Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 icon

Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010
Скачати 341.37 Kb.
НазваМетодика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010
Дата07.06.2012
Розмір341.37 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Методика професійного навчання» для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

УДК 378.14 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика професійного навчання» для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта / Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 28 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Методика професійного навчання», наведені перелік тем для самостійного опрацювання, приклади тренувальних тестів, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта заочної форми навчання.


Друкується за авторською редакцією.


Укладач О.П. Лучанінова, канд. пед. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.І. Палагута, канд. філос. наук, доц.


Рецензент І.О. Аврахов, канд. філос. наук, доц.(НМетАУ)


Підписано до друку 07.10.2010. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,64. Умов. друк. арк. 1,62. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП

Стратегія розвитку сучасного українського суспільства в умовах соціально-економічних реформ потребує підвищення вимог до професійної підготовки фахівців високої кваліфікації.

Професійні заклади України чекають на висококваліфікованих викладачів-педагогів, які повинні навчати й виховувати нове покоління спеціалістів сучасного високопродуктивного металургійного обладнання в машинобудуванні. Нові форми організації виробництва зумовлюють ускладнення процесу навчання через значне розширення обсягу навчального матеріалу та розмежовування його тематики.

Курс дисципліни «Методика професійного навчання» є головним у професійній підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з точки зору педагогічної діяльності інженера-педагога.

Дисципліна «Методика професійного навчання» завершує вивчення циклу психолого-педагогічних дисциплін, до складу яких, окрім неї, входять: «Теорія і історія педагогіки», «Професійна педагогіка», «Психологія»” (разом з її спеціальними курсами).

Процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів має забезпечити розуміння сутності та змісту методичної діяльності; усвідомлення механізму трансформування технічного знання в педагогічну систему навчання та методику дидактичного проектування на рівні спеціальності, дисципліни та теми.

^ Метою даної дисципліни є формування знань, умінь та навичок у майбутніх інженерів-педагогів:

- аналізувати професійну діяльність спеціаліста з метою формування змісту його освіти;

- аналізувати та діагностувати стан навчального процесу в професійних навчальних закладах;

- проектувати зміст навчального матеріалу;

- розробляти дидактичні технології;

- організовувати навчальну діяльність учнів професійних навчальних закладів по засвоєнню теоретичних знань та практичних умінь.

Дана програма має забезпечити:

- розуміння сутності та змісту методичної діяльності;

- усвідомлення механізму трансформування технічного знання в педагогічну систему навчання та методику дидактичного проектування на рівні спеціальності, дисципліни та теми.


^ Робоча програма навчальної дисципліни

"Методика професійного навчання"

для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта

Нормативні дані, форма навчання

Курс

Всього годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самост. робота

Підсумк. контроль

Заочна

4

189

16

16

157

екзамен


^ Тематичний план навчальної дисципліни

"Методика професійного навчання"

для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта
Назва теми

Лекції,

год.

Практич. заняття,

год.

Самостійна робота,

год.

Всього,

год.

11.

Предмет і завдання дисципліни «Методика професійного навчання». Психологічні основи засвоєння навчальної інформації

2

2

14

10

22.

Методика аналізу та структурування змісту професійного навчання

2

2

10

18

33.

Принципи виробничого навчання. Системи виробничого навчання

2

2

10

14

44.

Методи виробничого навчання

2

2

24

28

55.

Форми організації виробничого навчання

2

2

24

28

66.

Організація виробничого навчання за принципом “ майстер при майстерні ” Планування роботи майстра виробничого навчання

2

2

24

28

77.

Взаємозв’язок виробничого і теоретичного навчання

2

2

10

24

88.

Виховна діяльність майстра виробничого навчання

2

2

10

14

9

Виконання індивідуальних завдань31

31
ВСЬОГО

16

16

157

189


Навчальна література

 1. Ажикин Г.И. Самостоятельная работа учащихся профтехучилищ в процессе производственного обучения. - М.: Высш. шк., 1987.-176 с.

 2. Кальней В.А. Основы методики трудового и профессионального обучения. - М.: Просвещение, 1987. -171 с.

 3. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. – Харьков, ЧП «Штрих». – 2003. – 480 с.

 4. Кочетов С.И. Основы применения средств обучения в ПТУ. - М.: Высш. шк., 1986. -191 с.

 5. Кравцов Н.И. Содержание методической работы в системе про­фессионально-технического образования. - М.: Высш. шк., 1977.- 342 с.

 6. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 228 с.

 7. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в схемах и таблицах).- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 128 с.

 8. Скакун В.А. Преподавание специальных и общетехнических предметов в училищах профтехобразования. - М.: Высш.шк., 1987. – 280 с.

 9. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін.-К.: Вища школа,1992.- 334 с.

 10. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. – Київ: ДІНІТ, - 2000. – 242 с.

11. Васильев И.Б. Профессиональная педагогика /Лекции для студентов инженерно-педагогических специальностей вузов. – Харьков: УИПА, 2000. -124 с.

12. Дячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2003.- 476 с.

13. Жуков Г.И., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и профессиональной педагогики. –М.: Гардарики, 2005. – 382 с.

14. Лучанінова О.П. Методика професійного навчання: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 52 с.

15. Національна доктрина розвитку освіти України /Професійно-технічна освіта. - 2003. - №3. - С. 2 –8.

16. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник /За ред. Н.Г. Ничкало.- К.: Вища школа, 1994. –208 с.

17. Педагогика профессионального образования / Е.П.Белозерцев. А.Д. Гонеев, А.Г.Пашков и др.; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.

18. Панасюк А.0., Григорьян В.Г. Индивидуальная воспитательная работа мастера с учащимися. - М.: Высш. шк., 1985. - 45 с.

19. Перспективное планирование воспитательной работы в средних профтехучилищах. - М.: Высш. шк., 1985. – 111 с.

Додаткова

1. Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. - Донецк: ЕАИ - Пресс, 2001. -158 с.

2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе.-М.: Просвещение, 1985. - 208 с.

3. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика.- Екатеринбург: Деловая книга, 1996.- 344 с.

4. Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах.-М.: Высшая школа, 1991.- 208 с.

5. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).- К.: Освіта, 1992.- 40 с.

6. Закон України «Про освіту» //Голос України.- 1991.- 26 червня.

7. Закон України «Про професійно-технічну освіту» //Голос України. - 10 березня 1998 .

8. Інформаційно-методичний вісник профтехосвіти №3 (1998 р.). - Дніпропетровськ: УО ДОДА ОМЦ ПТО, 1998.- 131 с.

9. Профессиональная педагогика /Под ред. С.Я.Батышева.- М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. - 520 с.

10. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории.- М.: Педагогика, 1975. - 367 с.

11. Мелецинек А. Инженерная педагогика. - М.: Просвещение, 1998.-185 с.

12. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами.- М.: Пед. об-во России, 1999. - 426 с.

13. Сушенцева Л.Л. Форми організації професійного навчання в сучасному професійно-технічному навчальному закладі. - Кривий Ріг: Поліграфічний центр, 2003. - 74 с.

14. Педагогічна книга майстра виробничого навчання / За ред Н.Г.Ничкало.- К.: Вища школа, 1994. - 348 с.

15. Профессиональная педагогика.- М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. - 512 с.

16. Селевко Г.К. Образовательные технологии: Учебное пособие. –М: Народное образование, 1998. – 256 с.


Зміст дисципліни

«Методика професійного навчання»

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Методика професійного навчання». Психологічні основи засвоєння навчальної інформації

Основні передумови виникнення дисципліни «Методика професійного навчання». Основні визначення. Методи наукових педагогічних досліджень.

Психологічні етапи засвоєння інформації. Роль уваги у засвоєнні інформації. Властивості пам’яті та їх урахування у навчанні. Причини нерозуміння навчальної інформації.

Література: [2], [3], [6], [10], [13], [14], [15], [4д], [15д ].

^ Тема 2. Методика аналізу та структурування змісту професійного навчання

Зміст професійно-технічної освіти. Державні стандарти професійно-технічної освіти. Державний перелік професій. Навчальний план, навчальна програма. Положення про професійно-технічний навчальний заклад. Методика структурування навчального матеріалу.

Література: [2], [3], [6], [10], [13], [14].

^ Тема 3. Принципи виробничого навчання. Системи виробничого навчання

Загальні поняття про принципи навчання. Принцип науковості і доступності виробничого навчання. Принцип свідомості і творчої активності учнів при керівній ролі майстра виробничого навчання. Принцип наочності навчання і розвитку теоретичного мислення. Принцип систематичності і послідовності. Принцип урахування індивідуальних особливостей учнів. Принцип зв’язку теорії з практикою, навчання з життям. Принцип самостійності і активності учнів.

Поняття системи виробничого навчання. Предметна система. Операційна система. Операційно-предметна система. Операційно-потокова система. Операційно-комплексна система. Система ЦІП. Проблемно-аналітична система. Процесуальна система. Технологічна система.

Література: [3 ], [ 6], [10 ], [11 ], [12 ], [14].

^ Тема 4. Методи виробничого навчання

Поняття методу, прийому навчання. Класифікації методів навчання за різними ознаками.

Словесні, наочні та практичні методи виробничого навчання. Виконання лабораторно-практичних робіт на уроках виробничого навчання.

Комплексне застосування методів виробничого навчання. Самостійне виконання учнем навчально-виробничих завдань. Проблемне навчання і розвиток технічного мислення на уроках виробничого навчання.

Література: [3], [6], [10 ], [11], [ 12], [13], [14], [15].

^ Тема 5. Форми організації виробничого навчання

Загальна характеристика уроку виробничого навчання. Класифікація уроків виробничого навчання.

Структура уроків виробничого навчання. Дидактична ділова гра на уроках виробничого навчання.

Література: [6], [7], [10], [13д ], [9д], [13], [14], [15].

^ Тема 6. Організація виробничого навчання за принципом “майстер при майстерні” Планування роботи майстра виробничого навчання

Навчальні майстерні. Організація робочих місць учнів. Функції обов’язки та права “майстра при майстерні” та “майстра, закріпленого за групою”. Структура їх робочого часу. Види планування. Перелік навчально-виробничих робіт з професії. План виробничого навчання групи. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічному навчальному закладі. Наукова організація праці майстра виробничого навчання.

Література: [17], [ 18], [14д ], [15д ].

^ Тема 7. Взаємозв’язок виробничого і теоретичного навчання

Об’єктивні передумови здійснення взаємозв’язку виробничого і теоретичного навчання. Планування спільної роботи майстра виробничого навчання і викладача спецтехнології. Прийоми здійснення взаємозв’язку теоретичного і виробничого навчання. Реалізація міжпредметних зв’язків під час виробничого навчання.

Література: [7 ], [8 ], [9 ], [10], [17 ], [18 ].

^ Тема 8. Виховна діяльність майстра виробничого навчання

Виховні завдання майстра. Особливості виховної роботи в навчальній групі. Форми організації виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах. Планування виховної роботи в навчальній групі. Робота майстра з екологічного, економічного та правового виховання майбутніх робітників. Педагогічна взаємодія майстра і класного керівника.

Література: [10], [17 ], [18 ].


^ Тематика та зміст практичних занять

Заняття 1. Методи дослідження. Організація та проведення педагогічного дослідження (2 год).

Вимоги до наукового дослідження. Методи дослідження. Послідовність проведення наукового дослідження. Експеримент як складова частина педагогічного дослідження.

^ Заняття 2. Вивчення та аналіз Державних документів про професійно-технічну освіту Вивчення та аналіз кваліфікаційної характеристики (2 год).

1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття).

2. Закон України “Про професійно-технічну освіту”.

3. Аналіз існуючої кваліфікаційної характеристики.

4. Самостійне складання кваліфікаційної характеристики.

Заняття 3. Вивчення та аналіз змісту освіти. Вивчення та аналіз навчальних програм (2 год.)

1. Вивчення та аналіз навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів.

2. На підставі аналізу існуючої освітньо-кваліфікаційної та посадової документації підготовки фахівців робітничих професій визначити перелік необхідних професійних умінь та якостей особистості, які необхідно в неї сформувати в період навчання в професійному навчальному закладі.

3. Аналіз програми з виробничого навчання при підготовці фахівців.

4. Складання календарно-тематичного плану.

Заняття 4. Методика добору методів і прийомів виробничого навчання (2 год).

1. Запропонуйте 2-3 варіанти реалізації прийому «входження в урок». Виберіть тему заняття, дисципліну. Обгрунтуйте запропоновані вами варіанти початку заняття.

2. Розробіть фрагмент заняття з використанням прийомів задавання питань. Проаналізуйте складені вами питання з точки зору їх відкритості, евристики, навчаючої ролі. На які із них ви дійсно не знаєте відповідей? Наскільки ваші питання відповідають темі заняття?

3. Скласти план проведення заняття за обраною темою.

4. Методика здійснення психолого-педагогічного аналізу заняття.

Заняття 5. Методика прогнозування мети в навчанні. Методика вибору мотиваційних технологій (2 год).

1. Поняття стратегічної мети в процесі навчання та способи її опису.

2. Вибрати 5-6 тем занять та поставити до кожного з них триєдину мету (навчальну, виховну і розвиваючу).

3. Запропонуйте методику проведення вступного, поточного заключного інструктажів на заняттях виробничого навчання.

4. Педагогічна гра «Урок виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі».

Мотивація пізнавальної діяльності – це внутрішнє збудження учня до вивчення нової теми.

1. Придумайте для конкретної теми заняття загадку (дивний факт), відгадка до якої буде відкрита на цьому уроці.

2. Запропонуйте мотивації до 5-6 тем занять із виробничого навчання (при цьому врахуйте рівень готовності до сприйняття нового матеріалу учнів, складність нового матеріалу, його важливість тощо).

3. Педагогічна гра «Урок виробничого навчання в професійно-технічному навчальному закладі».

Заняття 6. Методика формування професійних умінь та навичок (2год).

1. Запропонуйте методику формування професійних умінь на заняттях виробничого навчання.

2. Запропонуйте вправи у практичному навчанні.

3. Розробіть методику підготовки та проведення лабораторних робіт.

Заняття 7. Методика організації виховної роботи майстром виробничого навчання в учнівській групі (4 год).

1. Планування виховної роботи в групі.

2. Форми організації виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі.

3. Педагогічна гра “Виховний захід в учнівській групі”.

Заняття 8. Методика організації та проведення виробничої практики учнів професійно-технічних навчальних закладів (2 год).

1. Методика проведення вступного, поточного та заключного інструктажів.

2. Зміст виробничої практики.


^ Теми індивідуальних завдань

Для написання контрольної роботи студент заочної форми навчання має обрати одну з наведених нижче тем ( номер роботи обирається відповідно до останньої або двох передостанніх цифр залікової книжки студента-заочника)

 1. Цілі і функції професійного навчання.

 2. План-конспект уроку виробничого (теоретичного) навчання.

 3. Засоби реалізації методів навчання (2-3 методи для прикладу).

 4. Обов’язки майстра виробничого навчання.

 5. Вправи: види вправ, зміст, використання.

 6. Дидактичні вимоги до структури сучасного уроку теоретичного навчання.

 7. Технічні засоби теоретичного навчання.

 8. Формування навичок у професійній освіті.

 9. Організація виробничої практики учнів професійно-технічних закладів.

 10. Підвищення кваліфікації робітників професійного спрямування.

 11. Методи і прийоми теоретичного навчання, які активізують пізнавальну творчу діяльність учнів.

 12. Теорія стадійного навчання.

 13. Принципи оцінки знань, умінь і навичок учнів (студентів).

 14. Підготовка викладача до уроку.

 15. Основні документи з організації теоретичного навчання.

 16. Системи «виробничого навчання».

 17. Активні методи виробничого навчання.

 18. Виробниче навчання бригад учнів на навчальних ділянках підприємства.

 19. Письмовий інструктаж як складова теоретичного навчання.

 20. Методи перевірки оцінки результатів навчання.

 21. Типи уроків теоретичного навчання.

 22. Концентроване навчання: структура блоку, моделі.

 23. План уроку теоретичного навчання.

 24. Інформаційний метод: призначення, зміст, прийоми навчальної роботи.

 25. Поточний інструктаж як складова виробничого навчання.

 26. Комбінований урок: структура, методи.

 27. Зв’язок методики професійного навчання з іншими науками.

 28. Контроль й оцінка знань, умінь і навичок учнів (студентів).

 29. Загальна характеристика методів професійного навчання.

 30. Практичні методи. Основна ціль вправ, їх види.

 31. Сучасні підходи до методичної діяльності інженера-педагога.

 32. Сутність педагогічної технології навчання.

 33. Відомі вчені минулого і сьогодення та їх внесок у теорію професійного навчання.

 34. Наукові основи розробки навчального плану підготовки робітників ВТНЗ.

 35. Характеристика основних компонентів професійної підготовки робітників ВТНЗ.

 36. Методика розробки навчального плану.

 37. Порівняльна характеристика та особливості попередньої підготовки до навчального року викладача спецдисциплін та майстра виробничого навчання.

 38. Організація навчального процесу професійного навчання.


Питання для самоконтролю та підсумкового контролю

 1. Особливості педагогіки як науки.

 2. Предмет і завдання, структура педагогіки.

 3. Основні поняття педагогіки (виховання, освіта, навчання).

 4. Характеристика сучасного етапу розвитку педагогіки.

 5. Галузі педагогічних знань. Їх коротка характеристика.

 6. Основні напрямки сучасної педагогіки.

 7. Основні педагогічні категорії.

 8. Методологічні принципи педагогіки.

 9. Основні методи педагогічних досліджень. Їх класифікація.

 10. Становлення професійної педагогіки як науки.

 11. Спостереження як метод дослідження.

 12. Методи обробки інформації у професіональній педагогіці.

 13. Математичний і графічний методи дослідження.

 14. Соціометричні методи дослідження.

 15. Індивід, людина, особистість.

 16. Класифікація людей.

 17. Особистість і її розвиток.

 18. Біологічний і соціальний розвиток особистості.

 19. Рушійна сила розвитку та критерії особистості.

 20. Роль домашнього середовища в розвитку особистості.

 21. Чотири тактики сімейних взаємовідношень.

 22. Ступінчастий характер виховання.

 23. Методи переконання і привчання в розвитку особистості.

 24. Співвідношення понять переконання і навіювання.

 25. Методи стимулювання в професійній педагогіці.

 26. Принципи професійного виховання.

 27. Гальмуючі прийоми виховання.

 28. Вимоги до заохочень і покарань.

 29. Сутність професійної орієнтації.

 30. Основні етапи профорієнтації.

 31. Основні проблеми дидактики.

 32. Принципи профнавчання.

 33. Поняття про зміст освіти. Критерії відбору змісту навчання.

 34. Теорії змісту навчання.

 35. Навчальний план, його структура.

 36. Навчальна програма, її структура.

 37. Принципи розробки навчальної програми.

 38. Підручник, його функції. Види підручників і навчальних посібників.

 39. Перспективна і поточна підготовка інженера-педагога до занять.

 40. Види навчального матеріалу, його класифікація.

 41. Професії, групування робітничих професій.

 42. Держстандарт професіональної освіти.

 43. Проектування педагогічного процесу.

 44. Наукова організація навчально-виховного процесу.

 45. Основні тенденції розвитку системи профосвіти. Протиріччя виробничого навчання.

 46. Педагогічні здібності інженера-педагога.

 47. Виховні функції інженера-педагога.

 48. Знання і вміння інженера-педагога.


Індивідуальні завдання

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеп­лення навичок самостійної роботи з літературою пропо­нується написання рефератів.

Самостійна робота. Самостійна робота є складовою підготовки протягом навчального семестру. Метою самостійного опрацювання навчального матеріалу є набуття навичок роботи з базовою і додатковою літературою, формування самостійного творчого мислення. Передбачаються наступні види роботи:

- вивчення кожної теми лекційного курсу за навчально-методичною і додатковою літературою;

- написання рефератів;

- підготовка до практичних занять;

- підготовка до контрольних робіт;

- підготовка до екзамену.


^ Рекомендації щодо виконання реферативних робіт

Написання реферату займає важливе місце у процесі організації самостійних занять, також є засобом перевірки знань з дисципліни «Методика професійного навчання». Реферати стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, розвивають вміння користуватися навчальною літературою, складати бібліографію.

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури, список якої не обмежує ініціативи студента і його можливостей в використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідженні (монографії, наукові статті та ін.)

Наведені у роботі цитати повинні мати посилання на джерело, де необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, назву роботи, місто і рік видання.

Написання контрольної роботи слід починати з вибору теми. Після визначення мети роботи необхідно скласти план, який повинен мати конкретні питання. Зміст контрольної роботи обов’язково слід писати на початку роботи.

Реферати пишуться за складеним планом, який має структуру:

^ Зміст

Вступ. У вступі необхідно дати пояснення теми, показати її актуальність, сформулювати фундаментальну проблему, якій присвячена робота, мету та завдання дослідження, провести аналіз джерел і літератури. Обсяг – 1 – 2 стор.

^ Основна частина, яка містить ті проблемні питання, що розкривають тему. В основній частині слід окреслити 2 – 3 питання, формулювання яких повинно відповідати змісту контрольної роботи. Рекомендовано поділити основний матеріал на розділи, які, в свою чергу, можна поділити на підрозділи. Пам’ятайте, що вони мають закінчуватися логічними висновками.

Закінчення. У закінченні необхідно зробити загальні висновки по змісту контрольної роботи. Обсяг 1 – 2 стор.

^ Список вивчених і використаних у роботі джерел та літератури подається в алфавітному порядку.

Контрольні роботи

Форма атестаційного контролю – екзамен.

З метою закріплення знань і систематизації вивченого матеріалу запроваджуються наступні форми контролю:

- тестування і опитування на лекційних заняттях;

- перевірка і оцінювання рефератів;

- тестування і проведення контрольних робіт;

- заслуховування доповідей;

- проведення екзамену.

^ Критерії оцінок

«Відмінно»

Відповідь базується на наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій дисципліни, вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на базові, а також додаткові питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне мислення. Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і вміння використовувати додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення вивченого матеріалу.

«Добре»

Відповідь базується на аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури дисципліни. Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його вміння використовувати знання, набуті в ході практичних занять. Студент використовує першоджерела й основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких аспектів дисципліни.

«Задовільно»

Відповідь базується на рівні репродуктивного мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. Присутні помилки при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність хибних тлумачень при аналізі практичних завдань. Відсутність логічно обґрунтованих висновків.

«Незадовільно»

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури дисципліни.

^ Зразки

Комплексної контрольної роботи з дисципліни «Методика професійного навчання» для студентів заочної форми навчання

Білет № 1

1. Розкрити психологічні етапи засвоєння інформації.

2. Охарактеризувати державні стандарти професійно-технічної освіти.

3. Дати визначення предмета об’єкта, завдань дисципліни «Методика професійного навчання».

4. Пояснити, що таке системи виробничого навчання, предметна система.

5. Назвати положення про професійно-технічний навчальний заклад.

Білет № 2

1. Розкрити роль уваги у засвоєнні інформації.

2. Пояснити, у чому полягає зміст професійно-технічної освіти.

3. Розкрити, що таке операційна система.

4. Дати загальне поняття про принципи навчання.

5. Назвати методи наукових педагогічних досліджень.

Білет № 3

1. Розкрити особливості операційно-предметної системи.

2. Проаналізувати державні документи про професійно-технічну освіту.

3. Пояснити принципи науковості і доступності виробничого навчання.

4. Дати Державний перелік професій.

5. Розкрити компоненти методики професійного навчання.


Білет № 4

1. Пояснити, що таке методика.

2. Розкрити структуру методики професійного навчання.

3. Охарактеризувати властивості пам’яті та їх урахування у навчанні.

4. Проаналізувати принципи наочності навчання і розвитку теоретичного мислення.

5. Розкрити методику структурування навчального матеріалу.

Білет № 5

1. Розкрити зв’язок методики професійного навчання з іншими науками.

2. Пояснити причини нерозуміння навчальної інформації.

3. Розкрити принципи урахування індивідуальних особливостей учнів.

4. Назвати Державний перелік професій.

5. Пояснити, що таке процесуальна і технологічна системи.

Білет № 6

1. Дати загальне поняття про принципи навчання.

2. Розкрити психологічні етапи засвоєння інформації.

3. Назвати цілі і функції навчання.

4. Розкрити принципи зв’язку теорії з практикою, навчання з життям.

5. Навести види методичної діяльності.

Білет № 7

1. Розкрити сутність методичної діяльності.

2. Пояснити, що таке методика професійного навчання.

3. Навести основний Державний перелік професій.

4. Пояснити, що є об’єктом методики професійного навчання.

5. Охарактеризувати роль уваги у засвоєнні інформації.

Білет № 8

1. Пояснити, що є предметом діяльності інженера-педагога.

2. Дати загальні поняття про принципи навчання. Назвати їх.

3. Розкрити специфіку методики професійного навчання.

4. Розкрити, що таке навчальний план.

5. Дати визначення предмета, об’єкта методики професійного навчання.

Білет № 9

1. Розкрити основні компоненти процесу навчання загальнотехнічним дисциплінам.

2. Пояснити, що є предметом пізнання методики професійного навчання.

3. Дати основні поняття методики професійного навчання (дидактико-методичні, методично-технічні, методичні).

4. Розкрити властивості пам’яті та їх урахування у навчанні.

5. Пояснити, що є об’єктом і предметом методичної діяльності.

Білет № 10

1. Назвати види методичної діяльності.

2. Дати пояснення основним поняттям методики професійного навчання (принципи навчання, правила навчання, методи навчання та ін.).

3. Розкрити специфіку методики професійного навчання.

4. Охарактеризувати державний стандарт професійного навчання.

5. Дати загальні поняття про принципи навчання.

Білет № 11

1. Охарактеризувати психологічні етапи засвоєння інформації.

2. Розкрити роль уваги у засвоєнні інформації.

3. Розкрити особливості операційно-предметної системи.

4. Пояснити, що таке методика.

5. Розкрити зв’язок методики професійного навчання з іншими науками.

Білет № 12

1. Охарактеризувати державні стандарти професійно-технічної освіти.

2. Пояснити, у чому полягає зміст професійно-технічної освіти.

3. Проаналізувати державні документи про професійно-технічну освіту.

4. Розкрити структуру методики професійного навчання.

5. Пояснити причини нерозуміння навчальної інформації.

Білет № 13

1. Дати визначення предмета, об’єкта, завдань дисципліни «Методика професійного навчання».

2. Розкрити, що таке операційна система.

3. Пояснити принципи науковості і доступності виробничого навчання.

4. Охарактеризувати властивості пам’яті та їх урахування у навчанні.

5. Розкрити принципи урахування індивідуальних особливостей учнів.

Білет № 14

1. Пояснити, що таке системи виробничого навчання, предметна система.

2. Дати загальне поняття про принципи навчання.

3. Охарактеризувати Державний перелік професій.

4. Проаналізувати принципи наочності навчання і розвитку теоретичного мислення.

5. Пояснити, що таке процесуальна і технологічна системи.

Білет № 15

1. Назвати положення про професійно-технічний навчальний заклад.

2. Назвати методи наукових педагогічних досліджень.

3. Розкрити компоненти методики професійного навчання.

4. Пояснити методику структурування навчального матеріалу.

5. Розкрити психологічні етапи засвоєння інформації.

Білет № 16

1. Дати загальне поняття про принципи навчання.

2. Розкрити сутність методичної діяльності.

3. Пояснити, що є предметом діяльності інженера-педагога.

4. Розкрити основні компоненти процесу навчання загальнотехнічним дисциплінам.

5. Назвати види методичної діяльності.

Білет № 17

1. Пояснити, що таке методика професійного навчання.

2. Пояснити, що таке форми професійного навчання.

3. Дати загальні поняття про принципи навчання. Назвати принципи навчання.

4. Пояснити, що є предметом пізнання методики професійного навчання.

5. Дати пояснення основним поняттям методики професійного навчання (принципи навчання, правила навчання, методи навчання та ін.).

Білет № 18

1. Назвати цілі і функції навчання.

2. Навести основний Державний перелік професій.

3. Розкрити специфіку методики професійного навчання.

4. Дати основні поняття методики професійного навчання (дидактико-методичні, методично-технічні, методичні).

5. Розкрити специфіку методики професійного навчання.

Білет № 19

1. Розкрити принципи зв’язку теорії з практикою, навчання з життям.

2. Пояснити, що є об’єктом методики професійного навчання.

3. Розкрити, що таке навчальний план.

4. Розкрити властивості пам’яті та їх урахування у навчанні.

5. Охарактеризувати, що таке державний стандарт професійного навчання.

Білет № 20

1. Навести види методичної діяльності.

2. Охарактеризувати роль уваги у засвоєнні інформації.

3. Дати визначення предмета, об’єкта методики професійного навчання.

4. Пояснити, що є об’єктом і предметом методичної діяльності.

5. Дати загальні поняття про принципи навчання.

Білет № 21

1. Навести визначення педагогіки як науки.

2. Обґрунтувати теорії змісту навчання, поняття про зміст навчання.

3. Довести, за яких умов можливе застосування методу лабораторного експерименту.

4. Описати становлення професійної педагогіки як науки.

5. Охарактеризувати основні принципи навчання.

Білет № 22

1. Обґрунтувати, що є предметом, об’єктом вивчення професійної педагогіки.

2. Навести галузі педагогічної науки та обґрунтуйте сфери їх дослідження.

3. Проаналізувати принципи виховання.

4. Розкрити робітничі професії групи ”людина-машина”.

5. Пояснити проектування педагогічного процесу.


Білет № 23

1. Навести основні напрямки сучасної педагогіки.

2. Охарактеризувати основні методи дослідження в педагогіці.

3. Обґрунтувати вимоги до заохочень і покарань.

4. Проаналізувати критерії відбору змісту навчання.

5. Розкрити педагогічні здібності інженера-педагога.

Білет № 24

1. Обґрунтувати сутність профорієнтації.

2. Охарактеризувати ступінчастий характер виховання.

3. Визначити структурні компоненти навчальної програми.

4. Розкрити перспективну і поточну підготовку інженера-педагога до заняття.

5. Визначити предмет, завдання і структуру педагогіки.

Білет № 25

1. Обґрунтувати мету і завдання педагогічної підготовки фахівців сфери «людина-людина».

2. Навести основні педагогічні категорії.

3. Дати оцінку чотирьом тактикам сімейного виховання.

4. Дати визначення поняття «особистість», пояснити її розвиток.

5. Обґрунтувати рушійну силу розвитку та критерії особистості.

Білет № 26

1. Обґрунтувати методологічні принципи педагогіки.

2. Проаналізувати методи стимулювання в професійній педагогіці.

3. Навести визначення особистості та роль самоосвіти.

4. Визначити принципи розробки навчальної програми.

5. Розкрийте математичний і графічний методи дослідження.

Білет № 27

1. Навести імена найбільш відомих вам вітчизняних та зарубіжних педагогів та їх внесок у психологічну науку.

2. Навести структуру навчальної програми та навчального плану.

3. Проаналізувати види підручників і навчальних посібників.

4. Визначити, що таке індивід, людина, особистість.

5. Навести принципи виховання у педагогіці.

Білет № 28

1. Визначити взаємозв’язок педагогіки з іншими науками.

2. Обґрунтувати гальмуючі прийоми виховання.

3. Розкрити, що таке наукова організація навчально-виховного процесу.

4. Обґрунтувати види навчального матеріалу, його класифікація.

5. Навести виховні функції інженера-педагога.

Білет № 29

1. Обґрунтувати місце педагогіки в системі наук.

2. Обґрунтувати професії та їх групи.

3. Навести основні етапи профорієнтації.

4. Назвати принципи професійного навчання.

5.Визначити зміст, предмет, об’єкт педагогіки.

Білет № 30

1. Визначити ступінчастий характер виховання.

2. Охарактеризувати методи переконання і привчання.

3. Проаналізувати основні педагогічні категорії.

4. Навести класифікацію людей.

5. Пояснити, у чому сутність профорієнтації.


Тестові завдання з методики професійного навчання

1. Методика викладання професійного навчання – це:

1) наука про професійну підготовку студентів, форми і методи навчання;

2) галузь педагогічної науки про закономірності навчання і виховання, наукову і професійну підготовку студентів;

3) галузь педагогічної науки, яка вивчає принципи, зміст, форми, методи, прийоми, закономірності розвитку викладання технічних дисциплін та виробничого навчання.

^ 2. Форма організації навчання – це:

1) зовнішній прояв узгодженої діяльності викладача і студентів, якому властиві систематичність і цілісність, наявність певного порядку і режиму проведення;

2) частина навчального процесу, обмежена певним проміжком часу;

3) характер спілкування педагогів зі студентами (учнями).

3. ^ Зміст освіти відображений в:

1) освітньо-кваліфікаційній характеристиці;

2) навчальній програмі;

3) навчальному плані.

4. Мотивація, яка заснована на заохоченнях, покараннях та інших видах стимуляції, має назву:

1) внутрішня;

2) вступна;

3) зовнішня.

5. ^ Які із запропонованих ознак відносяться до поняття ”професія”?

1) ступінь професійної підготовки робітника, наявність у нього знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певного виду роботи;

2) спеціальність, яку отримує людина в процесі навчання;

3) вид трудової діяльності, що визначається метою і характером трудових функцій і вимагає від особистості певної кваліфікації.

6. ^ Найпоширеніша сьогодні система навчання:

1) індивідуально-групова;

2) класно-урочна;

3) індивідуальна.

7. Скільки освітньо-кваліфікаційних рівнів містить сучасна система професійної освіти України?

1) 7 2) 3 3) 5.

8. До форм організації теоретичного навчання не відносять:

1) лекцію;

2) урок набуття нових знань;

3) вірної відповіді немає.

9. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста отримують після закінчення:

1) ПТНЗ;

2) технікуму або коледжу;

3) вищого навчального закладу ІІІ і ІУ рівня акредитації.

10. Система знань, умінь та навичок, оволодіння якими сприяє розвитку розумових і фізичних здібностей людини, яка навчається, формуванню на їх основі необхідної поведінки, підготовки до життя та праці, носить назву:

1) світогляд; 2) освіта; 3) зміст освіти.

11. ^ Вид освіти, яка готує людину до виконання визначених соціально-диференційованих функцій:

1) загальна освіта;

2) професійна освіта;

3) середня освіта.

12. Лекція, семінар, лабораторне заняття, практичне заняття – це:

1) форми організації навчання;

2) види навчання;

3) методи навчання.

13. До основних типів систем організації теоретичного навчання відносять:

1) індивідуальну, класно-урочну, лекційно-семінарську;

2) фронтальну та групову;

3) вірної відповіді немає.

14. Процес і результат оволодіння людини системою наукових знань, пізнавальних вмінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвитку їх творчих та пізнавальних здібностей носить назву:

1) навчання;

2) освіта;

3) розвиток.

15. ^ Найбільш поширеним представленням мети в навчанні є її визначення через:

1) категорії ”знати” і ”вміти”;

2 ) завдання навчально-виховного процесу;

3) вірної відповіді немає.

16. Забезпечення до підготовки до спеціальних професійних видів діяльності є результатом:

1) загальної освіти;

2) політехнічної освіти;

3) спеціальної освіти.

17.Формування здібності до виконання загальнокультурних, загальнолюдських функцій і видів діяльності є результатом:

1) загальної освіти;

2) політехнічної освіти;

3) спеціальної освіти.

18. Що не відносять до освітньо-кваліфікаційного рівня?

1) бакалавр;

2) робітник;

3) спеціаліст.

19. Мотивацію по характеру поведінки учнів поділяють на:

1) зовнішню і внутрішню;

2) вступну та поточну;

3) зовнішню і внутрішню, вступну та поточну.


Схожі:

Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconПрофесійна педагогіка для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму...
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика професійного навчання» для студентів напряму 010104 професійна освіта
«Методика професійного навчання» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconОснови педагогічної майстерності та риторики для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики»...
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика професійного навчання» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
«Методика професійного навчання» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму...
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики»...
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconМіністерство освіти І науки україни
«Методика професійного навчання» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconМіністерство освіти І науки україни
«Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 – професійна освіта Днепропетровск нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...
Методика професійного навчання для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи педагогічної майстерності та риторики» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи