0305 — економіка та підприємництво icon

0305 — економіка та підприємництво
Назва0305 — економіка та підприємництво
Сторінка1/8
Дата22.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Вікова психологія"

для студентів, які навчаються за галуззю навчань

0305 — економіка та підприємництво


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 15 від 27.12.2010


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 159.922.6 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Вікова психологія" для студентів, які

навчаються за галуззю  знань  0305 – економіка  та підприємництво

/ Укл. І. А. Фоменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 40 с.


Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів з галузі знань економіка та підприємництво заочної форми навчання.


Укладач І. А. Фоменко, ст. викл.


Відповідальний за випуск В. І. Палагута, д-р. філос. наук, доц.


Рецензент: В. І. Лазаренко, канд. соц. наук, доц. (ДНУ)


Підписано до друку 23.06.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік. - вид. арк. 2,35. Умов. друк. арк. 2,32 Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Вступ


Програма дисципліни "Вікова психологія" зорієнтована на висвітлення таких питань: загальнотеоретичні проблеми вікової психології (психології розвитку); вітчизняні та зарубіжні концепції, теорії, ідеї вікової психології; закономірності, рушійні сили, показники розвитку індивіда та особистості на різних вікових етапах; вікова періодизація психічного розвитку; сучасні умови розвитку людини; теоретичні й практичні завдання вікової психології.

Засвоєння курсу сприятиме підвищенню психологічної культури студентів, їх умінню оцінювати власний рівень психічного розвитку й потенційні можливості, а також формуванню здатності до самовдосконалення. Застосовуючи одержані знання студенти мають навчитися: самостійно вирішувати складні ситуації, що виникають в особистому, сімейному житті, у процесі навчання й професійної діяльності; долати кризи особистості; на гуманістичній основі налагоджувати міжособистісні стосунки; організовувати здоровий спосіб життя, зміцнювати власне психологічне здоров'я; усвідомлювати власні життєві цілі й відповідальність перед суспільством.

Виконання індивідуальних завдань, запропонованих студентам, стимулюватиме розвиток навичок самостійної роботи з літературою, розвиватиме вміння вести науково-дослідну роботу відповідно до вимог сучасності.

Кожне індивідуальне завдання містить 10 запитань, які охоплюють всі теми навчального курсу. Передбачаються стислі й конкретні відповіді на них, що містять факти, обґрунтування тих чи інших положень на науковій основі, перелік використаної літератури. Усього надається для опрацювання 30 варіантів. Номер варіанта визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки студента. Якщо ця цифра перевищує число "30", то від неї необхідно відрахувати число, кратне тридцяти (30, 60, 90). Наприклад: якщо останні цифри номера залікової книжки "49", "71", "93", то номери варіантів відповідно – "19", "11", "3". Загальний обсяг виконаного завдання має бути – 5-10 аркушів формату А-4 друкованого тексту (шрифт – 12, міжрядковий інтервал – 1,3, відступи – 20-25 мм).

Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується без захисту. Робота надається для перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Викладач надає консультації щодо вибору літератури, побудови відповіді. Залік проставляється на основі опрацьованого індивідуального завдання та за результатами виконання тестових завдань під час заліку.

^ Робоча програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни "Вікова психологія" наведено в таблиці.


^

Види занять


№ тем

Найменування тем

Лекції

(годин)

Семі- 

нарські

(годин)

Самос-

тійне вивчення

(годин)

1

2

4

5

6

1.

Вікова психологія як наука і навчальна дисципліна.

2
4

2.

Загальне поняття про психічний розвиток в онтогенезі.

2
4

3.

Теорії індивідуального розвитку людини та проблема вікової періодизації.


6

4.

Пренатальний розвиток. Психічний розвиток новонародженого й немовляти.


4

5.

Особливості розвитку в ранньому дитинстві.4

6.

Психологічний розвиток дитини дошкільного віку.6

7.

Психологія молодшого школяра.4

8.

Психологічні особливості та типові проблеми підліткового віку.4

9.

Психологія ранньої і зрілої юності.

4
2

10.

Психологічні особливості періоду дорослості (молодість, зрілість, старість).


8
Усього – 54 години.

8
46


Рекомендована література (основна)


1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 1998. – 672 с.

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднийчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Гамезо. –М.: Просвещение, 1984. – 256 с.

4. Гамезо М. В., Герасимова В. С., Горелова Г. Г, Орлова Л. М. Возрастная психология: личность от молодости до старости: Учеб. пособ. – М.: Педагогическое общество России, Ноосфера, 1999. – 272 с.

5. Ермолаева М. В. Психология развития: Метод. пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2008. – 376 с.

6. Заброцький М. М. Вікова психологія: Навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 104 с.

7. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учеб. пособ. для студентов вузов. –М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

8. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.

9. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учеб. для студентов вузов. – М.: Академия, 2003. – 456 с.

10. Немов Р. С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн. 2. – М.: Гуманит. изд. центр. "ВЛАДОС", 1998. – 608 с.

11. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. Учебник. – М.: Пед. общество России, 2000. – 442 с.

12. Павелков Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008. – 432 с.

13. Психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

14. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с.

15. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с.

16. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А. А. Реана. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 416 с.

17. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К. Академвидав, 2005. – 360 с.

18. Смирнова Е. О. Детская психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2009. – 304 с.

19. Сорокоумова Е. А. Возрастная психология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.

20. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 672 с.

21. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 448 с.

22. Фоменко І. А. Вікова практична психологія. Частина 1: – Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 56 с.

23. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2002. – 208 с.

Примітка 1. Для полегшення пошуку інформації у розділі "Зміст дисципліни" у квадратних дужках указані сторінки з переліку основної літератури.

Примітка 2. На сьогодні в науці не існує єдиної загальноприйнятої класифікації вікових періодів розвитку людини. При визначенні хронологічних меж вікових періодів студентам рекомендується орієнтуватися на періодизації, що використовуються у віковій і педагогічній психології (наведені нижче).

Періодизація, яка запропонована авторами М. В. Савчиним і Л. П. Василенко:

1. Пренатальний період – від зачаття до пологів. 2. Натальний період – пологи.

3. Період новонародженості – від народження до 2 місяців.

4. Вік немовляти – від 2 місяців до 1 року. 5. Ранній дитячий вік – від 1 до 3 років. 6. Дошкільний вік – від 3 до 6/7 років. 7. Молодший шкільний вік – від 6/7 до 10/11 років. 8. Підлітковий вік – від 11/12 до 14/15 років.

9. Рання юність (старший шкільний вік) – від 15/16 до 17/18 років, зріла юність – від 18 до 20 років.

10. Дорослість: рання дорослість – від 20 до 40 років, зріла дорослість – від 40 до 60 років.

11. Старість – після 60 років.

Періодизація І. Ю. Кулагіної і В. М. Колюцького:

1. Немовля – до 1 року (новонародженість – від народження до 1 місяця)

2. Раннє дитинство – від 1 року до 3 років. 3. Дошкільне дитинство – від 3 до 7 років. 4. Молодший шкільний вік – від 7 до 11 років.

5. Підлітковий вік –11-15 років. 6. Старший шкільний вік: рання юність – 16, 17 років. 7. Юність – від 17 до 20-23 років. 8. Молодість – від 20 до 30 років.

9. Зрілість – від 30 до 60-70 років. 10. Пізня зрілість – після 60-70 років.


Зміст дисципліни

Тема 1. Вікова психологія як наука і навчальна дисципліна

(6 годин)

Лекційний матеріал (2 години)

 Сутність, об'єкт і предмет вікової психології. Галузі вікової психології як науки. Основні проблеми психології  вікового розвитку. Завдання вікової психології: теоретико-пізнавальні та практичні.  Категоріальний апарат вікової психології. Категорія "віку" у психології. Поняття віку хронологічного, психологічного, біологічного та соціального. Категорія "розвиток". Преморфований і непреморфований типи розвитку.


^ Тематика самостійного вивчення (4 години)

Зародження й становлення вікової психології. Місце вікової психології у системі психологічного знання. Міжпредметні зв'язки вікової психології з іншими науками. Методологічні засади вікової психології: загальнофілософські принципи; методологічні принципи психології. Класифікація методів вікової психології, особливості їх застосування. Етичні норми проведення психологічних досліджень.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

0305 — економіка та підприємництво iconА.Є. Ачкасов А. П. Косяк методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни
«Економіка І підприємництво» галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво», спеціальності
0305 — економіка та підприємництво icon«Економіка та підприємництво»
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування»
0305 — економіка та підприємництво iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
0305 — економіка та підприємництво iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
0305 — економіка та підприємництво iconМетодичні вказівки щодо їх виконання. Призначена для студентів з галузі знань 0305 економіка та підприємництво заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студентів...
0305 — економіка та підприємництво iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит», напрям підготовки 0305 «Економіка І підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста...
0305 — економіка та підприємництво iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
0305 — економіка та підприємництво iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
0305 — економіка та підприємництво icon4 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” напрям підготовки 030504 „Економіка підприємства”
Економіка та підприємництво” напрям підготовки 030504 „Економіка підприємства”
0305 — економіка та підприємництво iconГалузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства”
Фахове спрямування – Економіка І фінанси підприємств агропромислового виробництва
0305 — економіка та підприємництво iconКонспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій»
«Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі "Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи