Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Скачати 252.61 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Дата07.06.2012
Розмір252.61 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Харківська національна академія

міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»


(для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей

6.050100 «Економіка і підприємництво»,

6.050200 «Менеджмент організацій»,

6.050100 «Облік і аудит»)


Харків – ХНАМГ – 2006


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей 6.050100 «Економіка і підприємництво», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.050100 «Облік і аудит»)/Укл. Килимник І.І. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 18 с.


Укладач: канд. юрид. наук І.І.Килимник


Рецензент: зав. кафедри

правового забезпечення господарської діяльності А.І.Кубах


Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності,

протокол від «^ 14» лютого 2006 р.


Тема 1. Господарське право. Господарське

законодавство. Господарські правовідносини


 1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчального курсу.

 2. Предмет господарського права. Поняття та різновиди господарських правовідносин; господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

 3. Методи правового регулювання господарських відносин.

 4. Господарське право як галузь законодавства. Нормативно-правове підґрунтя господарської діяльності.

 5. Поняття підприємницької діяльності та її кваліфікуючі ознаки.


1. Визначити, що являє собою галузь права в загальнотеоретичному розумінні, які існують галузі права (фундаментальні, спеціальні, комплексні), охарактеризувати господарське право як галузь права. Визначити, що є предметом вивчення господарського права як науки та навчальної дисципліни.


2. З’ясувати, які різновиди суспільних відносин потенційно виникають у сфері господарювання, які з них становлять собою предмет господарського права. Охарактеризувати кожен з різновидів господарських правовідносин з урахуванням ст. 3 Господарського кодексу України, провести розмежування між господарсько-виробничими відносинами та господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів. Звернути увагу на подвійну природу відносин, що виникають між суб’єктами господарювання та споживачами результатів їх господарської діяльності, позицію законодавця з приводу даного питання.


3. Розкрити сутність та правову природу індивідуального методу регулювання (метод автономних рішень суб’єктів господарювання), методів рекомендацій та владних приписів.


4. Висвітлити існуючі наукові погляди на галузь господарського законодавства: а) галузь господарського законодавства окреслена лише господарськими відносинами і не включає всіх нормативних актів, які у тій чи іншій мірі регулюють окремі питання господарської діяльності; б) галузь господарського законодавства включає всі нормативні акти, окремі норми цих актів, які мають відношення до народного господарства).

Провести розподіл усього масиву нормативно-правових актів, що регулюють господарські відносини за формальною (правовою силою нормативного акту) та за змістовою ознакою (зміст відносин, які вони регулюють).

5. Дати легальне визначення поняття підприємництва (ст. 42 Господарського кодексу України) Висвітлити існуючі погляди на дану категорію. Розкрити сутність кваліфікуючих ознак підприємницької діяльності (безпосередність та самостійність, систематичність, ризикованість, мета одержання прибутку та досягнення соціального ефекту, легальність).


Тема 2. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти

господарювання: організаційно правові форми,

державна реєстрація


 1. Поняття та види суб’єктів господарського права.

 2. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.

 3. Господарські організації - суб’єкти господарювання.

 4. Фізичні особи-суб’єкти господарювання.

 5. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація юридичних та фізичних осіб, загальна характеристика.

 6. Види реєстраційних дій та їх правове значення.

 7. Державна реєстрація припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
 1. Дати загальне визначення поняття „суб’єкт господарського права”, проаналізувати характер співвідношення „суб’єкт господарського права – учасник господарських правовідносин – суб’єкт господарювання” з урахуванням положень ст. 2, ст. 55 Господарського кодексу України. Охарактеризувати правовий статус кожного з різновидів суб’єктів господарського права (суб’єкти господарювання, структурні підрозділи господарських організацій, споживачі, органи державної влади та місцевого самоврядування, інші учасники господарсько-правових відносин).

 2. Визначити поняття, різновиди та кваліфікуючі ознаки суб’єктів господарювання (організаційно правова форма, юридично відокремлене й закріплене за суб’єктом майно, здатність самостійно від свого імені виступати у сфері комерційного обороту і нести господарсько-правову відповідальність. Проаналізувати правовий статус суб’єктів некомерційної господарської діяльності.
 1. Визначити загальне поняття господарської організації як суб’єкта господарювання та характер співвідношення даного поняття з поняттям „юридична особа”. З’ясувати поняття та значення установчих документів господарської організації. Проаналізувати категорію „організаційно-правова форма”; право на вибір організаційно-правової форми та його обмеження.
 1. Охарактеризувати особливості правового становища фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності: вказати вік, з якого фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства) має право на заняття підприємницькою діяльністю; назвати закон, за яким визначається її право на заняття підприємницькою діяльністю відповідно до положень Закону України „Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 р. Проаналізувати існуючі на сьогоднішній час обмеження фізичних осіб на заняття підприємницькою діяльністю.
 1. Дати загальну характеристику порядку здійснення реєстрації суб’єктів господарювання відповідно до положень Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, зокрема з’ясувати: місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перелік документів, які подаються для її здійснення та вимоги до їх оформлення; поняття резервування найменування юридичної особи та підстави відмови у проведенні державної реєстрації.
 1. Перелічити наступні види реєстраційних дій і охарактеризувати їхнє правове значення: державна реєстрація суб’єктів господарювання, державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, державна реєстрація припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Особливу увагу приділити питанням державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в разі внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням статутного фонду (складеного капіталу) юридичної особи, із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, із зміною найменування.
 1. Висвітлити загальний порядок державної реєстрації припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. У контексті даного питання насамперед слід акцентувати увагу на порядку проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення, на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, а також за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом. Крім того, слід приділити увагу, порядку державної реєстрації припинення підприємницької діяльності особи – підприємця за її рішенням, у разі її смерті (оголошення її померлою або визнання безвісно відсутньою, за судовим рішенням, що як пов’язане, так і не пов’язане з визнанням її банкрутом.Тема 3. Організаційно-правові форми суб’єктів

господарювання


 1. Поняття та види господарських товариств.

 2. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

 4. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

 5. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств.

 6. Поняття кооперативу та його різновиди.

 7. Поняття та мета діяльності промислово-фінансових груп.

 8. Правова характеристика об’єднань підприємств.
 1. Дати загальне поняття господарського товариства та його різновидів (акціонерного товариства, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, повне та командитне товариство) відповідно до положень чинного законодавства. Провести порівняльну характеристику положень Господарського кодексу України, Цивільного Кодексу України та Закону України „Про господарські товариства” щодо господарських товариств.
 1. Визначити загальне поняття акціонерного товариства та його різновидів (відкритого й закритого типу). Висвітлити: загальний порядок створення акціонерного товариства (поняття його установчих документів та відомості, що містяться у них), поняття майна та майнових прав в акціонерному товаристві, правовий режим дивідендів, відповідальність за боргами, а також структуру та компетенцію органів управління, поняття та компетенцію вищого органу управління (поняття виключної компетенції). Звернути увагу на порядок, періодичність загальних зборів акціонерного товариства та умови правомочності їх рішень (необхідний кворум, дотримання порядку їх скликання)
 1. Визначити загальне поняття товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, особливості змісту їх установчих документів, мінімальний розмір їх статутного капіталу, відповідальність за боргами. З’ясувати правову природу частки (як майнового права учасника), порядок її переходу до іншої особи. Здійснити загальну характеристику вищих органів управління, їх повноваження, порядок прийняття рішень вищим органом управління.
 1. Визначити загальне поняття повного та командитного товариств, особливості змісту установчого договору, порядок ведення справ. Акцентувати увагу на порядку поступки частки у повному товаристві, виході учасника та відповідальності учасників за боргами повного товариства. Крім того, проаналізувати права й обов’язки вкладників командитного товариства та їх відповідальність, а також назвати особливості припинення товариства.
 1. Визначити загальне поняття державного унітарного підприємства, визначити поняття та особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств. Проаналізувати специфіку правового статусу казенного підприємства, комунального унітарного підприємства та особливості їх господарської діяльності.
 1. Навести поняття та охарактеризувати правовий статус кооператив, створення яких дозволяється за чинним законодавством України (виробничий, обслуговуючий та споживчий кооперативи); загальні умови створення, членство, права та обов’язки членів кооперативу, органи управління.
 1. Визначити, що становить собою промислово-фінансова група, в якому порядку та з якою метою вона створюється. З’ясувати поняття „головне підприємство ПФГ” та „учасник ПФГ”. Проаналізувати зміст «Генеральної угоди» про сумісну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції ПФГ, а також підстави та порядок реорганізації та ліквідації ПФГ.
 1. Дати загальне визначення поняття об’єднання підприємств, з’ясувати мету його створення. Розмежувати й дослідити різновиди (господарські та державні чи комунальні господарські об’єднання) та організаційно-правові форми (асоціації. корпорації, консорціуми, концерни та інші об’єднання, передбачені чинним законодавство) об’єднань підприємств. З’ясувати, що становить собою холдінгова компанія, правові засади її створення та функціонування.Тема 4. Майнова основа господарювання


 1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

 2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.

 3. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

 5. Цінні папери в господарській діяльності. Корпоративні права.


1. Дати загальне визначення поняття „правовий режим майна”, проаналізувати його структурні елементи: а) сукупність правових норм, що регулюють відносини власності, визначають форму власності, види майна, суб’єктів права власності, правомочності власника; б) правомочність державних організацій щодо здійснення права господарського відання чи права оперативного управління майном; в) правосуб’єктність суб’єктів господарювання в майнових відносинах; г) установлені правовими засобами порядок та умови розподілу майна за фондами, використання його в процесі виробничо-господарської діяльності; д) функції та компетенція керівників організації щодо управління майном та його ефективним використанням з метою забезпечення статутної діяльності підприємства; е) порядок і умови розподілу та використання прибутку; ж) правова охорона майна суб’єктів господарювання.

Визначити склад майна, що використовується у сфері господарювання за цільовим призначенням і правовим режимом (основні й оборотні фонди; основні виробничі й невиробничі фонди; статутний фонд, оборотні фонди).


2. Встановити, що являють собою речові права. Назвати й охарактеризувати різновиди речових прав у сфері господарювання. Дати загальне визначення права власності та його форми відповідно до чинного законодавства України. З’ясувати зміст та особливості права господарського відання та права оперативного управління майном. Навести порівняльну характеристику зазначених речових прав.


3. Визначити, що являють собою об’єкти права інтелектуальної власності, які з них використовуються у сфері господарювання (винаходи та корисні моделі, промислові зв’язки, торговельні марки, фірмове найменування тощо). Охарактеризувати правомочність щодо використання винаходів, корисних моделей, промислового зразка, торговельної марки, комерційного найменування та комерційної таємниці згідно з чинним законодавством України.


4. Встановити, в чому полягають особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання (використання природних ресурсів за правом власності та за правом користування). Перелічити права й обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів.


5. Визначити загальне поняття та різновиди цінних паперів. Назвати загальні умови й порядок випуску цінних паперів суб’єктами господарювання, а також їх придбання. З’ясувати мету й форми державного регулювання ринку цінних паперів. Охарактеризувати зміст корпоративних прав.


Тема 5. Господарські договори


 1. Поняття та види господарських договорів.

 2. Поняття та правові особливості підприємницького комерційного договору.

 3. Господарсько-договірна правосуб’єктність сторін підприємницьких договорів. Договірні повноваження структурних підрозділів господарських організацій.

 4. Форма та загальний порядок укладання господарських договорів.

 5. Поняття та правові особливості юридичних конструкцій публічного, попереднього договорів та договору приєднання.

 6. Істотні умови господарських договорів. Визнання господарських договорів не укладеними.

 7. Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові наслідки.


1. Дати загальне визначення господарського договору та провести розподіл останнього на різновиди, використовуючи різні класифікаційні критерії (сфера опосередкування, економічна могутність сторін, різновид ринкового сегмента в межах якого він укладається, предмет, складність договірної конструкції, правова спрямованість тощо)


2. Визначити загальне поняття підприємницького комерційного договору, розкрити його правові особливості (суб’єктний склад, сфера опосередкування, мета договору, інтереси, що реалізуються за його допомогою, об’єкт і т.ін.), особливості його правового регулювання (звуження сфери диспозитивності).


3. З’ясувати загальне поняття та різновиди господарсько-договірної правосуб’єктності сторін господарських договорів; виявити передумови її виникнення та правові наслідки відсутності. Визначити поняття господарських повноважень, з’ясувати правові наслідки їх відсутності та обмеження.

4. Встановити обов’язкову згідно з чинним законодавством форму господарського договору. Визначити поняття та правову регламентацію електронної форми господарського договору. Проаналізувати загальний порядок укладення господарських договорів відповідно до ст. 181 Господарського кодексу України.


5. Визначити загальні поняття та правові особливості юридичних конструкцій публічного, попереднього договорів та договору приєднання й правові наслідки їх укладення. Установити особливості укладення попереднього договору у сфері господарювання.


6. З’ясувати, що являють собою істотні умови договору, які умови є істотними для господарських договорів, який порядок їх введення у договірну конструкцію. Визначити підстави та порядок визнання договору не укладеним та правові наслідки.


7. Визначити поняття дійсності господарського договору, проаналізувати порядок та підстави визнання його не дійсним (деформація суб’єктного складу, воля сторін, зміст, форма), правові наслідки. Проаналізувати поняття нікчемних та оспорюваних правочинів.


Тема 6. Окремі різновиди господарських договорів


 1. Поняття та особливості укладення договорів за держаним замовленням.

 2. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

 3. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

 4. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

 5. Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

 6. Приватизаційні договори: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.


1. Визначити поняття державних потреб. Дати загальне визначення поняття „державний контракт”, з’ясувати його суб’єктний склад (поняття державних замовників та виконавців державних контрактів. Встановити порядок формування державних замовлень та відповідальність за невиконання держаного контракту.


2. Установити поняття та нормативно-правову регламентацію договору лізингу, його предмет, порядок визначення істотних умов, можливість відмови від договору, права та обов’язки сторін, ризик випадкового знищення (пошкодження) майна та правові наслідки порушення договірних зобов’язань.


3. Установити поняття та нормативно-правову регламентацію договору концесії, його предмет, порядок визначення істотних умов, можливість відмови від договору, права та обов’язки сторін, ризик випадкового знищення (пошкодження) майна та правові наслідки порушення договірних зобов’язань.


4. Установити поняття та нормативно-правову регламентацію договору франчайзингу, його предмет, порядок визначення істотних умов, можливість відмови від договору, права та обов’язки сторін, ризик випадкового знищення (пошкодження) майна та правові наслідки порушення договірних зобов’язань.


5. Встановити поняття та нормативно-правову регламентацію угод про розподіл продукції, їх предмет, порядок визначення істотних умов, можливість відмови від договору, права та обов’язки сторін, ризик випадкового знищення (пошкодження) майна та правові наслідки порушення договірних зобов’язань.


6. Встановити поняття та нормативно-правову регламентацію приватизаційних договорів, їх предмет, порядок визначення істотних умов, можливість відмови від договору, права та обов’язки сторін, ризик випадкового знищення (пошкодження) майна та правові наслідки порушення договірних зобов’язань.


Тема 7. Правове регулювання банкрутства


 1. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Підвідомчість та підстава порушення справи про банкрутство.

 2. Правовий статус арбітражного керуючого.

 3. Судові процедури, що застосовуються до боржника: загальна характеристика.

 4. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації.

 5. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття.

 6. Мирова угода

 7. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.


1. Розкрити сутність понять „неплатоспроможність” та „банкрутство” з урахуванням положень ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30.06.1999р.

Визначити підвідомчість розгляду справ про банкрутство, з’ясувати коло осіб, які мають право на звернення із заявою про порушення справи про банкрутство. Звернути увагу на відомості, які повинні містити зазначена заява, які документи додаються до неї. Проаналізувати підстави прийняття, відмови у прийняття, повернення заяви про порушення справи про банкрутство. Описати загальний порядок порушення справи про банкрутство.


2. Визначити правовий статус арбітражного керуючого й правові засади легалізації його діяльності (державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності, отримання ліцензії) та порядок оплати його послуг. Визначити, хто може, а хто не може, відповідно до чинного законодавства бути арбітражним керуючим. Дати загальну характеристику прав та обов’язків арбітражного керуючого відповідно до положень ст. 3-1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.


3. Дати загальну характеристику судових процедур, що застосовуються до боржника: розпорядження майном боржника, санації (відновленні платоспроможності) боржника, ліквідації банкрута. Охарактеризувати коло повноважень розпорядника майна, керуючого санацією. Визначити, що являє собою план санації боржника.


 1. Дати загальну характеристику заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації: реструктуризація, перепрофілювання, закриття нерентабельних виробництв, відстрочка або розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода, ліквідація дебіторської заборгованості, реструктуризація активів боржника, продаж частини його майна та інші способи відновлення його платоспроможності.


5. Відповідно до положень розділу ІІІ Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визначити поняття ліквідаційної процедури та наслідки її відкриття. Проаналізувати функції господарського суду в ліквідаційній процедурі, а також повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії. З’ясувати, що являє собою ліквідаційна маса. Установити, відповідно до вимог чинного законодавства черговість задоволення вимог кредиторів.


6. Відповідно до положень розділу ІV Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визначити поняття мирової угоди, строк та умови її укладення, порядок набуття нею чинності. Здійснити загальну характеристику порядку розгляду мирової угоди в суді. З’ясувати підстави її недійсності, можливість розірвання та наслідки невиконання.


7. Виявити й дослідити згідно з положеннями розділу VІ Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності: фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, особливо небезпечних підприємств, сільськогосподарських підприємств, страховиків, професійних учасників ринку цінних паперів, відсутнього боржника.


Тема 8. Господарсько-правова відповідальність


 1. Поняття відповідальності в господарському праві.

 2. Функції відповідальності.

 3. Види відповідальності, загальна характеристика.

 4. Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності.


1. Розкрити зміст понять „господарське правопорушення „та господарсько-правова відповідальність”. З’ясувати, що являють собою позадоговірні й договірні правопорушення, в яких формах об’єктивуються останні (порушення на стадії виникнення договору, строків укладення, зобов’язань щодо якості, порушення державної дисципліни цін тощо). З’ясувати підстави звільнення від відповідальності у сфері господарювання. Установити загальні засади відповідальності за правопорушення у сфері господарювання на підставі аналізу розділу V Господарського кодексу України та строки її реалізації (строки позивної давності)


2. Дати поняття функцій господарсько-правової відповідальності, її види (стимулююча, штрафна, попередження правопорушень, компенсаційна, інформаційна), розкрити їх зміст.


3. Здійснити загальну характеристику видів господарсько-договірної відповідальності в залежності від видів господарських правопорушень і санкцій, встановлених за ці правопорушення (відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції; конфіскація, господарсько-адміністративні штрафи


4. З’ясувати поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності. Визначити поняття, зміст та порядок пред’явлення претензії.

Тема 9. Публічно-правові засоби регулювання

господарської діяльності


 1. Поняття та загальна характеристика публічно-правових (адміністративних) засобів регулювання господарської діяльності.

 2. Ліцензування господарської діяльності.

 3. Патентування господарської діяльності.

 4. Квотування (експорту, імпорту товарів)

 5. Порядок та форми підтвердження відповідності. Сертифікація.

 6. Правове регулювання ціноутворення в Україні.


1. Обґрунтувати мету державного втручання в економічну діяльність. Розкрити зміст поняття „публічно-правові засоби регулювання господарської діяльності”. Виявити форми прояву останніх, дати їх загальну характеристику.


2. Розкрити основні принципи державної політики у сфері ліцензування. Визначити загальне поняття ліцензії та ліцензійних умов. З’ясувати повноваження органів влади у сфері ліцензування. Назвати види господарської діяльності, що підлягають ліцензування (ст. 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”). З’ясувати загальний порядок отримання ліцензії.


3. Визначити загальне поняття торгового патенту, пільгового торгового патенту. На підставі аналізу положень Закону України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” з’ясувати випадки, за яких необхідно отримання торгового патенту та загальний порядок його отримання. Назвати випадки, коли реалізація товарів не потребує патентування.


4. Дати поняття квотування та з’ясувати мету його здійснення. Дати загальну характеристику окремих різновидів квот (антидемпінгових, компенсаційних, спеціальних тощо). Установити, чи застосовується механізм квотування у межах внутрішнього національного ринку.


Тема 10. Правові засади захисту економічної

конкуренції


 1. Типи ринків, що функціонують в умовах ринкової конкуренції.

 2. Конкурентна політика та її роль у ринковій економіці України. Правові засади здійснення захисту економічної конкуренції.

 3. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та антиконкурентних дій органів влади й місцевого самоврядування.

 4. Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та зловживання ним.

 5. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції; відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 6. Державне регулювання діяльності природних монополій та суміжних ринків.

 7. Система органів, які здійснюють захист економічної конкуренції.


1. Назвати й охарактеризувати основні типи ринків (досконалих та недосконалих), які функціонують в умовах ринкової конкуренції. Визначити основні риси досконалого й недосконалого конкурентних ринків. Перелічити найбільш розповсюджені види недосконалих конкурентних ринків (монополістична конкуренція, олігополія та олігопсонія, монополія та монопсонія), визначити їх ключові ознаки.


2. Проаналізувати загальні принципи здійснення політики щодо захисту конкуренції.

Визначити поняття конкурентної політики, з’ясувати її роль у ринковій економіці України. Визначити основні концепції політики щодо захисту конкуренції у світовій практиці (антитрестовська, конкурентна та антимонопольна політика). Дати загальну характеристику законодавства України про захист економічної конкуренції.


3. Визначити зміст понять „узгоджені дії”, „антиконкурентні узгоджені дії” суб’єктів господарювання, з’ясувати можливі форми об’єктивації останніх. Розкрити зміст узгоджених дій стосовно постачання та використання товарів, щодо прав інтелектуальної власності. З’ясувати, які узгоджені дії можуть бути дозволені. Встановити, що являють собою антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування, в яких формах вони об’єктивуються.


4. Визначити поняття монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання та зловживання ним. Здійснити загальну характеристику можливих форм зловживання монопольним (домінуючим) положенням.


5. Визначити, що являє собою недобросовісна конкуренція. Дати загальну характеристику форм прояву недобросовісної конкуренції (неправомірного використання ділової репутації господарюючого суб’єкта, створення перешкод господарюючим суб’єктам у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці). З’ясувати існуючі різновиди відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.


6. Розкрити зміст понять „адміністративна монополія”, „економічна монополія”, „природна монополія” та „суміжний ринок”. Проаналізувати принципи й форми регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Визначити обов’язки суб’єктів природних монополій, встановлені щодо них чинним законодавством, та правові засади їх відповідальності. Правовий статус національних комісій регулювання природних монополій, їх завдання, функції та повноваження.


7. Висвітлити існуючу в Україні систему органів, що здійснюють захист економічної конкуренції (як загальної, так і спеціальної компетенції). Дати загальну характеристику правового статусу Антимонопольного комітету України, його завдання, компетенція, повноваження та правові гарантії здійснення останніх. З’ясувати правове положення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.


Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


 1. Поняття та принципи та види зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні умови.

 6. Правові засади захисту національного товаровиробника у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 1. Розкрити поняття та перелічити різновиди зовнішньоекономічної діяльності відповідно до положень Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. Проаналізувати принципи правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності; особливу увагу сконцентрувати на принципі захисту національних інтересів.

 2. Дати визначення поняття „суб’єкт економічної діяльності”, провести розмежування суб’єктів економічної діяльності України та іноземних господарюючих суб’єктів. Обґрунтувати правовий статус підприємства з іноземними інвестиціями як вітчизняного суб’єкта господарювання.
 1. З’ясувати, що являють собою державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в яких формах та з якою метою воно здійснюється. Установити систему органів, що здійснюють державне регулювання у сфері господарювання.
 1. Проаналізувати, які правові регулятори входять до механізму правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності (юридичні: національне та іноземне законодавство, міжнародні договори та конвенції, у тому числі санкціоновані міжнародні звичаї; неюридичні: несанкціоновані звичаї, узвичаєння, заведений порядок, неофіційні проформи, підготовлені міжнародними організаціями та асоціаціями). Звернути особливу увагу на наступні міжнародно-правові акти: Віденську Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р., Уніфіковані правила по інкасо, Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Проаналізувати правову природу Lex mercatoria як наднаціонального комерційного права. З’ясувати, що становлять собою терміни Інкотермс, та їх значення для міжнародного обороту.
 1. Визначити поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) та його кваліфікуючі ознаки, а також різновиди договорів, що укладаються у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Встановити, що становлять собою істотні умови зовнішньоекономічних договорів; поняття, різновиди та функціональне призначення захисних застережень у змісті зовнішньоекономічних договорів. Здійснити загальну характеристику порядку укладення зовнішньоекономічних договорів (право підпису). З’ясувати порядок вибору права, яке застосовується до форми зовнішньоекономічного договору, прав та обов’язків його сторін, господарсько-договірної правосуб’єктності сторін (здатності сторін на укладення зовнішньоекономічного договору). Звернути увагу на порядок здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями (поняття платіжних умов) та відповідальність за його порушення.
 1. Визначити поняття національного товаровиробника, виявити мету його правового захисту та підтримки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. З’ясувати, що становить собою демпінг, субсидований імпорт та інші дії, що визнаються за законодавством України недобросовісною конкуренцією. Проаналізувати основні положення чинних нормативно-правових актів, спрямованих на захист національного товаровиробника: Закон України „Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні”, Закон України „ Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”, Закон України„ Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту”.


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2, 4 курсів денної форми навчання спеціальностей 6.050100 «Економіка і підприємництво», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.050100 «Облік і аудит»)


Укладач: канд. юрид. наук Інна Ігорівна Килимник


Відповідальний за випуск: А.І.Кубах


Редактор: М.З.Аляб’єв


Комп’ютерна верстка: Т.П.Воробйова


План 2006 р., поз. 514Підп. до друку 28.02.2006

Формат 60х84 1/16
Друк на ризографі

Папір офісний

Умовн. –друк. арк.. 1

Наклад 200 прим.

Замовл. № _________

61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ХНАМГСхожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “основи права (конституційне право україни)”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи права (Конституційне право України)” (для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Хімія води" (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства к. А. Мамонов, М. В. Кадничанський методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматика І квп
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи