання повинен враховувати час, потрібний для розробки глави "Охорона праці" та контролювати своєчасність роботи над нею.

При підготовці тез доповіді при захисті дипломного проекту студент повинен передбачити коротке викладання розроблених питань з охорони праці.


^ 2. Порядок отримання та виконання завдання з охорони праці


Студент починає працювати над главою "Охорона праці" після того, як він в чернетковому варіанті виконав розділ "Організація і технологія проведення робіт".

До першої зустрічі з консультантом з охорони праці студент повинен отримати в бібліотеці ці методичні вказівки до виконання глави і ознайомитися з ними.

На першу консультацію по виконанню глави "Охорона праці" в дипломному проекті студент приходить з пропозиціями, узгодженими з керівником, щодо питань, які потребують поглибленої розробки для створення працюючим на будмайданчику безпечних та нешкідливих умов праці. Під час консультації узгоджуються зміст глави, індивідуальне завдання, що потребує розрахункового обґрунтування або поглибленого дослідження, коригується список пропонованої літератури і нормативних джерел, обсяг і термін виконання глави.

Працюючи над главою, студент відвідує консультації відповідно до розкладу кафедри "Безпека життєдіяльності". Завершений чернетковий варіант глави віддається консультанту з охорони праці для рецензування. Після доробки, усунення зауважень і повторної перевірки консультантом студент оформлює главу начисто. У процесі роботи над главою студент залишає всі зауваження консультанта на чернетці, а після завершення роботи, перед підписанням консультантом титульного аркуша проекту, віддає йому чернетку глави "Охорона праці".

Питання безпечної та нешкідливої організації робіт, крім глави "Охорона праці", розглядаються у графічній частині розділу "Організація та технологія виробництва" (календарний план, будгенплан і технологічні карти) і узгоджуються з консультантом з охорони праці.

Консультант кафедри "Безпека життєдіяльності" підписує аркуші графічної частини проекту, присвячені організації і технології виробництва, аркуш завдання на виконання дипломного проекту та титульний аркуш розрахунково-пояснювальної записки. При відсутності на титульному аркуші пояснювальної записки підпису консультанта з охорони праці студент до захисту дипломного проекту не допускається.


^ 3. Зміст та методичні вказівки до виконання глави

"Охорона праці"


Глава обсягом 10-15 сторінок рукописного тексту або комп'ютерного набору повинна бути органічно пов'язана з темою дипломного проекту і мати наступну структуру:

3.1. Завдання з охорони праці в будівництві. 3.2. Аналіз умов праці на об'єкті. 3.3. Організація безпечних та нешкідливих умов праці на будмайданчику. 3.4. Пожежна безпека.

В окремих випадках з урахуванням пропозицій керівника проекту та за узгодженням з консультантом з охорони праці глава може мати іншу структуру. Нижче наводиться приклад змісту кожного з розділів, що входять до складу глави.


^ 3.1. Завдання з охорони праці в будівництві


Цей розділ присвячений основним завданням в галузі створення безпечних та нешкідливих умов праці і зменшення виробничого травматизму та профзахворювань щодо умов будмайданчиків, підприємств будівельної індустрії та експлуатації існуючих об'єктів.

Виходячи з державних засад в галузі охорони праці, сформульованих в Законі України "Про охорону праці" [1], визначити завдання глави на прикладі конкретного об'єкта за темою дипломного проекту.

Обсяг розділу – 1 – 1,5 сторінки записки.


^ 3.2. Аналіз умов праці на об'єкті


Розділ починають з аналізу умов праці, технологічних процесів та робіт на будівельно-монтажному майданчику (які пори року охоплює термін будівництва, в кілька змін та які роботи виконуються і де - під відкритим небом чи в приміщенні, яка максимальна висота робочих місць над поверхнею землі чи робочого настилу, які механізми використовуються, які роботи виконуються вручну, забезпеченість працюючих санітарно-побутовими приміщеннями і питною водою та ін.). На основі виконаного аналізу, користуючись ДЕСТом [23], наведеним у додатку 1 цих вказівок, визначають небезпечні й шкідливі виробничі фактори, дія яких на працюючих на розглядуваному будівельному майданчику може призвести до травми або профзахворювання. При цьому кожний з факторів, який наведений у ДЕСТі і дія якого можлива в умовах конкретного будмайданчика, повинен бути пов'язаний з конкретним обладнанням, механізмом або технологічним процесом на будівництві об'єкта. Отже, з усієї сукупності факторів, наведених у ДЕСТі, вибирають ті, які можливі на даному будмайданчику і конкретизують їх. Обсяг розділу складає 2-3 сторінки.


^ 3.3. Організація безпечних та нешкідливих умов праці на будмайданчику


На основі результатів аналізу умов праці та технологічних процесів споруджуваного об'єкта, виконаного в попередньому розділі, а також виходячи з вимог БНіПу [7], в цьому розділі треба розробити організацію безпечного та нешкідливого проведення робіт для конкретних умов будівельного майданчика. З цією метою, для запобігання дії на працюючих виявлених при аналізі небезпечних та шкідливих факторів, потрібно розробити відповідні інженерно-технічні рішення з необхідними нормативними або розрахунковими обґрунтуваннями. Ці рішення повинні також враховуватись при розробці календарного плану будівництва, будівельного генерального плану об'єкта, при складанні технологічних карт на будівельно-монтажні роботи.

Враховуючи вимоги БНіПу [7], будмайданчик має бути огороджений інвентарним парканом, конструктивні рішення якого та відстань від споруди треба обґрунтувати. На майданчику слід виявити постійно діючі та періодично виникаючі небезпечні зони, встановити їх розміри, а також засоби захисту від попадання в них працюючих (огорожі, попереджувальні знаки та ін.) [44,45].

Після цього, з урахуванням санітарної класифікації технологічних процесів будмайданчика, а також "рози вітрів", необхідно визначити потребу в санітарно-побутових приміщеннях для працюючих, обґрунтувати їх перелік, кількість, тип будівель та місце розташування на будмайданчику [18,21], зробивши посилання на їх розрахунок у розділі "Організація і технологія".

Виходячи з вимог БНіПу [7], необхідно запропонувати схему руху транспорту на будмайданчику (кільцеву або наскрізну), кількість заїздів на об'єкт, ширину тимчасових доріг, їх конструктивні рішення, взаємне розташування доріг, будівельного об'єкта та приоб'єктних складів матеріалів і конструкцій.

Дипломант повинен обґрунтувати потрібну кількість і тип освітлювальних приладів, необхідних для освітлення тих будівельно-монтажних робіт на об'єкті, що виконуються у другу й третю зміни, а також тип, кількість та місця розташування джерел світла, для забезпечення охоронного освітлення будмайданчика у неробочий час [3,4,9,37].

Необхідно передбачити інженерні рішення для захисту працюючих від ураження електричним струмом [3, 4, 7, 20, 31, 33, 36] та захисту споруджуваного об'єкта від ураження блискавкою [2, 3, 4]. Крім того, слід забезпечити умови безпечного монтажу і експлуатації будівельних машин і механізмів на об'єкті [2,3,4,7,39,40,41].

Всі розглянуті вище рішення з охорони праці повинні бути реалізовані при розробці будгенплану.

З урахуванням індивідуальних завдань, що виконуються в цьому розділі, його обсяг повинен становити 5-7 сторінок.

Крім цього, при розробці технологічних карт на будівельно-монтажні роботи треба передбачити в них конкретні інженерно-технічні рішення щодо попередження дії на працюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які можуть виникнути при їх виконанні. Кожна технологічна карта повинна також мати вказівки з охорони праці, містити вимоги нормативних документів щодо конкретних умов та виду виконуваних робіт [7,31,38,42,46].

При складанні календарного плану будівництва необхідно враховувати вимоги БНіПу [7] щодо можливості суміщення монтажних робіт з іншими при виконанні робіт на різних рівнях в одній вертикальній площині або в одному приміщенні. Слід також брати до уваги додаткові обсяги робіт, обумовлені вимогами безпеки (кріплення стінок траншей, забезпечення стійкості відкосів земляних виїмок, тимчасове кріплення конструкцій у процесі монтажу та ін.) і час, необхідний для їх виконання.


^ 3.4. Пожежна безпека


Цей розділ повинен включати основні заходи та інженерно-технічні рішення з пожежної безпеки споруджуваного об'єкта на стадіях його проектування і будівництва. Пропоновані рішення повинні базуватися на попередньому аналізі та вимогах нормативних документів.

У проектних рішеннях необхідно визначити протипожежні розриви між споруджуваною і сусідніми будівлями, відстань між проїздами до будинків, розміщення протипожежних водопроводів і гідрантів [8, 12, 19, 26], а в самому проектованому будинку встановити потрібний ступінь його вогнестійкості, межі вогнестійкості конструкцій, шляхи евакуації, протипожежне водопостачання, протипожежну сигналізацію, первинні засоби пожежогасіння [8,11,14,15,16,17,26].

При організації будівництва слід передбачити розміщення на будмайданчику тимчасових споруд і закритих складів з урахуванням "рози вітрів" і протипожежних розривів як між ними, так і від них до споруджуваного будинку [8, 18, 19,26]. Необхідно забезпечити подачу води на будівельний майданчик для протипожежних потреб з постійного або тимчасового водопроводу з визначенням місць розташування гідрантів на постійному водопроводі, а також будівництво протипожежних водоймищ на промислових об'єктах [8, 12, 19, 26]. Слід запроектувати на будмайданчику тимчасові шляхи з урахуванням вимог пожежної безпеки (забезпечення під'їзду до всіх споруд, можливість розвертання пожежних автомобілів, виключення тупикових під'їздів тощо) [6, 8, 19, 26]. Необхідно запроектувати спеціально обладнані майданчики для ведення вогненебезпечних робіт і для куріння [19, 26], а також забезпечити будмайданчик і споруджуваний об'єкт первинними засобами пожежегасіння (вказавши місця їх розташування) і прямим телефонним зв'язком, виходячи з діючих нормативів [19].

З працюючих на будмайданчику треба сформувати добровільну пожежну дружину (ДПД) [19]. Обсяг розділу - 2-4 сторінки.


^ 4. Індивідуальне завдання до глави


Виконання глави передбачає розрахункове обґрунтування одного-двох інженерно-технічних рішень, що розробляються студентом для поліпшення умов і охорони праці на етапі проектування або будівництва об'єкта. Індивідуальні завдання повинні органічно пов'язуватися з тим розділом глави, до якого вони відносяться (п. 3.3, п. 3.4), а не розміщуватися окремим питанням у кінці глави.

Теми індивідуальних завдань узгоджуються з консультантом з охорони праці під час першої консультації. Перелік можливих завдань з методичними вказівками до їх виконання наведений у додатку 2.

За бажанням студента або керівника дипломного проекту як індивідуальне завдання можуть бути обрані питання, що не ввійшли до додатку 2, після їх узгодження з консультантом з охорони праці.

Додаток 1

ГОСТ 12.0.003-74*. Опасные и вредные производственные факторы.

Классификация


1. Физические факторы:

 • движущиеся машины и механизмы (вказати тип або марку тих з них, які використовуються на будмайданчику);

 • незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (що є на об'єкті - підйомники, лебідки, транспортери, вантажо-захватні пристосування, тощо);

 • передвигающиеся изделия, материалы, заготовки;

 • обрушивающиеся горные породы (якщо на будмайданчику є котловани, глибокі траншеї, інші земляні виїмки);

 • расположение рабочего места на значительной высоте (сюди відносяться роботи з лісів, підмостей, люльок, верхолазні та інші роботи);

 • падающие предмети и инструменты, повышенная запыленность и загазованность воздуха;

 • повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

 • повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

 • повышенный уровень шума на рабочем месте;

 • повышенный уровень вибрации;

 • повышенная или пониженная подвижность воздуха;

 • повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

 • опасный уровень напряження в злектрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

 • повышенный уровень статического электричества;

 • повышенный уровень электромагнитних излучений;

 • отсутствие или недостаток естественного света;

 • недостаточная освещенность рабочей зоны;

 • образованне взрывоопасних смесей газов и паров.


2. Химические факторы:

По характеру воздействия на организм человека:

 • общетоксические;

 • раздражающие;

 • канцерогенные (які викликають утворення злоякісних пухлин);

 • влияющие на репродуктивную функцию (впливають на спадщину).

По пути проникновения в организм человека:

 • действующие через дыхательные пути;

 • действующие через пищеварительную систему;

 • действующие через кожний покров.


3. Биологические факторы:

 • микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие);

 • макроорганизмы (растения и животные).


4. Психофизиологические факторы:

 • физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамия);

 • нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение;

 • перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

Додаток 2

Індивідуальні завдання і методичні вказівки до їх виконання


Завдання 1. Розрахувати природне освітлення одного з приміщень проектованого будинку.

Користуючись БНіП [9] визначити характер роботи і її розряд (за зоровими умовами) для обраного приміщення. Після цього, використовуючи методику [9], розрахувати потрібну сумарну площу світлоотворів (вікон) і розподілити їх за периметром приміщення (вибрати кількість та розміри вікон).

Завдання 2. Розрахувати електричне освітлення для одного з видів будівельно-монтажних робіт, виконуваних на будмайданчику в темний час доби.

Керуючись [3, с. 168-170] або [4, с. 126-132] і використовуючи [37], вибрати систему освітлення, тип джерел світла та схему їх розміщення на робочих місцях. Найбільш доцільно застосовувати прожекторне освітлення. При цьому треба визначити потужність і кількість прожекторів, місця і спосіб їх установки, ви

Завдання 3. Визначити розміри зони локального штучного освітлення цегляної кладки із застосуванням інвентарного стояка зі світильником "Астра-12".

Користуючись [3, с. 165-166] встановити, на якій відстані від робочого місця повинен бути встановлений стояк, і ширину освітлювального фронту робіт. Для забезпечення локального освітлення використати лампи розжарювання ЛН БН220-200. На стояку встановити два світильники. Висота підвішування - 3 м, відстань між світильниками - 1,1 м.

Завдання 4. Запроектувати тимчасове загальне рівномірне освітлення коридору споруджуваного будинку на ділянці, де переносять будівельні матеріали. Розміри коридору взяти, виходячи з проекту. Стіни і стеля - не оштукатурені і не пофарбовані.

Слід визначити тип, кількість і світловий потік джерел світла, вибрати тип та розміщення світильників. Керуватися [3, с. 162-164], використовуючи [9,37].

Завдання 5. Розрахувати електричне охоронне освітлення (у неробочий час) будівельного майданчика. Розміри майданчика взяти із розробляємого проекту.

Керуючись [3, с. 168-170], [4, с. 124-132] і використовуючи [9, 37] виконати розрахунок охоронного освітлення із застосуванням методу питомої потужності. Визначити тип, кількість, місце і висоту розміщення джерел світла.

Завдання 6. Розрахувати штучне освітлення одного з приміщень проектованого будинку методом використання світлового потоку. Використовуючи [3, с. 162-164], [4, с. 124-132] і керуючись [9], необхідно:

 • обрати схему розташування світильників,

 • визначити норму освітлення робочої поверхні,

 • розрахувати потрібний світловий потік одного світильника,

 • вибрати тип джерела світла, що забезпечує нормативне освітлення.

Завдання 7. Розрахувати очищення запиленого повітря із складу сипучих матеріалів за допомогою рукавних фільтрів, якщо об'єм повітря складає 30000 м3/год..

Користуючись [3, с. 150 – 152] підібрати марку рукавного фільтра, визначити кількість фільтрів та їх повітряне навантаження.

Завдання 8. Викласти методику розрахунку індексу ізоляції повітряного шуму перегородки в приміщенні проектованого будинку.

Завдання виконати, користуючись [3, с. 189-195], [4, с. 156-158], [10] і ілюструвати необхідним графічним матеріалом.

Завдання 9. Визначити графоаналітичним способом звукоізоляцію огороджувальної конструкції проектованого будинку, користуючись [3 с. 192 – 193], [10, с. 13 – 18].

Матеріал конструкції і кількість її шарів прийняти самостійно на основі конструктивних рішень проекту.

Завдання 10. Розрахувати очікуваний рівень звуку в конкретній точці від транспортного потоку.

Вихідні дані (розрахункова точка, категорія вулиці або дороги, відстань до розрахункової точки, шумозахисні заходи та ін.) приймаються студентом самостійно з відповідним обґрунтуванням. Очікуваний рівень звуку (шуму) в розрахунковій точці визначають з урахуванням прийнятих за БНіП [10] шумової характеристики джерела шуму та зниження рівня звуку залежно від відстані до джерела, наявності екранів, смуг зелених насаджень тощо.

Завдання 11. Розробити будівельно-планувальні заходи щодо зниження рівнів шуму на території, що прилягає до проектованого будинку.

Користуючись БНіП [10], визначити шумові характеристики транспортних потоків поблизу будинку і розробити заходи, що дозволяють знизити шум на прилеглій території до нормативних величин.

Завдання 12. Визначити межу небезпечної зони у процесі монтажу будинку баштовим краном.

Виходячи з конкретних умов проектованого будинку, прийняти марку баштового крану, висоту підйому та тип конструкції, кількість та довжину гілок стропу, кут між вертикаллю та стропом та ін. При вирішенні користуватися [З, С.7-10], [4, С.29-30]. Отримане значення межі небезпечної зони порівняти з [7, с. 11-12] і зробити висновки.

Завдання 13. Визначити найменшу допустиму відстань від основи укосу виїмки до найближчої опори мобільного (гусеничного, автомобільного) крану.

Керуючись [З, с.57-58], [7, с. 20], визначити допустиму мінімальну відстань для виїмки глибиною не менше 5 м. Вихідні дані беруться студентом щодо проектованого об'єкта.

Завдання 14. Розрахувати і виконати підбір стального канату для стропів, що використовуються при підйомі найбільшого за масою вантажу на об'єкті.

Користуючись [3, с. 30-35], [4, с. 52 – 56], визначити зусилля (натяг) в одній гілці застосованого стропу, а потім розрахувати розривне зусилля канату і підібр

Завдання 15. Підібрати переріз балки траверси, яка працює на вигин, для підйому ригеля.

Масу ригеля та відстань між підвісками траверси прийняти, виходячи з умов будівництва об'єкта. Керуючись [З, с.35-41], [4, с. 57 – 58], визначити навантаження, що діє на траверсу, максимальний згинальний момент у траверсі та потрібний момент опору поперечного перерізу балки траверси. Після цього підібрати конструкцію балки траверси.

Завдання 16. Розрахувати величину опору розтіканню струму заземлюючого пристрою баштового крану, що використовується на будівництві проектованого об'єкта і підібрати його конструкцію. Вихідні дані взяти для умов будмайданчика. Користуючись [3, с.87-88], [4, с. 110 – 112], виконати розрахунок необхідної кількості заземлюючих електродів. Після цього зробити перевірочний розрахунок відповідності фактичного опору розтіканню струму прийнятого заземлюючого пристрою нормативному. У разі перевищення допустимої величини опору заземленнями розрахунок вносять необхідні корективи. За отриманими даними викреслюють схему прийнятого на основі розрахунку заземлюючого пристрою.

Завдання 17. Визначити категорію проектованого будинку щодо захисту від блискавки і зробити розрахунок зони захисту прийнятого блискавковідводу. Керуючись [3, с.89-96], [4, с.118-124], виконати потрібні розрахунки і зробити ескіз зони захисту блискавковідводу.

Завдання 18. Визначити розрахунковий час евакуації людей з громадського будинку і порівняти його з нормативним. Вихідні дані прийняти для проектованого будинку після узгодження з консультантом з охорони праці. Розрахунок виконати на основі [3, с.237-246] з використанням вимог [8].

Завдання 19. Визначити величину вибухового навантаження, яке зруйнує кріплення стінових панелей із ніздрюватого бетону марки М50. Розмір панелі 6 х 1,2 м. Кріплення у 4 кутах з допомогою стрижня діаметром 14 мм із сталі класу А-1. Площа перерізу стрижня Аn = 1,54 см2; розрахунковий опір сталі Rос = 57,2 Кн/см2; коефіцієнт умов роботи кріплення ?сос = 1,2.

Користуючись [3, с.232 – 237], розрахувати несучу спроможність кріплення, навантаження на деталь та необхідне руйнівне навантаження при вибуху.

Завдання 20. Визначити необхідний обсяг протипожежного запасу води, необхідну тривалість його поповнення і потрібний додатковий обсяг для зовнішнього пожежегасіння виробничого будинку. Вихідні дані для розрахунку (об'єм будинку, ступінь його вогнестійкості, категорія пожежної небезпеки виробництва та ін.) прийняти з розроблюваного проекту.

Користуючись [12, с. 10-11], визначити потрібні витрати води на гасіння можливої кількості одночасно виникаючих пожеж на території підприємства і тривалість Їх гасіння. На основі одержаних даних визначити об'єм недоторканого запасу води для пожежогасіння. Після цього, з урахуванням нормативного часу відновлення недоторканого запасу води [12, с.12], визначити додатковий об'єм протипожежного запасу. Загальний об'єм протипожежного запасу води для проектованого будинку визначають підсумовуванням недоторканого і додаткового об'ємів запасу води.


Список літератури


 1. Закон України "Про охорону праці". -К., 2002.

 2. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве - М., Высш. шк., 1991.

 3. Орлов Г.Г. и др. Инженерные решения по охране труда в строительстве: Справочник строителя. -М. ,1985.

 4. Русин В.И. и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения. Справочник. - К. ,1990.

 5. Крикунов Г.Н., Резниченко П.Т. Охрана труда в строительстве. -К.,1987.

 6. Клутс Л.Я. и др. Охрана труда на строительной площадке. -К., 1988.

 7. СНиП 111-4-80*. Техника безопасности в строительстве - М., 1989.

 8. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные норми.

 9. СНиП 11-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

 10. СНиП 11-12-77. Зашита от шума. Нормы проектирования.

 11. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

 12. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

 13. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

 14. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

 15. СНиП 2.08.01-85. Жилые здания.

 16. СНиП 2.08.02-85. Общественные здания и сооружения.

 17. СНиП 2.09.02-86. Производственные здания.

 18. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.

 19. Правила пожежної безпеки в Україні. -К., 1995.

 20. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. -К., 1998.

 21. СН 276-81. Указания по проектированию бытовых зданий и сооружений строительно-монтажных организаций.

 22. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

 23. ГОСТ 12.0.003-74*.ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 24. ДНАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

 25. ГОСТ .12.1.003-83*.ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

 26. ГОСТ 12.1.004-91.ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

 27. ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. Обшие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 28. ГОСТ 12.1.007-76.ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности.

 29. ГОСТ 12.1.009-76.ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

 30. ГОСТ 12.1.010-76.ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

 31. ГОСТ 12.1.013-78.ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

 32. ГОСТ 12.1.029-80.ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

 33. ГОСТ 12.1.030-81.ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 34. ГОСТ 12.1.033-81.ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

 35. ГОСТ 12.1.036-81.ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

 36. ГОСТ 12.1.038-82.ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и токов.

 37. ГОСТ 12.1.046-85.ССБТ. Нормы освещения строительных площадок.

 38. ГОСТ 12.3.009-76*.(СТ СЗВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

 39. ГОСТ 12.3.020-80.ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

 40. ГОСТ 12.3.033-84.ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

 41. ГОСТ 12.4.011-89.ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

 42. ГОСТ 12.4.026-76.ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

 43. ГОСТ 12.4.059-89.ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

 44. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

 45. ГОСТ 242558-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання дипломного проекту "Охорона праці" (для студентів усіх форм навчання спец. 7.092103 МБГ і 7.092101 - ПЦБ).


Укладачі: Коржик Борис Михайлович,

Шевченко Володимир Іванович


Відповідальний випусковий Б.М.Коржик

Редактор М.З.Аляб'єв


План 2006, поз.326

____________________________________________________________________

Підп. до друку 25.01.2006 Формат 60х841/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид.арк. 1,0 Тираж 150 прим.

Замовл. №

._______________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи